Fürdőmedence

A vízforgató szűrőinak fajtái, működése

A vízforgató szűrő a medence vízkezelési fo­lyamatának egyik legfontosabb része. Ren­deltetése a szennyeződések eltávolítása a medencevízből. Ezért a vizet rendszeres idő­szakokban (ciklusokban) át kell folyatni a szűrőn. Ezt az eljárást vízforgatásnak nevez­zük. Magánmedencéknél és kis közületi medencéknél (pl. szállodák, üdülők, lakóparkok) a leggyakrabban a következő szűrőket hasz­nálják.

Ezek:

 • szűrőbetétes szűrők,
 • kovaföldes feliszapoló szűrők,
 • többrétegű szűrők (különféle szűrőtöltetű szűrők),
 • homokszűrők (egyrétegű szűrők).

A szűrők hatásfokát a legkisebb szűrhető szennyeződés méretével adják meg, mikron­ban (1 μm = 1/1000 mm).

Szűrőbetétes szűrők

A szűrőbetétes szűrők (36. kép) műanyag tartályában impregnált papírból vagy speci­ális műanyagból (pl. poliészterből) készült la­mellás, rostos, rácsos esetleg spirálos kiala­kítású szűrőbetét helyezkedik el. A szűrőbetét alkotja a szűrőközeget, ezért itt nincs szükség szűrési segédanyagokra. A szűrő nem igényel kezelést, csak rendszeres tisz­títást. A szűrőbetétes szűrők hatásfoka az 5 és 10 μm között mozog.

36. kép. Szűrőbetétes szűrő

36. kép. Szűrőbetétes szűrő.

A tisztításhoz:

 • szereljük ki a szűrőbetétet a szűrőtar­tályból;
 • erős vízsugárral, lehetőleg meleg vízzel (legfeljebb 60 °C hőmérsékletű) alaposan mossuk le a szűrőbetét felületét; a felszín­ről így leoldódnak a szennyeződések;
 • lúgos kémhatású vegyszer (pl. foszfát, szi­likát) lehetőleg meleg vizes oldatában áz­tassuk a betétet legalább 6 órán át, így fel­oldódnak a zsírlerakódások, a korom, a szappanmaradványok;
 • vízzel alaposan mossuk ki a szűrőbetétet;
 • savas kémhatású vegyszer (pl. aminoszulfonsav) lehetőleg meleg vizes oldatában áztassuk a betétet egy éjszakán át, így fel­oldódnak a medencevízből kivált mészkő­lerakódások (vízkő);
 • vízzel alaposan mossuk ki a szűrőbetétet;
 • klórtartalmú vegyszer (pl. nátrium-diklórizocianurát) vizes oldatával alaposan fer­tőtlenítsük a szűrőbetétet;
 • helyezzük vissza a szűrőbetétet a vízfor­gató szűrőbe.

A speciális vizes oldatokat a vegyszerek gyártójának utasításai szerint kell elkészíteni és használni. A betétek aránylag gyorsan elhasználódnak, és meg is hibásodhatnak. Ezáltal csökken a hatásfokuk és a betétet ki kell cserélni. A szű­rőbetétes szűrők aránylag kis hatásfoka erő­sen korlátozza használhatóságukat.

Magyarországon a szűrőbetétes szűrőket rendszerint csak kis medencék vízkezelésé­nél használják (kb. 10 m3/h szűrt vízmennyi­ségig). A kis szűrőket a terepszint felett elhelyezett medencéknél gyakran a medence szélére akasztják, és így a szűrt víz rövid csővezeté­ken egy helyre áramlik a kis medencébe.

Kovaföldes feliszapoló szurok

A kovaföldes (diatómaföldes) szűrőkben (37. kép) leülepedett kovamoszatok (diatómák) házából keletkezett kőzet finom őrle­ményét használják szűrési segédanyagként. A vízzel kevert kovaföldet felviszik (feliszapolják) a szűrőtartályban elhelyezett lamellás betétre, így képződik a szükséges szűrőréteg. Az elhasznált kovaföldet bizonyos idő után le kell öblíteni a lamellákról és leenged­ni a csatornahálózatba. A lamellákat vízzel alaposan le kell tisztítani és a szűrőt újból fel kell tölteni kovafölddel. A kovaföldes szűrő hatásfoka 5 μm, ami igen kedvező.

