Magastetők

Égetett agyag anyagú fedések (cserepek)

Magastetők leggyakoribb fedési anyagai az égetett agyagtermékek, a tetőcsere­pek. Különböző változataik anyaga csak kismértékben tér el egymástól, elsősor­ban formai kialakításuk, méreteik alapján különböztethetők meg. Az egyes for­mai változatokból különféle fedések ké­szíthetők.

Ennek ellenére a következő alapelvek valamennyi típusra érvénye­sek:

  • Minden égetett agyagcserép típust nor­mál vagy sűrített lécezésre, szárazon kell elhelyezni.
  • Általában 45°-os tetőlejtésig a cserepe­ket nem kell külön rögzíteni, ennél meredekebb tetőfelületeken az egyes cse­repeket szegezéssel vagy lágyhuzal kötéssel mindenképpen rögzíteni kell.
  • Időjárási hatások ellen mindegyik cse­réptípus viharkapoccsal is rögzíthető.
  • A cserepeket mindig alulról, az eresz felől indulva, soronként oldalra halad­va kell elhelyezni.
  • Az egymás feletti sorok átfedése a lej­téstől függően 5-10 cm. Az égetett agyagcserépből készíthető fedések tí­pusait a cserépfajtáknál mutatjuk be.

Hódfarkú cserép

A hódfarkú cserép sima vagy kismérték­ben bordázott felületű, hazánkban általá­ban 175×375 mm befoglaló méretű, 11 mm vastag (6-11. ábra), különböző for­mai változatokban (6-12. ábra) gyártott égetett agyagtermék. Színe a nyers­anyag összetételétől függően piros, ró­zsaszín, sárga vagy szürkéssárga lehet. A normálcserepek egy füllel vagy lyu­kasztott kivitelben készülnek. A felezhető cserepek kettős füllel és hosszanti ho­ronnyal kialakítottak és a horony mentén kettévághatok.

A cserepek fagyállóak, ál­talában nyers kivitelűek, de külön kíván­ságra különböző színű bevonattal is gyárthatók. A gerincképzés kúpcserép­pel történik (6-13. ábra). Kis felületű tetőkön és tetőablakok felett a hódfarkú cserép fedés 30-40°-os haj­lásszöggel is készíthető, egyéb helyeken a tető hajlásszöge legalább 40-45° legyen. Ennél meredekebb fedések, sőt függőleges burkolatok is készíthetők, de csak szegezéssel.

 Hódfarkú cserép befoglaló méretei

6-11. ábra. Hódfarkú cserép befoglaló méretei.

Hódfarkú cserép típusválasztéka

6-12. ábra. Hódfarkú cserép típusválasztéka a) körszelet, b) kerek, c) egyenes, d) gótikus, e) hatszög végkiképzésű.

Sima kúpcserép hódfarkú cserép fedéshez

6-13. ábra. Sima kúpcserép hódfarkú cserép fedéshez.

Ideiglenes, alárendelt épületek kisebb tetőfelületein hódfarkú cserepekből háló­sán vagy kötésbe rakva készíthető egy­szeres, egyrétegű fedés is, valamint széthúzott kettős fedés is. Ezek tetőlécezésének a tengelytávolsága 25-30 cm. Ezek a fedési módok azonban nem veze­tik el megfelelően a csapadékvizet. A végleges tetőfelületek vagy kettős fe­déssel, vagy koronafedéssel (más néven lovagfedéssel) készíthetők hódfarkú tető­cserepekből.

A kettős hódfarkú cserép fedés a két vál­tozat közül az elterjedtebb (6-14. ábra). A lécezés mindenképpen sűrített, átlago­san 15 cm tengelytávolságú.

Kettős hódfarkú cserép

6-14. ábra. Kettős hódfarkú cserép fedés vágott kezdősorral a) metszet; b) nézet; c) oromzati részlet.

