Szép lakás

Könyvespolcok és terelválasztók a lakásban

Könyvespolcok

A mai lakások többségében nem nél­külözhető a könyvespolc, amelyen a könyvek mellett elhelyezhetjük ked­venc tárgyainkat. Ebből adódóan a könyvespolc lakásunk meghatározó eleme. Az idő múlásával, ahogy könyveink és tárgyaink gyarapod­nak, egyre nagyobb tárolófelületre lesz szükségünk. Sokan ismerjük azt a problémát, amikor egy rosszul ki­választott vagy méretezett polcon egymás mögé zsúfolódva férnek csak el a kötetek. Célszerű olyan szekrényt vásárolni, amely bővíthető.

Ma már csak a fantáziánk szab ha­tárt megjelenési formájuknak: az acél­sodronyra függesztett polcokon át a faragott díszítésű stílbútorig min­den stílus alkalmazható.

Jó, ha a szekrény polcainak színe illeszkedik a burkolatéhoz és a to­vábbi kiegészítő bútorokéhoz is. Megtervezhetjük úgy is a polc­rendszert, hogy a végükön lezárt pol­cok egybefüggő, falburkolat jellegű hátfalmezőbe rendeződjenek, mint­egy óriás képet alkotva. A szerkezet­ből adódóan kisebb tárolóelemeket, ülőalkalmatosságokat guríthatunk alájuk, de ötletességünktől és a ren­delkezésünkre álló terület nagysá­gától függően variálhatjuk is az ele­meket. Egy sima, hosszúkás polcot függőlegesen a földre állíthatunk, de ugyanez a tároló jól mutat víz­szintesen a falra szerelve is, sőt, ha görgőket szerelünk rá, és a földre helyezzük, tévéállványként is hasz­nálható.

Térelválasztók

Az újkori építészet előszeretettel hasz­nál térelválasztókat a lakáson belül úgy a kis, mint a nagyobb lakóte­rekben.Térelválasztás

Az egyterű lakások egyre jobban terjednek Nyugat-Európában, de ki­sebb mértékben már hazánkban is. Egyes országokban a nagyobb bel­magasságú egyterű lakásokat a felnőtt emberét meghaladó magasságú térelválasztó falakkal tagolják, így a szellőztetni kívánt légtér a nappali­tól a fürdőig közös, néha még a há­lókéval is.

Térelválasztó szekrénysorral

Ez szokatlan életformát és különös nyitottságot igényel, me­lyet még csak kevesen képesek elfo­gadni, ami nem csoda, ha például a szülői hálóval, illetve a WC-helyi­séggel fennálló kapcsolatra gondo­lunk. A térelválasztók elsősorban a lakás nappali funkcióit magukban foglaló tereknél kapnak szerepet.

Térelválasztót a lakáson belül:

  • a nappali és az étkező,
  • az étkező és a főző,
  • a nappali és a főző,
  • a nappali és a dolgozó,
  • a nappali és a kandallószoba, valamint
  • a nappali és a lépcső közé tehe­tünk, ahol még könnyen elvi­selhető és szükséges.

A térelválasztók általában nem ké­pezik az épületszerkezet részét; e cél­ra rendszerint paravánszerű szerelt falat, könyvespolcot vagy szekrény­sort alkalmaznak. A szekrénysorok akkor mutatnak tökéletes képet, ha „két arcuk” van, vagyis nem látszik a hátuk. Lehetséges megoldás a sekély mélységű bútorok háttal való összefordítása.

Az ebédlő és nappali közötti tér­elválasztók általában csak részlege­sek, akár mellvédfalszerűek, akár ha csak a választófal harmada-fele biz­tosítja az elválasztást. A térelválasz­tók kategóriájába sorolhatók még a mennyezetre függesztett ún. optikai térelhatárolók. Lehetnek könnyű, szerelt rácsozatok, de megfelel a la­kás sötétítőfüggönyének felső tér-részbeli folytatása is.