Lépcsők

Tűzvédelem lépcsők esetén

Előírások

A következő példákat a németországi Hessen tartomány építési szabályza­tának 1994. 12. 19-i kiadása alapján állítottuk össze. (A német szövetségi tartományok építési szabályzatai nem térnek el jelentősen egymástól). Az épületeket tűzvédelmi szempontból „épületosztályokba” sorolják. Mindeb­ből a falépcsők szempontjából a kö­vetkezők adódnak:

A, B, C épületosztályok: legfeljebb három lakás, a legfelső padlószint legfeljebb 5,85 m magasan lehet a terepszint felett; építőanyag-osztály B2 (normál éghetőségű), egyéb köve­telmény nincs.

Terepszintek

D és E épületosztályok: legfeljebb hat lakás, a legfelső padlószint legfeljebb 7 m magasan lehet a terepszint felett; követelmény: F 30-B*.

F és G épületosztályok: a legfelső pad­lószint több mint 7 m magasan van a terepszint felett. Követelmény: F90-A**; falépcsőkkel nem valósítható meg.

Magyarországon az MSz 595 1-5. szab­vány alapján állapítják meg a szerke­zetek tűzállósági követelményeit (ha­bár azt visszavonták). A magyar előírás a német rendszertől eltérő kategóriákat használ, ezért az itt megadott tűzálló­sági és éghetőségi minősítések nem írhatók át. Az F 30 jelentése: szerkezeti elem legalább 30 perc tűzállósággal, A: nem éghető; B: éghető építőanyag.

A lépcsőfokok d [mm] vastagsága különböző anyagok esetén

A lépcsőfok anyagaTámaszköz, m0,80,911,11,2
Fokszélesség, mm240300240300240300240300240300
Tűlevelű fa (A vágási oszt.; II minőségi osztályMinimális vastagság a DIN 1052 szerint, mm32303532373540374239
Ajánlott vastagság, mm40404545454550505555
Minimális vastagság az F 30-B* eléréséhez, mm67656966706771687269
Közepes minőségű bükkMinimális vastagság a DIN 1052 szerint, mm30283230353237343937
Ajánlott vastagság, mm40404545454550505555
Minimális vastagság az F 30-B* eléréséhez, mm67656966706771687269
Közepes minőségű tölgyMinimális vastagság a DIN 1052 szerint, mm30283230353237343937
Ajánlott vastagság, mm40404545454550505555
Minimális vastagság az F 30-B* eléréséhez, mm51495250535154525552

*Szerkezeti elem legalább 30 perc tűzállósággal, éghető építőanyag.
**Szerkezeti elem legalább 90 perc tűzállósággal, nem éghető építőanyag.
***Szerkezeti elem legalább 90 perc tűzállósággal, éghető építőanyag.

Hogyan érhető el az F 30-B?*

A tölgyfa lépcsőfokok vastagsága 1 m támaszköz esetén, a teherbírás és a használhatóság követelményei alap­ján, a DIN 1052 szerint 32 mm. A DIN 4102-4 szerint a megadott beégési sebességeknél a tölgyfából, ill. a 600 kg/m3-nél nagyobb sűrűségű fából a bükkfa kivételével készített fokok szükséges vastagsága 51 mm. A minimális bevésési mélység 30 mm.

Ha a lépcsők alsó oldalát gipszrosttal (d 10 mm), terpeszhálóra felhordott vakolattal vagy megfelelő gipszkarton­nal (d 12,5 mm) burkoljuk, a tűzzel szembeni ellenállás időtartamát meg lehet hosszabbítani, vagy a lépcsőfokok vastagságát 20 %-kal, azaz 41 mm-re (keményfa, a bükk kivételével) csök­kenthetjük.

Ügyeljünk arra is, hogy a lépcsőfokok f lehajlása ne legyen nagyobb, mint L/300 (L = a lépcsőfokok fesztávja). Az ajánlott vastagság 45 mm. Húzott lépcsőfokok esetén a magasságot ennek megfelelően kell megválasztani.

