Magasépítészet

Korszerű erkély- és teraszburkolati rendszerek

Az erkélyek, terasztetők burkolásakor napjainkban is sok hibát követnek el a kivitelezéskor nem megfelelő ré­tegek és anyagok összeépítésével. Mivel ezek a szerkeze­tek kültérben helyezkednek el, így az időjárás fokozottan igénybe veszi őket. Ezért csak a vízelvezetés, a fagyállóság, valamint a diktálás megfelelő kialakítása eredményez tar­tós szerkezetet.

Hagyományos erkély- és teraszburkolatnál a burkolat (általában beton anyagú) aljzatra kerül, az aljzatréteg pedig a vízszigetelő rétegre épül rá. Vagyis ilyen rétegfelépítésnél a teljes szerkezeti réteg az esőzéseknek köszönhetően hosszabb-rövidebb ideig telített állapotban van. Tovább rontja a helyzetet, hogy a szigetelőlemezek illesztésénél a nedves­ség feltorlódik, amely kapilláris úton és páravándorlással eljuthat a burkolat felső síkjáig, nedvesen tartva az egész szerkezetet az esőzések után is. A burkolati rétegbe jutott nedvesség a halmazállapot-változás (olvadás-fagyás) miatt letöredezést, fagykárt és sókivirágzást eredményezhet.

Az ilyen jellegű problémák megoldására fejlesztették ki a különböző gyártók a korszerű erkély- és teraszburko­lati rendszereket. Ezek legfontosabb eleme a fátyolszerű anyaggal borított perforált szivárgólemez (drénlemez), amely megfelelő lejtésképzéssel elvezeti a kültéri burkola­ti rétegekbe jutott nedvességet (a víz elvezetésével, a pára kiszellőztetésével), valamint akadályozza a kapilláris úton történő nedvességvándorlást. Szivárgóréteg alkalmazása mellett lehetőség van lejtés nélkül kialakított erkély- és te­raszszerkezet burkolására is.

Technológiai réteggel ellátott szivárgó lemez

A szivárgó lemezek 10,0 m hosszú és 0,6-1,0 m széles tekercsekben kerülnek forgalomba, vastagságuk általában 8, 10, 16, 20 mm (5.100. ábra). Anyaguk lehet műanyag és extrudált keményhab. Egyik felületük különleges filc kasírozású, a megfelelő csatlakozás kialakítása miatt egy-egy oldalon néhány cm-es túlnyúlással.

A szivárgóréteget közvetlenül a nedvesség elleni szige­telő rétegre kell elhelyezni egyszerű fektetéssel. A szivár­gó felső felületére rögzített technológiai réteg a sáv egyik oldali túlnyúlásával biztosítja a szivárgó sávok illesztésé­nél annak folytonosságát. A technológiai réteg elválasztja szivárgóréteget az aljzattól (beton aljzatnál akadályozza a cementlé bejutását a szivárgórétegbe). A szivárgó fekteté­se után kell kialakítani a burkolat aljzatát képező, kiegészítő acélhálóval erősített (esztrich-, beton-) réteget, majd a ra­gasztott vagy ágyazott burkolatot (5.101. ábra).

5.101. ábra. Általános rétegrend technológiai réteggel ellátott szivárgólemez alkalmazásával

5.101. ábra. Általános rétegrend technológiai réteggel ellátott szivárgólemez alkalmazásával

Kombinált teherhordó-, szűrő- és védőréteggel ellátott szivárgólemez

A polisztirol vagy polietilén anyagú szivárgó lemezek szintén 10,0 m hosszúságú és 0,6-1,0 m szélességű tekercsekben kerülnek forgalomba, vastagságuk általában 8-20 mm közötti. A felületre kasírozott fllcréteg lehetővé teszi a szivárgó beépítését szárazon fektetett vagy kavics­ágyra helyezett burkolati rendszerbe, külön elválasztó- és aljzatréteg nélkül (5.102. ábra).

102. ábra. 1102. ábra. 2

102. ábra.

Lehetőség min. 15 mm vastagságú burkolólapokat köz­vetlenül a filcréteghez ragasztani, speciális ragasztó alkalmazásával.

A kombinált szivárgólemezt a nedvesség elleni szigetelő­rétegre kell fektetni, majd ezután következhet a burkolóele­mek szárazon történő fektetése, vagy az ágyazó kavicsréteg terítése (közvetlenül a szivárgólemez filc kasírozására). Ra­gasztással történő burkolásnál a ragasztóanyagot foltokban fel kell vinni a filcrétegre, majd a burkolólapokat a sarok­pontoknál rá kell helyezni ragasztóanyagra. A burkolólapok fugaképzéséhez vízáteresztő fugaléceket kell alkalmazni, megakadályozva a víztócsák kialakulását, illetve a szennyeződések bejutását a burkolat alá.

Üveghálóval ellátott vékonyrétegű szivárgólemez

Az ilyen típusú szivárgólemezek vékonyágyazatú ragasz­tással rögzített kerámialap burkolásához alkalmazhatók. A lemezek anyaga polisztirol vagy polietilén. A fogadónedvesség elvezetését, megakadályozza a kapilláris felszívódást és elválasztja azt a fogadószerkezettől. Ez utób­bi a különböző anyagú szerkezetek kapcsolatánál az eltérő hőmozgások miatt kialakuló feszültségeket szünteti meg.

A szivárgóréteget vékony keresztmetszete miatt akár meg­lévő burkolatra is lehet fektetni (a szerkezet vastagságának növekedése minimális), de általános esetben a szivárgólemezt a burkolat és a vízszigetelés közé kell elhelyezni (5.103. ábra).

