Pincétől a padlásig

Lélegző homlokzat, hőhidak, gazdaságosság.

Az épületeknek, a háznak az egész család számára kényelmet, ottho­nosságot és megfelelő életminősé­get kell nyújtania. A kellemes lakóklíma fontos felté­tele a hőmérséklet és a relatív pára­tartalom összhangja: optimális eset­ben a páratartalom 40-60%, a szoba hőmérséklete pedig 19-22 °C kö­zötti,

A meleg falaknak különösen nagy a jelentőségük:

Minél magasabb a fal hőmérséklete, annál kellemesebbnek érezzük a helyiség klímá­ját. A szoba és a fal hőmérséklete közötti különbség nem lehet több 2 °C-nál. A fal nagyobb felületi hő­mérséklete esetén a szobahőmér­séklet akár kicsit alacsonyabb is le­het, mégis jól fogják érezni magukat a bentlakók. A homogén tömörfalas építkezési mód természetes építőanyagokkal – mint pl. a tégla – biztosítja családi házának állékonyságát, hőtárolását, tűz- és zajvédelmét.

Ezen tényezők szem előtt tartásá­val az épületek külső hővédelménél nagy jelentőségű az ezidáig meg­szokott hőszigetelő rendszereken kí­vül a lélegző homlokzatok rendsze­re. Utóbbi jelentősége sokkal nagyobb, mert a páratechnikai ne­hézségeket óriási mértékben le tud­ja küzdeni az „OPEN”, vagyis LÉ­LEGZŐ HOMLOKZAT.

E homlokzati rendszer hazai gyártója és forgalmazója a Baumit Kft. A Baumit open Lélegző Homlokzat melegen tartja a külső falakat, és gondoskodik a helyiség kellemes klímájáról. A hazai épületállomány szinte 90%-ban tégla falszerkezetű, ahol indokolt a megfelelő hővédelem. A tégla jó hőtároló, de a szigetelő funkciót nem tudja kifogástalanul ellátni. A hőhidak révén gyakran értékes energia vész kárba.

Az optimális hőszigetelés mele­gen tartja a falakat, csökkenti a fűté­si költségeket, és tehermentesíti az építkezés költségvetését. A Baumit open Lélegző Homlokzattal kiváló­an szigeteli a házát: a mai egyre szi­gorúbb építési követelményeknek megfelelően, tökéletesen, hogy min­denki élvezhesse az energiatakaré­kosságot és a környezetvédelmet. Mindezek mellett bizonyíthatja felelősségtudatát a környezettel szemben: a kisebb fűtési ráfordítás automatikusan kisebb károsanyag­-emissziót (pl. CO2) jelent, s Föl­dünk egyre apadóbb és drágább erőforrásait is kíméli.

A Baumit open Lélegző Homlok­zat tökéletesen illeszkedik a fal épí­tőanyagának minőségéhez:

  • úgy lélegzik, mint a tégla;
  • a pára akadálytalanul áthatol rajta;
  • a homogén falszerkezet megakadá­lyozza a páralecsapódást;
  • kellemes helyiségklímát biztosít.

Naponta és háztartásonként akár 10 liter párának is ki kell jutnia a fa­lakon keresztül. A Baumit open Lé­legző Homlokzat ebben nagy segít­séget nyújt, mert a Baumit open Homlokzati Hőszigetelő Lemez pá­radiffúziós együtthatója (μ = 10) megegyezik a tégláéval. A μ-érték mutatja meg egy anyag pára áteresztési tulajdonságát a leve­gőhöz viszonyítva. Minél kisebb μ-érték, annál jobb a páraáteresztő képesség.

A hőszigetelő rendszer és készítése

Az „OPEN”, vagyis a lélegző hom­lokzati rendszer rétegfelépítése és készítési terminológiája közel azonos a már ismert hőszigetelő rend­szerekével – azzal a különbséggel, hogy itt az alkalmazott hőszigetelő lemez más, és a ragasztási fázisnál a felhordott ragasztónál a hátfelület 50%-ánál többet szabadon kell hagyni.

A rétegfelépítéshez lásd a réte­grend ábrát, míg bedolgozásához a felhasználási ábrasort. A Baumit open Lélegző Homlok­zat – lélegző tulajdonsága miatt – a tradicionális, falazott épület száradási idejét is lecsökkenti. Az így el­készült ház még a legnagyobb mi­nőségi elvárások mellett is gyorsabban használatba vehető.

