Magasépítészet

Festő, mázoló, tapétázó munkák fogalma, felületek előkészítése

A festő, mázoló, tapétázó munkákkal a körülöt­tünk lévő felületeket díszítjük, megóvjuk a kü­lönböző igénybevételek hatásaitól. Ez a megálla­pítás egyaránt igaz az újonnan készülő és a már meglévő épületszerkezetekre.

A díszítő jelleg azt jelenti, hogy a színek, minták, felüle­ti struktúrák esztétikussá, széppé teszik a környezetünket. Az épületek homlokzatainak, a lakások, üzemek, műhelyek, bevásárlóközpontok stb. belső felületeinek színezésével el lehet tüntetni azok sivárságát. A szín figyelemfelkeltő is lehet, tájékoztathat, illetve a színhatások befolyásolhatják érzelmeinket, hangulatunkat, térérzetünket.

Az elkészített bevonatok védik a szerkezeteket, felülete­ket, lehetővé teszik a könnyű tisztántartást, és egyéb funkcióknak is megfelelhetnek (pl. tűzvédelem, sterilizálás, kor­rózióvédelem stb.).

A felületvédelem alapvetően háromféle lehet

1. Festés

Festés alatt a különféle építmények, lakó- és középületek fal-, pillér-, oszlop- és födémfelületeinek mész, enyv, vagy műgyanta kötőanyagú festékkel történő bevonását értjük.

2. Mázolás

Mázolással a fém-, fa-, beton-, faforgács lap és falfelüle­tek védőbevonatát készíthetjük el.

3. Tapétázás

Tapétázással a belső falak, mennyezetek teljes felületű vagy részleges bevonása valósítható meg, papír, műanyag, stb. alapanyagú tekercsek felragasztásával.

Felületek előkészítése

A festő, mázoló, tapétázó munkák előtt meg kell vizsgál­ni az alapfelületeket, azok anyagát. A felület sima, csorbulás-, repedés-, púposság- és hullámosságmentes legyen.

Az alapfelületek anyagának megállapítása azért fontos, mert a festékipar a különböző anyagoknak megfelelően alakította ki termékskáláját. A festékanyagok eltérő tulaj­donságúak (tapadás, szívóképesség, fedőképesség, korró­ziógátlás stb.), ezért mindig az adott felületnek legjobban megfelelő terméket kell kiválasztani. Nagyon fontos, hogy a készülő festék-, máz- vagy tapétaréteg, illetve az alap kö­zött a legkedvezőbb tapadás jöjjön létre.

A pontos geometriai méretek, az alakhelyesség sokszor a festő tevékenységétől függetlenek. Az alapfelületet elkészítő szakemberek hibájából kialakuló hiányosságok egy részét festő munkával el lehet tüntetni (pl. csiszolással, gletteléssel, tapaszolással).

Száraz fedőréteg!

Fontos, hogy a fedőréteg alatti alapanyag száraz le­gyen. Az anyagokban vagy felületeken pára formájában je­len lévő víz később nyomást gyakorol a festékrétegre, így az elválik a felülettől (7.1. ábra), feltáskásodik. A nedvesség ezenkívül gombásodást, penészképződést okozhat.

7.1. ábra. Felhólyagosodott festékréteg

7.1. ábra. Felhólyagosodott festékréteg

Fafelületeknél ellenőrizni kell, hogy a szükséges favéde­lem megtörtént-e. Fémfelületek esetében a mázoló munka csak korróziómentes alapfelületre történhet. A felsorolt elvárásoknak meg nem felelő felületek esetén a szükséges előkészítést el kell végezni.

A falfestési és tapétázási munkákhoz az egyes szak­máknak a következő készültségűeknek kell lenniük:

  • A hibás, megrongálódott vagy minőségileg kifogásol­ható vakolatrészeket a kőműveseknek kell kijavítani a festési munkák előtt (nagyobb repedések, folytonos­sági hiányok, lefagyások stb.).
  • Az egyéb vakolathibákat (sókivirágzás vagy más ere­detű foltok) előzetesen szigeteléssel kell megszüntetni.
  • A hidegpadlót teljesen el kell készíteni. Melegpadlók esetén a szőnyegpadlót a festés után kell leteríteni, par­kettaburkolat esetén pedig a vakpadló elkészítése előtt be kell fejezni a festést.
  • Késznek kell lennie a víz- és központi fűtéshez szük­séges alapvezetékeknek és a villanyszerelési alapvezetékeknek. A fűtőtesteket nyomáspróba után le kell sze­relni, szabaddá téve ezzel a falfelületeket.
  • A helységeket ki kell takarítani.
  • A külső homlokzatokon be kell fejezni a kőműves, mű­köves, épületszobrász, kőfaragó, bádogos, villanyszerelő stb. munkákat.

A felületek festése esetén javasolt, hogy a léghőmérsék­let legalább +10 °C legyen a festés ideje alatt, és utána még legalább 48 óráig.

A teljes felület festése előtt célszerű minden esetben pró­bafestést végezni. A próba során kiderül, hogy a festék mennyire képes az alapba szívódni, illetve milyen a takaróké­pessége, hogyan képezhető vele egyenletes bevonat, milyen kötési tulajdonságai vannak.