Az általá­nostól eltérő cserépméret esetén az l léctávolságot a következő képlettel kell meghatározni:

Lejtés, fokÁtfedés, cm
30-3510
>358

A kettős hódfarkú cserép fedés egyik faj­ta ereszképzése, amikor a legalsó cse­répsort rövidebbre vágva helyezik el a második sor alatt. Másik megoldás sze­rint a legalsó sorban egymás tetején két cserepet helyeznek el, így a fedés egyen­letes és az ereszvonal egyenes lesz. Az ereszvonal akkor is egyenes lesz, ha a legalsó cserépsor alatti deszkázatra ereszbádogozást készítenek. A fedés oromképzésekor a cserépfedést kifuttatják az oromdeszka fölé (I. a 6-14. c) ábrát). Ennél megbízhatóbb megoldás, ha a fedés szélét az oromdeszka zárja le, és az oromdeszka mentén horganyzott acéllemez oromszegély készül.

Taréjgerinc képzésnél lovagsort kell al­kalmazni (6-15. ábra). Ennél a megoldás­nál a méretre vágott utolsó sor cserepet a lécezéshez szegezéssel vagy lágyhu­zal kötéssel kell rögzíteni. A gerincen a kúpcserepeket szegezéssel vagy lemez­kapcsokkal rögzítik és habarcságyazat­ba fektetik. A tetőfelületek élgerinceit is a leírt módon kell elkészíteni, fedni. A kúpcserepek rögzítéséhez itt is éldeszkát kell a vázszerkezetbe beépíteni (6-16. ábra).

Kettős hódfarkú cserép fedés vágott cserepes gerincképzéssel

6-15. ábra. Kettős hódfarkú cserépfedés vágott cserepes gerincképzéssel a) metszet; b) nézet.

Kettős hódfarkú cserép fedés

6-16. ábra. Kettős hódfarkú cserépfedés élgerincképzése 1 egész cserép; 2 vágott és fúrt cserép; 3 kúpcserép; 4 gerincléc; 5 tetőléc; 6 habarcságy; 7 szellőző.

A kettős hódfarkú cserép fedés hajlatfe­désének is többféle változata ismert. A 6-17. ábra szerint vagy horganyzott acéllemezből alakítják ki a hajlatot úgy, hogy a cserépfedés két oldalról csak kis­sé takar rá, vagy a valamivel keskenyebb bádogozás felett a kétoldali lécezéshez kötött cserépfedés készül. Az első meg­oldás szerinti fedés nélküli hajlatbádogo­zás biztonságosabb megoldás. A kettős hódfarkú cserép fedés sűrített lécezése alkalmas a különböző segédszerkezetek elhelyezésére.

Hódfarkú cserép fedés

6-17. ábra. Hódfarkú cserép fedés hajlatképzési módjai a) fémlemezes hajlat kettős és koronafedéshez; b) alátétlemezes, sorfordulós hajlatképzés; 1 hajlatbádogozás; 2 hódfarkú cserép; 3 huzalfüggesztés; 4 tetőlécezés.

Egy hófogó rács látható a 6-18. ábrán. A korona- vagy lovagfedés ugyancsak hódfarkú cserépből készíthető, igen szép fedés (6-19. ábra). Abban tér el a kettős fedéstől, hogy az egymás feletti cserép­sorokat páronként összetolják, és így a lécezés ritkább lesz (általában 25-27 cm tengelytávolságú). A koronafedés 1 m2-re jutó cserépigénye azonos a kettős fedésével, így alkalmazása esetén csak tetőléc-megtakarítással számolhatunk. Ugyanakkor a dupla sor cserép terhe gyakran a lécek lehajlásához, idő előtti károsodásához vezethet, további hátrá­nya, hogy nem eléggé viharbiztos.

Hófogó rács beépítése kettős hódfarkú cserépfedésbe

6-18. ábra. Hófogó rács beépítése kettős hódfarkú cserépfedésbe a) részlet; b) nézet.

Koronafedés hódfarkú cseréppel

6-19. ábra. Koronafedés hódfarkú cseréppel a) metszet; b) nézet; c) oromzat; 1 hódfarkú cserép; 2 félcserép; 3 kúpcserép; 4 habarcsréteg; 5 tetőlécezés; 6 szarufa; 7 oromdeszka; 8 oromléc; 9 ereszdeszkázat.

