Többlakásos házak

Hogyan építsünk be tetősík ablakokat? [TANÁCS]

A tetősíkba helyezhető tetőablakok kö­zött a hazai gyártású VELUX alaptí­pusokon belül a GZL és a GGL van kereskedelmi forgalomban. Az anyacég külföldön gyárt eltérő rendszerű, alakú és funkciójú ablako­kat, amelyek még nem igazán kerültek be a hazai piacra, legfeljebb az előbbi két, alaptípusnak számító ablakok so­roló kereteiként fordulnak elő.

A hazai forgalomban kapható abla­kok jellemzői a következők:

 • a tok- és a szárnykeret minőségi lucfenyőből, impregnált, színtelen ki­vitelben készül;
 • az üvegezés 3 mm és 4 mm vas­tagságú minőségi síküvegből készült, gáztöltéses hőszigetelő üveg;
 • a billenőszerkezet dörzsfékes for­gópontjai több állásban is lehetővé te­szik a billentett szárny rögzítését;
 • az eloxált felületű alumínium ki­lincsrudazatot vele összeépített zárszer­kezet működteti, amely vagyonvédel­mi szempontból tökéletes. A retesz eltérő beállításával a billenő szárny szel­lőző állapotba hozható.

A tetősík ablakok mögötti tetőtéri he­lyiségek benapozása a homlokzati ab­lakokkal ellátott helyiségekéhez képest legalább 10-20%-kal jobb. Érdekesség­ként említjük, hogy vannak országok, ahol bizonyos tetőhajlásszögnél a be-napozásra előírt norma 20%-kal csök­kenthető tetősík ablakok beépítése esetén.

A tetőablakok beépítéséhez a méret­táblázatokban meghatározott fogadó­szerkezeten kívül és felül a tető héjalásának megfelelő EDH és EDS jelű burkolókeret, illetve keretek szük­ségesek. A burkolókeretek biztosítják a vízhatlan csatlakozást a tetőfedéshez.

A VELUX tetőablakok méretei és adatai.

6.1. táblázat A VELUX tetőablakok méretei és adatai.

A tetősík ablak szemöldökének magassága

6.1. ábra A tetősík ablak szemöldökének magassága a zavartalan működtetés (elérhe­tőség) és egyéb kényelmi szempontok miatt 1,9 méter körül legyen „A” pont: a kilincs optimális magassága 180-205 cm; „B” pont: az alsó kitekintési pont 60°-os tetőlejtés mellett kb. 90 cm-en lesz (az ablak 140 cm hosszú); „C” pont: 40°-os te­tőhajlásszög esetén célszerű hosszabb, kb. 160 cm-es ablakot választani, így az alsó kite­kintési pont 150 cm-en lesz.

A szegőlemez megfelelő csapadék­védelmet, valamint madár és rovar el­leni védelmet nyújt. Az alsó elem a tető héjalásra takar, az oldalsó elemet pedig a héjalás alá kell elhelyezni úgy, hogy a felső keretrész a fölötte lévő tetőfelület csapadékvizét két oldalra vezesse el, továbbítva a tető felületére.

Sorolt ablakok esetén néhány évvel ezelőtt még egyedi bádogos szerkezetet kellett készíteni, amelynek több hátránya is volt, például az esztétikai összhang hi­ánya, ráadásul a vízmentesség sem volt tökéletes, de felmerültek egyéb prob­lémák is. Ez azonban már szerencsére a múlté, mivel a VELUX cég bevezette a komplett, ún. „KOMBI” burkolókeretet.

A KOMBI burkolókeretekhez GZL és GGL ablaktípus egymás mellé so­rolásánál a keretek közötti távolság­nak 100 mm-nek (> 2-2 mm) kell lennie. Ez a szám természetesen lehet 120, 140 vagy 160 mm is, de ezt a megren­deléskor mindig közölni kell. Az előb­bi 100 mm általában elegendő a tető­ablak tokkeretének alsó része alatti 10-12 cm széles szarufa beépítéséhez és körülburkolásához. A felső, 10 cm széles csatorna mint vízgyűjtő 40-50 m2 tetőfelület vizét képes levezetni. Az egymás fölötti sorolásnál ugyancsak 100 mm szükséges, amely elegendő a szarufák közötti keresztborda beépíté­séhez. E keresztborda elsősorban a szarufák távtartó szerepét tölti be, és az ablakkeret terheit átadja a tetőszerke­zetnek.

VELUX GZL típusú tetőtéri ablak műszaki adataiVELUX GZL típusú tetőtéri ablak műszaki adatai 2

6.3. ábra VELUX GZL típusú tetőtéri ablak műszaki adatai a) álló metszet; b) metszet; c) méretek a típusokon belül.