37. kép. Kovaföldes feliszapoló szűrő

37. kép. Kovaföldes feliszapoló szűrő.

A kovaföldes szűrők előnye, hogy használatuk esetén nincs szükség pelyhesítő vegyszerre. Hátrányuk viszont a kezelés – a kovaföld egyenletes felhordása (feliszapolás) és leöblítése – folyamatának bonyolultsága. A kova­föld-fogyasztás is növeli az üzemeltetési költ­ségeket.

A szűrő feliszapolása és tisztítása aránylag bonyolult és komoly figyelmet igényel. A szű­rőlamellák a rájuk tapadó zsír- és olajmara­dékoktól gyakran össze is tapadnak. Ezeket a szennyeződéseket öblítéssel nem lehet eltávolítani. Ehhez ki kell nyitni a szűrőt és kézzel – esetleg vegyszeres oldattal – kell el­távolítani a szennyeződéseket. Az elszennye­ződött kovaföld-töltetet pótolni kell, ami aránylag munkaigényes.

Magyarországon a kovaföldes feliszapoló szűrőket magánmedencék vízkezelésé­nél ritkán használjuk. Külföldön azonban 15-30 m3/h névleges szűrt vízmennyiségre alkalmas szűrőket is forgalmaznak.

Többrétegű szűrők

A magánmedencék vizének kezelésére hasz­nálható szűrőkben kvarchomok és aktívszén- vagy hidroantracit-rétegek vannak. A szűrő működése és kezelése azonos az egyrétegű homokszűrőével. A szűrőt magánmedencék­nél rendszerint csak szennyezett vizek (pl. ku­takból származó vizek) kezelésénél használ­ják a vas, mangán vagy más ásványi anya­gok, esetleg kötött klór vagy trihalo-metanol kiszűrésére.

A visszamosásnál és öblítésnél az aktív szén bizonyos része elfolyik a csatornába. Ezt rendszeresen pótolni kell. A szűrőt rendsze­resen ki kell nyitni és ellenőrizni a szűrőré­tegek állapotát.

Egyrétegű homokszűrők

Az egyrétegű szűrőben kvarchomok réteg szűri az átáramló medencevizet és tisztítja meg a mechanikus szennyező részecskéktől. A homokszűrő lehetővé teszi valamennyi víz­kezelő vegyszer (fertőtlenítőszer, algásodást gátló vegyszer, pelyhesítőszer stb.) hasz­nálatát. A magánmedencék vízkezeléséhez használt homokszűrők rendszerint a víz­kezelő vegyszereknek ellenálló műanyagból készülnek. Szerves részük a többjáratú váltó­szelep (38. kép). A szűrőkhöz a vízforgató szivattyú csatlakozik. A szűrő hatásfokának alsó határa 15 μm A hatásfokon pelyhesítéssel lehet javítani.

Egyrétegű homokszűrő

38. kép. Egyrétegű homokszűrő, váltószeleppel és szivattyúval, lefedhető műanyag rekeszben – kis medencékhez.

Az egyrétegű homokszűrők általános elterjedé­sének magyarázata főleg a homok aránylagos olcsósága mellett is igen jó szűrési adottsá­gaiban rejlik. A homoktöltet egyszerűen vissza­mosható és öblíthető. A töltet hosszú élettar­tamú és nem igényel különösebb kezelést, vagy karbantartást. Minden vegyszeres vízke­zelési eljárásnál egyszerűen használható. Aránylag csekély a szűrő eltömődésének ve­szélye is. Más jellegű szűrők viszont még a he­tenkénti karbantartás ellenére is eltömődhet­nek, a szűrőbetétek és a szűrőtartályok, eset­leg még a csőhálózatok is károsodhatnak.