A korona- vagy lovagfedés lényeges elő­nye, hogy valamennyi cserépfedési mód közül talán ez a legalkalmasabb íves tetőfelületek fedésére. Íves felületek fedé­sekor az egymás feletti sorokat a csere­pek ferde vágásával zsugorítják. A koronafedéssel készült tetők hajlás­szöge azonos a kettős fedésnél leírtakkal (legalább 30°). A kettős sorok átfedése általában 8,0-10 cm között megfelelő. A koronafedés készítése, eresz-, orom-, gerinc- és hajlatképzésének módja azo­nos a kettős hódfarkú cserép fedésével.

Hornyolt és sajtolt cserép

A hornyolt és sajtolt tetőcserepek – egy­más mellé és egymás fölé helyezve – összeillő hornyokkal kapcsolódnak. Ezáltal jelentős mértékben javul a belő­lük készített fedések vízzáró képessége és jelentősen csökken a padlástérbe be­jutó porhó mennyisége.

A hornyolt szalagcserépnek (6-20. ábra) – amely a legegyszerűbb változat – csak a két hosszabbik oldalán van egy-egy horony. A cserepek egymás mellé rakva egymásba illenek és jól zárnak. A típus általában egy füllel készül. Színe – a fel­használt nyersanyagtól függően – vörös és sárgásvörös.

A hornyolt szalagcserép fedést egysze­res hornya miatt 30°-nál kisebb tetőhaj-lás esetén nem helyes alkalmazni. Mivel az egymás feletti cserepek nem horonnyal csatlakoznak egymáshoz, célszerű legalább 8 cm-es átfedéssel beépíteni. A bemutatott típus szerinti cseréphez 30-33 cm-es léctávolság kell, de szük­ség esetén ennél kisebb is elegendő, mi­vel az egyes sorok nem horonnyal csat­lakoznak (6-21. ábra).

Hornyolt szalagcserép

6-20. ábra. Hornyolt szalagcserép.

Egyenes végű szalagcseréppel készülő tetőfedés

6-21. ábra. Hornyolt, egyenes végű szalagcseréppel készülő tetőfedés 1 cserép; 2 közbenső tetőléc; 3 ereszelés; 4 szarufa.

A hornyolt szalagcserép hazánkban előforduló másik változata (6-22. ábra) az előbbitől abban tér el, hogy a hornyolt részeket leszámítva azonos vastagságú, végig hosszüregekkel könnyített és a vé­ge ívelt kialakítású.

A kettős hornyú (ikerfüles hornyolt) sza­lagcserép (6-23. ábra) két hosszabbik szélén kettős horony van. Az egymás melletti cserepek nagyobb átfedése miatt a kettős hornyú szalagcserép 25 mm-rel szélesebb, mint az egyhornyú. Ez a típus vízelvezetés szempontjából biztonságosabb az előzőnél, már 30°-os tetősíkok lefedésére is alkalmas. Mivel az egymás feletti cserepek nem hornyok­kal csatlakoznak egymáshoz, 35°-nál ki­sebb lejtés esetén legalább 10 cm-es át­fedésre van szükség. Ennél nagyobb lej­tésnél azonban elég a 8 cm-es átfedés is. A fedéshez szükséges léctávolság 30-33 cm, ami szükség esetén csök­kenthető is.

Egyszerű, hornyolt, ívelt mintájú szalagcserép fedés

6-22. ábra. Egyszerű, hornyolt, ívelt mintájú szalagcserép fedés a) metszet; b) nézet.

Kettős hornyú szalagcserép iker fülekkel

6-23. ábra. Kettős hornyú szalagcserép iker fülekkel.