Alsó oldalukon burkolt lépcsők

A fokbélések minimális vastagsága a DIN 1052 szerint 17 mm, a DIN 4102 alapján 21 mm. A lépcső alsó oldalának teljes burkolá­sakor a pofatartók kedvezőbben méretezhetők. Három oldalról támadó tüzet kell alapul venni. A fokok felső oldala mindig ki van téve a tűzátcsapásnak.

A pofatartók minimális méreteinek F 30-B* esetén a DIN 4102-4 szerint ké­szült táblázat adatainak kell megfelelni.

Kialakítás

A pofatartók hw (cm) magassága, tömör tűlevelű fából készített pofatartók esetén. A tölgyfára vonatkozó értékeket úgy kapjuk meg, hogy a táblázat adatait 0,8 té­nyezővel megszorozzuk (Zimmermeister Kalender. Karlsruhe, Bruderverlag, 2000.)

Pofatartók

A pofatartók hw (cm) magassága, ragasztott fatartókból készített pofatartók esetén

Ragasztott fatartókból készített pofatartók esetén

A pofatartók hw, (cm) magassága, max. 1,21 m széles, egyenes lépcsők esetén. Tűlevelű fa; a lombos fára vonatkozó értékek dőlt számjegyekkel (lenti táblázat).

Ráültetett kialakítás

Ráültetett kialakítás

Bevésett kialakítás

Bevésett kialakítás

Támaszköz l, mA pofatartó vastagsága Bw, cm
4,25,26,2
3,25282828
262626
3,5302828
282626
3,75323028
302826
4343028
322828
4,25-3230
343028
4,5-3432
-3230

*Szerkezeti elem legalább 30 perc tűzállósággal, éghető építőanyag.

 

Alternatív javaslatok

Egy 1906-ban épített, öt szinten már lakott ház hatodik szintjén is lakásokat kívántak kialakítani. Az épületben be­vésett tölgyfa lépcsők voltak. Hessen tartomány építési szabályzatának értel­mében meglévő épület ilyen jellegű átalakításakor az egész épületet az előírások aktuális szintjének megfelelő­en kell elbírálni. Esetünkben ez annyit jelent, hogy a lépcsőkkel szemben tá­masztott követelményérték: F 90-A*. (* Szerkezeti elem legalább 90 perc tűzállósággal, nem éghető építőanyag.)

A meglévő lépcsők felcserélése éghetetlen anyagból készült lépcsőkre viszont elviselhetetlen költségekkel járt volna. A tűzvédelmi követelmények tel­jesítéséhez ezért más megoldást kel­lett keresni.

A második mentési útvonalat az je­lentette, hogy a tűzoltóság eszközei­vel a legfelső menekülési szintet el lehet érni (a kilépőablakok mérete > 0,90 x 1,20 m, az utcáról megköze­líthetők, teljesen nyithatók, az eresztől legalább 1 m távolságban vannak).

A pinceteret tűzvédelmi szempontból leválasztották a lépcsőháztól, mert a tapasztalatok szerint a pincében a fel­halmozódott lomok és a késői észlelés miatt könnyen keletkeznek nagyobb tüzek. A pincébe vezető ajtónál a T 30** kivitel elegendőnek bizonyult. (** 30 perc tűzállóság.)

A meglévő lépcső alulról tűzálló lapok­ból álló borítást kapott, így elérhető volt az F 30-B*** fokozat. (*** Szerkezeti elem legalább 30 perc tűzállósággal, éghető építőanyag.) A szabad oldali pofatartó külső oldalára engedé­lyezték a tűzvédelmi festést. A tetőtérben lévő falakra és födémekre enge­délyeztek az F 90-B**** besorolású épületelemeket; a korszerű szárazépí­tési rendszerekkel a követelményeknek nagyon könnyen eleget lehetett tenni. (**** Szerkezeti elem legalább 90 perc tűzállósággal, éghető építőanyag.)

