Magasépítészet

Iparosított gyártással előállított, tipizált fa fedélszerkezetek

Az előre gyártott szeglemezes tartókból történő fedél­szerkezet-építés előnyeit felismerve az 1950-es évek köze­pétől kezdve (főleg a fában gazdag országokban) folyama­tosan fejlesztettek ki nagy mennyiségben gyártható, tipizált fedélszerkezeti rendszereket. Ezek jellemzője, hogy a fedél­szerkezetet alkotó tartók előre meghatározott geometriában és kötött méretben, sorozatgyártással készültek.

Hazánkban főleg az 1970-80-as években alkalmaztak előre gyártott szeglemezes tartókból álló típus-rendszere­ket, elsősorban kisebb ipari, mezőgazdasági épületeknél. Lakóépületek esetében is előfordult néhány külföldi, illetve hazai fejlesztésű tipizált rendszer, szélesebb körben azon­ban akkor nem terjedtek el. A hazánkban bevezetett rend­szerek közül elsősorban a Gang-Nail (szeglemezes), illetve Rotip-R típusú volt a leggyakoribb.

A Gang-Nail típusú rendszer alapegységeit szegleme­zes előre gyártott „félszaruállások” (féltartók) alkotják (1.82. ábra). Két félszaruállás a beépítés helyén egymással szemben összekapcsolva egy egyszerű síkbeli rácsos tartót, illetve teljes értékű szaruállást képez. Ezeket az elemeket a különböző igényekhez (épületszélesség, tetőhajlásszög, tetőtér hasznosítottsága) igazodva többféle méretben és ki­alakításban gyártották. A tartók rúdelemeit 5×12 cm, illetve 5×15 cm szelvényméretű pallók voltak. Az elemkapcsolato­kat szeglemezes kötéssel képezték.

 Gang-Nail típusú előre gyártott tetőtartó

1.82. ábra. Gang-Nail típusú előre gyártott tetőtartó

A Gang-Nail típusú szerkezetek jellemzően sűrűállású szarusoros fedélszerkezetként készültek. A szaruállások tá­volsága 0,90-1,00 m. A félszaruállások kis tömegük miatt (80-180 kg) könnyen a helyükre emelhetők voltak. Az egy­mással szembeni féltartókat szegezett vagy csavarozott rétegelt lemez hevederekkel kapcsolták össze, és szegező­lemezes kapcsolóelemekkel rögzítették a talpszelemenek­hez. A fedélszerkezet a már korábban megismert elemekkel (viharléc, vihardeszka, szegező fémszalag), valamint taréj-deszkával merevítették hosszirányban.

A Gang-Nail típusú szerkezetek lényegében a napjaink­ban is alkalmazott, szeglemezes tartókból álló fedélszékek elődjeinek tekinthetők.

A Rotip-R típusú előre gyártott fedélszerkezeti rend­szer hasonló elveken alapszik, mint a Gang-Nail szerkezet. A szintén többféle méretben és kialakításban gyártott rend­szer alapegységeit is féltartók alkották. Lényeges különbség azonban, hogy a Rotip-R síkbeli tartóinak rúdjait háromré­tegű ragasztott faelemek képezik, melyek két külső oldali akácfa és középső fenyőfa deszkákból állnak (1.83. ábra).

Rotip-R típusú előre gyártott tetőtartó

1.83. ábra. Rotip-R típusú előre gyártott tetőtartó

(A rúdelemek keresztmetszeti mérete 6,6 (3×2,2) x 12 cm.) A rúdelemek keményfa betétes ragasztott kötéssel kapcso­lódnak egymáshoz. Az egymással szembeni féltartókat fahe-vederes csavarozott kötéssel kapcsolták össze. Az egymás mellé sorolt szaruállások tengelytávolsága max. 1,00 m volt. A tartók rögzítése és merevítése megegyezik a Gang-Nail típusnál alkalmazottakkal.

Tipizált rendszerű előre gyártott fedélszerkezeteket ha­zánkban manapság már nem építenek. A tipizált rendszerek legnagyobb hátránya a geometriai, illetve mé­retbeli és az ezekből adódó tervezői kötöttség, hiszen már az épület tervezésekor figyelembe kell venni a fedélszerkezet paramétereit. A piaci viszonyokhoz igazodva napjainkban a szegleme­zes tartókból készülő fedélszerkezetek elemeit minden eset­ben egyedi tervek alapján gyártják le.