A sajtolt normál tetőcserép előzőektől eltérő gyártása lehetővé teszi, hogy az egymás feletti cserépsorok is hornyokkal – a 6-24. ábrán látható hazai típus eseté­ben kettős horonnyal – csatlakozzanak egymáshoz. A sajtolt cserepek alkalma­zása ebből adódóan kötöttebb a szalagcserepekénél, mert nemcsak vízszintes, hanem függőleges irányban is kötöttek a méretek. A sajtolás gyártási méreteltéré­sei igen csekélyek, ezért a tetőfelületek méreteit pontosan ki kell számítani, és így minimális méreteltérésekkel lehet ki­vitelezni. A 6-24. ábrán bemutatott típus esetében a léctávolság 31,5 cm, ettől csak az eresznél (27,5 cm) és a gerincnél (3-5 cm) kell eltérni (6-25. ábra). A tetősík lejtésirányú méreteit is a cserépmé­retek függvényében kell meghatározni.

Sajtolt normál tetőcserép

6-24. ábra. Sajtolt normál tetőcserép.

Tetőfedés sajtolt normálcseréppel

6-25. ábra. Tetőfedés sajtolt normálcseréppel a) metszet; b) nézetrajz; 1 sajtolt normálcserép; 2 kúpcserép; 3 közbenső tetőléc; 4 ereszdeszka; 5 ereszcsatorna; 6 magasítás; 7 szarufa.

Az így adódó méretektől az eltérés az eresznél 1-3 cm, a gerincnél pedig 2 cm lehet. A lécezést is ±2 mm-es mérettű­réssel kell a fedés alá elkészíteni. A sajtolt normálcserép főként natúr kivi­telben, vörös vagy vörösessárga színben kapható, de mázas változatban is készí­tik, vörös, barna és vörösesbarna színben. A gyártó cég tervei szerint az alap­cserépen kívül 1989-től készítenek job­bos és balos szegélycserepet, szellőző-és hófogó cserepet is. A kötöttségeket jól ellensúlyozza a sajtolt cserépből készített fedések jó víz- és porhózáró képessége, és az is, hogy a cseréptípus 30°-os tetőlejtésnél alkal­mazható.

A sajtolt holland tetőcserép a másik ha­zai típus. A 6-26. ábrán látható elemvá­lasztékból (egész, jobbos és balos sze­gély-, szellőző- és hófogó elem) korsze­rű, jó minőségű fedés készíthető. Alkalmazási feltételei lényegében azonosak az előzőekben leírt sajtolt cserépével, csak a lécezés tengelytávolságában kü­lönböznek (6-27. ábra).

Sajtolt holland típusú tetőcserép

6-26. ábra. Sajtolt holland típusú tetőcserép elemválasztéka a) egész, 1/1; b) jobbos szegély; c) balos szegély; d) szellőző; e) hófogó.

Sajtolt holland típusú tetőcserépsor kiosztásának méretrendje

6-27. ábra. Sajtolt holland típusú tetőcserépsor kiosztásának méretrendje 1 cserép; 2 tetőléc; 3 ereszlécezés; 4 taréjdeszka; 5 szarufa.

A 6-28. ábrán látható sajtolt gerinccserép valamennyi bemutatott cseréptípushoz csatlakoztatható, mivel a gyártó cég a 6-1. táblázat szerinti talpszélességekkel gyártja. A kúpcserepeket a helyi időjárá­si viszonyoktól függően elhelyezhetjük szegezéssel rögzítve, szárazon, vagy hé­zagosan lehorgonyozva, habarcsba ra­gasztva. Előfordul azonban, hogy +10 °C hőmérsékletnél melegebb időben a ge­rinc- és kúpcserépsort belocsolják, az illesztési hézagokat poliuretánhabbal tu­busból kitöltik és egymásra rakva rögzí­tik. Á hézagokból kitüremkedő habot el­távolítják, majd a kilátszó habfelületeket a cserép színére mázolják vagy befújják. A hornyolt és sajtolt cserepekkel készülő fedések cserepeit 45°-nál meredekebb, vagy erős szélhatásnak kitett tetőfelüle­teken rögzíteni kell.

Sajtolt gerinccserép méretei

6-28. ábra. Sajtolt gerinccserép méretei.

