Lakberendezés

Melegpadlók fajtái, szőnyegek

Szőnyeg

A szőnyegfajták sokasága ele­inte zavarba ejtő lehet, de leg­alább a fontosabb fajtákkal ér­demes megismerkedni.

A szőnyeg tartósságát hoz­závetőleg megítélhetjük sűrű­sége, rugalmassága és súlya alapján. Nyomjuk be hüvelyk­ujjunkat a bolyhok közé, és fi­gyeljük meg, milyen gyorsan simul ki újra a szőnyeg; minél gyorsabban, annál sűrűbb és rugalmasabb. A súlyt megtalál­juk a címkén. A rövid, sűrű szá­las szőnyeg a legtartósabb – a hosszú, fonalas, nagy hurkú tí­pusok testesebbnek látszanak, de valójában könnyebbek.

A kiválasztott szőnyeg mi­nősége feleljen meg a célnak. Tanulmányozzuk a címkét ala­posan, és ne tegyünk könnyű használatra szánt szőnyeget a lépcsőre vagy a nappaliba. A ritkán használt szobába vi­szont fölösleges olyan szőnye­get venni, mely jól bírja az igénybevételt. Általános hasz­nálatra valószínűleg a 80 szá­zalék gyapjút és 20 százalék nejlont tartalmazó szőnyeg a legjobb, de a modern szinteti­kus fonalak minősége az utób­bi években óriási fejlődésen ment át.

Mielőtt vásárolni indulnánk, számoljuk ki, hány négyzetmé­terre van szükségünk, mert az árakat így tudjuk összehasonlítani. Készítsünk vázlatos rajzot, hogy a szükséges mennyiséget meghatározhassuk.

Az egyszerű szőnyegeken foltok és árnyékok lehetnek, és bizonyos helyeken a szálirány maradandóan megfordulhat. A nagy sodratú szőnyegen rit­kábban fordul elő ez a megle­hetősen érthetetlen jelenség.

Színes, faltól falig szőnyegSzínes, faltól falig szőnyeg

Bolyhos szőnyegBolyhos szőnyeg

Alátét. Hacsak nem habaláté­tes a szőnyegpadló, alátétre van szükség, amelynek jó mi­nőségűnek kell lennie. Az állati eredetű szálból készült alátét rugalmas; súlyának négyzet­méterenként kb. 1 kg-nak kell lennie. A habalátét minőségét úgy ellenőrizhetjük, hogy hü­velykujjunkkal közepes erővel megdörzsöljük: ha megbomlik, nem jó. A habot papírra, papír­nemezre vagy farostlemezre fektetjük, hogy ne ragadjon a padlóhoz. A lépcsőre ne hab­alátétet, hanem speciális párnázatot vagy jutavászonra fel­vitt morzsagumit tegyünk.

Fektetés. A padlószőnyeg fek­tetésével ne kísérletezzünk, ki­véve, ha a szőnyeg nem könnyű vagy habalátétes, bízzuk inkább szakemberre.

Tisztítás. Az új szőnyeg szálfoszlányokat eregethet: az első hetekben kézikefével könnye­dén tisztogassuk meg. Ezután rendszeresen, legalább hetente egyszer porszívózni kell, hogy a piszok ne rakódhasson le a rostszálak alján, ahol dörzsöli és elszakítja a szálakat.

A mosószeres tisztításnál kövessük pontosan a gyártó előírásait. A permetező takarí­tógépeket hagyjuk a szakem­bereknek. A foltokat azonnal vegyük ki.

Szőnyegfajták

Axminster. A szőnyeg nevét ar­ról a szövőszékről kapta, ame­lyen készítik. Ez a szövőgépfaj­ta a szálak csomózóhurkát a szövetmintába felülről húzza be, a fonalnak nem kell hátul visszafutnia, így nagyon sok szín használható. A felszínen vágott szálakat találunk: ezek akár hosszúak vagy plüss-szerűek, akár rövidek és simák is lehetnek.

Berber. Eredetileg olyan sző­nyeget jelölt, amelyet termé­szetes, színezetlen gyapjúból hurkoltak az észak-afrikai siva­taglakó berberek. Ma már vala­mennyi tarka és hepehupás szőnyeget így nevezik.

Brüsszeli. Szorosan hurkolt szálak, vágás nélkül.

Csíkszőnyeg. 180 cm-nél kes­kenyebb szőnyeg. Folyosón és lépcsőn használják, vagy bonyo­lult alakú felületekre illesztik.

