Magasépítészet

Bitumenes zsindelyfedések készítése

A bitumenes zsindelyfedések az építési gyakorlatban ál­talában (az előzőekhez hasonlóan) korszerű fedési rendsze­rekként vannak jelen. Ennek megfelelően részletes techno­lógiai utasítások is segítik kialakításukat, pontosan megha­tározva a különböző elemek felhasználási helyét, beépítési módját stb.

A fedés készítése során alapvetően ugyanazon fontos szempontokra kell ügyelni, mint a cserépfedéseknél, vagyis a teljes tetőfelületre vonatkozóan a megfelelő vízzárás biz­tosítására és a fedés alatti rétegek kiszellőztetésére. A korábban ismertetett kitűző eszközök mellett a bitu­menes zsindelyfedés készítéséhez az 1.186. ábrán látható szerszámokra, eszközökre lehet szükség.

1.186. ábra. Bitumenes zsindelyfedés szerszámai

1.186. ábra. Bitumenes zsindelyfedés szerszámai
a) tetőfedő kalapács; b) horgas élű kés; c) spatula; d) kartuskinyomó pisztoly

A bitumenes zsindelyfedések aljzatát minden esetben megfelelően átszellőztetett, terjes felületű, zárt (deszka-, építőlemez-) borítás képezi. Közvetlenül erre kerül az alátéthéjazat, amely kizárólag szervetlen hordozórétegű bi­tumenes lemez lehet. Ezt és a közvetlenül erre kerülő bitu­menes zsindelylapokat mechanikusan rögzítik. A bitumenes zsindelyfedések aljzata alatt minden esetben megfelelő mé­retű légréteget kell biztosítani a szellőző levegő számára. Lehetővé kell tenni a levegő eresz menti bejutását és a ge­rinc menti kiszellőzését.

Fedés aljzatát képező borítás

A fedés aljzatát képező borítást közvetlenül a szaruzatra szegezve rögzítik. Fontos, hogy az aljzat felülete egyen­letes legyen: kitüremkedések, mélyedések nem lehetnek! Közvetlenül a borítás kialakítása után kell elhelyezni az eresz mentén az ereszcsatornát és a vízcseppentő lemez­szegélyt, csak ezután következhet az alátéthéjazat fektetése (1.187. ábra).

A csatornatartó vasakat a borításba süllyeszt­ve kell beépíteni. Az alátéthéjazatot alkotó bitumenes fedél­lemezeket az ereszvonal mentén haladva kell lefektetni úgy, hogy legalább 3 cm-re rátakarjanak a vízcseppentő lemezre. Az alátétlemezek közötti átfedés (rátakarás) minden oldal­ról legalább 10 cm. A lemezeket mechanikusan (szegezve) rögzítik a borításhoz.

Bitumenes zsindelyfedés ereszképzése 1Bitumenes zsindelyfedés ereszképzése 2

1.187. ábra. Bitumenes zsindelyfedés ereszképzése

A héjazatot képező bitumenes zsindelylapokat szintén az ereszvonal mentén kezdve kell lerakni. A zsindelylapokat (az általános tetőmezőben) szegezéssel rögzítik. A szegek kizárólag az erre a célra forgalmazott, korrózióvédett zsin­delyszegek lehetnek. Egy zsindelylapot 60°-os tetőhajlás­szög alatt 5 db, 60° felett pedig 10 db zsindelyszeggel kell rögzíteni. Hidegbitumenes ragasztást elsősorban azokon a helyeken alkalmaznak, ahol a szegezés nem megengedett. Ilyen minden fémszegély-csatlakozás.

Eresz és bitumenes csatornaelem

Az eresz mentén a rendszerhez tartozó (külön erre a célra kialakított) bitumenes csatornaelemet kell leragasz­tani (1.187. ábra). Az erre kerülő első és második sor lefek­tetése után a tető közepén csapózsinórral meg kell jelölni a tetőfelület lejtésirányú középvonalát. Ezt követően min­dig a középvonaltól indulva két irányba (jobbra és balra) kell haladni. A sortávolság minden esetben a zsindelylap típusától függ. A megadott értékektől nem ajánlott eltérni (a zsindelylapok felületén lévő ragasztási sávok ennek meg­felelően helyezkednek el). A fedést megkönnyítendő továb­bá a zsindelylapok két oldalán horony-illesztékek találhatók (1.188. ábra).

