Árnyékolás

Így fúrjunk! Fúrás közben előforduló hibák

Így fúrjunk

1. lépés

Így fúrjunk 1

Vízszintes furatok készítésé­nél az a legfontosabb, hogy a gépet is pontosan vízszinte­sen tartsuk. Ezt úgy érhetjük el a legkönnyebben, ha a segéd­fogantyút is feltesszük és a gé­pet azzal vezetjük. Jobbkezesek bal kézzel fogják meg ezt a fogantyút, balkeze­sek a jobb kezüket használják. Másik kezünkre a gép nyomá­sához van szükség.

2. lépés

Így fúrjunk 2

Ha mennyezetbe kell lyu­kakat fúrnunk, nem menekül­hetünk meg a fej feletti fúrás ne­héz és kellemetlen feladatától. A fúrógépet pontosan függő­legesen tartsuk és vigyázzunk, hogy a fúráskor keletkező por ne kerüljön a szemünkbe. Hasz­náljunk védőszemüveget vagy a fúróra ráhúzott porvédő tasakot.

3. lépés

3. lépés

A padlóba való fúrás sokkal könnyebb, hiszen a fúrógépet egész testünkkel nyomhatjuk, és arra a veszélyre sem kell számítanunk, hogy por kerül a szemünkbe. Fapadló fúrásakor ne nyomjuk nagyon erősen a gépet, nehogy a padló elrepedjen.

A vakolat és a fal vizsgálata fúrás előtt

1. lépés

A vakolat és a fal vizsgálata fúrás előtt 1

Különösen régi épületek fa­lainál fontos, hogy a vakolatot még a fúrási pontok kijelölése előtt vizsgáljuk meg. Ehhez vé­gezzünk óvatosan próbafúrást, amellyel megállapítható, milyen vastag és milyen minőségű a vakolat, ill. az alatta lévő falazat. Ha a vakolat nagyon erősen porlik, fúrás előtt kissé nedve­sítsük be. Betonfalakhoz elengedhetet­len az ütve fúró használata.

2. lépés

A vakolat és a fal vizsgálata fúrás előtt 2

A fúráskor keletkező finom port azonnal távolítsuk el, ne­hogy a vakolat repedéseibe és a falazat fugáiba beüljön. A finom, vörös téglapor külö­nösen makacs és azonnal fel­tűnik. A fúrási port felfoghatjuk, ha a fúrási pont alá egyszerűen egy levélborítékot ragasztunk, vagy a porszívó csőrös fejével egy segítőnk folyamatosan elszív­ja a fúráskor kihulló port.

3. lépés

A vakolat és a fal vizsgálata fúrás előtt 3

Fúrás előtt keressük meg a falban lévő villamos vezetéke­ket. Erre jól bevált keresőké­szülékek állnak rendelkezésre, amelyek fény- vagy hangjelzés­sel mutatják a vezeték nyom­vonalát. A szabályosan szerelt villa­mos kábelek vízszintesen kb. 20 cm-rel a mennyezet alatt futnak, ebből a kapcsolókhoz és konnektorokhoz függőleges szakaszok ágaznak le.

Fúrás közben előforduló hibák

1. A furat rossz helyre kerül: Ez akkor fordul elő, ha az anyag kemény és a furat helyét pon­tozóval nem készítettük elő, így a fúró elcsúszott.

Javítás: Pontozóval tűzzük ki a furat he­lyét; kemény anyagban kisebb fordulatszámmal dolgozzunk.

2. A furat átmérője túl nagy: Nem megfelelő méretű fúrót használtunk vagy a fal anyaga túl porózus.

Javítás: Nézzük meg a dübelek csoma­golásán, milyen méretű fúróval kell a furatot elkészíteni. Porózus anyagban inkább egy foko­zattal kisebb átmérőjű fúróval dolgozzunk.

3. A furat „elvándorol”: Puha anyagban fordul elő.

Javítás: A gépet tartsuk előírásosan és vigyázzunk, hogy a fúrás kez­detén ne nyomjuk túl erősen.

4. A furat nem elég mély: A dübel megszorulhat és csak fogóval lehet eltávolítani.

Javítás: Használjuk a mélységi ütközőt.

5. A vakolat kipereg

Javítás: Itt csak az segít, ha az ütve fúró gépet lehetőleg kikapcsoljuk.