Csomózott. A szálakat fűzik, vagy más módon rögzítik az alapszövetbe, amely rendsze­rint impregnált, így vízálló.

Hurkolt. A felületen vágatlan hurkok vannak. A bolyhok rö­videk és plüssre emlékeztetők lehetnek.

Indiai. Mindig törtfehér, a dur­va, kézzel szőtt gyapjúszálak a hátoldalon vannak hurkolva. Jó minőségű változata tartós.

Kord. A kordbársonyhoz hason­ló, szövött anyag; a szálak hátul visszafutnak, sokféle színben kapható. Állati szőrből és mű­szálból is készülhet. Kopásálló.

Padlószőnyeg. 180 cm-nél szé­lesebb szőnyeg, Gyakori a 274 és a 366 cm-es szélesség, de akár öt és fél méteres is lehet.

Plüss. Bolyhai 25-50 mm-esek. Ne tegyük lépcsőre, mert megakaszthatja a cipősarkat. Hamarabb piszkolódik, mint a rövid szálú fajták, és nagyon csúnya, ha összegubancoló­dik. Az olcsó változat kiábrán­dító lehet.

Ragasztott szőnyeg. A szála­kat, rostokat különböző mó­don rögzítik a hordozófelület­hez, amelyet rendszerint víz­hatlan réteggel „zárnak le”. Egészen különleges minőségű is lehet.

Szegett négyzetek. Többnyire téglalap alakúak, a kerületükön szegély fut körbe. Az egyenle­tes kopás érdekében forgathat­juk őket.

Szőnyeglap. Majdnem minden szőnyegfajtából kapható. Fon­tos, hogy garantáltan alaktartó legyen.

Vágott. A sodrott szálakat visszahurkolás helyett elvágják. A bolyhok egyaránt lehetnek hurkoltak és vágottak.

Wilton. Az Axminsterhez ha­sonlóan a szövőgépről kapta a nevét. Ez a gép folyamatos szá­lakkal dolgozik, ezért csak ke­vés szín használható. A sző­nyeg felülete sima, bársonyos.

Kopásálló kordKopásálló kord

Színek és csíkokSzínek és csíkok

Műszálak

Akril. Ez hasonlít legjobban a gyapjúszálra. Kopásálló, de a gyapjúnál kevésbé rugalmas. A piszok is hamarabb meglát­szik rajta, és mosni is nehe­zebb. Az újabb változatok ke­vésbé gyűjtik a piszkot.

Modakril. Az akrilnál drágább, de kevésbé tűzveszélyes. A szál sajnos nehezen színezhető, ezért a színválaszték szűkös.

Nejlon vagy poliamid. Nagyon jól bírja az igénybevételt. Van gyártó, aki vissza is él ezzel: a könnyű szőnyeg valóban ol­csó, de csak rövid ideig muta­tós. Ne vegyünk olyan nejlon­szőnyeget, amelynek négyzet­métere fél kilónál sokkal könnyebb. Bár a szálakat göndörí­teni szokás, kerüljük azokat a szőnyegeket, amelyeket a tes­tesebb benyomás kedvéért túl-göndörített szálakból készítet­tek.

Az újabban kidolgozott „piszokellenes” gyártási folya­matban az anyagot piszok­taszító réteggel vonják be, de ha megsérül ez a réteg, a hely­zet sokkal rosszabbá válhat, mintha a réteg ott sem volna. A sztatikus elektromosság el­len szénnel vagy fémmel be­vont rostokat kevernek az anyagba, ám a feltöltődés ellen az egyszerű párologtató (pl. egy tál víz) is védelmet nyújt. A nejlon önkioltó, de lyuk vagy pecsét marad az égett helyen. Rugalmassága a gyapjúéhoz hasonló.

Poliészter. Lágysága miatt plüss-szőnyegekhez használják. Tartóssága és piszoktűrése az akriléhoz hasonló, de kevésbé ruganyos.

Polipropilén. Kopásálló, olcsó, gyakran keverik más műszállal. Nem nagyon látszik rajta a pi­szok, de nagyon gyúlékony és nem önkioltó. Gyakran hasz­nálják alátétnek, és – mivel ke­véssé nedvszívó – konyhai vagy fürdőszobaszőnyegnek.

Viszkóz műselyem. Olcsó, nem túl kopásálló. Gyakran keverik más szálakhoz, hogy testesebb anyagot adjon. Kevéssé rugal­mas, könnyen piszkolódik és könnyen gyullad, bár lángbiz­tos változata is létezik.

