Szobafestés-tapétázás tudástár

Definíciók (festés és tapétázás témában)

Diszpergálás: latin eredetű szó, felaprítást és szétoszlatást jelent.

Diszperzió: ha egy anyagban, az ún. diszperziós közegben apró részecskékre szétoszlatunk egy másik anyagot, akkor diszperziót kapunk. A diszpergálás felaprí­tást, szétoszlatást jelent. A szétoszlatás történhet 1-500 μm méretű ún. kolloidális mé­retű részecskékre, ez esetben kolloid rendszerekről beszélünk. Ha a diszperz részecskék mérete ennél nagyobb, akkor durva diszperz rendszerekről van szó.

A diszperziók néhány fajtája:

Diszperziós közeg halmazállapotaDiszperz részecskék halmazállapotaA diszperz rendszer szokásos neve
gázfolyadékköd
gázszilárdfüst
folyékonyfolyékonyemulzió
folyékonyszilárdszuszpenzió
folyékonygázgázlioszol
szilárdszilárdxeroszol

Duplex rendszer: vasfelületek dupla védelme, katódos védelmet nyújtó cinkbe­vonattal és festékbevonat-rendszerrel.

Elektrolit oldatok: az elektromos áramot jól vezető, elektromos töltéssel rendel­kező ionokat tartalmazó lúg-, sav- vagy sóoldatok.

Emulzió: ha egy folyadékot egy másik folyadékban, amellyel nem elegyedik, pa­rányi (kolloidális méretű) részecskék formájában egyenletesen szétoszlatunk, akkor emulziót kapunk.

Fluátozás: felület előkezelő eljárás cement és mészcement kötőanyagú felületek (beton, vakolatok) részére, amely csökkenti a felület lúgosságát és tömíti a felület pó­rusait.

Galvánelem: Két különböző fém elektrolittal való érintkezése során a két fém kö­zött elektromos feszültség jön létre, és a két fém (anód, katód) rövidre zárásával áramforrás azaz elem keletkezik.

Homogenizálás: azonos vagy különböző halmazállapotú keverékek alkotórészei­nek összedolgozása aprítással, keveréssel, dagasztással vagy a részecskék egymáshoz való viszonylagos elmozdulását előidéző egyéb művelettel, továbbá az emulzió cseppjeinek aprítási folyamata kolloidális méretűekké (Kis kémiai szótár, Gondolat, Buda­pest, 1972)

Kapilláris: 1 mm-nél kisebb átmérőjű hajszálcső, pórus vagy hézag.

Kaucsuk: egy rugalmas, gumiszerű anyag. A természetes kaucsukot a latexből ál­lítják elő. Szintetikus kaucsuk a gyűjtőneve a tulajdonságaiban a természetes kau­csukhoz hasonló mesterségesen előállított anyagoknak.

Kontakt ragasztás: egy ragasztási módszer. A ragasztót filmszerűen mindkét ra­gasztandó felületre fel kell vinni, majd meg kell várni az oldószer elpárolgását. Ezután a két felületet össze kell illeszteni, majd nagy erővel össze kell nyomni.

Korrózió: A fémeknek az a hátrányos tulajdonsága, hogy a levegővel és nedves­séggel érintkezve oxidálódnak, elektrokémiai folyamatok útján tönkremennek.

Latex: a gumifa tejszerű nedve.

Műgyanta diszperzió: különféle nagyságú műgyanta részecskéket tartalmazó vi­zes szuszpenziók. Szuszpenzióról akkor beszélünk, ha egy folyadékban szilárd anya­got keverünk el.

Oxidatív száradás: száradó növényi olajok és ezeket nagy mennyiségben tartal­mazó alkidgyanták 0,1 mm-nél vékonyabb rétegben felhordott filmbevonatának szára­dása, amely során a levegő oxigénjeinek felvételével polimerizációs folyamat útján megszárad a film.

Passziválás: általában a fémek vagy leggyakrabban a vas korróziójának, rozsdá-sodásának megakadályozását passziválásnak nevezzük.

Páradiffúzió: páravándorlás nagy porozitású anyagokban, pl. falban.

Polimericázió: nagy molekulájú (polimer) vegyületekben kismolekulájú (mono­mer) vegyületekből való képződési folyamata, amelyben a polimer összetétele a mo­nomer sokszorosának felel meg. A polimericázió során leginkább kettős kötések bomlanak fel láncreakció során, és nem keletkezik melléktermék. A polimer általában csak szénatomokat tartalmaz.

Polikondenzáció: nagy molekulájú vegyületek (polikondenzátum) keletkezése kismolekulájú vegyületek kémiai reakciója során melléktermék, leggyakrabban víz keletkezése közben.

Poliszacharid: a nagy molekulájú szénhidrátok gyűjtőneve.

Porozitás: azt fejezi ki, hogy egy adott test vagy anyag térfogatának hány százalé­kát alkotják a pórusok, lyukak, üregek, hajszálcsövek.

Szikkatívok: fémtartalmú szárító adalékok, amelyek a száradó növényi olajok és az ezeket tartalmazó alkidgyanták oxidatív száradását gyorsítják.

Tapadószilárdság: a festékeknek, bevonatoknak, ragasztóanyagoknak az alapból történő mechanikus eltávolításához erőt kell kifejteni. Minél nagyobb egy bevonat, ra­gasztóanyag tapadószilárdsága, annál nehezebb eltávolítani.

Tenzid: olyan vegyületek gyűjtőneve, melyeknek molekulája tartalmaz poláris és apoláris csoportokat is. Ezáltal a tenzidek képesek olajos anyagokat vízben diszpergálni.

Tixotrópia: bizonyos folyadékok, festékek azon tulajdonsága, hogy nyugalmi ál­lapotban megnő a viszkozitásuk, gélessé, sűrűnfolyóvá válnak, és mechanikai hatásra (rázás, keverés, ecsetelés stb.) elfolyósodnak viszkozitásuk csökken, majd állás után ismét kocsonyás géllé merevednek.

UV-sugárzás: a Földet a Napból érő 400 nm-nél kisebb hullámhosszúságú fény.

Uretán: ha egy izocianát hidroxil-csoportot tartalmazó vegyülettel reagál, a két vegyület összekapcsolódik, és uretán kötés jön létre: R1-N=C=O + HO-R2( R1-NH-C- OO-R2)

Viszkozitás: a folyadékok azon tulajdonsága, hogy a bennük lévő folyadékrétege­ket egymáshoz képest mekkora erővel lehet elmozdítani. A méz viszkozitása magas, a vízé alacsony. A gyakorlatban a viszkozitást az anyag keverésekor észleljük.