Pincétől a padlásig

Az ideális fürdőszoba, tervezési ajánlások

A fürdőszobának egyszerre kell sugallnia az egészség, a szépség és a tisztaság érzetét. A mindennapi jó közérzet titka a megfelelő testápo­lásban is rejlik. Ezt az érzést csak egy megfelelően berendezett, tisztán tartott fürdőszoba tudja nyújtani. A fürdőszoba mérete meghatározza, hogy kád vagy csak zuhanyozókabin fér-e el benne, esetleg mind a kettő.

Ha csak kis hely áll rendelkezé­sünkre, okosabb, ha a zuhanyozót választjuk, a tusolás sokkal egészségesebb és higiénikusabb, mint a mindennapos fürdőzés. Ízlésünktől és pénztárcánktól függően lehet csempézett falú, füg­gönnyel elzárt vagy tolóajtós szögletes, esetleg ívelt formájú kabinunk is. Ne feledkezzünk meg a csúszás­gátlókról: műanyag aljról, redőzött felületről, kapaszkodóról, kilépőről.

Fürdőszobai szerelvényezés

Fürdőszobai szerelvényezés I. a) nézetrajz; b) alaprajzi részlet; méretek: 1 1030-1100 mm; 2 930-1080 mm.

Ne vásároljunk túl sötét csempét, de kerüljük a túl díszes motívumo­kat is. Egy pasztell árnyalatú fürdő­szoba nemcsak tágasabb, de tisztább hatást is kelt. A mosdótálat beépíthetjük szek­rénybe vagy azonos színű csempével kirakott, alul nyitott, asztal formájú pultba. Mindkét esetben értékes tárolóhelyeket nyerhetünk, ahol a tisztítószereket vagy törülközőt, vagy akár gyékénykosarakban a szennyest is tárolhatjuk.

Ha bidét is felszereltetünk, min­denképpen közvetlenül a WC mellé kerüljön, és csak akkor kérjük, ha sok felesleges helyünk van. Szintén csak nagyobb térben mu­tatnak jól, ha bizonyos részeket megmagasítunk, legyen az akár a kád, akár a mosdórész.

Fürdőszobai szerelvényezés II.

Fürdőszobai szerelvényezés II. a) nézetrajz; b) alaprajzi részlet; méretek: 1 950-1070 mm; 2 980-1230 mm; 3 1400-1700 mm; 4 1800-2280 mm.

A szekrények, polcok kiválasztá­sánál fontos szempont, hogy a víz ne tegyen kárt bennük. Tehát célszerű fém- vagy műanyag tárolókat felállítanunk. Ha mégis a fabútorok mellett döntenénk, szereljünk rájuk állítható lábakat, amelyek nemcsak a stabilitás miatt praktikusak, ha­nem védik is a szekrényeket a vize­sedés ellen. A fürdőszobák szín- és fényvilága, mint az előzőekben említettük, ki­nőtte önmagát. Vagyis igényességi kategóriáik lassan minden más la­kótérét, sok esetben a lakás főhelyiségét, a nappaliét is felülmúlják.

Cikksorozatunkban azért igyekszünk ezt minél több és szebb példával il­lusztrálni, mert a fürdőszobák általá­ban a házépítés fázisában készülnek, és pontos tervezésük fontosabb bár­mely más helyiségénél. Gondoljuk csak át jól: már az épület szer­kezetkész állapotában ismernünk kell a fürdőszoba alaprajzát, funkcio­nális elrendezését és majdani végle­ges megjelenését, mivel a falakba épített vezetékek sokasága és vég­pontjaik csatlakoztatása milliméter­pontosságú helyismeretet igényel.

Fürdőszobai szerelvényezés III

Fürdőszobai szerelvényezés III. a) nézetrajz; b) alaprajzi részlet; méretek: 1 padlószint; 2 930-1030 mm; 3 1100-1200 mm; 4 980-1230 mm.

Tervezési ajánlások

A fürdőkultúra fejlődésével, új be­rendezések megjelenésével, korsze­rű szerelési rendszerek felhasználá­sával lehetőségünk nyílik arra, hogy a fürdőszobát a lakás gyöngyszem­évé varázsoljuk. Nem elég azonban a műszaki lehetőségek felderítése, a modern berendezések beszerzése, szükség van a kialakítás átgondolá­sára, az egyéni szempontok érvé­nyesítésére is.