Halvány dari fapadlónHalvány dari fapadlón

Futók

Nem mindegy, hogyan fekszik a szőnyeg a padlón. A jó minő­ségű futó alá alátét kell, ha par­kettára vagy hidegpadlóra ke­rül: betéthálóval vagy nejlon ragasztószalaggal kell rögzíte­ni, hogy a veszélyes csúszká­lást megakadályozzuk.

Francia kárpitszőnyeg

Francia kárpitszőnyeg

A futók fajtái

Belga. Perzsa és más fajták másolata, mai változatokkal ki­egészítve.

Fonott. Pamut- vagy gyapjú­csíkokból készül, középről spi­rálisan kifelé csomózzák; rend­szerint ovális, néha kerek.

Kaukázusi. Nagyon jellegzetes; égővörös, kék, zöld és bézs. Stilizált alakok és dúsan díszí­tett szegély.

Kínai. Dús és vastag, gyakran fekete, lágy sárga, rózsaszín, barackszín, kékes. Jellegzetes kínai motívumok.

Dari. Legtöbbször kézzel szőtt pamut. Hagyományos indiai szőnyeg, de csak az utóbbi időben „fedezték fel”. Széles szín-, minta- és méretválasz­ték, méltányos áron. Festékei megfoghatják az alatta lévő szőnyeget; tegyünk közéjük bélésanyagot.

Flokati. Görögországban ké­szül; nehéz, fehér vagy törtfe­hér, bolyhos gyapjúszőnyeg; nagy méretválaszték.

Kelim. Durva tapintású, vastag gyapjúból szőtt kárpit. Több­nyire Törökországban és Irán­ban készül. A kurd változat vi­lágosabb, kevertebb stílusú, rendszerint hímzett és olcsóbb.

Numda. Indiából származik. Csinos, egyszerű, lágy és szín­pompás. Olcsó, de nem bírja jól az igénybevételt.

Perzsa. Nagyon jó minőségű szőnyeg, sokféle változatban készül. Közép-Ázsiából szár­mazik, amely még mindig a szőnyegkészítés központja. Téglalap alakú vagy hosszú csíkban készül, gyapjúból csomózzák. Sokszor gazdagon színezett (a vörös és a kék a legkedveltebb háttér), és stili­zált motívumok díszítik.

Rongy. „Családfája” legalább a XVII. századig nyúlik vissza. Nemcsak népies, de kifinomult változatai is vannak.

Rya. Bolyhos finn szőnyeg, absztrakt mintázattal.

Serape. Mexikóból származik, durván szőtt, rojtozott.

Török. Rendszerint Anatóliá­ban készül. Egyik végén gyak­ran hegyes imaívet találunk, amelyet néha a bölcsesség két oszlopa szegélyez. Minden ré­giónak megvan a saját, jelleg­zetes motívuma: az usak példá­ul csillagokkal díszített, stilizált virágmintákat használ.

Bokhara. Türkmén, üzbég, ka­zah, afgán vagy pakisztáni munka. A háttér gyakran vörös, és sokszor szerepel a jellegze­tes nyolcszögletű motívum.

Bokhara szőnyegBokhara szőnyeg

Néhány szokatlan kelim Néhány szokatlan kelim

Különleges szőnyegek

Két gyapjúszőnyeg

Két gyapjúszőnyeg olcsó, rétegelt lapokból készült padlón, amelyet sok rétegben lakkoztak, hogy csillogóvá tegye a szobát. A szőnyeg sima textúrája és a bőrfotelok visszafogott fénye ellenpontozza a csillogást. A szoba a harmincas évek hangulatát idézi.

A szépen tagolt francia szoba tulajdonosai mindent megtettek, hogy a teret hangsúlyozzák

A szépen tagolt francia szoba tulajdonosai mindent megtettek, hogy a teret hangsúlyozzák. A rendelésre készült szőnyeg a székek motívumát ismétli. A visszafogott színek hűvös eleganciát adnak a szalonnak. A határozott, geometrikus vonalvezetés még a redőnyök vonalain is megtalálható. A szoba nagyszerű háttérként szolgál az értékes művészeti gyűjteménynek anélkül, hogy túlsá­gosan hivatalos volna. Eileen Gray kanapéi megfelelő egyensúly­ról gondoskodnak.

Szép keleti szőnyeg gazdagítja az egyébként szigorúan egyszerű előteret

Szép keleti szőnyeg gazdagítja az egyébként szigorúan egyszerű előteret.