Magastetők

ETERNIT-lemez fedések

A köznyelv által palának nevezett ETERNIT-lemez fedési anyagokat két csoport­ra oszthatjuk. Az egyik csoportba a rend­kívül elterjedt kiselemes síklemez ele­mek, a másik csoportba pedig a nagyele­mes hullámlemez elemek. Méreteik, megjelenési formájuk, hatásuk határolja be alkalmazási területeiket.

Kiselemes síklemez

Hazánkban talán a legelterjedtebb lakó­házfedés. Kezdetben a 6-48. ábrán látha­tó, ún. szabványlemez elemeket gyártották és forgalmazták, a fejlődés során – elsősorban az építtetők igényeinek kielégítésére – kezdték gyártani a 6-49. ábrán látható formai változatokat is, amelyek emlékeztetnek a hagyományos égetett agyagcserépre.

Az ETERNIT-lemez elemek színe leggyakrabban cementszürke. Külön meg­rendelésre készítenek piros, sötétszür­ke, vörös és sötétbarna színű változato­kat is.

Síklemez fedéssel 25-90° hajlásszögű tetőfelületek alakíthatók ki, tehát függőle­ges falfelületek burkolására is alkalmas. Ha a fedést deszkázaton, fedéllemez ­fektetéssel, 12-13 cm-es átfedéssel készítjük, akkor a tetőfelület lejtését egé­szen 20°-ig csökkenthetjük, de ezt a meg­oldást azért kerülni kell.

A síklemez fedéseket vagy lécezésre, vagy deszkázatra rögzítik, mindig a leg­alsó sortól indulva, nagyon gondos kitű­zéssel, folyamatos zsinórozással. Ez a fedés rendkívül érzékeny a tetősík megfelelő kialakítására, ugyanis ha a lécezés vagy a deszkázat nincs egy síkban, akkor nemcsak csúnya lesz a fedés, hanem a síklemezek nem is rögzíthetők megfele­lően. Amennyiben deszkázat készül a palafedés alá, akkor a deszkák ne legye­nek 15 cm-nél szélesebbek, mert a szá­radáskor keletkező vetemedések felsza­kíthatják a palafedést. A deszkázaton nem szabad 1 cm-nél nagyobb hézagot hagyni. Ha a hézag valamilyen oknál fog­va ennél nagyobb, akkor a deszkázatot is a léctávolságok szabályainak megfelelő­en kell kiosztani.

A szabvány síklemez fedőelemekből (6-48. ábra) kétféle fedést lehet készíteni. A szabvány- (francia-) fedés (6-50. ábra) ún. sarkított négyzetlemezből készül, lé­cezésre vagy deszkázatra. A tetőlejtéstől függő átfedések és léctávolságok a kö­vetkezők:

Tetőlejtés,Átfedés,Léctávolság,
fokcmcm
25-301020,5
30-35921,2
35-40821,9
40 felett722,6

A négyzetlemezes fedés lesarkítás nél­küli lemezből készül (6-51. ábra), léce­zésre és deszkázatra egyaránt.

Az előzőnél lényegesen könnyebben el­készíthető fedés, a lejtéstől függő átfedé­sei és léctávolságai a következők:

Tetőlejtés,Átfedés,Léctávolság,
fokcmcm
25-30915,5
30-35816,0
35-40716,5
40 felett617,0

A különféle formájú kiselemes tetőfedő síklemez fedések (6-52. és 6-53. ábra) pontos kitűzését és kivitelezését gondo­san kell végezni. Az elemeket vagy már előre elkészített furatokkal, vagy furatok nélkül hozzák forgalomba. A lécezés tá­volságát csak ennek ismeretében sza­bad meghatározni, tehát csak a deszká­zat készíthető el előre.

Egyedi palafedéseket mutat a 6-54. ábra annak jelzésére, hogy a bemutatott válto­zatokon túl még számos síklemez fedési mód képzelhető el.

A síklemez fedés ereszét alátétlemezzel vagy ereszbádogozással lehet elkészíte­ni. Az eresz mentén a lécezést vagy sűrí­teni kell, vagy meghatározott szakaszon deszkaborítást kell készíteni a lécezés­sel azonos felső síkkal. A magastető oromzatának fedését helyesebb orom­deszkával és bádogszegővel kialakítani, de szükség esetén takaró lemezsor is elhelyezhető az oromfal felett. A síklemez fedés gerincképzése nem igényel akkora pontosságot, mint a cserépfedé­sek, mivel az elemek jól vághatok. Ügyel­ni kell a sorok egyenletes kiosztására és arra, hogy a fedés ne sűrűsödjön a ge­rinc alatt. A gerinc és az élgerinc alatt viszont a lécezést kell sűríteni. Síklemez fedések hajlatait mindig bádogozással képzik, amelyre a pala a lejtés függvé­nyében számított átfedésnél 2 cm-rel na­gyobb mértékben ráfed.

ETERNIT tetőfedő lemezek méret- és formaválasztéka

6-48. ábra. ETERNIT tetőfedő lemezek méret- és formaválasztéka. A furatok Ø 3,2 mm-esek a) négyzetlemez; b) sarkított négyzetlemez; c) alátétlemez; d) szegélylemez; e) kiszögellő lemez; f) taréj kúp.

