Lakberendezés

Nappali és elhelyezése

Szalon, társalgó, fogadószoba, tiszta szo­ba… a nevek a nappali számos funkcióját tükrözik, bár minden névnek más és más a hangulata. A nappali szobák két típusba sorolhatók: az egyiket kizárólag vendég­fogadásnak szentelik, a másikat a családi élet színterének tekintik.

Akinek szüksége van olyan szobára, amelyet a felnőttek különleges alkalmak­kor használnak, kétszer is gondolja meg, hogy föláldozza-e a legjobb szobáját, hi­szen egy ilyen helyiség majdnem mindig üres lesz. Ha valaki ünnepélyes enteriőrt rendez be, és utána azt várja, hogy az élet úgy folyjon tovább a megszokott mó­don, hogy a berendezésben ne essen kár, az túl nagy feladat elé állítja a csalá­dot. Ha a szőnyegek, bútorok, dísztár­gyak védelmében szigorú rendet veze­tünk be, megmérgezzük az otthon hangu­latát. Hogy családunk szeresse a nappa­lit, annak éppen a nyugalom, az oldott légkör a titka.

Egy párizsi padlástér lakótere

Egy párizsi padlástér lakótere. Az üres helyiség fényben fürdik. Minden tárgy, minden bútordarab szerepet kap. A szoba szokatlan alakját a fagerendák hangsúlyozzák. Az enteriőr derűs nyugalmat áraszt.

Számos mód kínálkozik arra, hogy az elegáns lakótér kényelmes tartózkodási he­lye legyen a családnak, de a barátok foga­dására is megfeleljen. Tervezzük meg gon­dosan a berendezést, és szabaduljunk meg a nappalival kapcsolatos előítéletek­től. A nagy döntések és vásárlások előtt célszerű fontolóra venni az alábbiakat.

Mire szolgál?

A nappaliban általában nagy a nyüzsgés. Ha néhány tevékenységet át tudunk telepíteni – akár csak ideiglenesen is – a lakás többi részébe, csökken a nap­pali forgalma. Nem lehetne valahová át­vinni például a televíziót vagy a HIFI-tornyot?

Akármire használjuk is a szobát, a ké­nyelmes ülőalkalmatosság, a jó megvilágí­tás, az alkalmas szekrény és polc kitünte­tett szerepet kap. A gyakori vendéglátás­hoz több asztalt kell beszereznünk, vagy más felületeket kell felszabadítanunk, hogy elhelyezhessük a frissítőket. Ha a fotelek közelében helyezzük el az asztalokat, tá­lalókat, kényelmes sarkot kapunk, továb­bá szabadon marad a szoba egy része, aminek akkor vesszük hasznát, amikor nin­csenek vendégek.

Milyen útvonalakon járunk?

Nagyon fontos, hogy könnyen megközelíthessük az ajtókat, a villanykapcsolókat, a telefont, a televíziót, a HIFI-tornyot. A bútorok – kanapé, szék, asztal – alkossanak „szigeteket”, hogy ne zavarják a járkálás megszokott útvonalát. Néhány bútort – pl. két-három kisebb széket és egy asztalt – rendezzünk csoportba, a fölösleges daraboktól pedig szabaduljunk meg.

Az igazi nappali – a fényes képeslapok fotóival ellentétben – élettel teli, és a csa­lád változó igényeihez igazodik. Ha átren­dezzük a szobát, az útvonalak is módosul­nak. Meg kell terveznünk, hogyan tudunk a legkönnyebben közlekedni a szobában, és ha a tervünk nem válik be, változtat­nunk kell rajta.

Hogyan rendezzük be?

Az ünnepi alkal­makra berendezett nappali ritka, mint a fe­hér holló. Ezt a szobát sokkal inkább az eleven nyüzsgés jellemzi. Érdemes a teret részekre osztani, hogy a különböző tevé­kenységek megférjenek egymás mellett. A meghitt sarkok, fülkék még a kis nappa­liban is jó szolgálatot tesznek. Egy-egy bútort alacsony válaszfalként használha­tunk. Ha a helyiség nagy, függönyökkel, térelválasztókkal teremthetünk szobát a szobában. Ne feledkezzünk el a kényel­mes fotelekről, kanapékról sem.

Vannak azonban olyan lakások is, ame­lyek kis, egymásba nyíló szobái zsúfolt nyúlketrecre emlékeztetnek. Itt a feladat éppen ellenkező: meg kell nyitnunk a nap­palit, hogy ide telepítsünk át egy-két tevé­kenységet. Távolítsunk el két szoba között egy falat, tágítsunk ki egy-egy íves átjárót két helyiség között, vagy üvegezett ajtóval cseréljük fel a tömör ajtót.

Mit hangsúlyozzunk?

Aki szeret öltözköd­ni, tudja, hogy a divatos ruhatárat néhány időtálló, jó minőségű darabra érdemes alapozni. A nappali berendezésekor is a legfontosabb elemekre célszerű áldoznunk. Nem szerencsés, ha apróságokkal próbál­juk ellensúlyozni az előnytelen bútordara­bokat vagy a jellegtelen szobát.

Hangsúlyozni akarjuk kecses, zárt erké­lyünket? Emeljük ki a környezetből a fote­lok elrendezésével és a megvilágítással! Az érdekes építészeti megoldásokat a szí­nekkel és a velük egykorú vagy tőlük markánsan elütő bútorok ügyes megválasztá­sával hangsúlyozzuk!

