Magasépítészet

Égetett agyagcserép fedések (tetőfedés)

Az égetett agyagcserép fedések a leggyakrabban alkalma­zott kiselemes (pikkelyszerű) tetőfedések. A héjazat elemei olyan tökéletesen kiégetett, vízzáró, fagyálló kerámiacse­repek, amelyek többféle kialakításban, színben és felület­képzésben kerülnek forgalomba. A fedés aljzatát általában ellenlécekre (ritkán deszkázatra) rögzített lécezés (cserépléc vagy tetőléc) képezi, amelyre egyszerűen ráakasztják a cse­repeket. Szükség esetén a cserepek rögzítése szegezéssel, huzalozással (faragott elemeknél) vagy viharkapcsokkal (meredek felületeken, szélszívás ellen) történik.

A forgalomban lévő égetett agyagcserepek (mint héjazati elemek) kialakításuk szerint az alábbi csoportba sorol­hatók:

  • hódfarkú,
  • hornyolt,
  • sajtolt cserepek.

Az elmúlt évtizedekben az építési technológia fejlődé­sével a tetőfedések azon belül a cserépfedések kialakítása is sok tekintetben megváltozott. A gyártók ma már komp­lett fedési rendszereket kínálnak. Ennek megfelelően a fe­dést minden részletére vonatkozóan egymáshoz illeszkedő, gyorsan és pontosan összeépíthető elemek alkotják.

Egy ilyen komplett rendszer részét képezik a fedést meg­határozó héjazati elemek, az alapcserepek, az anyagában ehhez igazodó kiegészítő cserépelemek (pl. szegélycserép, kúpcserép, szellőzőcserép, feles cserép), valamint az egyéb kiegészítők (pl. gerincléctartó, kúpalátét, vápaelem, csator­naszellőző, antennakivezető, tetőkibúvó ablak, hófogó stb.). Ezek közös jellemzője, hogy az adott cserépfedéshez illesz­kedve olyan egységes rendszert alkotnak, amelynél minden egyes részletben biztosított a vízzárás. Ugyanakkor a külön­böző elemek összefüggő, esztétikus megjelenésű tetőfedést képeznek.

Régen a cserépfedésekhez nem tartozott annyi előre gyártott kiegé­szítő elem, mint napjainkban. Az alapcserepeken kívül csak kúp­cserepet forgalmaztak. Az egyéb kiegészítőket lényegében kizárólag bádogos szerkezetek alkották, amelyeket egyedi szerkezetként az építés helyszínén alakítottak ki. A bádogos szerkezetek napjainkban is a tetőfedések meghatározó kiegészítői, de a mai tetőfedő rend­szerek lehetőséget nyújtanak arra, hogy egyes helyeken elhagyják őket (pl. oromszegélyek mentén).

A különböző előre gyártott ki­egészítő elemek előnye, hogy többnyire (szerelő jellegű munkával) könnyen beépíthetők, a szerkezeti részletek így általában jóval egyszerűbben és gyorsabban kialakíthatók, mintha bádogos szer­kezetként készülnének.

Hódfarkú cserépfedés

A hódfarkú cserepek téglalap alapú, alsó élük mentén (általában) íves vágású sík héjazati elemek. Felső felületük legtöbbször teljesen sima, esetleg a cserép hossztengelyével párhuzamos (lejtésirányú), vízelvezető rovátkolással ellá­tott. Az alsó él vágása többféle lehet (1.124. ábra), ez adja a hódfarkú fedés jellegzetes rajzolatát. A cserepek hátsó fe­lületén egy vagy két kapaszkodófül található.

Klasszikus hódfarkú cserép és különböző vágásvonalú alapcserepek

1.124. ábra. Klasszikus hódfarkú cserép és különböző vágásvonalú alapcserepek
a) félköríves vágású b) szegmensvágású c) szegmensvágású lekerekített d) gótikus e) téglány lekerekített f) – f) csúcsos g) félköríves vágású, bordázott felületű

A hódfarkú cserepek csak ütközéssel illeszkednek egy­máshoz. Nincs az elemek között „egymásba kapaszkodó” kapcsolat – egyszerűen egymás mellé helyezik őket -, ezért különösen fontos, hogy minden egyes illeszkedési hézag fe­lett megfelelő átfedés legyen.