6. A furat ferde: A fúrógépet rosszul tartottuk.

Javítás: Szabályosan tartsuk a fúró­gépet. Ha már túl nagy lett a furat, akkor gipsszel tapasszuk be.

Szakszerű fúrás és csavarozás

1. lépés

Szakszerű fúrás és csavarozás 1

A fúró sima felületeken, pél­dául csempén vagy kályha­cserépen, könnyen elcsúszik. Ezt megakadályozhatjuk, ha a szóban forgó helyet a fúrás előtt ragasztószalaggal lera­gasztjuk és a furat helyét ezen jelöljük be. A fúró könnyebben fogást vesz, ha már forog, ami­kor az anyagra rátesszük.

2. lépés

Szakszerű fúrás és csavarozás 2

A csavarfejeket süllyesszük be az anyagba, nehogy kiálljanak a síkból. Különösen a fa munkadarabok tetszetősebbek, ha a csavarfejek a darab felü­letén be vannak süllyesztve. Ehhez a furatok szélét a csava­rok becsavarása előtt kúpos süllyesztővel törjük le.

3. lépés

Szakszerű fúrás és csavarozás 3

A fúrógépbe befogott csavar­húzóval csavarokat lehet be- és kihajtani. Ha a csavarhúzó­betét mágneses, a csavarok becsavarás közben nem csúsznak le róla. Ez még jobb szolgálatot tesz kicsavaráskor: a csavarok nem hullanak szerteszét.

Fa előfúrása

1. lépés

Fa előfúrása 1

A fa dolgozik. Ha túl nagy feszültségek ébrednek benne, megrepedhet vagy elhasad­hat. Ennek megakadályozásá­ra a csavarok helyét fúrjuk elő, az előfúráshoz használt fúró átmérője a csavarszár átmé­rőjének fele legyen. A furatok kijelölésekor arra is vigyázzunk, hogy a csavarok ne kerüljenek közvetlenül egymás mögé.

2. lépés

Fa előfúrása 2

Ha faelemeket kell össze­kötnünk, a csavarokat lehetőleg eltolva helyezzük el. Ezzel egyrészt megakadályozhatjuk, hogy a fa elhasadjon, másrészt az ilyen kötések stabilabbak. Ha keményfát csavarozunk, a csavarokat előzőleg viaszoljuk be, hogy jobban csússzanak.

3. lépés

Fa előfúrása 3

A szaküzletekben kaphatók speciális süllyesztőfúrók, ame­lyekkel az előfúrással együtt a csavarfejek besüllyesztése is elkészíthető. Az ilyen fúrók egyetlen munkamenetben elké­szítik a furatot és annak felső ré­szét úgy ki is tágítják, hogy alkalmas a csavarfej befogadására.

Csavarok kicsavarása

1. lépés

Csavarok kicsavarása 1

A csavarok gyakran olyan szorosan ülnek az anyagban, hogy kicsavarásuk komoly ne­hézséget jelent. Ennek leg­gyakoribb oka, hogy már túl régi a csavar, és berozsdáso­dott. Ha a csavarfej hornya a félresikerült próbálkozások következtében kiszakadt vagy kigyűrődött, akkor a csavart már a legjobb csavarhúzóval sem lehet többé kicsavarni.

2. lépés

Csavarok kicsavarása 2

Az ipar azonban az ilyen ese­tekre is kifejlesztette a megfe­lelő speciális szerszámokat. Az úgynevezett csavarkihajtók­ról van itt szó,amelyek a sérült vagy kiszakadt csavarok eltá­volítására általánosan használ­hatók. Teljesen mindegy, hogy milyen volt eredetileg a csavar alakja: a csavarkihajtóval hasított fejű, keresztfejű vagy belső kulcsnyílású csavarokat egy­aránt ki lehet venni. További előny, hogy a csavar­helyet nem roncsolja szét.

3. lépés

Csavarok kicsavarása 3

A csavar eltávolításához elő­ször gyorsacél fúróval fúrjunk a csavarfejbe egy furatot. Ezu­tán tegyük be a csavarkihajtót ebbe a furatba és az órajárás­sal ellentétes irányban csavar­juk be. A csavarkihajtó hama­rosan megszorul és tovább forgatva kihajtja a csavart a furatából.