Télikertek

Árnyékolási megoldások a télikerteknél

Annak bizonyítása érdekében, hogy az ár­nyékolás teszi igazán tökéletessé a klímát, álljon itt néhány szám. A teljesen déli fek­vésű télikert hőmérséklete nyáron még óránkénti 50 légcsere mellett is könnyen el­érheti a 40 °C körüli értéket, sőt még az északi fekvésű télikert hasonló légcseréje mellett is 35 °C fölé kúszhat a hőmérő hi­ganyszála.

Indirekt sugárzás

Az üvegfelületeknek ugyanis egy részét reggel vagy este közvetlenül is éri a nap, és az indirekt sugárzás nem lebecsülendő. Az árnyékolástechnikának egyébként más ese­tekben is hasznát vehetjük. Előfordulhat például, hogy a vakító fényt tompítani sze­retnénk. Néha sötétben is jótékony hatású, hiszen kirekeszti a kíváncsi tekinteteket, ha felkapcsoljuk a villanyt. A télikertek esetében alapvetően a termé­szetes és a mesterséges árnyékolók között kell választanunk.

Fák és bokrok

Ez a megoldás azonban nem mindig olyan jó, mint amilyennek látszik. Az esetek több­ségében ugyanis a fák lombja nem elég sűrű és magas ahhoz, hogy az üvegfelület tel­jes egészét – a nap változó állását is figye­lembe véve – beárnyékolja (a beültetett facsemeték például csak 10-20 év alatt nő­nek meg akkorára, hogy e célnak megfelel­jenek). Ezen túlmenően a fákon márciustól májusig alig vannak levelek, a nap viszont már melegen tűz a télikert üvegfalaira. A mesterséges árnyékolók kiegészítéseként ellenben jól hasznosíthatók a növények. Kü­lönösen a friss levegő beáramlását biztosító nyílások elé telepített bokrok jótékony ha­tásúak, hiszen tovább hűtik a beáramló le­vegőt, és ezáltal jótékonyan járulnak hozzá a kellemesen frissítő klíma kialakításához a télikertben.

Árnyékolás

Elsősorban a növénybarátok imádják a természetes, fákból és bokrokból álló árnyékolókat. Itt főleg lombhullató fákra kell gondolnunk, amelyek nyáron lefogják, télen viszont az ágak között átengedik a napfényt.

A fűtött lakótélikertek esetében a rendsza­bályok szinte alig hagynak számunkra vá­lasztási lehetőséget. Amennyiben ugyanis a ház teljes homlokzatának legalább a fele üveggel borított vagy a télikertben klíma­berendezés működik, a rendszabályok nyár­ra árnyékolást írnak elő, amelynek értékeit pontosan ki lehet számolni. Ezen előírás alól csak akkor mentesülünk, ha a télikert északi tájolású, illetve minden üvegfelület egész nap árnyékban van. Elméletileg a fényvédő réteggel ellátott üveg eleget tenne ennek a kitételnek, de a hidegebb évszakokban és napokon is elfog­ná az áhított napot.

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy az állítható árnyékoló rendszerek a legprak­tikusabbak és használhatók fel a legjobban.

Z-érték

Az árnyékolás hatásfoka a csökkentési té­nyezőből, a z-értékből állapítható meg. Mi­nél kisebb ez az érték (z= 1 – nincs árnyé­kolás), annál hatékonyabb az árnyékolás. , A rendszabályok az állítható árnyékoló ­rendszerekre 0,5-ös vagy annál kisebb z-értéket írnak elő. Az üveg és az árnyé­kolás együttes energiaátengedési értéke a következő képlettel számolható ki: gössz = g*z.

A vizsgálatok és a tapasztalat azt mutatja, hogy a télikerten kívül felszerelt árnyéko­ló rendszerek sokkal hatékonyabbak, mint a belül elhelyezettek. Az árnyékoló függönyök hatásfoka színfüggő (a világos függöny ha­tékonyabb, mint a sötét). A külső árnyéko­ló rendszerek a napenergiának csak mind­össze 5-40%-át engedik be a belső térbe, míg a belső árnyékolóknál ez az érték a 60-90%-ot is eléri.

Ez az eltérés azzal ma­gyarázható, hogy a külső árnyékoló rendsze­rek a napenergia legnagyobb részét már az üvegtáblák előtt blokkolják, így a belső tér­ben már eleve kevesebb napsugárzás alakulhat át hővé. E módszerrel elsősorban az üvegfelületre függőlegesen érkező napsuga­rak (nyáron magasan álló nap és ferde tető esetén ez gyakori jelenség) hatástalanítha­tók nagy sikerrel.

Árnyékolók

A nagy üvegfelületek esetében az árnyékoló anyagának kiválasztása nagy mértékben hozzájárul az esztétikai hatás kialakításához is.