Tetőablak beépítése

6.4. ábra Tetőablak beépítése EDS ablak­kerettel sík palafedéshez 1. VELUX tetőablak; 2. alsó burkolókeret; 3. oldalkeret; 4. felső vízterelő keretelem; 5. vízelvezető csatorna; 6. kiegészítő tető fóliacsík; 7. hőszigetelés; 8. alátétfólia; 9. te­tőlécezés és palafedés; 10. légrés.

Fekvő VELUX ablak beépítése

6.5. ábra Fekvő VELUX ablak beépítése EDH jelű burkolókerettel hullámos profi­lú cserépfedéshez 1. tetőablak; 2. burkolókeret alsó ólomlemez gallérral; 3. oldalkeret; 4. felső vízterelő ke­retelem; 5. cserép alátét; 6. vízelvezető csatorna; 7. szivacssáv; 8. felső lezáró szi­vacs; 9. kiegészítő tető fóliacsík; 10. alátét­fólia; 11. cserépfedés; 12. légrés.

Tetősík ablakok beépítése

Tetősík ablakok beépítéséhez részletes tervek szükségesek. Lényeges és el­sődleges szempont a szarufaközök méreteinek meghatározása. A szarufák között szükséges belső méretet a belső burkolat vagy burkolati keretbélés ha­tározza meg. Biztosan megfelelő lesz a szarufaköz mérete, ha egyenlő az ab­laktok szélességi méretével, vagy an­nál néhány cm-rel bővebb. Az ennél nagyobb méreteltérést azonban kerül­ni kell, mert ez esetben a lécezés alatt ún. alsó teherelosztó-kiváltó kerethe­veder is szükséges, a rögzítő vasak kapcsolhatósága érdekében.

Sorolt ablakok esetén a mérettűrés legfeljebb 1-1 cm lehet a szarufák és a keresztbordázat kiosztásakor. A sorolás­nál a szarufák – mint teherhordó hossz­bordák – tengelytávolsága (100 mm szaruköz méret esetén) az ablakszéles­ség + 10 cm, a keresztbordázat tengely­mérete pedig az ablakkeret magassági mérete + 10 cm. Ebbe a hálóba helyez­hetők be az ablakkeretek, majd a megfelelő burkolókeretek. Az elhelyezést vagy beépítést alulról kell kezdeni.

Tetősík ablakok szerelése

A tetősík ablakok szerelése előtt végig kell gondolni a következőket, és az ablakkeretek beépítését, valamint a próba­üzemet a leírtak szerint kell elvégezni:

 • kiválasztjuk a tető héjalásnak meg­felelő típusú burkolókeretet és tetőab­lakot;
 • ellenőrizzük a tető szaruzatát;
 • ha a szarufák köze nagyobb az ablak szélességénél, akkor vagy a sza­rufát szélesítjük meg egy rászegezett deszkával, vagy a lécezés alá hevedert szegezünk, és az ablak szélességi méretének megfelelően szarufakiváltást készítünk;
 • ha a tetőablak terv szerinti helyén szarufa halad át, a szarufát ki kell vál­tani;
 • előkészítjük a tokkeretet;
 • a szárnyat levesszük a tokról;
 • a rögzítő vasakat a tok megfelelő oldalsó horonyrészéhez helyezzük úgy, hogy a tokkereten lévő hornyok közül a piros színű a mindenkori tetőhéjazat alatti tetőléc síkjával egy magasságban tartsa az ablakot. A rögzítő vasak helyét úgy kell meghatározni, hogy a tetőlé­cek közé essen, ablakoldalanként 2-2, ül. 3-3 db-ot számítva. A vasakat fa­csavarokkal kell a tokkerethez erősíteni;
 • a rögzítő vasakkal felszerelt ab­lakkeretet a tetősík fölé helyezzük úgy, hogy annak alsó éle az alatta lévő tető­léccel felhelyezett tetőfedő elem sorá­tól a következő távolságban legyen:
 • nagy hullámú cserépnél 7-10 cm-re;
 • közepes hullámú cserépnél 6-8 cm-re;
 • kis hullámú cserépnél 4-6 cm-re;
 • hódfarkú cserépnél 2-4 cm-re;
 • sík palánál (zsindely-, bádogfedés) 0-2 cm-re;
 • sorolásnál az elhelyezést a közép­rész felől kezdve haladjunk jobb, ül. bal oldalra. A keretközök 10 cm-esek legyenek,
 • egymás feletti sorolásnál alulról felfelé haladva végezzük a művelete­ket, ugyancsak 10 cm keretközzel;
 • a felhelyezett és zsinórral vonalba állított ablaknál a 4 vagy 6 rögzítő va­sat – mint talpat – a szarufához sze­gezzük úgy, hogy abban csavarodás és a tokkeret átlóban 1 mm-nél több eltérés ne legyen. Ha valamelyik talp nem éri el a szaruzatot, ne feszítsük, hanem a talp és szaruzat közötti részt rétegelt lemez alátétekkel töltsük ki, majd így szegezzük le;
 • a szárny felhelyezése után elvégez­zük az ablak működési próbáját;
 • korrekció esetén nem szabad a szár­nyat feszíteni, hanem csak a tokkeretet.

