Lakberendezés

Nappali berendezése, öteletek

Számos eszköz áll rendelkezésünkre, hogy a nappalit kényelmessé, hívogatóvá te­gyük. A szoba méretétől, bútoraitól és la­kóitól függ, hogy melyek a legkedvezőbb lakberendezési megoldások. Nincsenek merev szabályok, hiszen ami az egyik családnak jó, az a másiknak elfogadhatat­lan, mert másképp használja a nappalit, és másfajta stílust kedvel. A nappalik több­sége azonban ugyanazt a célt szolgálja. A következő útmutató támpontokat nyújt­hat a jói használható nappali berendezé­séhez.

Kanapék, fotelek, székek

A legfontosabb bútordarabok között is első helyen szerepelnek az ülőalkalmatos­ságok. Úgy kell kiválasztani őket, hogy munkára, pihenésre, vendégségre vagy étkezésre is megfeleljenek. Az igazán ké­nyelmes nappaliban az emberek szinte ösz­tönösen körbetelepednek, pl. a kandalló elé. Úgy rendezzük be a szobát, hogy né­hány széket, fotelt könnyen elmozdíthas­sunk, és ezeket a körön kívülre is átvihessük. A kétszemélyes kanapét jobban ki tudjuk használni, mint a nagy, háromsze­mélyeset (három egymás mellett ülő em­ber különben sem tud kényelmesen be­szélgetni).

Asztalok és polcok betervezése

Olyan asztalkákat vegyünk, amelyek könnyűek, de nem borulnak föl könnyen. Az asztaloknak kéznél kell lenniük (de nem árt, ha vendégség után el tudjuk ten­ni őket). Az egymásba nyíló konyha-nappaliban az élet a középen álló asztal körül zajlik, mely sohasem lehet elég nagy. Az a jó, ha egyszerre többen többféle munkát végezhetnek rajta.

Polcra, szekrényre is szükségünk van a könyvek, papírok, lemezek, kazetták, ita­lok, poharak számára. Ne csak utólag sze­rezzük be ezeket a bútordarabokat; legye­nek a szoba szerves részei. Használjunk nagy polcokat. Az alacsony polcokat állít­suk körben a fal mellé. Ezekre dísz- és használati tárgyakat tehetünk, de dolgoz­hatunk is mellettük. A magas polcot olyan gonddal helyezzük el, mint egy festményt. Ha a polc nyitott, tervezzük meg látványát: a színes könyvsorokat tagoljuk egy-egy váza friss virággal, órával, kedvenc tár­gyaink gyűjteményével.

Televízió helye

Ha a szobában televízió is van, próbál­juk meg úgy elhelyezni, hogy vagy a szé­keket, vagy a készüléket mozgatni lehes­sen aszerint, hogy egy személy, egy ki­sebb vagy egy nagyobb csoport akar-e tévézni. Ne engedjük, hogy a tévé uralja a szobát. A képernyő könnyen átveheti a hí­vatlan vendég szerepét, különösen akkor, ha mindenki mást akar nézni. A nappali legyen olyan hely, ahol a család, a vendé­gek együtt nézhetik a tévét, de meg is fe­ledkezhetnek róla, ha elmerülnek a be­szélgetésben, csendes olvasásban vagy az étkezésben.

Kanapé

Ha a szoba kicsi, használjunk ággyá át­alakítható kanapét, kinyitható asztalt és összecsukható székeket; ezeket eltehetjük, amikor nincs rájuk szükség. De még a nagy szobában is rostáljuk meg szigorúan az öröklött bútorokat. A terebélyes dara­bokat adjuk oda annak, akinél elférnek, il­letve aki hajlandó ilyeneket használni. Nem kell föltétlenül elviselni a nem kedvelt bú­tort, inkább adjuk el.

A bútor és a kontrasztos kiegészítő elemek nagyszerű látványt nyújtanak

A bútor és a kontrasztos kiegészítő elemek nagyszerű látványt nyújtanak. További tárgyak már rontanák a hatást ebben a nyugodt, napos, lakályos szobában.

Ha a szoba zsúfolt, de bútorai a szí­vünkhöz nőttek, próbáljuk meg átrendezni a nappalit, mielőtt az értékes darabokat ki­dobnánk. Talán segít, ha egy kanapét más szögbe fordítunk, vagy egy ebédlőasztal­ból dohányzóasztalt készíttetünk.