Kiselemes ETERNIT tetőfedő lemezek formaválasztéka

6-49. ábra. Kiselemes ETERNIT tetőfedő lemezek formaválasztéka. A furatok Ø 3,2 mm-esek a) téglány; b) lesarkított téglány; c) méhsejt; d) pikkely; e) hódfarkú (kettős fedéshez); f) hódfarkú (koronafedéshez).

Szabvány- (francia-) fedés sarkított négyzetlemezből,

6.50. ábra. Szabvány- (francia-) fedés sarkított négyzetlemezből, alátétlemezzel képzett eresszel 1 sarkított négyzetlemez; 2 kiszögellő kezdőlemez; 3 alátétlemez; 4 szegőlemez; 5 szegezés; 6 viharkapocs; 7 ereszdeszkázat; 8 lécezés; 9 szarufa.

 Négyzetlemezes fedés alátétlemezes ereszképzéssel

6-51. ábra. Négyzetlemezes fedés alátétlemezes ereszképzéssel 1 négyzetlemez; 2 alátétlemez; 3 taréjkúp; 4 szegezés; 5 alátétdeszkázat; 6 tetőlécezés; 7 szarufa.

Kiselemes ETERNIT-lemez tetőfedések különböző módjai I.Kiselemes ETERNIT-lemez tetőfedések különböző módjai II.

6-52. ábra. Kiselemes ETERNIT-lemez tetőfedések különböző módjai a) téglány; b) sarkított; c) méhsejt; d) pikkely alakú ETERNIT tetőfedő elemmel, normál ereszképzéssel; 1 tetőfedő pala; 2 alátétlemez; 3 szegezés; 4 ereszdeszkázat; 5 tetőléc; 6 szarufa.

Kiselemes hódfarkú ETERNIT-lemez fedések

6-53. ábra. Kiselemes hódfarkú ETERNIT-lemez fedések a) kettős; b) korona fedés (jelölések a 6-52. ábra szerint); 1 deszkázat; 2 csupaszlemez teríték.

Egyedi ETERNIT tetőfedési módok

6-54. ábra. Egyedi ETERNIT tetőfedési módok a) bárd; b) fekvő téglány; c) hézagos négyzetes; d) hézagos állótéglány.

Hullámlemez

A hullámosított ETERNIT-lemezekből merevségük folytán nagyméretű fedőele­meket gyártanak. Előnyük, hogy a tetőfe­lületre eső fajlagos hézagmennyiség je­lentősen csökken, és a fedés alá kerülő fogadószerkezet készítése, a lécezés és maga a fedés is lényegesen gyorsabb és egyszerűbb.

A hullámlemezt elsősorban ipari és me­zőgazdasági épületek fedésére használ­ják. Az igényeket a hazai ipar nem tudja folyamatosan kielégíteni, így a kereske­delem gyakran importál külföldi hullám­lemez elemeket. Ezek méretrendszere eltér a hazaitól, így gyakran nehéz pótol­ni a megsérült elemeket. A hazai gyártású hullámlemez fedőele­mek táblamérete 1097x 1600 mm, ill. 1097×2500 mm. A táblák hullámmagas­sága, szerkezeti magassága 57 mm, le­mezvastagsága 6 mm.

A nagy táblaméretet lehetővé tevő hullámosítás miatt a hullámlemezhez minden­képpen kiegészítő elemeket kell készíte­ni. A hazai típus elemválasztékát a 6-55. ábrán mutatjuk be, keresztmetszeti méretrendjét pedig a 6-56. ábrán. Az elemek cementszürke színben kerülnek forga­lomba, de ritkán a színezett hullámlemez is előfordul. Külföldön a többféle színű és különböző hullámmagasságú gyártmá­nyok jelentősen növelik a hullámlemez fedések alkalmazási területét. A hullámlemez fedés leglényegesebb előnye, hogy már 7° lejtésű tetőfelületek fedésére is alkalmas, és ugyanakkor függőleges falburkolatok is készíthetők be­lőle.

ETERNIT hullámlemez fedési elemek

6-55. ábra. ETERNIT hullámlemez fedési elemek a) táblalemez; b) ereszlezáró lemez; c) jobbos kezdőlemez; d) jobbos falcsatlakozó lemez; e) csuklós gerinclemezek; f) gerinctakaró lemez.

ETERNIT hullámlemezek

6-56. ábra. ETERNIT hullámlemezek a) keresztmetszeti méretek; b) feles, c) másfeles hullámátfedés.

A különböző lejtésekhez tartozó hul­lámirányú átfedés és a lemezek egymás feletti átfedése a következő:

Tetőlejtés, fokHullámirányú átfedésSorok átfedése, cm
7-1520-25
15-251,5 hullám17,5
25-3515,0
35-450,65 hullám12,5
45-6010,0
60-757,5
75-905,0

A tetőfelületek terítékének meghatározá­sakor az egymás melletti elemeknél fél (45-50 mm-es) vagy másfél (222-225 mm-es) hullámátfedéssel kell számolni. Szükség esetén ennél nagyobb átfedés is alkalmazható, de az átfedés méretét mindig egy egész hullámmal, tehát 177 mm-rel kell növelni. Az egymás feletti sorok átfedése lényegében bármekkora lehet. Az átfedések irányát mindig az uralkodó széliránynak megfelelően kell megválasztani.