A VELUX tetőablakok

6.6. ábra A VELUX tetőablakok egyedül és csoportosan is beépíthetők a tető sík­jába, az épület vagy a tető karakterének megzavarása nélkül a) egy sorban: egyenként, ikresen, három vagy annál több elemből; b) két sorban: párban, négyesével, hat vagy annál több ablakelem egymáshoz sorolásával.

A VELUX tetőtéri ablak tervezé­si és beépítési méretértelmezése

6.7. ábra A VELUX tetőtéri ablak tervezé­si és beépítési méretértelmezése a) EDH jelű (hullámos cseréphez, hullám­palához); b) EDS jelű (hódfarkú cseréphez, bádoghoz, bitumenes zsindelyhez, sík pa­lalemezhez) eloxált alumínium lemezszegők: 1. alsó szegő (EDH-nál redőzött ólomkö­ténnyel); 2. oldalsó elemek; 3. felső víztere­lő lemez; 4. vízelvezető csatornaelem).

A burkolókeretek felszerelése

A beépített tetőablak keretei körül el kell készíteni a héjaláshoz való csatla­kozást:

 • a rétegelt határoló szerkezet fólia­rétegét helyre kell állítani, ha szüksé­ges, kiegészítő sávot kell beépíteni, hogy a belső csurgalék víz tökéletes el­vezetése biztosítható legyen az ablak „okozta” nyílás körül. A felső vízelve­zető csatornával a vizet az ablak mel­letti szarufaközhöz kell vezetni,
 • az alsó burkolókerettel (vagy an­nak ólomlemez gallérjával) takart nagy hullámú cseréprész hullámcsúcsait vá­gókoronggal vágjuk le;
 • az alsó burkolókeret beépítése és lemezkapcsokkal való rögzítése után a redőzött ólomlemez gallért gumikala­páccsal a hullámmérethez alakítjuk, majd a tokkeret alsó szegőelemét is felcsavarozzuk;
 • becsúsztatjuk az oldalsó szegőt, és lemezkapcsokkal a tetőhöz rögzítjük, felülről pedig a tokkerethez szegezzük;
 • oldalirányú sorolásnál a szarufa fe­letti csatornaelemet előkészítjük és be­helyezzük úgy, hogy a kezdőelem ki­álló „fül” elemrészei ráhajthatok legyenek;
 • egymás feletti sorolásnál az alsó három oldal kereteinek rögzítése után a fekvő csatornaelemet úgy kell behe­lyezni, hogy a vizet teljes biztonság­gal elvezesse;
 • el kell készíteni a sorolt ablakok felső lezárását, és ellenőrizni kell a tö­mítettséget;
 • felhelyezzük a tetőablakok nyíló­szárnyait;
 • elkészítjük a tetőfedés körüldolgo­zását (Figyelem! Hullámos fedés ese­tén a tetőfedő elemeket oldalirányban 2-4 cm réssel kell a burkolókerethez képest elhelyezni, hogy a téli hó olvadék akadálytalanul lecsúszhasson).

Egy-, két- és háromszoros oldal Irányú elemek

6.8. ábra Egy-, két- és háromszoros oldal Irányú elemek összeépítéséhez alkalmas KOMBI burkolókeretek VELUX tetőabla­kokhoz.

Sorolt tetősík ablakok csomópontja

6.9. ábra Sorolt tetősík ablakok csomópontja EKS keretelemekkel1. VELUX tetőablak; 2. fekvő belső (100 vagy 250 mm) csatornaszegő; 3. felső, sorolt vízterelő elem; 4. alsó, sorolt kezdőelem; 5. piros színezetű horony; 6. keresztbordá­zat; 7. támasztó, kiegyenlítő, magasító cél­profil; 8. hőszigetelés; 9. belső keretburkolat; 10. párazáró fólia; 11. burkolati váz; 12. sza­rufa; 13. kiegyenlítő sarokléc.