Szép lakás

Közlekedők és előszoba kialakítása

Ezek a helyiségek ugyan nem első­sorban látványuk miatt szüksége­sek, hanem a lakó és egyéb kiszol­gálóhelyiségek közötti kapcsolat miatt fontosak. A közlekedők a la­kás helyiségeit egymástól részint el­választják, de közlekedési szem­pontból össze is kapcsolják. A lakások közlekedői a tornác, a szél­fogó, a belépő, az előszoba vagy az alternatív belső közlekedőfolyosók, amelyek a nagyobb lakások egyes helyiségei között helyezkednek el.

Közlekedőhelyiség a lakás lakóelő­tere is, csak többletfunkciókkal

Ilyenek például a dohányzó, az ét­kező, esetleg a váró stb. A tornác a mai értelemben vett új lakóházak­nál teraszként, míg a régi építésű épületeknél (a külső lakáskapcsola­toknál) közlekedőként funkcionál, sok helyen még ma is. Szabad szé­lessége min. 1,10 m. A tornácra a mögötte levő helyiségek ablakai nyithatók, természetesen a helyisé­gek szempontjából a vetett árnyékot számításba kell venni.

Közlekedő űrszelvény helyigénye

A belépő vagy szélfogó a lakások köz­lekedője, ül. lakóelőtere előtti tér. Bútorozásához előszobai fogast vagy beépített szekrényt kell figyelembe venni. Szélfogó létesítése esetén a lakás helyiségei a kapcsolódó lakóelő­térre nyílhatnak. Szélfogóra (mint közlekedőre) a lakás gépkocsitáro­lója, WC-je vagy a kazántér helyisé­ge kapcsolódhat.

Javasolt méretei:

  • Alapterület: min. 2,00 m2
  • Legkisebb oldalméret: 1,20 m2.
  • A legkisebb alapterületbe csak egy ajtószárny nyílhat: ebben az esetben a szélesség min. 1,30 m.

Az előszoba a lakás főbejáratul szol­gáló helyisége, amely a közlekedés és a helyiségek kapcsolatának gerin­ce. Térigénye nagyobb, mint a szél­fogóé. Az előszoba legyen közvetlen kapcsolatban a gazdasági és egyéb kiszolgálóhelyiségekkel, hogy az élelmiszerek, esetleg a tüzelőanyag vagy a hulladék szállítása ne okoz­zon rendetlenséget.

Az előszobába kerüljön a lakók napi utcai ruháinak tárolója (szekrény vagy fogas) cipő- és esernyőtartóval, valamint egy legalább középméretű tükör. Az előszoba mozgási űrszel­vényébe a bejárati ajtón kívül lehe­tőleg egyéb ajtószárny ne nyíljon, vagy ha nyílik, annak méretét a szé­lesség meghatározásakor figyelem­be kell venni.

Előszoba részlet

Előnyös – a kedvezőbb használha­tóság miatt -, ha a fogas, ugyanúgy, mint az előszobafal, falmélyedésbe kerülhet. Gázmérő vagy elektromos fogyasztásmérő előszobában a meg­felelő védőtávolságok betartásával helyezhető el. A lakás bejárati és lakótéri ajtóinak minimális belső mérete 0,85 m legyen. Az előszoba minimális szélessége 1,30 m; ahol beépített szekrény van, ez a méret (max. 1,50 m hosszan) 1,10 m-re csökkenthető.

Nagyobb lakásoknál a javasolt szélességi méret:

  • 80-100 m2-nél: 1,40 m;
  • 100-120 m2-nél: 1,60 m;
  • 120-140 m2-nél: 1,60-2,00 m;

főként, ha a térhez oldalról még lépcső is kapcsolódik.

Előszoba kialakítása

Az előszoba a lakás kapuja, tehát na­gyon lényeges tényező. Rajta keresz­tül érkezünk haza, benne fogadjuk az érkező vendéget. Az előszoba az a helyiség, amely a lakóteret elválaszt­ja a külvilágtól, illetve összekapcsol­ja azzal a közlekedési funkció szem­pontjából. A házba érkezéskor itt találkozunk először a lakással.