Tervezés papíron

Érdemes lerajzolni a szoba kicsinyített alaprajzát milliméterpapírra. Tüntessük fel az ajtókat, ablakokat, beépített elemeket. Mérjük le a bútorokat, rajzoljuk ezeket is milliméterpapírra, majd vágjuk ki a for­mákat. Így könnyen kikísérletezhetjük a leg­jobb elrendezést, nem kell a nehéz búto­rokat rosszabbnál rosszabb helyekre to­logatnunk. Ha új bútort veszünk, vásárlás előtt kérjünk katalógust, nézzük ki a mére­teket, és folyamodjunk ismét a milliméter­papírhoz.

A tervet tovább finomíthatjuk, ha a papí­rosunkon megjelöljük, merre járunk a leg­többet a szobában. Az útvonalak rendsze­rint az egyik ajtótól a másikig vagy az egyik ajtótól a fontosabb bútordarabokig, berendezési tárgyakig vezetnek. Sokkal könnyebb a hibákat a papíron kijavítani, mint a kész szobát átrendezni.

A gyakori hibákat néhány szakmai fo­gással kerülhetjük el. Sokan úgy helyezik el a székeket, kanapékat, hogy mindenki szembekerüljön az ablakon át föltáruló lát­vánnyal. Pedig jobb, ha a székek egy kis szöget zárnak be az ablakkal. A kandalló előtt üldögélve rendszerint hátat fordítunk az ablaknak. Ha nincs más megoldás, te­gyünk egy nagy tükröt a kandalló fölé, hogy az ablakot is belekomponáljuk a képbe. Az ablakra merőlegesen felakasztott tükör megkettőzi a látványt, és tágasabbá teszi a szobát.

Az érdekes lépcső távlatot nyit

Az érdekes lépcső távlatot nyit, és lehetővé teszi a közlekedést a ház különböző részei között. A bútorok szabadon hagyják az utat.

Ablakok

Levegősebb és világosabb az a szoba, amelynek két falán is van ablak, különösen ha az egyik falon egyetlen nagy, mennye­zetig érő ablak nyújtózkodik, amelytől min­den tárgy kemény kontúrokat kap.

Ajtó elhelyezése

Sokkal jobb, ha nem a szoba közepén, hanem a végén van az ajtó. Ilyenkor a be­lépő előtt feltárul az egész nappali; külön­ben mind a két oldal vonzza a tekintetet.

Ablakokpárkányok

Egyetlen módosítás is óriási változást idézhet elő a szobában: ha pl. az ablak­párkányokat lejjebb visszük, a székből nemcsak az eget, hanem a környéket is látjuk.

Gyors és olcsó megoldás, ha a képeket, nyomatokat, posztereket alacsonyabbra helyezzük, ezeket ugyanis általában túl magasra akasztják, ami hivatalossá, me­revvé teszi a szobát. A kis képeket ne szét­szórva rakjuk a falra. Kedvesebb és meg­hittebb, ha nem a kandalló fölött, hanem mellette helyezünk el egy kis képet.

Szerkezeti változtatások

A lakályos, kellemes szoba néha csak szerkezeti változtatások árán születik meg. A lakberendezés kisebb mértékű, de fon­tos módosításokkal is jár, ilyen pl. a világí­tásnak, a felületek borításának és színé­nek megváltoztatása, amiről a későbbiek­ben lesz szó.

A New Mexicó-i vályogházban megőrizték a hagyományokat

A New Mexicó-i vályogházban megőrizték a hagyományokat. A modern tetőablakot fagerendák mögé rejtették.

Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egy üres nappalit egyszerre rendez­zenek be. Általában már meglevő beren­dezési tárgyakból kell kiindulni, azokat kell javítgatni, ügyesen elrendezni. Az igényeinktől, a pénztárcánktól vagy az ízlésünk változásától, fejlődésétől függ, hogy az idők során milyen bútorokat vásárolunk. De bármennyi időt szánunk is a berende­zésre, bármennyi pénz áll is a rendelkezé­sünkre, ne felejtsük el, hogy a szép és jól használható nappali megteremtésekor a többi helyiségről sem szabad megfeled­keznünk. Ha pl. a munkát, a játékot, az ét­kezést, a tévénézést, a zenehallgatást, az olvasást vagy a beszélgetést máshová te­lepítjük át, enyhítjük a nappali zsúfoltságát. Minél több különböző helyiségnek van részben hasonló funkciója, annál lakha­tóbb lesz a nappali és az egész ház.

 

Olvasásra, elmélkedésre szánt szoba

Olvasásra, elmélkedésre szánt szoba. A szék és az asztal ugyanolyan hangsúlyos, mint a pamlag.

