Árnyékolás

Az anyagmennyiség pontos kiszámítása függönyhöz, sötétítőkhöz

A sötétítő- vagy normál füg­göny megvásárlása előtt pon­tosan ki kell számítanunk, hogy valójában mennyi anyagra is van szükségünk. A tisztán prak­tikus szempontok mérlegelésén kívül ugyanis arra is gondol­nunk kell, hogy egy és ugyan­azon anyag különböző teker­csei között mintában és színben kisebb eltérések lehetnek; ha tehát utólag még egyszer ven­nünk kell anyagot, előfordulhat, hogy a kész függönyön észre­vehető különbségek lesznek.

Szempontok

Mindenekelőtt a függöny hosszát és teltségét kell számí­tásba vennünk. Egy függöny általában az ablakdeszkáig, a fűtőtestig vagy a padlóig érhet.

A hosszúság természetesen attól is függ, hogy a függöny­síneket a mennyezeten vagy a falon helyezzük-e el. Ha pad­lóig érő függöny mellett dön­tünk, még mindig megválaszt­hatjuk, hogy a függöny valóban közvetlenül a padlóig tartson, azt súrolja, vagy még a padló felett is redőkbe rendeződjön, esetleg 15-20 cm a szőnye­gen – pl. hálószobában – nyu­godjon.

A következő lépés a felfüg­gesztés és a redőkbe sze­dés módjának kiválasztása. Ezeknek, valamint a kívánt hosszúságnak az alapján azu­tán kiszámítható a szükséges anyagmennyiség. Egyes hajto­gatási vagy redőzési eljárások sok anyagot igényelnek, má­soknál kevesebb is elegendő. Ráncos berakás esetén pél­dául a függönysín hosszának két és félszeresét kitevő anyag­mennyiség szükséges, míg egy egyszerű, redőzött függönyhöz már a sínhossz másfél- kétsze­rese is elegendő.

Ablak, függöny

Az ablakfelület kimérése előtt rajzoljuk be a függönyrúd vagy függönysín helyzetét, vagy akár erősítsük is a síneket a helyük­re, mert azok helyzetétől függ a függöny végleges hossza. Ez a legutolsó pillanat, amikor a függönysín vagy -rúd végle­ges helyét el kell döntenünk. Egy díszes záró fejes ellátott függönyrúd-garnitúra tartókonzoljait mindig az ablaknyílástól balra és jobbra szereljük fel, különben a függönyt nem lehet eléggé félrehúzni.

A legtöbb kapható anyag 120 cm széles, de, különösen az importált textíliák között, ennél szélesebb anyagok is vannak. A dekoranyagok gyakran rend­kívül szélesek. A mennyiség kiszámításakor mindezeknek utána kell járnunk és figyelem be kell vennünk. Ha a redőzés stílusát eldön­töttük, mérjük meg a függöny hosszát a sín vagy rúd alsó szélétől a függöny alsó széléig, majd az így kapott mérethez számítsunk hozzá 20 cm-t a felső ráncolás és az alsó be-szegés számára.

A függöny szélességének kiszámításá­hoz a függönysín hosszát szorozzuk meg a választott redőzési stílusnak megfelelő teltséggel és ehhez számít­sunk hozzá még 10-15 cm-t a beszegésekhez (az esetle­ges oldalsó sarokfordulókat is a munka e szakaszában vegyük figyelembe); a kapott számot osszuk el az anyag szélességével (rendszerint 120 cm) és az eredményt ke­rekítsük felfelé, így megkapjuk a szükséges anyagsávok szá­mát. Ha végül a sávok számát megszorozzuk a függöny hosszával, eredményül a szüksé­ges anyagmennyiséget kapjuk.

Az anyaggal való „spórolás”

Általában igyekszünk az anyag­gal spórolni, ez azonban rosszul értelmezett takarékosság lenne. A szép és a középszerű függöny közti különbségben nagy része van a függöny teltségének. Ha kétségeink van­nak, mindig jobb, ha túl sok, mint ha túl kevés anyagot vá­sárolunk.

Ha egy mosható függönyanyag nincs beavatva, a mennyiséget az anyag összeugrására szá­mítva növeljük meg. Egy 2 m-nél rövidebb függöny esetén ez általában 3-4 %. Ha erőteljes mintázatú füg­gönyanyagból kell több sávot egymáshoz varrnunk, akkor ügyeljünk arra, hogy a minták vízszintes irányban a varratok­nál ne szakadjanak meg. A kí­vánt mintaismétlődést könnyű elérni, ha a sávok hosszát meg­felelően megnöveljük.

A legtöbb eladó tud segíteni abban, hogy a szükséges anyagmennyiség kiszámítá­sában. Egy jó tapasztalati szabály: mérjük meg a minta magasságát és az első anyag­sáv után minden további sáv hosszát annyival növeljük meg. A minta ismétlődését úgy biz­tosíthatjuk, hogy az egymás mellé tett két sávot a minták szerint először pontosan be­állítjuk, a színe felől összefér­celjük; majd az anyagsávokat színoldalaikkal egymásra fektetjük és a kézi öltések mentén géppel összevarrjuk.

A szükséges bélésanyag mennyiségét ugyanilyen mó­don határozzuk meg. Ha a füg­gönyanyagból a mintaismétlődés miatt valamivel többre van szükség, ezt a többletet a bé­lésanyagnál újra le kell vonni. A bélésanyagok általában szin­tén 120 cm szélesek.