Az energiatakarékosság

Már meglévő épületek esetében, melyeknél a határolók 30, 38 cm-es vagy annál vastagabb tömör téglafa­lak, az épület statikai stabilitása akár évszázadokra is biztosíthatott. Ám a szabványok szabta energiata­karékossági értékeket túlnyomó ré­szük nem éri el. Figyelem! Az érvé­nyes építési előírások, szabványok egyes esetekben eleve olyan k-értékeket követelnek meg, amilye­neket hőszigetelés nélkül nem lehet elérni, kiegészítő hőszigetelés szük­séges. A Baumit open Lélegző Homlokzattal kitűnő lakóklímát nyernek – és mindezt egy hagyomá­nyosan vakolt homlokzat áráért.

A Baumit open Lélegző Homlokzat különösen téglafalazathoz

A Baumit open Lélegző Homlokzat különösen téglafalazathoz, de más alapfelületekre is ajánlott. Az alap­felületnek szilárdnak, tisztának és teherbírónak kell lennie. „A” Rögzítsük először a lemezvastagságnak megfelelő profilt, azaz a lábazati zárószegélyt. „B” A Baumit open Ragasztó Tapasz fehér felhor­dása a Baumit open Homlokzati Hőszigetelő Lemez széleire hurka-szerűen, belső felületére pedig 3 ragasztási ponton történik, a le­mezt fektetve, kötésben kell felhe­lyezni. „C” A Baumit open Homlok­zati Hőszigetelő Lemezeket 10 m-es homlokzatmagasságig nem szükséges dübelezni, kivéve beton és már meglévő vakolat alapfelüle­tek esetén. „D” Hordjuk fel a Bau­mit open Ragasztó Tapasz fehéret. „E” Ágyazzuk be a Baumit Üveg­szövetet (az ezt követő várakozási idő minimum 7 nap). „F” Kenjük fel a Baumit open Alapozót, és megfe­lelő várakozási idő után (minimum 24 óra)… „G”… húzzuk fel, majd dörzsöljük el a Baumit open Struk­túra Vakolatot.

A hőhidak kockázata

A hőhidak a falazat gyenge pontjai, amelyek a meleget jobban vezetik, és így felesleges energiaveszteséget okoznak (pl. az ajtó- és ablakáthi­dalóknál vagy a födémnél). A Bau­mit open Lélegző Homlokzat úgy borítja be a falazatot, mint egy bun­da, a szerkezettől függő hőhidakat megszünteti, így a meleg a házban marad.

 

Energiatakarékos ház

A Baumit open Lélegző Homlok­zattal olyan külső fali k-értéket is elérhet, amely különösen energiatakarékossá teszi a házat. A minimali­zált fűtési költség jó közérzetet biz­tosít, így ez az államnak is megér minden támogatást!

Tökéletes alkalmazhatóság

A Baumit open Lélegző Homlokzat minden régi épülethez alkalmazha­tó. Felújítás esetén a legtöbb esetben nem kell leverni a régi homlok­zati vakolatot. A Baumit open Lé­legző Homlokzat könnyen, tisztán és gyorsan feldolgozható, ennek el­lenére nem kerül többe, mint a ha­gyományos homlokzat felújítás.

Fűtési költség megtakarítás

Ez a kiegészítő hőszigetelés megőr­zi a falak páraáteresztő-képességét és melegen tartja a falakat. Az ön jó közérzetéhez így alacsonyabb szoba­hőmérséklet is elegendő, miközben az energia nem tud eltávozni a hőhidakon keresztül.

Homlokzatkialakítás

A Baumit open Lélegző Homlok­zattal igényeinek semmi sem szab határt. Az eredetihez hasonló felújításhoz vagy a homlokzat tagolásá­hoz a Baumit Homlokzati Profilok gazdag választéka, valamint 5 vako­latstruktúra és 200 szín áll a rendel­kezésére.

Az expandált polisztirol hab egyenletes eloszlású zárt mikrocellás sejtszerkezetében a levegőbuborékok milliói találhatók, melyek a szigetelő burkolatot képezik. A Baumit open Homlokzati Hő­szigetelő Lemez könnyedén léleg­zik, ezáltal biztosítja az optimális lakóklímát. 10-es m-értékével a korszerű hőszigetelő falazóblokkal megegyező páradiffúziós együtthatóval rendelkezik. A Baumit open Homlokzati Hő­szigetelő Lemez 6, 8 és 10 cm-es vastagságban, 100 x 50 cm-es méretben kapható, freonmentes gyár­tási technológia szerint.