Takarékosan

Pénz hiányában az ember fegyelmezetté válik, ami jót tesz a lakásnak; csak a dol­gok fontossági sorrendjét kell helyesen megállapítani. Legyünk erősek, és a ren­delkezésünkre álló pénzt a legfontosabbakra, például szerkezeti javításokra, új elektromos vezetékekre, új vakolásra, padlóburkolásra vagy új fűtésre költsük. Maga a szoba előbbre való a bútoroknál: a szép, arányos, csaknem üres nappali, amelynek kiváló minőségű a padlója és szép a fala, nagyon otthonos lehet.

A bútorokat – akár sok, akár kevés van belőlük – nagy gonddal válasszuk ki. Ne fe­ledjük el, hogy nem mindig az a szép, ami drága. A kopott, régi bútor sokszor többet ér, mint az olcsó, kényszerből vásárolt lim­lom. A csúnya huzatú, de kényelmes kana­pét terítsük le egy szép takaróval – vagy ta­nuljuk ki a kárpitosmesterséget. A határo­zatlan színű fabútor érdekesebb lesz, ha csíkosra festjük, de az is szép, ha a színét belekomponáljuk a szoba árnyalataiba. Van, aki a kissé formabontó, de olcsó bútorokat, például az összecsukható kerti faszékeket, az iskolák, gyárak, irodák számá­ra gyártott, nem egyedi, mégis jó minőségű darabokat kedveli.

Meglepően kényelmes, olcsó bútor, egyszerű polc, összehangolt színek

Meglepően kényelmes, olcsó bútor, egyszerű polc, összehangolt színek. A szobát a jó érzékkel megválasztott részletek: a határozott mintájú redőnyök, a szép padló, a kellemes megvilágítás, a bútorhoz illő dísztárgyak teszik kellemessé.

Nincs pénz festményre? Az unalmas poszterek helyett akasszunk fel használa­ti tárgyakat, például egy-egy fényes vagy kopott sílécet, evezőt, teniszütőt, szép for­májú konyhai edényt.

Ha nem telik olyan függönyre, amely igazán tetszik, használjunk egyszerű pa­pírredőnyt vagy olcsó kartont, amíg összejön a drágább anyag ára. Kiárusításokon jól vásárolhat, aki tudja, mit akar: szemeljük ki a bútort, anyagot, és várjunk türelmesen az árleszállításig. A rögtönzéstől azonban óvakodjunk: ne vá­sároljunk mindent összevissza csak azért, mert olcsó. Később sajnálni fogjuk, hogy nem olyasmire költöttük a pénzt, amire szükségünk van.

Néhány természetes anyag – akár új, akár régi – sokkal többet ér az áránál, és igen tetszetős. A fa-, a durva szövésű vá­szon-, az egyszerű üveg- és kőtárgyak vi­szonylag olcsók. Az ízléses, szépen elrendezett kiegészítők harmóniát teremtenek a szobában.

Vidám nappali - olcsón

Vidám nappali – olcsón. A régi kanapét színes kárpittal húzták be, és egy óriási növényt állítottak mellé

Néha a színek és színkombinációk ügyes kiválasztásával kímélhetjük a leg­jobban a pénztárcánkat. Használjunk sok fehéret élénk színekkel kiegészítve, vagy válasszunk semleges színárnyalatokat, például szürkét, krémszínt, pasztellszíneket. A szobát a kiegészítők, az évszakhoz iga­zodó virágok – és persze az emberek te­szik színessé.

Ha csak rövid ideig béreljük a lakást, vagy csupán néhány év múlva lesz elég pénzünk szép szőnyegre, fessünk fényes festékkel „szőnyeget” a padlóra. Még ér­dekesebb, ha egy-egy igazi szőnyeget is melléterítünk. Az apró tárgyak – gyertyák, virágok, lám­pák, párnák, régiségek, csecsebecsék – egyedi hangulatot teremtenek, de vigyá­zat: ne árasszák el a lakást! A cserép­edénybe ültetett cserjék, virágok a szó szoros értelmében életet visznek a nappaliba. Az évekig zöldellő növény olcsó, gyümöl­csöző befektetés.

A PVC-téglalapokból különleges és nagyon praktikus padlót raktak ki

 

A PVC-téglalapokból különleges és nagyon praktikus padlót raktak ki. Néhány egysze­rű bútordarabbal és mutatós dísztárggyal tökéletesen berendezték a szobát.