Ezeknek a sugaraknak a legnagyobb része ugyanis visszatükröződés nélkül áthalad az üvegen. A külső árnyékolók alkalmazásának előnye tehát nyáron, elsősorban a tetőrészben érzékelhető a leg­jobban. Amikor azonban a nap télen alacso­nyan áll, a függőleges üvegfalak kevésbé ve­rik vissza a napsugarakat. Igaz ugyan, hogy télen a napsugárzás messze nem olyan in­tenzív, mint nyáron, így abban az időszak­ban a kevésbé hatékony, belső árnyékolók is jó szolgálatot tesznek. Ezek segítségével kellemesebb környezet alakítható ki a bel­ső térben, és bármikor kizárhatjuk a kíván­csi tekinteteket is.

Az alábbi táblázat egyéb vitathatatlan elő­nyöket is felsorakoztat. Azokban az esetekben, amikor a külső ár­nyékoló rendszer felszerelése és karbantar­tása nagyon bonyolult vagy a szél miatt nagy megterheléssel kell számolnunk, szin­te csak a belső árnyékolók szolgálnak alter­natívaként. Feltétlenül gondoljuk át, hogy a fűtéshez hasonlóan, a különböző rendszerek kombi­nációja hogyan jöhet szóba.

Összehasonlítás

Külső árnyékoló rendszerBelső árnyékoló rendszer
Előnyökmagas hatásfok (60-90%)dekoratív, nagyon kellemes környezetet teremthet
alacsony z-értékkecsesebb, mert az időjárás viszontagságainak nincs kitéve
az építészeti tagolást segíthetiidőjárástól függetlenül használható a kíváncsi tekintetek ellen
általában könnyen felszerelhetőaz épület külső képét nem változtatja meg
a ponyva szennyeződése kevésbé szembetűnő
Hátrányoka külső sínrendszer feltűnőalacsony hatásfok (3-40%)
az anyag gyorsabban elöregszik, mert ki van téve az időjárás viszontagságainakmagas z-érték (a fóliák jobb értékekkel rendelkeznek)
a textil árnyékoló esőben és szélben nem alkalmazható a kíváncsi tekintetek ellenfelmelegszik az üveg és az árnyékoló közti tér
(az üveg eltörhet!)
különösen a tetőnél fontos e köztes tér szellőztetése az árnyékoló szennyeződése feltűnőbb (pl. rovarok), a sima fólia kevésbé szennyeződik

Külső árnyékolók

Milyen rendszerek állnak rendelkezésünkre a télikert külső árnyékolásának megoldásá­ra? Az egyes rendszereknél mindig vegyük figyelembe, hogy a homlokzati- vagy a te­tőrészen használhatók-e, illetve alkalmazá­suk hol célszerű.

A ponyvatartó hengerrel szerelt napellenző népszerű megoldás. Elsősorban a függőle­ges felületek előtt alkalmazható. Manapság azonban már olyan nagy a vá­laszték, hogy egyes típusok a ferde tetőré­szek árnyékolására is használhatók. Igaz ugyan, hogy jó árnyékoló tulajdonsága mellett az átszűrődő fényerő csak kis mér­tékben szabályozható. Ezen túlmenően a viszonylag nagy pony­vatok az üvegépítmény kecses vonalait za­varhatja.

Külső reluxa

A felmelegedés ellen a külső reluxa nyújtja a hatékonyabb védelmet, amely a hagyományos redőny időjárásálló változata. A redőzött lamellaköteget széles tok takarja, ezért alkalmazása a tetőrészben elég nehézkes.

Az általában színezett alumíniumból felé­pített lamellák könnyen állíthatók, így az árnyékolás foka igény szerint változtatha­tó, sőt még ki is lehet látni köztük, tükröz­hetjük a fényt a belső tér felé vagy akár ki­zárhatjuk a kíváncsi tekinteteket is.

Az anyag mintájától és színétől függően az árnyékolt helyiség világossága nagyon eltérő lehet. A homlokzati, oldalt sínek közé feszített árnyékoló ponyvák elsősorban a füg­gőleges felületekhez készülnek, de a 30 °-nál nagyobb dőlésszögű tetőknél is alkalmaz­hatók. Az ennél laposabb tetőkhöz speciá­lis, télikerti árnyékoló ponyvát fejlesztettek ki. Ezen túlmenően forgalmaznak olyan hajlított rendszereket is, amelyek a tetőt és a függőleges felületeket egyaránt árnyékol­ják.

Textil árnyékoló ponyvák

Széles körben elterjedtek a különböző mintázatú textil árnyékoló ponyvák. Nem ritka, hogy a téliekért melletti terasz árnyékolására is ponyvát választanak.

Sokkal előnyösebbek azonban az egy­mástól függetlenül működtethető rendsze­rek, mert ezekkel célirányosabban árnyé­kolhatjuk a kívánt felületeket, kizárhatjuk a kíváncsi tekinteteket, ugyanakkor szabadon élvezhetjük a kék ég szépségét. Annak érdekében, hogy a textil árnyékoló ­ponyvák ne csak a napsugárzás intenzitására reagáljanak, hanem maga az egész szerke­zet is védve legyen az időjárás viszontagsá­gaitól, az elektromos meghajtás mellett automata vezérlésű szél-, nap-, sőt esőérzékelővel ellátottan is szereljük őket. A keres­kedelmi forgalomban kapható összes rend­szer bármikor manuálisan is működtethető.

