Szép lakás

Mediterrán lakás, mediterrán környezet: Optimális elrendezés, színek és formák

A mediterrán lakás mediterrán ég­hajlatú országokban a legelterjedtebb. Nálunk, mérsékelt égövi népeknél hasonlókat legfeljebb hangulatá­ban, az épített, valamint a helyi ter­mészeti környezet ötvözésével hozhatunk létre.

Mediterrán lakás

Új ház építésekor vagy a meglévő átalakításakor – a lehető­ségek határain belül – megtehetjük, hogy otthonunkat a mediterrán építészet jellegzetességeinek alkalmazásával alakítjuk ki, melyek kö­zül legalapvetőbbek a tágasság, a vi­lágos és könnyen átlátható terek, a színek és ami a lényeg, a biológiai tér, valamint a lakáson belüli (és kí­vüli) növények kapcsolása, elhelye­zése. Ezek a sajátosságok éppúgy megvalósíthatók városokban, mint falvakban vagy külterületeken, de akár a belváros magas házainak leg­felső emeletén is.

Mediterrán hangulat

A mediterrán enteriőr vagy a már említett mediterrán hangulat építé­szeti és belsőépítészeti kialakítása két­féle lehet:

  • Belsőépítészetileg gazdagon for­mált tér egyszerű bútorokkal.
  • Tiszta, könnyedén átlátható te­rek, izgalmas és színes téralkotó elemekkel berendezve.

Mindkettőnél fontos, sőt döntő a színek szerepe és megfelelő helyen való alkalmazása. Színezhetjük a különböző falsíkokat, és használhat­juk a merészen hangsúlyos falikár­pitot vagy tapétát, de mindig alap­vető tényező kell, hogy legyen a napfény, a megfelelő benapozás és a vele elérhető hatás, mely romanti­kussá teszi lakókörnyezetünket. Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy a túlbonyolított színvilág, az erőltetett megoldások, például a bú­torok kárpitja vagy a mély színű „sú­lyos” függönyök is komor összhatást eredményezhetnek.

A döntés előtt mélyedjünk ma­gunkba, gondoljuk át, mit akarunk a színekkel elérni, az egyes színek milyen érzelmeket válthatnak ki be­lőlünk, mely színek teszik környeze­tünket kellemessé, illetve nyugtatóak számunkra. Családon belül is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, mert ha a színek feszesek, feszült légkör uralkodhat el otthonunkban, nem is beszélve a harmonikus együttlét le­hetetlenné válásáról. A harmónia két alapvető összetevője ugyanis maga az ember, illetve embercsoport és az őket „zárt dobozként” magában fog­laló lakótér milyensége, vagyis a lakás miliője.

Optimális elrendezés, színek és formák

Tisztázni kell a meghatározó él­ményt nyújtó színek, formák, termé­szetes fények stb. optimális elrendezé­sét. A tér erős megvilágítása vagy a sok apró pontszerű (és rejtett) fény­forrás elhelyezése, a kapcsolt színpá­rok alkalmazása vagy különféle anya­gok együttes használata egészen eltérő látványt eredményezhet. Fon­tos lehet a „kicsik”, a látszólag má­sodlagos tényezők szerepe; ilyenek a textúra, a felületek struktúrája és maga az árnyék, az árnyékkép is.

A mediterrán színek könnyedsé­get, vidámságot és szabadságot su­gallnak a halványtól a mélyvörösig, a világostól a haragoszöldig. Fontos tudni, hogy a három alapszínből (vörös, sárga, kék) minden szín és összes árnyalatuk létrehozható, a leg-komorabbakat is beleértve. A színek­kel kapcsolatban azért nagyon fontos az óvatosság, mert hatásmechaniz­musuk korosztályonként más és más, sőt az ember „favorizált színvi­lága” élete során többször is változ­hat. Márpedig a színek összhangja rendkívül fontos ahhoz, hogy létre­jöhessen a még ennél is lényege­sebb CSALÁDI ÖSSZHANG.

A lakások és házak színeivel fog­lalkozó szakemberek véleménye sok esetben egészen eltérő, ez természetes. A napfény színe is más és más, hisz délen fehér, fehéres-sárgás, észa­kabbra pedig egyre mélyül, azaz vö­rösödik a korongja, ennélfogva a skandináv nép másként látja a nap­palt, mint a latin, ez is természetes. Színigényünket pedig ez határozza meg, ezért a nap, a napfény utáni vágy miatt, illetve a túlzott fényözön csökkentése érdekében ellentétes hatású belső színeket alkalmazunk.

A színekkel foglalkozó szakembe­rek véleménye szerint:

  • a vörös a tűz, a szenvedély (a sze­relem) színe, és fejleszti az ön­bizalmat;
  • a sárga a napsugár, a test és a lélek színe;
  • a narancssárga a vidámság jel­képe;
  • a zöld a nyugalom, a természet, a természetesség kifejezője, mely már önmagában is békét sugá­roz, megnyugtatja az embert;
  • a kék a tiszta eget, a tengert, a tavat, a folyót juttatja eszünkbe, ezáltal felfrissít.

Az előzőeket összegezve megálla­píthatjuk, hogy a mediterrán stílus (ha egyáltalán stílusnak nevezhetjük) csak egy a belső architektonikus kép kialakításának alternatívái közül, és csak kevesen alkalmazzák. Az óva­tosság tehát erény, hisz egy kész la­kóteret már nehéz átalakítani ko­moly anyagi áldozatok nélkül.