A három évtizeddel ezelőtti laká­sok előszobái szűkek voltak, a még régebbiekét nagyobbra építették, vagy nem is volt bennük, mivel a helyiségek közvetlenül a kültérről vagy a konyha-előszobából nyíltak.

Előszoba részlet

Az előszoba funkciói meglehető­sen sokrétűek, ugyanis a már emlí­tett érkezést, vagyis a fogadást, az utcai ruhák tárolását, a legtöbb eset­ben a lakáson belüli közlekedés le­bonyolításának nagy részét is köte­lezően magára vállalja. Szerepe még az útra bocsátás, mivel az indu­lás előtti öltözködés befejező fázisa itt történik. Megvilágításuk – főként többpon­tos és szórt fénnyel – legalább annyira fontos, mint a lakás bármely helyiségéé, ugyanis a smink ellenőr­zése, a frizura, a nyakkendő végső megigazítása meghatározó jelentő­ségű.

Nézzük talán először, hogy mire is kell vagy kellene használni ezt a helyiséget:

  1. A lakásba való érkezéskor és tá­vozáskor – az időszakoknak megfe­lelően – a háziak és a vendégek fel­sőruházatának le- és felvételére, a váltócipők, papucsok, esernyők és esetleges kézipoggyászok tárolásá­ra. A család létszámának és az egy­idejűségnek megfelelően erre a te­vékenységre elegendő alapterületet célszerű fenntartani, és a részletek­re is kiterjedően, kellő „komolyság­gal” kell kezelni. A kabátok és egyéb ruhaneműk szabadon vagy szekrény­ben helyezhetők el; a száraz és csapa­dékos időszakokra tekintettel azon­ban célszerű mindkét lehetőséget megteremteni. A váltócipők és pa­pucsok elhelyezése mindenképpen szekrényben kívánatos. Ezzel össze­függésben gondoskodni kell a leülés lehetőségéről is az előszobában, akár állandó, akár ideiglenes jelleggel.
  2. A mindennapos használaton fe­lül ez a helyiség a vendégfogadás helye is, akár várt, akár váratlan vendégről – postás, díjbeszedő, szomszéd stb. – van szó. Nem mind­egy, mit lát legelőször a ház belső részéből az érkező, a vendég. Megítélésünk szerint ezért ajánlatos az előszobát a ruhatárolás és az ideig­lenes tartózkodás szempontjából ta­golni.

Előszoba – WC és kézmosó

Szeretnénk néhány mondattal ki­térni az előszoba és az esetleges WC-kézmosó kapcsolatára. Ha az ún. vendég-WC „tartozéka” az elő­szobának, akkor ezt a kapcsolatot -a lakásbejáratot is tekintve – nagy körültekintéssel kell megvalósítani. A WC-ajtó ne a bejárat közvetlen kö­zelében legyen, és a WC ablaka ne a lakásbejárati útvonalra nyíljék.

A használat kellő átgondolása az építtető kötelessége. Az előszoba méretezése, bútorzata és részleteinek megtervezése viszont a tervező fel­adata. Visszatérve a vendég érkezé­sére, azt javasoljuk a leendő építtetők­nek, hogy házuk előszobáját legalább a lakás többi helyiségének színvona­lán kezeljék. Az előszoba beépített és esetleges mobil bútorait, padló-és falburkolatát, fűtését és világítá­sát, szellőztetési lehetőségét kellő gondossággal terveztessék meg.

Összefoglalva:

Egy előszoba színei és fénye közel azonos kell, hogy le­gyen a lakás többi helyiségének jel­legével. Fontos tartozék az előszobában elhelyezhető, lehetőleg 2/3 ember­magasságú falitükör. Ez nem annyira a belsőépítészet, inkább a funkció lé­nyeges eleme, mely a már említett, indulás előtti utolsó ellenőrzéshez szükséges, s feltétlenül a szép lakás kellékei közé tartozik.