Fürdőmedence

Többjáratú váltószelepek a szűrőtarttályokhoz

A szűrőtartályok szerves tartozéka a több-járatú váltószelep, amellyel a szűrő visszamosása (tisztítása) szabályozható. A magán­os kis közületi medencéknél használhatják a hatjáratú és a négyjáratú váltószelepeket.

Hatjáratú kézi működtetésű váltószelep

A kézi működtetésű hatjáratú szelepeket (44. kép) a homokszűrő tartály oldalára vagy ritkábban a tartály tetejére szerelik. A hatjáratú kézi működtetésű szelep tetején fel vannak tüntetve az egyes helyzetek (állá­sok), amelyekben a szelep karjának beál­lításával a szelep működik.

44. kép.

44. kép. Hatjáratú kézi működtetésű váltószelep – a tartály oldalára szerelhető változat.

A szelep állásai a következők:

 • 1. állás. Szűrés: a meden­cevíz szűrésénél (a víz áram­lásának iránya): a medencéből => a szivattyún keresztül és a szelepen ke­resztül => a homokszűrőbe => visszatisztítva (tisztítva) a szelepeken keresztül => a medencébe.1. állás
 • 2. állás. Visszamosás: a szűrő homoktartalmának tisztítása a víz ellenkező irányba való áramoltatásával (a víz áramlásának iránya): a medencéből => a szivattyún keresztül és a szelepen keresztül a ho­mokszűrőbe (fordított irányban) => a szelepe­ken keresztül => a szennycsatornába. 2. állás. Megjegyzés: A visszamosás rendszeresen szükséges, a vízforgató berendezés haszná­lati utasítása szerint, ill. minden esetben, ha a szűrő elszennyeződött vagy eltömődött. Ekkor a szűrőtartályon elhelyezett manométeren a nyomás az üzemi nyomás értéke felé növekszik. A kézi működtetésű váltószelep­nél a visszamosási folyamat addig tart, amíg a szelep átlátszó kémlelőcsövén a víz ki nem tisztul, ezután következik még az öblítés.
 • 3. állás. Öblítés: a maradék szennyeződés eltávolítása a szűrőből, a víz áramlásának iránya: a medencéből => a szivattyún keresztül => a homokszűrőbe (a szűrés irányában) => a szelepeken keresz­tül => a szennycsatornába.3. állás. Megjegyzés: Az öblítés addig tart, amíg a váltószelep átlátszó kémlelőcsövén tiszta víz folyik.
 • 4. állás. Leürítés: a medence leürítése a szennycsatornába, a víz áramlásának iránya: a medencéből => a szivattyún keresztül és a szelepen keresztül => a szennycsatornába. 4. állás.Megjegyzés: A medencét a csatornahálóza­ton kívül más helyre (pl. a kerti gyepre) is ürít­hetjük, ha a berendezést ennek megfelelően szerelik fel. Ebben ez esetben a kiömlőnyílás keresztmetszetét nem szabad leszűkíteni. Ha a váltószelep a medence vízszintje alatt van, a leürítésnél nincs is szükség a szivattyúra, a víz ebben az állásban lefolyik.
 • 5. állás. Keringtetés: a medence vize keringetve (áramoltatva) van, szűrés nélkül; a víz áramlásának iránya: a medencéből => a szivattyún keresztül => a váltószelepen keresztül => a medencébe. 5. állás.Megjegyzés: A medence vizét az adagolt vegyszerek jobb elkeveredéséhez kell kering­tetni. Ezt az állást a szűrő vagy a váltószelep meghibásodása esetén is használni kell, de lehetőleg csak rövid ideig.
 • 6. állás. Zárva: a szelepen keresztül nem áramolhat a víz egyetlen irányba sem; a szelep üzemen kívül van.6. állás. Megjegyzés: Erre az állásra rendszerint a vízforgató rend­szer javításánál, a szűrőhomok cseréjénél vagy a téli üzemszünetnél van szükség.

Ha váltószelep tetején nincs felirat (8. ábra) vagy az esetleg lekopott, vagy csak idegen nyelvű felirat van, akkor az óra mutatójának irányával is meghatározhatjuk az egyes állá­sokat:

szűrés = 12.00 óra; leürítés = 02.00 óra; zárva = 04.00 óra; visszamosás = 06.00 óra; keringetés = 08.00 óra; öblítés = 10.00 óra irányában.

8. ábra

8. ábra. A hatjáratú váltószelep egyes üzemeltetési folyamatai.

Négyjáratú kézi működtetésű váltószelep

A négyjáratú váltószelepek (45. kép) rendel­tetése és működése hasonló, mint a hat­járatú kézi működtetésű szelepeké. Ezeket a szelepeket rendszerint a kis homokszűrő tartályok tetejére szerelik.

A négyjáratú váltószelep állásai: 1. állás = szűrés; 2. állás = visszamosás; 3. állás = öblítés; 4. állás = zárva vagy áttelelés (a szelep teljesen üzemen kívül van).

A szelep működése az egyes állásokban azonos a hatjáratú szelepek működésével. A szelep esetleges meghibásodásai is hason­lók lehetnek, mint a hatjáratú szelepnél.

Négyjáratú kézi működtetésű váltószelep

45. kép. Négyjáratú kézi működtetésű váltószelep – a tartály tetejére szerelhető változat.