Első lépésként át kell gondol­nunk, mit is akarunk valójában? Ezt a lakásnagyság és az is befolyásolhatja, hogy egy- vagy kétszemélyes fürdőszobát akarunk-e kialakítani.

Kis helyigényű fürdőszoba; részlet­fotó

Kis helyigényű fürdőszoba; részlet­fotó.

A fürdőszoba alapvető funkciói a tisztálkodás köré csoportosulnak: mosdás, fürdés, zuhanyozás, altest­mosás. Ehhez járulhat a WC, esetleg a piszoárberendezés helyigénye is. A kis lakásokban pl. a vízmelegítés és a mosás berendezései is a fürdő­szobába kerülhetnek, nagyobb laká­sok esetében egyes feladatköröket más helyiségbe csoportosítunk át. A WC-t lehetőség szerint külön helyi­ségben helyezzük el, természetesen kézmosóval ellátva. A vízmelegítés berendezései adott esetben átkerülhetnek a konyhába. Többszintes la­kásoknál célszerű szintenként für­dőszobát kialakítani. Az emeleti, hálószobák melletti fürdőszoba ilyen esetben általában igényesebb kialakítású. A funkciók és a helyiségek számá­nak eldöntése után kerülhet sor a berendezési tárgyak kiválasztására.

Itt a következők jöhetnek szóba:

  • mosdó, fürdőkád, zuhanyfülke, bidé;
  • WC;
  • gázvízmelegítő vagy villamos for­róvíztároló;
  • mosógép és centrifuga, illetve au­tomata mosógép.

A berendezési tárgyak kiválasztása után meg kell állapítanunk a hely­igényüket. Kétféle helyszükségletet kell figyelembe vennünk: magának a berendezési tárgynak a gyártási és elhelyezési méreteit, valamint a használathoz szükséges helyet.

A berendezési tárgyak méretét a gyártók a feladatnak megfelelően állapítják meg, de a fürdőszobai be­rendezések általában több méret­ben is kaphatók. A nagyobb méretek a kényelmet szolgálják. Az elhe­lyezési méreteket illetően fontos a magassági méret, amely már az egyes berendezések használatához is kapcsolódik.

Sarokzuhany szerelt vázú zuhany­kabinnal a) nézet; b) elemrajz

Sarokzuhany szerelt vázú zuhany­kabinnal a) nézet; b) elemrajz.

A használathoz szükséges helyet a tevékenység helyigénye határozza meg. A szokásos mozgásokat ele­mezve a szakemberek összeállították az egyes berendezési tárgyak hasz­nálatihely-szükségletét.

A berendezési tárgyak kiválasztá­sán és a szükséges hely eldöntésén kívül a fürdőszoba kialakításakor fi­gyelembe kell venni a fürdőszobá­ban végzett tevékenység hatását a környezetre, és a fürdőszobát ellátó, illetve a szennyvizet onnan elvezető vezetékek helyét.

Fürdőkádhoz kapcsolható vázas zuhanyfal; elemrajz változatok

Fürdőkádhoz kapcsolható vázas zuhanyfal; elemrajzváltozatok.

Fémváz keretes, üvegezett zuhanykabin; üzemállapot

Fémváz keretes, üvegezett zuhanykabin; üzemállapot.

Az első kérdés azért nagyon lé­nyeges, mert a fürdőszobában több zajforrás is található: a rosszul kiala­kított vezetékekben a víz áramlási zaja, a szennyvízvezetékben a lezú­duló víztömeg hangja, nem beszél­ve a mosógép vagy a centrifuga zajáról. A falban elhelyezett csőve­zetékek zaját a tömör fal- és födém­szerkezetek jól továbbítják a szom­szédos helyiségek felé, és ezzel a fürdőszobát használók zavarják a többiek pihenését vagy szokásos életvitelét.

A probléma megoldása két úton lehetséges: elsősorban a fürdőszoba átgondolt és jól megter­vezett elrendezésével, másrészt a megfelelő méretű és minőségű gé­pészeti vezetékek zajcsillapító mó­don való elhelyezésével. Gondolni kell arra, hogy egyrészt a fürdőszo­bát ellátó csatornavezetékek mérete nagy, ezért elhelyezésük a födémben vagy a válaszfalakban nehéz, másrészt gyakran a fürdőszoba ol­dalfalában, sarkában alakítják ki azokat a vizes magokat, amelyek a többi vizes helyiséget is ellátják. Eh­hez pedig hely kell, amit a fürdőszo­ba elrendezésének megtervezésekor figyelembe kell venni.