Bitumenes zsindelylapok illesztése

1.188. ábra. Bitumenes zsindelylapok illesztése

Bitumenes zsindelyfedés taréjképzése

1.189. ábra. Bitumenes zsindelyfedés taréjképzése

A zsindelylapok felületén lévő vízzáró ragasz­tási sávok lehetővé teszik az alsó sorra rátakaró laprész rög­zítését.

Szellőző elem beépítése

1.190. ábra. Szellőző elem beépítése

Élgerinc

Az élgerinc kialakítása megegyezik a taréjéval. Az élgerinc elemeket kettős fedésként elhelyezve, a kétoldali fe­désre rátakarva rögzítik.

Vápa

A vápa kialakítása során külön alátétlemezt kell a vápa vonalában lefektetni. Erre a kétoldali alátétfedés lemeze­it legalább 10 cm-rel rá kell vezetni. (A lemezek széleit a vápavonallal párhuzamosan, ferdén le kell vágni.) A zsindelylapok lerakását megelőzően a vápa vonalában a fedési rendszerhez tartozó vápatakaró lemezt kell a kétoldali alátétfedések élei közé fektetni és rögzíteni. Erre mindkét oldalról legalább 20 cm-rel rátakarva kerülnek a zsindely­lapok. (Ezek széleit szintén a vápavonallal párhuzamosan, ferdén le kell vágni.) A vápa szegezéstől mentes területe min. 30 cm széles legyen (1.191. ábra). A zsindelylapok szé­leit tömítő-masszával kell felragasztani.

Bitumenes zsindelyfedés vápaképzése

1.191. ábra. Bitumenes zsindelyfedés vápaképzése

Oromszegély

Az oromszegély kialakítható hosszában (átlósan) félbe vágott faléc, illetve fém oromszegély-lemez alkalmazásá­val. Előbbi esetben az oromszegély mentén az oromdesz­kához kapcsolódva egy háromszög profilú lécet helyeznek el (1.192/a. ábra).

1.192. ábra. Bitumenes zsindelyfedés oromszegély képzése

ferde vágású faléccel;

a) ferde vágású faléccel;

Fém oromszegély-elemmel

b) fém oromszegély-elemmel;

Az alátétfedés és a zsindelylapok széleit az oromdeszkázatra (15 cm-re) felvezetve rögzítik. A sze­gély felső részét fémlemezzel kell lefedni. Az előre gyártott fém oromszegély-elemek az alátétfedésre helyezve, fércek­kel az aljzathoz rögzítve kerülnek beépítésre (1.192/b. ábra). A szegélyek peremére legalább 12 cm-rel rátakarva helyezik el a zsindelylapokat, amelyeket tömítőmasszával ragaszta­nak a fém felülethez.

A bitumenes zsindelyfedés lejtésirányú oldali falcsatlakozásának kialakítása megegyezik az oromképzéssel. A fém szegélyelemek függőleges peremük mentén a falhoz kapcsolódnak (1.193. ábra). A lemezek széleit a fedés síkja fölé 15 cm-rel kell felvezetni.

Falszegély kialakítása zsindelyfedésnél

1.193. ábra. Falszegély kialakítása zsindelyfedésnél

Kéményszegély

A kéményszegély kialakítása előre gyártott fém ké­ményszegély elemmel történik. Ez gyűrűként veszi körül a kéménytestet (1.194. ábra). Az alátétfedés széleit minden oldalról a kéménytestre felhajtva kell rögzíteni. A kémény­szegély elem peremrésze alsó oldalon a zsindelyfedésre ta­kar, míg a másik három oldalon a zsindelylapok takarnak a szegélyelemre. A bitumenes zsindelylapok széleit tömítő-masszával ragasztják a fém felülethez.

 Kéményszegély kialakítása zsindelyfedésnél

1.194. ábra. Kéményszegély kialakítása zsindelyfedésnél