 Sajtolt gerinccserép

6-1. táblázat. Sajtolt gerinccserép.

A szalagcserepek egymás feletti sorait mindig kötésben kell elhelyezni, a sorok végén hosszában elvágott szalagcsere­pekkel. Ha a beakasztófül megsérül vagy leesik a cserép elvágásakor, akkor a kifúrt félcserepet szegezéssel kell rögzíte­ni. Ez a rögzítés akkor sem felesleges, ha a beakasztófül megmarad. A sajtolt nor­mál tetőcserép szegélyelem nélkül kö­tésben is felrakható, de ha szegélyelemek is rendelkezésünkre állnak, akkor mindenképpen célszerű a fedést hálósán elkészíteni. A sajtolt holland tetőcsere­pet hálósán kell felrakni, amit a típus elemválasztéka könnyen megoldhatóvá tesz.

Egyedi égetett agyagcserép

Az egyedi formájú és kialakítású égetett agyagcserép típusoknak és a belőlük ké­szíthető fedéseknek nagy választéka is­mert a világon és a környező országok­ban. Ezek közül itt csak egy fedési rend­szert mutatunk be, amely hazánkban is kezd elterjedni kedvező esztétikai meg­jelenése, romantikus, műemléki hatása miatt.

A külföldön inkább barát-apáca fedésnek nevezett kolostorfedés lényege, hogy egymás fölé, széthúzva, két réteg vályú formájú cserép kerül a lécezésre. Az al­só réteget vályúval felfelé, a felső réteget pedig vályúval lefelé kell elhelyezni. Ha­zánkban nem gyártanak kolostorfedésre alkalmas cserepeket, ezért ha ilyen fe­dést akarnak készíteni, sima kúpcsere­peket használnak fel a 6-29. ábrán látha­tó módon. Mivel a kúpcserepeken nincs rögzítő fül, az alsó sort a lécezésre sze­gezik, a felső sor rögzítésére pedig a lécezésre merőlegesen, az alsó cserép­sorok közé, taréjlécezést készítenek. Eh­hez azután a felső sor is rögzíthető egy­részt szegezéssel, másrészt pedig vihar­kapcsokkal.

Kolostorfedés normál kúpcserépből

6-29. ábra. Kolostorfedés normál kúpcserépből, taréjlécezéssel 1 kúpcserép; 2 viharkapocs; 3 szegezés; 4 taréj léc; 5 tetőléc; 6 ereszlécezés; 7 szarufa.

Külföldön készítenek olyan égetett agyagcserép típusokat, amelyekből úgy készíthető kolostorfedés, hogy az egyes cserepek fülekkel rögzíthetők a lécezés­re és egymáshoz. Ezek közül a 6-30. áb­rán kétféle elemből, a 6-31. ábrán pedig egy elemből elkészíthető fedést muta­tunk be, ez utóbbinál csak az oromzatok kialakításához van szükség jobbos és balos szegélyelemekre.

Peremes kolostorfedés

6-30. ábra. Peremes kolostorfedés, külföldi példa a) metszet; b) nézet; c) oromrészlet.

Takarótagozatú sajtolt cserép fedés

6-31. ábra. Takarótagozatú sajtolt cserép fedés (külföldi példa) a) metszet; b) nézetrajz; c) oromzat.

A cserépfedések közül a kolostorfedések a legkedvezőbb zárásúak. Ez az oka an­nak, hogy kedvező időjárási viszonyok között a tetőfelület min. lejtése akár 25° is lehet. 25-35° közötti lejtés esetében legalább 10 cm-es átfedéssel kell készí­teni az egymás feletti sorokat. Ennél na­gyobb lejtés esetén elegendő a 8 cm-es átfedés is. A léctávolság mindig a cserép méreteitől függ.

A kolostorfedések szép megjelenését és jó fedési tulajdonságait rontja anyagigé­nyességük és nagy m2-enkénti tömegük. Ez utóbbi nagyobb teherbírású fedél­szerkezetek építését, nagyobb keresztmetszetű lécezést igényel, mint a többi cserépfedés.