Hatjáratú automatikus váltószelep elektromos váltóművel

Az igényesen kialakított fürdő- és úszóme­dencéknél gyakran szerelnek hatjáratú automatikus elektromos váltóművel, idő-kapcsolásos vezérléssel ellátott váltószelepet (46. kép).

A váltószelep részei:

 • hatjáratú váltószelep (műanyagból), azonos rendszerű, mint a kézi működtetésű szelep.
 • hajtómű (villamos motor), összeépítve a
 • vezérlőműszerrel (a vezérlőszekrényben).

A váltószelep a következő műveleteket és folyamatokat végzi:

 • automatikusan visszamosás és öblítés, valamint, ha szükséges, hőcserélő működésének vezérlését, golyóscsapok vezérlését, elektromos meghajtású szerelvényeknél.
 • kézi működtetéssel leürítés, esetleg zárás és az automatikus működési ciklus ellenőrzése.

A váltószelep működési ciklusában programozni lehet:

 • a visszamosás és öblítés időszakát (pl. minden nap, a hét kiválasztott napján)
 • a visszamosás kezdeti időpontját (pl. hétfő 9 óra 20 perc)
 • a visszamosás időtartamát (pl. 10 perc)
 • az öblítés időtartamát (pl. 6 perc).

Az automatikus váltószelep a csővezetékekhez a kézi működtetésű szeleppel azonos módon csatlakozik. A szelepet csatlakoztatni kell továbbá a 220 V névleges feszültségű elektromos tápvezetékhez is. Az automatikus váltószelepet csak speciálisan képzett elektroműszerész szerelheti, programozhatja és javíthatja. A szelepet az átadásnál a gyártó utasításai és a vízkezelő rendszer tervezője által megadott adatok szerint programozzák. A programozáson a kezelő nem változtathat.

Az automatikus váltószelep alsó részének – hatjáratú műanyag szelep – meghibásodásai azonosak lehetnek, mint a kézi működésű szelepnél A felső rész – a vezérlőszekrény – esetleges meghibásodásainak okát csak speciálisán az automatikus szelep szerelésére betanított szakember állapíthatja meg, aki szükség szerint kinyithatja a vezérlőszekrényt. A szelep ezen részét más személy nem nyithatja ki és nem kísérelheti meg a javítást mert a szakszerűtlen beavatkozás komoly károkat okozhat! Az automatikus váltószelepet csak a szakszerviz, esetleg a gyártó javíthatja.

46. kép.

46. kép. Hatjáratú automatikus váltószelep elektromos váltóművel.

A váltószelepek lehetséges meghibásodásai

Váltószelepeket aránytag sok cég gyárt. A szelepek működése többnyire azonos, kivitelük azonban különböző lehet. Ezért nem lehet általánosságban érvényes meghibásodási jegyzéket összeállítani és megadni a meghibásodás és az üzemzavar megszüntetésének módját. A 9. táblázatban a hatjáratú kézi működtetésű váltószelepekre vonatkozó tudnivalókat közöljük.

A négyjáratú váltószelepeknél többnyire azonos meghibásodások fordulhatnak elő. Az automatikus működésű váltószelepnél még bonyolultabb üzemzavarok is keletkezhetnek. A meghibásodások jellegét és elhárításuk lehetőségét a gyártó mindenkor köteles a használati utasításban részletesen közölni.

9. táblázat. A hatjáratú Kézi működtetésű váltószelep meghibásodásai és üzemzavarai

A meghibásodás vagy üzemzavarA hiba vagy üzemzavar okaA meghibásodás megszüntetése
A visszamosás hatása gyengeA szűrőtartályban a szennyeződés eltömte a homokot, vagy mészlerakódás (vízkövesedés) keletkezett; Lehetséges, hogy a szivattyú meghibásodottNéhány egymás után következő visszamosás és öblítés szükséges; Ha a többszöri visszamosás eredményes, ki kell nyitni a szűrőtartály fedelét és megvizsgálni a homok állapotát; ha az megkeményedett, mészlerakódást oldó vegyszerrel lehet kezelni (tisztítani); Esetleg szűrőhomokot kell cserélni; A szivattyút szakemberei meg kel vizsgáltatni
A medence vize a visszamosás után is zavaros vagy szennyezett, a rendszeres vegyszeres vízkezelés ellenéreA hatjáratú váltószelep alkatrészei (tömítése, rugója) meghibásodott, a szennyezett víz visszafolyik a medencébeA váltószelepet szakemberrel meg kell vizsgáltatni. A hibás alkatrészeket ki kell cserélni; Ha a javítás nem eredményes, a vízforgató rendszer többi részén kell keresni a meghibásodást
Öblítés közben homok jelenik megA meghibásodás valószínűleg a szűrőtartályban van (pl. a szűrőkarok törése, repedése, lazulása)A homokszűrő tartályt meg kell vizsgálni, a homokot ki kell üríteni; A meghibásodást szakemberrel ki kell javíttatni
Öblítéskor vagy visszamosáskor a medencében szennyeződés, „piszokfelhő” jelenik megA váltószelep alkatrészei elkoptak; a csatornahálózat helyen a szennyezett víz visszafolyik a medencébeA váltószelepet szakemberrel meg kell vizsgáltatni; A hibás alkatrészeket ki kell cserélni
A medencéből több víz fogy el, mint amennyit a párolgás indokolnaLehetséges, hogy a váltószelep meghibásodott és a szelepen keresztül a víz elfolyik a csatornábaA váltószelepet szakemberrel meg kell vizsgáltatni; A hibás alkatrészeket ki kell cserélni