Az egyrétegű homokszűrők alapadatai:

 • A szűrőtartály átmérője, d, mm
 • A szűrő magassága, mm
 • Szűrési sebesség, m3/h/m3
 • Szűrt vízmennyiség, m3/h
 • Üzemi nyomás, p, bar
 • Üzemi hőmérséklet, tü, °C
 • Környező levegő hőmérséklete, tI,°C
 • Csőcsatlakozások, DN; d, mm
 • A szűrőhomok mennyisége, kg
 • A szűrőhomok szemcseátmérője, mm
 • A szűrő hatásfoka, μm

Az egyrétegű homokszűrők szerkezete és működése

Magánmedencéknél rendszerint két típusú homokszűrőt használnak:

 • A szűrőtartály tetejére szerelt váltószelep­pel: leggyakrabban négyjáratú szeleppel, kis medencékhez (39. kép).
 • A szűrőtartály oldalára szerelt váltószelep­pel; leggyakrabban hatjáratú szeleppel (40. kép).

Az oldalra szerelt váltószeleppel szerelt egy­rétegű homokszűrő belső részeit az 5. ábra mutatja.

39. kép. Egyrétegű homokszűrő tartály

39. kép. Egyrétegű homokszűrő tartály a tetejére szerelt váltószeleppel – a vízforgató szűrővel közös alaplapon.

40. kép. Egyrétegű homokszűrő oldalra szerelt váltószeleppel

40. kép. Egyrétegű homokszűrő oldalra szerelt váltószeleppel.

5. ábra.

5. ábra. Az oldalra szerelhető váltószeleppel üzemelő egyrétegű homokszűrő belső részének vázlata 1 nyomásmérő (manometer); 2 a tartály fedele; 3 műanyag tartály; 4 vízelosztó tálca; 5 szennyezett víz a medencéből; 6 tisztított víz a medencébe; 7 műanyag szűrőkarok; 8 a szűrőhomok-réteg optimális magassága.

A szűrőhomok

Az egyrétegű homokszűrőben az európai és magyar szabványnak megfelelő minőségű szűrőhomokot kell használni. Ez a homok tisztított (mosott) és kemencében szárított; csak a szabványban előírt szemcseátmérőjű, és garantáltan por- és szennyezésmentes, csíra- és baktériummentes legyen. Rendsze­rint zsákokban forgalmazzák. Rendszerint 0,71-1,25 mm szemcseátmérőjű kvarc­homokot használnak.

A szűrőtartály homok­töltetének vízfertőtlenítő hatását fokozni lehet egy alumínium-szilikát és ezüstvegyületű szemcsés adalékkal. Ennél az előírt szűrő­homok töltet 40 %-a helyett az adalékot kell a szűrőtartályba helyezni. Ezzel a vízkezelés­hez használt fertőtlenítőszerek hatásfoka lényegesen és tartósan javul.

A szűrőhomok kezelése

A szűrőtartályban elhelyezett szűrőhomok töl­tetet rendszeresen kezelni kell a következők szerint:

 • Visszamosás és öblítés: Váltószelep mű­ködtetésével, a medence terhelése és szennyeződési foka szerint. A kézi működ­tetésű váltószelep használatánál a tervező vagy a berendezés gyártójának utasítása szerint. Az automatikusan működő váltó­szelepnél a betáplált program szerint.
 • Mészkiválás (vízkő) eltávolítása: A meden­cevízbe rendszeresen adagolt mészlera­kódást gátló vegyszerek használata elle­nére a szűrőhomokban vízkő keletkezik. Ez teljesen eltömheti és hatástalanná teheti a szűrőt. Ezért minden második-har­madik visszamosásnál homokszűrő-tisz­tító (rendszerint aminoszulfonsav alapú) vegyszer adagolása szükséges. Ezt a vegyszert kell a homokszűrő szerkeze­tének tisztításánál is a használati utasítás szerint adagolni.
 • Szűrő fertőtlenítése: A vízfertőtlenítő vegy­szerek rendszeres használata ellenére a szűrőhomokban gyakran elszaporodnak a baktériumok, csírák és más ártalmas szennyezőanyagok. A fertőzés megelőzé­sére rendszeresen ajánlott (klóralapú) vegyszer adagolása. Ezt kell adagolni na­gyobb mennyiségben, klórsokk-szerűen a szűrő fertőződésének kezelésénél is.