A lépcsőtér füsttől való mentesítésére ezenkívül a lépcsőház fölött füst- és hőelszívó berendezést is beépítettek, így a padlószint feletti 1,80 m magas­ságig meg lehetett oldani a füstmen­tességet. A lépcsőházba nyíló lakásajtók ese­tében a „teli, tömören záró” követel­mény előírásával olyan megoldást sike­rült találni, amelyet (némi utómunkával) a meglévő ajtókkal ki lehetett elégíteni.

Speciális épületben speciális megoldás

A műemléki védettség alatt álló iskola­épületet egy átfogó felújítás során információs irodává alakították át (funkcióváltás). Az épületet lecsupaszították és olyan állapotot alakítottak ki benne, amely megfelel a középületekkel szemben tá­masztott korszerű követelményeknek.

A régi tölgyfa lépcső helyett olyan új falépcsőt kívántak elhelyezni, amely­nek az épületre vonatkozó műemlék­védelmi szempontokat is ki kellett elé­gítenie.

Ebben az esetben speciális építmény­ről van szó. Az első emeleten egy má­sodik menekülési útvonal is rendelkezésre állt, ezért engedélyezték egy „nem egészen” F 30-B* besorolású lépcső megépítését, azzal a feltétellel, hogy a lépcsőház tetőterében automa­tikus füstelszívásról kell gondoskodni. A lépcső tölgyfa pofatartóinak és lép­csőfokainak vastagsága 55 mm, a fok­bélések vastagsága 20 mm.

Alternatív megoldás

A tetőtérben elhelyezett füst- és hőelszívás mint alternatív megoldási lehetőség része

Pofatartók burkolása

A pofatartók oldalának burkolása előnyös a tűzvédelem szempontjából

Neu-Isenburg régi iskolaépülete

Neu-Isenburg régi iskolaépülete. Átépítve 1997-ben

A kellő mozgástér

Frankfurtban az építési felügyelet a hozzá benyújtott anyagok közül azo­kat, amelyekről már eleve megállapít­ható, hogy az építési előírások szerinti építészeti tűzvédelemi követelmények­nek nem felelnek meg, továbbítja a tűzoltóságnak. Az ellenőrzi a dokumen­tációt és (esetleg az építésszel való egyeztetés után) követelményjegyzé­ket állít össze. Ezt azután az építési szakhatóság általában az építési en­gedély tartozékaként kezeli.

A kívánt intézkedések végrehajtását az építési felügyeleti hatóság ugyan csak ritkán ellenőrzi, azonban az építésve­zető aláírásával szavatolja annak előírás szerinti kivitelezését. Egy eset­leg előforduló káresetben a biztosító ellenőrzi, hogy megtartották-e az épít­kezés során az érvényes előírásokat, mert ennek alapján esetleg mérsékelni tudja fizetési kötelezettségét.

Menekülési útvonalak

Lakóházakban alapvetően két mentési útvonal létezik: az első a lépcső, a második az ablak. Balesetnél, tűzesetnél a mentők a helyszínen ítélik meg a sérülés típusát és a szállítás abból adódó módját. Ha például gerincsérülésről van szó, a be­teget merev hordágyon kell szállítani, lehetőleg úgy, hogy a sérültet ne érjék nagyobb rázkódások.

A szállítást ilyenkor általában a máso­dik mentési útvonalon, az ablakon át hajtják végre. Ehhez kosaras forgó­létrát állítanak fel, a kosárra ilyenkor hordágyat szerelnek. Ha a sérült személyt a lépcsőkön szál­lítják le, azt sohasem hordággyal végzik, hanem ülő állapotban (a sérült személy két mentős keresztben össze­kulcsolt kezén ül és azok vállaiba kapaszkodik).

A 0,60 x 2,00 m méretű hordponyva egy másik szállítási lehetőség. Ezt a ponyvát az oldalain elhelyezett hat fül segítségével a szállítandó beteg súlyá­tól függően 2-6 személy viheti.