Magasépítészet

Műpala fedések

A műpala fedések szerkezeti felépítése sok tekintetben hasonlít a cserépfedésekhez. A fedés aljzata egyaránt lehet teljes felületű zárt deszkaborítás, vagy adott kiosztású léce­zés. (Hazánkban ez utóbbi a jellemző.) Az alátéthéjazatot itt is a szarufák vonalában elhelyezkedő ellenlécekkel le­szorítva (szegezve) rögzítik a szaruzathoz. Sík fedésekről lévén szó, a megfelelő méretű szellőző keresztmetszet biz­tosítása érdekében ajánlott vastagabb (50/50-es) ellenlécet alkalmazni.

A műpala fedés elemei egymásra rátakaró vékony le­mezek, ezért különösen fontos, hogy a fedés aljzata kifo­gástalan minőségű legyen. A lécezésnek egy síkot kell al­kotnia; görbült, vetemedett, hibás lécek nem építhetők be! A cseréplécek mérete általában 30/50. A léctávolság függ a tető hajlásszögétől, a fedés módjától (egyszeres, kettős), illetve a palaelemek típusától (1.195. ábra).

Műpala fedéseknél alkalmazott léctávolság

1.195. ábra. Műpala fedéseknél alkalmazott léctávolság
a) kettős fedés esetén; b) egyszeres fedés esetén

A műpala fedések kialakítása során az elemsorok pontos helyét – a korábbiakhoz hasonló módon – csapózsinórral tű­zik ki. A fedést általában az ereszvonal mentén, a jobb alsó sarokból kiindulva kezdik. Minden egyes elemet szegezéssel (lemezenként két palaszeggel), illetve viharkapcsokkal rögzítenek a cseréplécekhez. Az egymásra takaró sorok kö­zötti átfedés mértéke a tetőhajlásszögtől függően 8-10 cm. (Kettős fedés esetén ez a minden második sor közötti átfe­désre vonatkozik.)

Az ereszképzésnél a műpala héjazati réteg alatt lénye­gében ugyanaz a szerkezeti kialakítás figyelhető meg, mint a cserépfedéseknél (1.196. ábra). Az ereszvonal mentén az első sort az adott fedéshez tartozó ereszmenti műpala sze­gélyelemekből vagy méretre vágott palaelemekből képezik. Ezek megfelelő rögzítéséhez az eresz mentén általában zárt deszkaaljzatot kell készíteni.

Műpala fedés ereszképzése

1.196. ábra. Műpala fedés ereszképzése

A taréjnál a héjazati réteg alatti szerkezet alakít ás szin­tén a cserépfedéseknél alkalmazotthoz hasonló. Páraáteresz­tő fólia esetén a fólia megszakítás nélkül át van vezetve a taréjgerincen az egyik tetőoldalról a másikra. Párazáró fólia alkalmazásakor viszont a gerinc vonalában egy fólia­csíkot építenek be az ellenléc felső oldalához rögzítve, úgy, hogy mindkét oldalon 10-15 cm-re rátakarjon a korábban abbahagyott fóliákra.

A fedést kétféle jellemző módon ala­kítják ki attól függően, hogy milyen mértékű kiszellőzésre van szükség. Kisebb kiszellőző keresztmetszet esetén a gerincrész hagyományos módon készül, a kétoldali legfel­ső héjazati elemsort a gerinc vonalában műpala kúpelemsor zárja le (1.197/a. ábra).

1.197. ábra. Műpala fedés taréjképzése

Műpala fedés a)

a) pontonként szellőztetve (szellőzőelemekkel);

Műpala fedés b)

b) gerinc mentén teljes hosszban szellőztetve (szellőzőszalaggal)

Az átszellőző levegő távozását a rend­szerhez tartozó műpala szellőzőelemek biztosítják. Nagyobb szellőző keresztmetszet szükségessége esetén a kétoldali leg­felső elemsort külön deszkázathoz rögzítve, a tetősíkból ki­emelkedve alakítják ki. A két héjazati réteg közötti hézag így a gerincvonal mentén teljes hosszban lehetővé teszi a meg­felelő kiszellőzést (1.197/b. ábra). A hézagot a rendszerhez tartozó szellőzőszalaggal kell lezárni. A kiemelt taréjrészt a gerincvonal mentén szintén műpala kúpelemsor zárja le.

Az élgerinc kialakítása megegyezik a pontszerű, szellő­ző elemekkel kiszellőztetett gerinccel, a teljes hosszban való kiszellőzés nem megoldható. A héjazat alatti szerkezetkép­zés pedig alapvetően a cserépfedéseknél alkalmazottakkal megegyező.

A műpala fedés vápájának héjazati réteg alatti szerkeze­ti felépítése szinte teljesen megegyezik a cserépfedéseknél bemutatottakkal. A vápa vonalában itt is zárt deszkaaljza­tot kell kialakítani, ügyelve a szellőző levegő áramlásának biztosítására, illetve az alátéthéjazaton lefolyó nedvesség megfelelő elvezetésére (fóliacsatorna). A fém vápaelemmel képzett hajlat mentén kétoldalt a vápa vonalához illeszke­dő, vágott műpala elemeket építenek be úgy, hogy legalább 5 cm-re rátakarnak a vápaelemre (1.198. ábra).

Műpala fedés vápaképzése

1.198. ábra. Műpala fedés vápaképzése

Egyes gyártók – elsősorban páratechnikai okokból – ajánlják a fém vápaelem és a deszkaaljzat közé egy bitumenes lemez elválasztó réteg beépítését. Ezt a megoldást hazánkban ritkán alkalmazzák, de ha erre külön gyártói utasítás vonatkozik, akkor célszerű annak megfelelően eljárni.

A műpala fedés oromszegélyét minden esetben fém orom­szegély-elemekkel zárják le, amelyek általában a fedési rend­szerhez tartozó fémlemez profilok (1.199/a. ábra).

1.199. ábra. Műpala fedés különböző szegélyképzései

oromszegély

a) oromszegély;

falszegély

b) falszegély;

Kéményszegély
c) kéményszegély;

A különböző falszegélyeket, kéményszegélyeket is lénye­gében a cserépfedéseknél bemutatottaknak megfelelően kell kialakítani. Ezeket a szerkezeti részleteket rendszerint a fedési rendszerhez tartozó különböző elemekkel képezik (1.199/b. és c. ábra).