A szűrőhomok cseréje

A homokszűrő töltetét a kültéri magánme­dencéknél a szűrőhomok rendszeres kezelése ellenére valószínűleg 3-4 évenként (3-4 fürdőszezon után), beltéri medencék­nél 4-5 évi használat után cserélni kell.

Ennél rövidebb időszakokban kell cserélni a szűrőhomokot, ha:

 • a visszamosásnál vagy az öblítésnél a me­dence vize zavarossá válik;
 • a medence a rendszeres pelyhesítőszer-adagolás ellenére is zavaros marad;
 • a pelyhesítőszer által képzett pelyhek nem maradnak a szűrőben, hanem a medence fenekén kupacokban gyűlnek össze;
 • az algásodást gátló vegyszerek használa­ta ellenére is zöld algák jelennek meg a medencében;
 • csak a klór vagy bróm adagolásának je­lentős növelésével érhető el az előírt klór­ vagy brómszint a medencevízben, mi­közben a többi szükséges paraméter (pl. pH-érték) rendben van.

A szűrőhomok cseréje előtt ajánlható a szű­rőtartály többszöri egymás utáni visszamosása és öblítése. Ezután a mészkiválások el­távolítása is szükséges a megfelelő vegyszer hosszan tartó adagolásával, a használati uta­sítás szerint. Lehetséges, hogy ezekkel az el­járásokkal még meghosszabbítható a szűrőhomok használhatóságának időtartama.

A szűrőhomok cseréjénél mindenkor az egyrétegű homokszűrő használati utasítását kell figyelembe venni, mivel a szűrőtartályok belső szerkezete az egyes gyártmányoknál különböző lehet. A következőkben két szűrő­tartály típusnál ismertetjük a homokcsere folyamatát.

A homokcsere folyamata kis szűrőtartá­lyoknál. A kis szűrőtartályoknál – kb. 850 cm magasságig – a homokcsere aránylag egy­szerű, mert kézzel és esetleg nagyméretű nyeles műanyag merőkanállal az egész szűrőhomok töltetet ki lehet szedni.

A következőben a szűrőtartály tetejére szerelt szűrőhomok cseréjének (6. ábra) lehetséges folyamatát ismertetjük:

 • Áramtalanítjuk a szivattyút.
 • Elzárjuk a csővezetékek összes szelepét (golyóscsapját), hogy a szűrő felnyitása után ne áramoljon ki a víz.
 • Leszereljük a váltószelepet (4), a tömítést (5), a szorítógyűrűt (6); ezeket eltesszük;
 • Kinyitjuk a tartály végelzáróját (10).
 • Leengedjük a szűrőtartályból a vizet.
 • Betakarjuk vagy bedugaszoljuk a leürítő csövet (2), hogy ne kerülhessen a csőbe homok.
 • Megkezdjük a homok óvatos kiszedését ( kép). Kesztyűben (vegyszernek ellen­álló könnyű kesztyű ajánlott), esetleg nagy nyeles műanyag merőkanállal dolgozzunk;
 • Ha lehetséges, vegyük ki a leürítő csövet (2) és a szűrőkarokat (3).
 • Locsolótömlővel, lehetőleg meleg vízzel ki­mossuk az üres szűrőtartályt; esetleg fer­tőtlenítsük is;
 • A szűrőkarokat ( kép) legalább 12 órára beáztatjuk meszesedést (vízkövet) oldó vegyszer vizes oldatába, majd alaposan lemossuk.
 • Az esetlegesen meghibásodott, repedt, törött alkatrészeket kicseréljük – ehhez csak eredeti alkatrészeket használjunk!
 • Visszaszereljük a belső csőrendszert és a szűrőkarokat (2, 3).
 • Elzárjuk a tartály végelzáróját (10).
 • Beöntünk néhány liter vizet a szűrőkarok (3) beiszapolásának elősegítésére.
 • Beöntjük az új szűrőhomokot és a vízfer­tőtlenítő adalékot, a használati utasításban megadott mennyiségben.
 • Felszereljük a váltószelepet (4) a tömítés­sel (5), és a szorítógyűrűvel (6) rögzítjük.
 • Kinyitjuk az összes elzárt szelepet (golyós­csapot) és ezzel megtöltjük a tartályt vízzel.
 • Néhányszor egymás után visszamossuk és öblítjük a szűrőt, amíg teljesen ki nem tisztul az öblítővíz.
 • Beállítjuk a váltószelepet a „szűrés” állásba.