A hullámlemez fedés alá készítendő fo­gadószerkezet, a szarufákra erősített te­herhordó szelemenek max. távolságát – biztonsági okokból – szabvány írja elő. Az 1600 mm hosszú elemek alatt a szelemenek 140 cm-re lehetnek egymástól, 2500 mm hosszú elemek esetében pedig max. 125 cm-re.

A hullámlemez elemeket hálósán rakják a tetősíkra. Ennek következtében a négy szomszédos elem találkozásánál csak a két lemez lesarkításával lehet jó zárást létrehozni. A lesarkítás a lejtés irányá­ban megegyezik az egymás melletti ele­mek átfedésével (fél vagy másfél hul­lám), lejtésre merőleges irányban pedig az egymás feletti elemek átfedésének méretével azonos (6-57. a) ábra). Az in­kább külföldön ismert másik fektetési módszer szerint nincs szükség lesarkításra, mert külön takaróelemet helyez­nek az egymás melletti elemek közötti hézag fölé (6-57. b) ábra).

Hullámlemez fedések

6-57. ábra. Hullámlemez fedések a) kimetszett takarással és átfedéssel; b) külön takarólapos fedéssel; c) import kiselemes fedések.

Az elemeket a szelemenekre csavarozással rögzítik (6-58. és 6-59. ábra), a lehorgonyzóelem, -kapocs kialakítása mindig a szelemen anyagától és alakjá­tól függ. A csavarok részére fúrt lyukat gumi alátét és védőkupak zárja le. A hazai hullámlemez elemekből többféle ereszmegoldás alakítható ki. Az eresz­hez csatlakozó függő ereszcsatorna tar­tóvasait a 6-60. ábra szerint lehet a fe­déshez vagy a tartószerkezetekhez rög­zíteni.

ETERNIT hullámlemez lehorgonyzása acélszelemenhez

6-58. ábra. ETERNIT hullámlemez lehorgonyzása acélszelemenhez a) cső; b) Z profilacél; c) U profilacél; 1 szelemen; 2 horgonycsavar; 3 kapocs; 4 alátétgumival; 5 szorítócsavar; 6 védőkupak; 7 hullámlemez.

ETERNIT hullámlemez lekötési változatai

6-59. ábra. ETERNIT hullámlemez lekötési változatai a) fához; b) vasbetonhoz; c) ferde födémhez; 1 hullámlemez; 2 horgonycsavar; 3 facsavar; 4 alátét; 5 csavar; 6 kapocs; 7 szegezés; 8 fa szelemen; 9 vb. szelemen; 10 rugalmas alátét; 11 födém; 12 tiplizés.

A hullámlemez fedésű magastetők oromfala fölött átvezetett fedőlemezt kö­zel egy hullámszélességgel túlnyújtják az oromfal külső síkján, majd a lemez és a fal közötti hézagot deszkával zárják le. Igényesebb megoldás esetében az alá­tét- és szemöldökdeszkázattal kialakított oromdeszkázatot fedik le túlnyújtott hul­lámlemez elemmel. Hullámlemez fedésű tetőkön mindenképpen kerülni kell az élgerincek kialakítását, mert fedésükre nincs gyári elem, és házilag sem készít­hető el megfelelően. Az ilyen fedésű te­tők hajlatai csak bádogozással képezhe­tők ki, amelyre a vágott elemek rátakar­nak. Ennek ellenére kerülni kell a hajlatok és vápák kialakítását a hullámpala fedésű tetők tervezésekor.

A hazai típuselemek választéka korláto­zott, ennek ellenére nagyon érdekes, vál­tozatos formájú tetők és fedések is ter­vezhetők, készíthetők hullámlemezből (6-61. és 6-62. ábra).

Ereszképzések hullámlemez fedésekhez

6-60. ábra. Ereszképzések hullámlemez fedésekhez a) fa szelemenhez; b) fémszelemenhez; c) hullámlemezhez; d) falhoz rögzített ereszcsatorna függesztéssel .

Különleges tetőfedés hullámlemezekből

6-61. ábra. Különleges tetőfedés hullámlemezekből.

Különleges hullámlemez tetőfedés csomópontjai

6-62. ábra. Különleges hullámlemez tetőfedés csomópontjai a) – c) 1 síklemez; 2 takarólemez; 3 facsavaros rögzítő; 4 vízmentes alátét; 5 szelemen; 6 heveder; 7 szellőztető légjárat; 8 alátétlemez; 9 hőszigetelés; 10 konzolos csatornabilincs; 11 ereszcsatorna; 12 lefolyó; 13 főfal; 14 párafékező lemez; 15 burkolat; 16 vízvető lemez; 17 épületlábazat.