Ahhoz, hogy a teljes tetőfelületen az egységes rajzolatú esztétikus megjelenés, illetve a különböző szerkezeti rész­letek megfelelő kialakítása biztosítva legyen (szegélyek le­zárása, hófogás, átszellőzés, tetőáttörések stb.), a hódfarkú fedési rendszeren belül számos kiegészítő cserépelem talál­ható (1.125. ábra).

Kiegészítő hódfarkú cserépelemek

1.125. ábra. Kiegészítő hódfarkú cserépelemek
a) hófogó cserép; b) szellőzőcserép; c) szegély cser ép; d) feles cserép; e) kúpcserép; f) kezdő élgerinc cserép

A hódfarkú cserép egyszerű, letisztult fedésképével az egyik legszebb fedési mód. Összetett, tagolt, íves felületek fedésére is alkalmas. Nagy pontosságú, precíz kivitelezést igényel. Hátránya, hogy a többi cserépfedéshez viszonyítva jelentős a tömege. A hódfarkú cserepekből a cserepek elhelyezése alapján kétféle fedési mód alakítható ki: ez a kettős fedés és a koro­nafedés (vagy lovagfedés).

Kettős fedés

A cserepek kötésben, soronként feles eltolással vannak elhelyezve. A kettős fedés lényege, hogy a cseréplécek távolsága olyan kicsi, hogy az adott sorban elhelyezkedő cserepek a kettővel lentebb lévő cserépsorra is rátakarnak (1.126. ábra), így biztosítva a vízzárást.

Hódfarkú kettős fedés

1.126. ábra. Hódfarkú kettős fedés

Koronafedés (lovagfedés)

A koronafedés (lovagfedés) is kettős fedésnek tekint­hető, azzal a különbséggel, hogy itt minden második cse­répsor közvetlenül az alatta lévő cserépsorra támaszkodik, feles eltolással (1.127. ábra). Ennek következtében nagyobb a léctávolság, hiszen csak minden második cserépsorhoz kell lécezés.

Hódfarkú koronafedés

1.127. ábra. Hódfarkú koronafedés

A fedési módtól függetlenül a hódfarkú cserépfedés ké­szítése 25° alatt és 60° felett nem ajánlott. Egyedi esetek­ben előfordulhat, hogy a cserepeket nem mint tetőfedést, hanem homlokzati falburkolatot alkalmazzák (90°). 45°-nál nagyobb hajlásszög esetén minden egyes cserepet rögzíteni kell.

Hornyolt cserépfedés

A hornyolt cserepek szintén téglalap alapú, alsó élük mentén egyenes vagy íves vágású héjazati elemek. Felüle­tük legtöbbször lejtésirányú vízelvezető rovátkolással van ellátva, esetleg hullámos. A cserepek a hosszoldaluk mentén hornyolt kialakításúak (1.128. ábra), így az egymás mel­letti cserepek oldalirányban egymásra takarva (egymásba „akasztva”) kapcsolódnak egymáshoz.

Klasszikus hornyolt cserép ill. különböző vágásvonalú hornyolt alapcserepek

1.128. ábra. Klasszikus hornyolt cserép ill. különböző vágásvonalú hornyolt alapcserepek
a) hornyolt íves vágású; b) mútolt hornyolt; c) hornyolt egyenesvágású

Ez a vízzárás szem­pontjából jóval kedvezőbb, mint a hódfarkúnál bemutatott egyszerű illesztés. A hornyolt cserepek hátsó felületén szin­tén két kapaszkodó fül található. A fedés súlyának csökken­tése érdekében egyes hornyolt cserepekben a cserép hossz­tengelyével párhuzamos, hosszanti üregek találhatók.

A hornyolt cserépfedéshez kevés cserépelem áll rendel­kezésre. Az alapcserepek és kúpcserepek mellett mindössze kétféle kiegészítő, a feles cserép és a szellőzőcserép képezi a termékcsaládot (1.129. ábra). Ez a szerkezeti részletek kiala­kítását valamelyest megnehezíti, de önmagában így is egy gyorsan és egyszerűen kialakítható fedésről beszélhetünk.