A homokcsere folyamata nagy szűrőtar­tályoknál. A nagy szűrőtartályoknál – kb. 850 cm magasság fölött – körülményes a szűrőhomok cseréje. Egy bizonyos mély­ségig kézzel és nagyméretű nyeles műanyag merőkanállal is aránylag jól ki lehet szedni az elhasznált szűrőhomokot. Az alsó rétegek kiszedése viszont csak nehezen lehetséges merőkanállal. Itt erős vízsugárral lehet a homokréteget lazítani, és elárasztással las­san kimosni a homokot a tartály felső nyílá­sán keresztül. A nagy tartályoknál általában a rendszeres karbantartásnál nem az egész homoktöltet szennyeződik el. Az alsó réteg aránylag tiszta és szűrőképes marad és nem kell minden alkalommal kicserélni.

A következőben a szűrőtartály oldalá­ra szerelt váltószeleppel működő szűrő (7. ábra) homokcseréjének lehetséges folya­matát mutatjuk be:

 • Áramtalanítjuk a szivattyút.
 • Elzárjuk a csővezetékek összes szelepét (golyóscsapját), hogy a szűrő felnyitása után ne áramoljon ki a víz.
 • Kicsavarjuk a tartály fedőlapjának csavar­jait (6), levesszük az alátéteket (7) és el­tesszük ezeket.
 • Levesszük a fedőlapot (4) a tartozékokkal (1, 2, 3) és az O-gyűrűt (5), és eltesszük ezeket.
 • Leszereljük a vízelosztó tálcát (8) és leta­karjuk a csövet. Esetleg csak a vízelosztó fejet takarjuk le, hogy ne kerülhessen bele homok.
 • Kinyitjuk a tartály leürítőjét (17).
 • Leengedjük a szűrőtartályból a vizet.
 • Megkezdjük a homok felső rétegének óva­tos kiszedését. Kesztyűs kézzel (vegyszer­nek ellenálló könnyű kesztyű ajánlott), esetleg nagyméretű nyeles műanyag merőkanállal lehet folytatni a kiszedést.
 • Ha szükséges, ki kell csavarni a belső me­netes hollandikat (9-13), ki kell venni a csöveket, és leszerelni a hatjáratú váltó­szelepet; az alkatrészeket tegyük biztos helyre.
 • Teljesen szedjük ki vagy mossuk ki a szűrőhomokot a tartályból; vigyázzunk, hogy a belső csőrendszer (14) és a szűrő­karok (15) ne rongálódjanak meg.
 • Visszaszereljük az esetleg kivett csöveket és váltószelepet.
 • Elzárjuk a tartály leürítőjét (17).
 • Kimossuk az egész szűrőtartályt locsoló­tömlővel, lehetőleg meleg vízzel.
 • A szűrőtartályt legalább 12 órára feltöltjük meszesedést (vízkövet) oldó vegyszer vizes oldatával.
 • Leürítjük a tartályt, ezután lehetőleg meleg vízzel alaposan kimossuk.
 • A szűrőtartályt legalább további 12 órára feltöltjük klóros fertőtlenítő vegyszer vizes oldatával (a vegyszer használati utasítása szerint), majd leürítjük.
 • Beöntünk néhány liter vizet – úgy, hogy el­lepje a szűrőkarokat – a beiszapolás elő­segítésére.
 • Beöntjük az új szűrőhomokot és a vízfer­tőtlenítő adalékot, a használati utasításban megadott mennyiségben.
 • Visszaszereljük vagy kitakarjuk a vízel­osztó tálcát (8).
 • Felszereljük a tartály fedelének fedőlapját (4) az O-gyűrűvel (5): mindig az egymás­sal szemben levő csavaranyákat (6) kell meghúzni, ezzel elkerüljük a fedőlap­ elhúzódásokat; ne feledkezzünk meg az alátétekről (7).
 • Kinyitjuk az összes elzárt szelepet (golyó­csapot) és ezzel megtöltjük a tartályt vízzel;
 • Néhányszor egymás után visszamossuk és öblítjük a szűrőt, amíg teljesen ki nem tisztul az öblítővíz ( kép).
 • Beállítjuk a váltószelepet a „szűrés” állásba.

