Magasépítészet

Szigetelő cementvakolás elkészítése

Az aljzatok kellősítése

A szigetelő cement­vakolat aljzata tégla- és betonfelület lehet; a padló­felületre kerülő szigetelő padlóburkolat esetében az aljzat mindig betonból készül.

A felületek egyenletességének elérése végett a kiálló részeket le kell faragni, a hiányokat pedig 5 cm-es rétegekben felhordott szigetelő habarccsal ki kell pótolni. A betonaljzatot 2-3 mm-es réteg lefaragásával fel kell durvítani. A lefaragást szemcséző kalapáccsal vagy lapos vésővel kell végrehajtani. A betont ahhoz, hogy feldurvítható legyen, elkészülte után legalább 14 napig száradni kell hagyni. A domború éleket legalább 5 cm-es sugárral le kell kerekíteni. A homorú éleknél a szigetelő habarcsból – üvegpalackkal kihúzva – 4 cm sugarú hajlatot kell kiképezni.

A feldurvított aljzat meglazított részeit és a felületen levő port kemény vesszőseprővel, utána cirokseprővel el kell távolítani, majd a felületet erős vízvezetéki, annak hiányában legalább 0,5 cm nyomású permetezővel előállított vízsugárral le kell mosni. A vakolatréteg felhordása előtt (különösen téglafal esetén) az aljzatot meg kell nedvesíteni. A vakolat- és padlóburkolat-szigetelés csatlakozásánál a felületet víztaszító szerrel készült cementpéppel be kell vonni, és seprővel vagy kemény meszelővel be kell dörzsölni.

A vakolatszigetelés munkaeszközei megegyeznek a vakolás szerszámaival. Ezeken túlmenően a felület fel-durvításához szemcséző kalapácsra vagy laposvésőre, a felület letisztítása végett seprőkre, tömlőkre, esetleg permetezőkre, a homok megfelelő szemszerkezetének elérése végett szitákra és rostákra van szükség.

Habarcskeverő gép segítségével a habarcs egyenletes konzisztenciáját tudjuk biztosítani; azonban alkalma­zása csak akkor fizetődik ki, ha annyi kőműves dolgozik, hogy a megkevert habarcsot 1 órán belül felhasználják. A keverő gépet minden keverés után ki kell mosni.

A vakolatszigetelés korábban megismert anyag­tant vonatkozásainak kiegészítéséül a következőket jegyezzük meg.

A szigetelő cementvakolathoz kizárólag folyami homokot kell használni; az alsó rétegekben 0-2 mm-ig, a felsőkben 0-5 mm-ig terjedő szemnagy­sággal. A kötőanyag tiszta klinker portlandcement legyen. Az alsó rétegek nagyobb, a felsők fokoza­tosan kisebb cementmennyiséggel készüljenek. Az egyes rétegekhez kívánatos homokszem­nagyságot, valamint cementkeverési arányt a 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: Vízzáró habarcsok

RétegTalajnedvesség ellenTalajvíz ellen
homok szemnagysága mmcement keverési arányahomok szemnagysága mmcement keverési aránya
Aljzat0-21:10-21:1
Első0-21:20-21:1,5
Második0-51:30-21:2
Harmadik0-51:40-51:2,5
Negyedik--0-51:3
Ötödik--0-51:4

A vakolatszigetelés végrehajtása

A szigetelő vakolatot – mint tudjuk – több rétegben, talajnedvesség esetében legalább három, talajvíz esetében legalább hat rétegben kell elkészítem. A habarcsot kanállal tömören felcsapva kell fel­hordani; a felhordott szigetelőhabarcs-rétegeket sem léccel lehúzni, sem kanállal vagy simítóval elkenni nem szabad.

Az újabb rétegeket csak az alatta levő réteg megszilárdulása, de még annak megszáradása előtt kell felhordani. A legfelső rétegre normál vakoló habarcsból simító réteget lehet alkalmazni.

Az egymással szögben találkozó függőleges falak ho­morú és domború éleinél általában nem lehet elkerülni a munka folyamatosságának megszakítását. Ilyenkor a 258. ábrán látható módon az egyes rétegeket átvezetjük a másik falsíkra, és a csatlakozás részére 5-8 cm széles sávon lépcsősen hagyjuk abba. A munka folytatásakor a csatlakozási felületet éles szerszámmal kell feldurví­tani, lemosni, megnedvesíteni, cementpéppel bevonni és utóbbit bedörzsölni.

Vakolat szigetelés munkahézagai

258. ábra. Vakolat szigetelés munkahézagai; a) függőleges homorú, b) függőleges domború él mentén

Málló tégla- vagy kőfal esetében a szigetelő vakolat közepébe rabitzháló betétet kell helyezni. A hálót tartó kampókat szigetelt lyukakba kell bebetonozni. A falszigetelést a padlószigeteléssel lépcsősen kell összedolgozni (259. ábra).

Fal- és padlóburkola

259. ábra. Fal- és padlóburkolat (cement-) szigetelés összedolgozása

A padlók szigetelő cementhabarcs burkolata csak a falszigetelés után készíthető el, 70-90 cm széles sávokban (260. ábra).

Padlóburkolat (cement-) szigetelés készítési módja

260. ábra. Padlóburkolat (cement-) szigetelés készítési módja; 1 – aljzatbeton; 2-4 – szigetelő rétegek; 5 -szigetelő falvakolat

Talajnedvesség esetén a kellősített aljzatot víz­taszító szer oldatából és cementből készült híg keverékkel vonják be, és kemény seprővel bedör­zsölik. Erre 4 mm vastag. 0-:2 mm-es szemnagyságú, 1 : 1 keverési arányú, erősen plasztikus szigetelőhabarcs-réteget (2) öntenek, és azt seprővel szintén alaposan bedörzsölik.

Erre a felületre 3 cm vastag, 0-5 mm-es szemnagyságú, 1 : 2,5 keverési arányú, földnedves szigetelő réteget (4) hordanak fel, amit ferde nyelű sulykolóval tömörí­tenék, utána léccel kiigazítanak, és vakoló kanállal addig vernek, míg a fölös víz meg nem jelenik a felületen. Ezt követően a felületre 1 : 2 arányú 0,2 mm-es folyami homokból és cementből álló száraz keveréket szórnak, és azt fával elsimítják.

Talajvíz esetén a padló szigetelő bevonata az előző bekezdésben foglaltakkal azonosan készül, csak 3 cm helyett legalább 5 cm-es vastagsággal.

Ülepedési és tágulási hézagokra azért van szükség, hogy az ilyen természetű elkerülhetetlen kis mozgások végbemehessenek. Ebből a célból a szerkezetbe befelé enyhén szélesedő hézagokat kell készíteni, azok felületét bitumennel be kell mázolni, majd a hézagokat tartósan plasztikus, nagy tapadó képességű, vízálló, meleg szerszámmal bevasalt bitumenkitt tömítéssel kell ellátni. A friss cementszigetelések felületét a korábban kifejtett indokok miatt 20 napig nedvesen kell tartani.