Kiegészítő hornyolt cserépelemek a) feles cserép; b) szellőzőcserép

1.129. ábra. Kiegészítő hornyolt cserépelemek a) feles cserép; b) szellőzőcserép

A hornyolt cserépfedés egyszeres fedésként készül. (A cserepek oldalirányú hornyolt illeszkedése önmagában biztosítja a vízzáró elemkapcsolatot.) A cserepek elhelyez­hetők kötésben vagy hálósán is. A kötésben lerakott cserepek a hódfarkúhoz hasonlóan soronként feles eltolásúak (1.130/a. ábra). Hálós fektetés esetén a cserepek minden egyes sorban eltolás nélküliek, vagyis az egymás feletti cserepek mind egy vonalba esnek (1.130/b. ábra).

Hornyolt cserépfedés

1.130. ábra. Hornyolt cserépfedés a) kötésben; b) hálósán

Hornyolt cserépfedés alkalmazása 25° alatt és 60° felett nem ajánlott! A hódfarkú cserepekhez hasonlóan egyedi esetekben a hornyolt cserepek is alkalmazhatók homlokza­ti falburkolatként (90°). 45°-nál nagyobb hajlásszög esetén minden második cserepet, míg 60° felett minden egyes cse­repet rögzíteni kell.

Sajtolt cserépfedés

A sajtolt cserepek kiképzése és az előállítás során alkal­mazott gyártástechnológia egyaránt jelentősen eltér a hód­farkú és hornyolt cserepekétől. Míg utóbbiak ún. húzott, méretre vágott cserepek, a sajtolt cserepeket préselő gépek­kel, sablonok segítségével állítják elő.

A sajtolt cserepek minden oldaluk mentén egyszeres vagy kettős hornyolt kialakításúak: a felső felületükön az egyik hosszoldaluk és a rövidebbik oldaluk mentén, míg az alsó fe­lületükön az előzőekkel ellentétes oldalakon. Emiatt a csere­pek között minden oldalon pontos és vízzáró elemkapcsolat képezhető. A cserepek látszó felülete többféle lehet: a gyárt­mánytól függően egy nagy vagy több kisebb vájat, horony, borda alkotja. Ezek lényegében a csapadékvíz elvezetése mellett meghatározzák a tetőfelület rajzolatát, megjelenését (1.131. ábra). A sajtolt cserepeket is a hátsó felületén kialakí­tott két kapaszkodófüllel akasztják a cseréplécekre.

Különböző kialakítású sajtolt alapcserepek

1.131. ábra. Különböző kialakítású sajtolt alapcserepek

Kiegészítő sajtolt cserépelemek

1.132. ábra. Kiegészítő sajtolt cserépelemek
a) feles cserép; b) szegélycserép; c) szellőzőcserép; d) hófogó cserép

A sajtolt cserépfedések mint komplett fedési rendszerek többféle kiegészítő cserépelemmel rendelkeznek (1.132. ábra). Ezek lényegesen megkönnyítik az egyébként sem bonyolult fedés különböző szerkezeti részleteinek kialakítását. Mivel a sajtolt cserepek minden oldalon pontosan egy­másba illeszkedő horonnyal kapcsolódnak egymáshoz, így kizárólag hálósán, oldal- és lejtésirányban egyaránt kötött módon helyezhetők el (1.133. ábra). Vagyis a fedési széles­ség mellett a fedési hossz (és a cserépléc-távolság) is kötött, független a tetőhajlásszögtől.

Sajtolt cserépfedés

1.133. ábra. Sajtolt cserépfedés

Léteznek olyan sajtolt cserepek is, amelyek a rövidebb oldaluk mentén egyszeres horonyképzésűek. Az ilyen fedéseknél a fedési hossz és a léctávolság nem teljesen kötött, bizonyos (gyártó által megadott) határértékek között változhat. A sajtolt cserépfedés tetőhajlásszög-tartományánál a gyár­tók által megadott értékeket kell alapul venni. Általában jel­lemző a 25-50°-os javasolt szögtartomány.