6. ábra.

6. ábra. Egyrétegű homokszűrő tartály a tetejére szerelt váltószeleppel – alkatrészek: 1 tartály; 2 gyűjtőcső; 3 szűrőkarok; 4 négyállású váltószelep; 5 O-gyűrű; 6 szorítógyűrű; 7 leürítőcső, 8 O-gyűrű; 9 O-gyűrű; 10 a leürítő végelzárója.

41. kép. A szűrőhomok kiszedése a tartályból

41. kép. A szűrőhomok kiszedése a tartályból.

42. kép. A szűrőtartály szűrőkarjai

42. kép. A szűrőtartály szűrőkarjai.

7. ábra.

7. ábra. Egyrétegű homokszűrő tartály oldalra szerelhető váltószeleppel – alkatrészek: 1 a tartály légtelenítő szelepe; 2 O-gyűrű; 3 manometer, 4 a tartály fedőlapja; 5 O-gyűrű; 6 a fedő csavaranyái; 7 a csavar alátétje; 8 vízelosztó tálca; 9 hollandi; 10 a hollandi anyacsavarja; 11 O-gyűrű; 12 hollandi anya; 13 O-gyűrű; 14 a szűrőkarok tartókeresztje; 15 szűrőkarok; 16 alátét a hollandihoz; 17 a tartály leürítője.

43. kép.

43. kép. A szűrőhomok feltöltése utáni öblítővíz – látható a szennyeződött víz.

A medencevíz szűrésének időtartama – vízforgatás

A medencevíz szűrésének időtartamát, azaz a vízforgatás gyakoriságát a rendszer ter­vezője vagy a vízkezelő berendezés szállítója és szerelője határozza meg, aki figyelembe veszi a medence terhelését – az egyidőben fürdőzők feltételezett létszámát -, a medence mélységét, a levegő hőmérsékletét, a kültéri medencéknél a medence elhelyezéséből várható szennyeződéseket (sűrű növényzet a medence körül, por keletkezése) és a kivá­lasztott vegyszeres vízkezelési módszert (a vegyszerek teljes elkeveredésének szük­ségességét a medencében).

A magánmedencéknél bizonyos feltételekkel, csak tájékozató jelleggel meg lehet határozni a szükséges vízforgatási időtartamokat.

A fel­tételek a következők:

 • a medence terhelése viszonylag kicsi (néhány személy, a család);
 • a medence átlagos mélysége 150 cm;
 • a kültéri medencénél nem várható túlzott szennyeződés (nincs sok növényzet a me­dence körül, sem por);
 • klóros, brómos vagy aktív oxigénes vízke­zelési eljárást használnak;
 • a medence legfeljebb 8 órán át üzemel na­ponta (24 órában);
 • a levegő átlagos napi hőmérséklete nem lesz nagyobb: 20 °C-nál, a vízforgatás 2×2 óra – 8 órán belül, 23 °C-nál, a vízforgatás 2 x 2,5 óra – 8 órán belül, 23 °C fölött a vízforgatás legalább 2 x 3 óra – 8 órán belül.