Fürdőkád tolóajtós zuhanyfallal való beépítése

Fürdőkád tolóajtós zuhanyfallal való beépítése a) egyoldali; b) kétoldali határolóval.

Fürdőkád nyílóajtós zuhanyfallal va­ló beépítése

Fürdőkád nyílóajtós zuhanyfallal va­ló beépítése a) zuhanyzós üzemál­lapot; b) nyithatóság-csukhatóság lehetősége.

A következőkben az elmondottak szemléltetésére néhány példát mu­tatunk be. Az egyik ábra WC- és bidéberendezéssel felszerelt fürdő­szobát mutat, ahol a „technológiai sor” a WC-nél kezdődik, majd a kéz- és altestmosás lehetősége kö­vetkezik. A mosdó és a bidé sor­rendje meg is cserélhető, ez talán még logikusabb. A lakás vizes berendezései egy csoportban vannak, ezért közös vízfelszálló, illetve csatorna-ejtővezetékre köthetők.

Megfelelő vastagságú válaszfal ese­tén a felszálló- és ejtővezetékek a falban kialakított, majd elrabicolt horonyban vezethetők. Vékonyabb válaszfalaknál gyakori, hogy a veze­tékeket a falsarokban kialakított és szintén elrabicolt, majd csempézett aknában viszik. Természetesen ek­kor figyelembe kell venni ennek helyigényét is! Az ejtővezeték helyé­nek kiválasztásakor gondolni kell arra, hogy a legnagyobb csatlakozó­mérettel ellátott WC-hez essék a legközelebb.

Fürdőszobai sarokzuhanyzó mos­dóval

Fürdőszobai sarokzuhanyzó mos­dóval és WC-vel a) nézet; b) alap­rajzi részlet; c) alapszerelési vázlat; méretek: 1 padlószint; 2 930-1080 mm; 3 1070 mm; 4 980-1230 mm; 5 600, 950, 1300 mm.

A családi házakban sokszor kiala­kítható külön háztartási helyiség, a kisebb lakásokban azonban általában a fürdőszoba a mosás „színtere”.

Az előzőekben nem említettük, de lényeges szempont, hogy a vo­natkozó előírások tiltják a vízvezetékek elhelyezését a külső falszerke­zetben. Ezt a problémát is megoldja és a szerelést is egyszerűsíti az előre gyártott, falsík előtti szerelési rend­szerek alkalmazása, amelyek lakás­korszerűsítések és új épületek eseté­ben egyaránt kedvezőek.

 

 

 

Szerelőburkolat alatti vezetékrend­szerrel

Szerelőburkolat alatti vezetékrend­szerrel készült fürdőszoba optimá­lis alaprajzi igényhez a) nézetrajz; b) helyiség alaprajza; méretek: 1 kiindulási szint (±); 2 70-135 mm; 3 200-370 mm; 4 450-650 mm; 5 500-800 mm.

Fürdőszobai sarokrészlet ún. rönt­genképe

Fürdőszobai sarokrészlet ún. rönt­genképe, ahol a hideg- a meleg víz, valamint a csatorna jól látható a burkolati sík alatt, míg a látszó felülethez kapcsolt szerelvények és kiegészítők együttese jól szemlélteti, hogy mindegyiknek mekko­ra fontossága van a pontos és tö­kéletes munkavégzéshez a) nézetrajz; b) alaprajzi részlet.

Fürdőkád üze­mi méretei fali keverő csapte­leppel

Fürdőkád üze­mi méretei fali keverő csapte­leppel.

A fürdőszobák felszereltsége

E kategóriába sorolhatók a műkö­dést, vagyis a használatot lehetővé tevő berendezések és kiegészítők a csaptelepektől a törülközőszárítókig. A fürdőszoba-csaptelepekkel szemben jelentősek az elvárások: tökéletesen kell működniük, szabályozhatónak és víztakarékosnak kell lenniük. Ezeken túl esztétikailag tökéletesen harmonizálniuk kell a többi berendezési tárggyal. A csap­telep kiválasztásakor az egyéni ízlés is döntő szempont.

