Lakberendezés

Külső falak módosítása – lakásfelújítás

A belső falak vagy szintek megváltoztatása gyakran jár együtt a külső falak módosítá­sával: a válaszfalak áthelyezése miatt pél­dául új ablakot kell vágni, illetve egy meg­lévőt be kell falazni. Az új ablakon sokkal több fényt vagy napot kaphat a szoba, szép kilátás tárulhat elénk; az új ajtón talán közvetlenül kiléphetünk a teraszra vagy a kertbe. Az ajtók, ablakok méretének vagy alakjának módosításával érdekesebbé te­hetjük a lakást. Az új erkély vagy veranda építésekor a munka legnehezebb része ép­pen az ajtó elkészítése.

Mindenképpen gondolnunk kell arra, hogy ezek a változtatások miként befolyá­solják a ház külsejét. Bár a legbiztonsá­gosabb – és sokak szerint az egyetlen he­lyes-megoldás az, ha az új ablak vagy ajtó harmonizál a meglévők méretével, színével és helyével, a régi és az új közötti kontraszt izgalmas lehet. A zavaró különbséget el kell kerülni, ami nem jelenti azt, hogy a bátor megoldásoktól is tartózkodnunk kell.

Gyakorlati tudnivalók

Ezek az átalakítások viszonylag egyszerű­ek, de mivel a falak tartják az emeleteket és a tetőt, nyilvánvalóan óvatosan kell eljár­nunk. Ha új nyílást vágunk, vagy megvál­toztatjuk egy meglévő szélességét, geren­dát vagy szemöldökfát kell beépítenünk, hogy a teherhordó fal hiányzó darabját pótoljuk.

Szükség lehet építési engedélyre is az épület stabilitása és „átszabása” miatt. Ha a ház műemlék, vagy védett körzetben fek­szik, előfordulhat, hogy semmilyen külső változtatást nem engedélyeznek.

Nyílások készítése és módosítása

Az ajtó vagy ablak befalazása nem nehéz művelet. Ha téglafallal van dolgunk, az új téglasorokat mindkét oldalon a régiekhez kötjük, bár a felső szintet és a falat meg kell támasztani, amikor a régi szemöldökfát el­távolítjuk. Vegyük magunknak a fáradsá­got, és illesszük bele az új részletet a régi környezetbe, mert a kontrasztok itt aligha bizonyulnak érdekesnek. Az új téglát és va­kolatot fessük a meglévővel azonos színűre.

Az ajtót úgy alakíthatjuk át a legegysze­rűbben ablakká, és fordítva, hogy megtart­juk az eredeti magasságot és szélességet, és vagy eltávolítjuk a párkány alatti részt, vagy kitöltjük a padlótól kezdve. Ez a fal­részlet nem teherhordó; a változtatások nem befolyásolják az épület szerkezetét.

Ha meg akarunk növelni egy ablakot vagy ajtót – például azért, hogy kiléphessünk az erkélyre- és a meglévő nyílás nem elég széles vagy magas, új szemöldökfát kell beépíteni. A szemöldökfa cseréjéhez a fölötte lévő falat és a fölső szintet is meg kell támasztani. Minél szélesebb a nyílás, annál erősebb és nagyobb szemöldökfára van szükség; a nagyon széles nyílásokhoz acél- vagy vasbeton gerendát kell használ­ni. Mivel a falra mindkét oldalon nagyobb súly nehezedik, az alapozást esetleg meg kell erősíteni.

Befalazás

A befalazáshoz hasonlóan ezeknél a vál­toztatásoknál is ugyanúgy kell ügyelni a színre és a stílusra, mint a szerkezeti követ­kezményekre. A régebbi házak tégla- vagy kőfalában az ablakok vagy ajtók fölött pél­dául gyakran van boltív, amelyet időnként elütő anyaggal bevakolnak. Ha ilyet készí­tünk, csak a fal belső oldalán építsük be az új szemöldökfát, a boltívet pedig kívül ké­pezzük ki.

Az előbbivel ellentétes megoldás az új elemek tudatos ütköztetése a ház stílusá­val. Ehhez azonban jó szemre – vagy jó építészmérnökre – van szükség. Ha a nyí­lás körüli szerkezetet jól megerősítettük, az ablakterületet két vagy több szinten is megnövelhetjük, vagy buktatható és ol­dalra nyíló ajtókat szerelhetünk fel, ame­lyek kivezetnek a kertbe.

Ezek az ajtók re­mekül kiegészítik azokat a térbeli változta­tásokat, amelyekről a Szintek című rész­ben olvashatunk, és gyökeresen megvál­toztatják a belső teret és a világítást. A hagyományos téglalapok helyett kör, félkör vagy háromszög alakú ablakokat is vá­laszthatunk. Keskeny, lőrésszerű nyílások­kal világíthatjuk meg a sötét szobabelsőt, ha a kilátást nem találjuk vonzónak.

Bővítések

Ha egy külső falat felnyitottunk, számos egyszerű módon bővíthetjük a lakásunkat – például zárt verandával. Ez a bővítés nemcsak a földszinten alkalmazható; er­kélyt vagy fölső verandát úgy építhetünk, hogy a meglévő födémet megtoldjuk, majd új fa födémgerendákkal vagy új acélgerendákkal erősítjük meg. Ez a megoldás nagyon előnyös lehet az olyan emeleti la­kásnál, amelynek nincs kertje, vagy ahol fontos az alapterület növelése.

Egyszerű, tágas veranda, fémből és üvegből.

Egyszerű, tágas veranda, fémből és üvegből. Kiszélesített, elfüggönyözött ajtó köti össze a lakással.

Ez az erős üvegajtó egy teljes külső falszakaszt helyettesít.

Ez az erős üvegajtó egy teljes külső falszakaszt helyettesít. Ha kinyitjuk, a szobából közvetlenül kiléphetünk a kertbe.

Egy ausztráliai otthon élénk színű, levegős verandája

Egy ausztráliai otthon élénk színű, levegős verandája. Különleges nyílással kapcsolódik a házhoz. Az „ajtó” belülről érdekes keretbe foglalja a kert látványát.

A hagyományosan nyíló vagy felhajtható üvegajtó

A hagyományosan nyíló vagy felhajtható üvegajtó, illetve a zárt udvar és a benti, alacsonyabb padló azonos burkolata miatt úgy érezzük, hogy a kert a szobában kezdődik.