Lépcsők

Zajvédelem fa-acél lépcsőknél

Falépcsők és fa-acél lépcsők lépéshangjának csillapítása

A DIN 4109 „Zajvédelem faépületekben” c. szabvány határozza meg azokat a zajvédelmi követelményeket, amelyeket a lépcsőknek beépített ál­lapotban ki kell elégíteniük. A német szabvány ezenkívül a normál zajvéde­lem esetére ajánlásokat, a fokozott zaj­védelemre pedig javaslatokat is tartal­maz. A Magyarországon irányadó szab­vány: MSz-04-601 1, 2, 3, 4, 5. 1988. Épületakusztika. Célszerű azonban a német szabványok szerint tervezni, mert azok szigorúbbak, naprakészebb információkat tartalmaznak és a ben­nük foglaltak az európai zajvédelem­-szabványosítás (EN) elkészülte után is érvényben maradnak.

Fa lépcső

A német Faértékesítési Alapítvány (Holzabsatzfond) által támogatott, müncheni székhelyű Német Fakutatási Társaság (Deutsche Gesellschaft für Holzforschung, DGfH) azzal a feladat­tal bízta meg a Rosenheimi Műszaki Főiskola docense, Prof. Dipl.-Phys. F. Holtz által vezetett Hang- és Hőmérési Laboratóriumot, hogy végezzen akusz­tikai vizsgálatokat favázas épületben lévő fa-, ill. acél-fa lépcsőkön.

Vizsgálatok célja

A vizsgálatok célja az volt, hogy képet alkosson a favázas épületekben lévő, szokványos lépcsőszerkezetek zajcsil­lapításáról. A távolabbi célkitűzés a fel­tárt összefüggések alapján optimális szerkezetek létrehozása volt.

Az intézet egy fa próbapadot épített, amely két térből, egy adó- és egy vevő­helyiségből állt, köztük 4 cm távolság­gal. A favázas szerkezetű falak és fö­démek faelemeinek keresztmetszetei, szigetelése és burkolata épület-válaszfalat igyekezett utánozni. A lépcső előre gyártott fülkébe került, ez egy fa válaszfalnak felelt meg. Az épület­válaszfal 71 dB léghang-tényezővel készült.

Azzal, hogy a lépcsőt csak az oldal­falakra erősítik fel, nem pedig a válasz­falra, máris nagyon jelentős javulást lehet elérni. Ez az acél-fa lépcsőre és a falépcsőre egyaránt érvényes. Vizsgálták az egyik belső falhoz erő­sített zártszelvény tartókat, egyébként azonos feltételek mellett, homokkal megtöltve és homoktöltés nélkül. A homokkal megtöltött tartókkal 4 dB értékű javulást lehetett elérni.

A könnyű épületelemekbe behelyezett rugalmas (elasztomer) alátétek akusz­tikailag csak akkor lehetnek hatá­sosak, ha megfelelően lágyak. Nem lehetnek ugyanakkor annyira lágyak, hogy ennek következtében a lépcső kisfrekvenciás lengésekre váljon hajla­mossá, mert ez egyenesen annak használhatóságát, valamint a lépcsőn járás biztonságát tenné kérdésessé.

Tekintettel arra, hogy a könnyűszerke­zetes lépcsőknek éppen a mély frek­venciák tartományában vannak fogyatékosságaik, és az akusztikusok ezért a rugalmas (elasztomer) alátéteket lehetőleg kis saját frekvenciára igye­keznek hangolni, ezen a ponton a zaj­védelem és az épületdinamika között bizonyos ellentmondás feszül.

Szabványos szűrt lépéshangszint (L’n,w) a DIN 4109 szerint

Követelmények L’n,w, dBAjánlások a normál és javaslatok a fokozott zajvédelemhez L’n,w, dB
Családi házak-≤53
Többlakásos házak≤58, ill. ≤53 (lakáson belüli, két szintet összekötő lépcsőkre)≤46
Iker- és sorházak≤53≤46

LépcsőLépcső

A faépületekben a hibátlan állapotú épület-válaszfalakon elhelyezett könnyű lépcsőkkel (ismereteink mai szintje mellett) az L’n,w = 46 dB szabványos lé­péshangszintet mindig el lehet érni. így mindig teljesíteni lehet a DIN 4109, 2. melléklet szerinti, fokozott zajvéde­lemre vonatkozó ajánlást, sőt bizonyos esetekben a VDI 4100 szerinti III. zajvédelmi fokozatra (L’n,w = 39 dB) vonatkozó ajánlást is be lehet tartani. A komfort tekintetében igényes lakók ugyanakkor ennél a lépcsőszerkezet­nél a 40 dB körüli szabványos szűrt lépéshangszintet is elégtelennek érzik.

Az elégedetlenség oka a 100 Hz alatti, kis frekvenciájú tartományba eső frek­venciák nagyon nagy aránya. Ezeket a komponenseket (bár azok a szab­ványos szűrt lépéshangszint számí­tásából kiszorulnak) a lakók észlelik és zavarónak találják. A Q spektrum­illesztő értékkel (az 50 Hz feletti frekvenciák figyelembevétele esetén) az egyetlen számmal kifejezett paramé­terben a lépcsők kis frekvenciájú lépéshang-csillapítását is figyelembe lehet venni.

Lépcső

A vizsgált falépcső-konstrukciók

Lépcső vizsgálat

Magyarázatok a táblázatokhoz:

  • 1. oszlop: A lépcső típusa – a követke­ző típusokat vizsgálták: A/F – acél pofatartós lépcsők ráültetett bükkfa fokokkal; F – bevésett bükkfalép­csők.
  • 2. oszlop: L’n,w a szabványos szűrt lé­péshangszint.
  • 3. oszlop: Szabványos szűrt lépés­hangszint (spektrum-illesztő érték).
  • 4-11. oszlop: Az A-J betűk az állványo­kat jelölik, amelyekre az alátámasz­tásokat szerelték; K = a pofa sarok-alátámasztásra van állítva; R = rugal­mas; M = merev (merev és a falhoz szorosan hozzáerősített kapcsolat); GH = gumihüvely; GT = gumitárcsa.

Lépcső rögzítés

A vizsgált acél pofatartós, bükkfa fokokkal készült lépcsők (több mint 150 mérés kivonata)

Kimutatás