Ha több mint négy személy használja folya­matosan a medencét és 23 °C fölött lesz az átlagos hőmérséklet, teljes 8 órán át kell a vizet forgatni. Ha lehetséges, a vízforgatást a medence használata előtt és után is üzemel­tetni kell.

Minden magánmedencénél ajánlott a szak­ember által beállított vízforgatási időtartamok betartása. A szükséges változtatásokról aján­lott szakemberrel konzultálni. Az időtartamok pontos meghatározásával aránylag sok elektromos energiát – és ezzel pénzt is – megtakaríthatunk. Az automatizált váltószelepek használatánál rendszerint a vízforgatási időtartamok is automatizáltan vannak beprogramozva. Az időtartamokat ebben az esetben szakember programozza.

A közfürdőknél (szállodák, panziók, üdülők, lakóparkok stb.) az érvényes magyar műsza­ki előírás és rendeletek szerint kell a szük­séges vízforgatási időtartamokat meghatá­rozni. Ezeket a fürdőket az Állami Népegész­ségügyi Szolgálat (ÁNTSz) is ellenőrzi.

Az egyrétegű homok­szűrő teljesítőképessége

Az egyrétegű homokszűrő teljesítőképessé­gét a szűrt vízmennyiség (Q) szerint hatá­rozzák meg. Magánmedencéknél rendszerint az 50 m3/h/m3 szűrési sebességet veszik figyelembe. Az üzemi nyomás (pü) rendsze­rint 2,2-2,7 bar között mozog. A homok­szűrő szükséges teljesítőképességét mindenkor a vízkezelő rendszer tervezője vagy a berendezés szállítója és szerelője határozzák meg. A szükséges teljesítőképesség meg­határozására tájékoztató jellegű számításo­kat végezhetünk, amelyet a következő pél­dán mutatunk meg.

Az európai gyártók magánmedencékhez több­féle teljesítőképességű egyrétegű homok­szűrőt gyártanak. Kis medencékhez rend­szerint egy alaplapon elhelyezett szűrő és szi­vattyú szállítható. Ebben az esetben meg van határozva a szűrő és a szivattyú teljesítő­képessége is (I. 6. táblázat). Nagyobb teljesítményű szűrőknél (I. 7. táblázat) a szükséges vízforgató szivattyú teljesítményét számítással kell meghatározni.

6. táblázat. Egyrétegű homokszűrők szivattyúval közös alaplapon

A szűrőtartály átmérője, d, mmA szűrőtartály magassága, mmSzűrt vízmennyiség, m3/hA szivattyú teljesítőképessége H = 8,0 m emelőmagasságnál, m3/nA szivattyú névleges teljesítményfelvétele, kW
3807105,06,00,25
4307757,48,00,37
50083010,011,00,55

Megjegyzés: a szűrési sebesség 50 m3/h/m3

7. táblázat. Egyrétegű homokszűrők magánmedencékhez

A szűrőtartály átmérője, d, mmA szűrőtartály magassága, mmSzűrt vízmennyiség, m3/h
5006307,5
61092015,0
76076022,5
92094032,5
1080111046,0

Megjegyzés: a szűrési sebesség 50 m3/h/m3

A homokszűrő lehetséges meghibásodásai

A gyártó szállítás előtt minden szűrőtartályt ellenőriz, és nyomáspróbát is végez. Felté­telezzük, hogy a tartályt a gyártó utasításai és a biztonsági követelmények szerint szerelték és töltötték fel, az előírt minőségű és mennyi­ségű szűrőhomokkal. Ennek ellenére is elő­fordulhatnak meghibásodások és üzem­zavarok, leggyakrabban a szűrőhomok töltet elhasználódása vagy eltömődése miatt. Az is előfordulhat, hogy a szűrőt nem mosták vissza és öblítették rendszeresen a haszná­lati utasítás szerint. A leggyakoribb meghibá­sodásokat és üzemzavarokat a 8. táblázat ismerteti.