Fürdőszoba

Különleges mosdó a lakás fürdő­szobájában 1 normál felnőtt méret­magassággal; 2 köztes üzemállapot; 3 alsó (gyermek) üzemmódban.

A jelenleg használt csaptelepeket működési elvük szerint négy cso­portba oszthatjuk. A fürdőszobába ma már a WC-öblítésen és az esetle­ges mosógép-csatlakozáson kívül ki­zárólag hideg-meleg vizes keverő csaptelepeket építünk be.

Szerelvénybeépítés burkolat alatti sík­ba kezelő nyíláselem beépítésével

Szerelvénybeépítés burkolat alatti sík­ba kezelő nyíláselem beépítésével.

A hagyományos két csapforgós keverőszerkezet két szeleptestét kü­lön-külön beállítva nyerhetjük a megfelelő hőmérsékletű vizet. Az egykaros csaptelepek víz­mennyiségét a kar függőleges moz­gatásával, a víz hőmérsékletét vízszintes elforgatásával lehet beállítani. A vízmennyiséget tehermentesített szeleptest, a hőmérsékletet hengeres forgástest szabályozza.

A termosztatikus szabályozóval el­látott csaptelepek szabályozója vál­tozó víznyomás illetve vízhőmérsék­let mellett is biztosítja a beállított hőmérsékletet – természetesen többletköltség árán.

Szerelőelem beépítése csempe fal­burkolatba

Szerelőelem beépítése csempe fal­burkolatba.

A víztakarékos csaptelepek nyo­másra indítanak, és 6, 15 vagy 30 másodperc után automatikusan zárnak. Amennyiben szükség van rá, újraindíthatok. Családi házakban való használatuk nem túlságosan in­dokolt, annak ellenére, hogy a zárt állás az alaphelyzetük, ami víztaka­rékossági szempontból előnyös.

A fürdőszoba alapvető berende­zésein túl a kényelmes használathoz különféle kiegészítő berendezési tárgyak (polc, tároló, szappan- és pipere tartó stb.) szükségesek. Ezek nagy részben divatcikkek is, amelye­ket természetesen ízlésünknek meg­felelően úgy kell összeválogatni, hogy harmonikusan illeszkedjenek a helyiségbelsőhöz.

A divatos fürdőszobákban jelen­leg két alapvető irányzatot találunk: a szekrényes beépítést és a szaba­don elhelyezett fém-üveg kombiná­ciójú berendezéseket. Az előzőnél a használati tárgyak nem láthatók, az utóbbinál szem előtt vannak, ami feltételezi igényes kivitelüket.

Elegáns fürdőszoba közép-zuhany­kabinnal

Elegáns fürdőszoba közép-zuhany­kabinnal a) nézet; b) alaprajz; c) kész fürdőszoba – beüzemelési állapot.

Ezeken kívül megtalálható a ha­gyományos igények szerinti kiegé­szítő berendezési tárgyak csoportja is. Használatuknál főként a célsze­rűség a döntő szempont, de jó ér­zékkel esztétikus helyiségbelső is létrehozható velük. A célszerűséget a lakók általában személyes tapasz­talataik alapján valósítják meg, a té­vedések – a luxuskialakítású fürdőszobákkal ellentétben – viszonylag egyszerűen kijavíthatok.

Külön kell tárgyalnunk a törülkö­zőtartó megoldását. A hagyomá­nyos lengő vagy rögzített törülközőtartó esetében csak a megfelelő elhelyezésre és a tartós kivitelre kell ügyelni.

Különleges, terápiás fürdőkád

Különleges, terápiás fürdőkád a) ülő; b) fekvő üzemállapothoz; c) felhajtott ülőke képe.

Sarokfürdőkád harmonikanyitású (plexi) védőfallal

Sarokfürdőkád harmonikanyitású (plexi) védőfallal a) beépített kád lépcsős szintkiemeléssel; b; kád alsó burkolólemezes beépítéssel;

Variáció másik fürdőszobára

Variáció másik fürdőszobára, ahol a panoráma zuhanykabin a lakás közlekedőjénél nyert elhelyezést a) nézet; b) alaprajz.