Belső árnyékolás

A belül elhelyezkedő árnyékolók már csak azért is könnyedebbek és levegősebbek, mert lényegesen kisebb a kiterjedésük is. Ezen rendszerek motoros üzemeltetése azonban csak akkor szolgálja a kényelmün­ket, ha ezek egy rendszercsoporttá fogha­tók össze. A hőmérsékletet, a napszakot vagy a megvilágítás intenzitását szem előtt tartó automata vezérlés nemcsak a télikert komort fokozatát emeli, hanem az ott elhe­lyezett növényeket is védi a túlzott napsü­téstől.

Árnyékolás

Ez azt jelenti, hogy nagyobb felület árnyékolásához általában több rendszert kell kombinálnunk.

Az egyik legjobban bevált, egyszerűen fel­szerelhető megoldás a roló, amelynek sima felületű textilrésze különféle meghajtókkal kombinálható. A félig fényáteresztő anya­gok különféle árnyalatainak és mintázatá­nak köszönhetően szabadjára engedhetjük a fantáziánkat a télikert berendezésekor.

Az árnyékolás hatásfokát növelhetjük alufólia hőtükörrel ellátott anyagokkal vagy nagy fényvisszaverő képességű fóliákkal, de ezek az anyagok nem moshatók. A harmonika­rolók a finom, átlátszó vagy a fényt egyál­talán át nem eresztő anyagoknak köszön­hetően élettel teli struktúrát varázsolnak az ablakok elé. A felhúzott, sávosan egymásra simuló anyagok egyébként nagyon vissza­fogottak, mindössze egy-egy textilcsík jel­zi jelenlétüket.

Árnyékolás

A képen látható reluxák jól alakíthatók az ablakok formájához, így lehetnek háromszög vagy trapéz alakúak is.

A reluxák különböző formái állítható lamellákból épülnek fel. Az általában fehérre vagy színesre festett alumínium lamellák­ból álló árnyékolókkal jól szabályozható a bejutó fény (napsugárzás) mennyisége. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a keske­nyebb lamellák esztétikusabbak, mint a szélesek.

A függőlegesen elhelyezkedő, felül sínben futó, textilből, műanyagból vagy alumíni­umból készülő lamellákat alul és felül zsi­nór köti össze. Ezen zsinór segítségével a szalagfüggöny tetszés szerint összehúzható vagy forgatható. Ezzel a megoldással a fer­de oromfelületek is jól árnyékolhatok.

Szalagfüggöny

A szalagfüggönyökkel érdekes fényef­fektusokat varázsolhatunk a télikertbe.

Az üvegtáblák között

Ha a következő megoldás mellett tesszük le a voksunkat, bizony időben, már az üveg kiválasztásakor döntenünk kell. Ezen megoldás több szempontból is elő­nyös, mivel az árnyékoló védett helyen van, nem szennyeződik így nem igényel tisztí­tást sem. E rendszer hatékonysága a külső és a belső árnyékolók hatásfoka közé esik.

Roló és reluxa

Speciális esetekben az árnyékolás a hőszigetelt üvegek közti térben elhelyezett rolóval vagy reluxával is megoldható.

Éjszaka vagy télen bizonyos fokig még ja­vítják is az üveg k-értékét. Igaz ugyan, hogy e megoldás a két üveg közötti köztes teret kb. 30%-kal megnöveli, amit a profi­lok megtervezésénél feltétlenül figyelembe kell vennünk. A levegővel töltött, hőszige­telt üveg k-értéke elérheti az 1,3 W/m2K-t, ellenben a hatékonyabb, nemesgázos tölté­sű üvegek esetében ez a megoldás nem ki­vitelezhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy emiatt az üvegek egyéb funkcióiról le kellene mondanunk. A rolók műanyag ré­szei, valamint a függönyök lamellái elekt­romosan is működtethetők és szabályozha­tók, sőt vezérlőegységek (pl. termosztát vagy fényérzékelő) is integrálhatók a rend­szerbe.

Fényár és a napsütés

A fényár és a napsütés nemcsak az emberekre hat pozitívan, hanem különféle fajta és nagyságú növények is szépen fejlődnek. A növényeknek azonban egyedi igényeik vannak. Így például a meleget kedvelő növények a kellemesen meleg télikertben érzik a legjobban magukat. Ha a növényeket még kényeztetjük is egy kicsit, virágzó és szépen zöldellő oázisban pihenhetjük ki a nap fáradalmait.

A szinterezett, beégetőlakkal színezett alu­mínium lamellák esetében – amelyek egyébként csak függőlegesen alkalmazha­tók -, széles színskálából válogathatunk. Ezek beállításuktól függően teljes árnyéko­lást biztosítanak, kizárják a kíváncsi tekin­teteket, de szükség esetén fényt is tükröz­hetnek a belső térbe.

A fényt csak 50%-ban áteresztő, hatéko­nyabb rolók esetében a felületükre felhor­dott leheletvékony alumíniumréteg vissza­tükrözi a napsugarakat és oly mértékben letompítja a fényt, hogy például a képernyő előtt ülve egyáltalán nem vakítja a szemün­ket.