5.103. ábra. Általános rétegrendek üveghálóval ellátott vékonyrétegű szivárgólemez alkalmazásával

5.103. ábra. Általános rétegrendek üveghálóval ellátott vékonyrétegű szivárgólemez alkalmazásával

A szivárgóréteg fektetése után az egymással szomszédos le­mezeket ragasztóréteggel ellátott üvegszövet szalaggal össze kell ragasztani (biztosítva ezzel a felületfolytonosságot), majd a ragasztó anyagából gletteléssel ki kell alakítani a vékony­ágyazatú ragasztáshoz a megfelelően sima felületet.

Perem- és záróprofilok, ereszcsatorna­rendszerek

A burkolati réteg esztétikus lezárásához, az elvezetett víz az érintett szerkezetek függőleges felületétől megfele­lő távolságban történő lecsepegtetéséhez, vagy a nedvesség ereszcsatornával történő irányított elvezetéséhez a különbö­ző rendszerekhez véglezáró profilok és ereszcsatorna ele­mek tartoznak (5.104. ábra). Az eltérő kialakítású elemeket mindig csak a gyártói utasításnak megfelelően lehet elhe­lyezni és rögzíteni.

5.104. ábra. A burkolat lezárásának és a víz elvezetésének kialakítása

5.104. ábra. A burkolat lezárásának és a víz elvezetésének kialakítása

A peremzáró profilt a szigetelés síkjában kell rögzíteni a fogadószerkezethez úgy, hogy a lemez- vagy a kent szigetelés a profilra rátakarjon, és az elvezetésre került ned­vesség a szigetelésről a peremprofilra, onnan az elvezető csatornába vagy ennek hiányában a fogadószerkezet függő­leges felületétől megfelelő távolságban a szabadba juthas­son maradéktalanul. A szigetelésre fektetett szivárgórétegre a további rétegvastagságnak megfelelő homlokmagasságú záróprofilt kell rögzíteni, melynek feladata a különböző szerkezeti rétegek elrejtése és védelme, továbbá a burkolás élképzésének vezetése.

Peremzáró profil

A peremzáró profilt a szigetelés síkjában kell rögzíteni a fogadószerkezethez úgy, hogy a lemez- vagy a kent szi­getelés a profilra rátakarjon, és az elvezetésre került ned­vesség a szigetelésről a peremprofilra, onnan az elvezető csatornába vagy ennek hiányában a fogadószerkezet függő­leges felületétől megfelelő távolságban a szabadba juthas­son maradéktalanul.

Záróprofil

A szigetelésre fektetett szivárgórétegre a további rétegvastagságnak megfelelő homlokmagasságú záróprofilt kell rögzíteni, melynek feladata a különböző szerkezeti rétegek elrejtése és védelme, továbbá a burkolás élképzésének vezetése.

A perem mentén kialakított csatornarendszer segítségé­vel irányítottan egy pontba lehet elvezetni az erkély/terasz felületéről érkező nedvességet. Az ereszcsatornát a perem­záró profilhoz vagy a fogadószerkezethez kell rögzíteni a szükséges lejtés kialakítása mellett.

Dréncsatornák

Erkélyek és teraszok esetében az ajtók előtti sávban a szerkezetek fokozottabban ki vannak téve a nedvesség okozta veszélyeknek. Az általános falszakaszokhoz viszo­nyítva a nyílászárók összetett és vékony szerkezetek. A kü­lönböző elemek illesztésénél, valamint a rögzítéseknél a nem megfelelő illeszkedés és tömítés kialakítása miatt a nedves­ség könnyen bejuthat a szerkezetbe.

A nyílászárók hővezető képessége, továbbá a különböző szerkezetek összeépítésé­ből adódó hőhidasság miatt az épületből kiáramló többlet hőmennyiség a nyílások mentén a havat, jeget megolvasztja. Az erkély/terasz egyéb pontjain megmaradó hóréteg a meg­olvadt csapadék elfolyását akadályozza, elősegítve ezzel a szerkezetek átázását. Szükséges tehát a nedvesség gyors és intenzív elvezetését szolgáló dréncsatorna (5.105. ábra) szerkezetek kialakítása a burkolat és a falszerkezet találko­zásának vonalában.

5.105. ábra. Burkolati rétegbe épített dréncsatorna kialakítása

5.105. ábra. Burkolati rétegbe épített dréncsatorna kialakítása

A dréncsatorna-rendszer járórácsból, keretszerkezetből és állítható magasságú tartólábakból áll. A közvetlenül kavicságyra fektethető dréncsatornák tartóláb nélküliek. A csatorna feladata a nedvesség járórácson át történő köz­vetlen elvezetése a vízszigetelésre és a vízelvezető rétegbe.

A dréncsatornák másik típusa zárt vízelvezető elemmel egészül ki. Itt az U profilú csatornába jutott nedvességvonal mentén egy pontba vezethető (pl. a perem mentén kialakí­tott ereszcsatorna rendszerbe).

Az üvegszövet hálóval erősített vékonyrétegű szivárgó­rendszernél a dréncsatornát a nedvesség elleni szigetelésre felhordott ágyazó cementhabarcsra kell fektetni. A rendszer járórácsból és az egyik oldalán perforált, hajlított csatorna­elemből áll. A víz elvezetése a vízszigetelésre és a vízelve­zető rétegbe ennél a megoldásnál a járórácson át a perforált él mentén történik.