A jellegtelen nappalihoz szabadon vá­laszthatunk stílust, de kedves stílusainkat is kombinálhatjuk. A nappali nem múze­um. Ha megtetszett egy modern kandalló, nyugodtan beállíthatjuk valamely régebbi kor divatja szerint épült lakásba is. Emel­heti a szoba fényét a szép, világos padló, a mintás szőnyeg vagy a jól tagolt szek­rénysor, amelyben esetleg dísztárgyakat is elhelyezünk.

Átépített pajta Angliában

Átépített pajta Angliában. A szabadon hagyott gerendák olyan hatásosak, hogy a nappalit elég volt a legegyszerűbb bútorokkal és kiegészítőkkel berendezni. A pompás gerenda­szerkezet miatt felborult volna a szoba egyensúlya, és nem kapott volna elég fényt a raktározásra tervezett helyiség, de mindkét probléma megoldódott, amikor az oromfalba hatalmas ablakot vágtak.

 

György kori, szép beosztású szalon

György kori, szép beosztású szalon Londonban; az ünnepélyességet enyhíti a kényelmes bútor, a visszafogott díszítés és az Angliában szokatlan francia kandalló eklektikus elegye. A világos falakat és a fehérített fenyőpadlót sötét keleti festmények ellenpontozzák.

A mértani pontos­ságú berendezés

A mértani pontos­ságú berendezés nem nélkülözi a rugalmasságot. Az ülőalkalmatos­ságokat, asztalkákat, keleti tárgyakat könnyű átrendezni aszerint, hogy nagy társaság vagy néhány barát jön-e össze.

Elhelyezés

A nappali lassan újra központi szerepet tölt be életünkben: itt pihenünk, itt játszunk a gyerekekkel, szórakozunk, eszünk – né­ha még főzünk is -, ha nem is egyszerre, de egyetlen helyen, összhangban e hely szellemével.

Bár a nappalinak megvan a maga ha­gyományos helye a házban, és ezt az épí­tész világosan meg is jelöli a tervrajzon, ne higgyük, hogy ragaszkodnunk kell a szokásokhoz. Ha azonban meg akarjuk változtatni a ház elrendezését, módosíta­nunk kell a szobák alaprajzán és funk­cióján.

Minden házban van egy hely, ahol összeverődik a család, de nem mindig ott, ahol eredetileg elképzeltük. Ez a hely le­het a ház földrajzi középpontja, lehet a legvilágosabb szoba, lehet az a helyiség, ahonnan a legszebb kilátás nyílik, de lehet a konyha is – elsősorban akkor, ha nagy, világos, a gyerekek pedig még kicsik. Fi­gyeljük meg ezt a természetes kiválasztó­dási folyamatot és ne próbáljuk megakadályozni kibontakozását: lehetőleg oda te­gyük át a nappalit, ahol a családi élet zaj­lik. Vigyünk be például egy karosszéket a konyhába, akasszunk képeket a falakra, használjunk erős fényt a főzéshez és lá­gyabb megvilágítást az étkezéshez, pi­henéshez. (Fényerő-szabályozós kapcso­lókkal és néhány asztali lámpával mindig kedvünk szerint világíthatjuk meg a helyi­séget.)

A két egyforma kanapén kellemesen elüldögélnek a vendégek

A két egyforma kanapén kellemesen elüldögélnek a vendégek. Az élénksárga takarók a kandalló színeihez igazodnak.

Előfordulhat, hogy a nappalinak szánt szoba inkább dolgozószobának, hálószo­bának vagy gyerekszobának válik be. Ha a földszinti nappaliból nem nyílik szép kilátás, helyezzük át a nappalit az emelet­re. Miért néznénk autókat a lombok he­lyett?

A hagyományos elrendezés szerint a nappalinak a ház első részében van a he­lye, ahol könnyen megközelíthető. Ha me­leg, napsütötte szobára vágyunk, de a ház homlokzatát kevés fény éri, nyugodtan szakíthatunk a hagyománnyal és megfor­díthatjuk a szokásos beosztást. A hátra telepített nappalihoz közel van a hátsó kert, amely az előkertnél meghittebb, különö­sen a nagyvárosokban. A gyerekek is in­kább a hátsó traktusban játszanak, itt van a terasz, a gondozásra váró kert.

Egyterű elrendezés U alakú beszélgetősarokkal

Egyterű elrendezés U alakú beszélgetősarokkal: pihenésre és vendégfogadásra egyaránt alkalmas

Sokszor a remek nappali a ház első ré­szében van ugyan, de nincs elég szép ki­látása. Akasszunk ilyenkor az ablakra re­dőnyt vagy függönyt, és a szoba máris be­felé néz. Óriási színes poszterekkel vagy tájképekkel nyitottá, levegőssé tehetjük a helyiséget és „kilátásról” is gondoskod­hatunk.

Előfordulhat, hogy a kezdetben kiváló nappali tíz év múlva, amikor a gyerekek megnőnek, és a nappalit másképp hasz­nálják, mint azelőtt, elveszíti minden vará­zsát. Figyeljünk a változásokra, legyünk rugalmasak: módosítsuk vagy akár helyez­zük át a nappalit.

Nyugodt nappali egy görög ház nyitott előterében

Nyugodt nappali egy görög ház nyitott előterében, távol a házban járkálók fő útvonalától.