8. táblázat. Az egyrétegű homokszűrők lehetséges meghibásodásai és üzemzavarai

A meghibásodás vagy üzemzavarA hiba vagy üzemzavar lehetséges okaA meghibásodás megszüntetése
A homokszűrő rövid időközönként eltömődikA szűrőhomok töltet elhasználódott, összecsomósodott vagy elmeszesedettTöbbszöri visszamosással és öblítéssel, valamint a szűrőtöltet vegyszeres mésztelenítésével megkíséreljük kitisztítani a szűrőhomokot; Kicseréljük a szűrőhomok töltetet
Homok jelenik meg a medencébenA szűrőtartályban meglazultak vagy megrepedtek, esetleg eltörtek a belső vezetékek vagy a szűrőkarok; A víz szűretlenül folyik vissza a medencébe; a szűrőhomokban csatornák alakultak ki; levegő került a szűrőbe, amely magával ragadja a homokotA szűrőből eltávolítjuk a homokot, kiszereljük a tartály belső alkatrészeit, és megkeressük a hibát; Kicseréljük a meghibásodott alkatrészeket; csak eredeti alkatrészeket használjunk!; Többszöri visszamosással és öblítéssel megkíséreljük kitisztítani a csatornákat; Ha a kísérlet sikertelen, megvizsgáljuk a tömítések állapotát, esetleg kicseréljük azokat
A medence vize rendszeres kezelés (fertőtlenítés, pelyhesítés) ellenére is zavarosHatástalan a pelyhesítőszer; keveset adagolunk; Elhasználódott a szűrőhomok töltet; Meghibásodott vagy elkopott a többjáratú váltószelepHasználati utasítás szerint adagoljuk a pelyhesítőszert; A szivattyút addig működtettjük, amíg a zavarosodás el nem tűnik; A vízforgatási időtartamokat meghosszabbítjuk; Szakemberrel megjavíttatjuk, esetleg kicseréljük a váltószelepet; Kicseréljük a szűrőhomokot
A pelyhesítőszer adagolásával képzett pelyhek nem maradnak a szűrőben, hanem a medence fenekén gyűlnek összeA szűrőhomok töltet valószínűleg már elhasználódott; A többjáratú váltószelep meghibásodottA szűrőhomok töltetet vegyszeres kezeléssel, visszamosással és öblítéssel tisztítsuk; A tisztítás eredménytelensége esetén cseréljük ki a szűrőhomokot; A váltószelepet javíttassuk meg
A szűrőtartály manométerén mért nyomás meghaladja az előírt üzemi nyomástA szűrőtartály homoktöltete eltömődött, elmeszesedett (vízkövesedett); A szűrőkarok a tartályban eltömődtek (vízkövesedtek); A csővezeték eltömődöttA szűrőhomokot tisztítsuk, esetleg cseréljük ki; A szűrőhomokot szedjük ki, a szűrőkarokat mészkőoldó vegyszerrel tisztítsuk ki; A csővezetékeket és szerelvényeket tisztítsuk ki
A vízforgató rendszer nem működik rendeltetésszerűenA homokszűrő eltömődött; A szivattyú vagy a váltószelep eltömődött vagy meghibásodottA szűrőhomokot és a szűrőkarokat tisztítsuk, esetleg cseréljük ki; csak eredeti alkatrészeket használjunk!; A szivattyú szálfogó-szűrőkosarát tisztítsuk ki; A váltószelepet és a szivattyút vizsgáltassuk meg szakemberrel
A medence vize a rendszeres vegyszeres kezelés és algásodás elleni vegyszer használata ellenére is zöld, zavaros, elszíneződöttAz algák elszaporodtak a szűrőhomok töltetben; Fémek kerültek a vízbeVegyszeres kezeléssel, „klórsokkal” kezeljük a szűrőt a vegyszer használati utasítása szerint; visszamossuk és öblítjük; Pelyhesítsük és szűrjük a vizet