Árnyékolás

Napellenzők felerősítése (gyakorlati példa)

Amire szükségünk lesz:

  • Anyag: Külső napellenző építő­készlet a szükséges tar­tozékokkal, dübelekkel és csavarokkal együtt.
  • Munkaidő: Ehhez és hasonló munkák­hoz mintegy 1 óra munka­időre van szükség.

Teraszok és erkélyek árnyékolá­sára elsősorban napellenzőket vagy fixen beépített napvédő tetőket célszerű alkalmazni. Mindkét megoldásra elmond­ható, hogy tömegük, kinyúlásuk, valamint az a körülmény, hogy kedvezőtlen esetben nagy szélnyomásnak is ki vannak téve, nagyon erős rögzítést tesz szükségessé.

Előkészületek

Masszív anyagba, pl. betonba való szerelés esetén megbíz­ható megoldást jelentenek a korszerű acél dübelek, amelyek normál vagy zárt anyával kap­hatók. A szerelés aránylag egy­szerű: Jelöljük be és fúrjuk ki a betonban a napellenző fel­szerelendő konzoljainak első furataihoz való rögzítő furatokat. Ezután a konzol furatán át te­gyük be a rögzítő furatba a dü­belt, míg az anya a konzol alsó felületére fel nem fekszik.

Árnyékoló

Csavarkulccsal húzzuk meg az anyát. Ezzel a művelettel egy kúpot húzunk be a rögzítőelem szárán lévő felhasított hüvelybe, ami azt szétfeszíti. Ilyen módon biztos rögzítés jön létre. Ez még akkor is megmarad, ha a beton esetleg megrepedne, mert a dübel terpesztése a terhelés hatására megnövekszik.

A további rögzítő furatokat a konzolok furatain át fúrjuk ki. Ezzel biztosítható, hogy a kon­zolban és a betonban lévő fu­ratok pontosan egybeessenek. A furatokat a gerendák szélétől és sarkaitól bizonyos távolság­ban helyezzük el, nehogy a be­ton a dübel szétfeszítése miatt vagy a terhelés hatására megrepedjen. A tapasztalatok sze­rint az a legbiztosabb, ha a fu­ratok a gerenda szélétől 20 cm távolságban vannak. Ez egyúttal a behúzott napellenző esetén eső ellen is véd.

A napellenző-rendszer felsze­relésének legfontosabb moz­zanata a tartóelemek helyének pontos kimérése és bejelölése. Minél gondosabban és ponto­sabban végezzük ezt a mun­kát, annál kevesebb gondunk lesz később, amikor a napel­lenzőt feltesszük és felerősítjük a tartókra. Tegyük le tehát a napellenzőt a földre olyan hely­zetben, ahogyan azt majd fel fogjuk szerelni. Rajzoljuk be a könyökkarok csuklópontjának helyzetét, mint középpontot.

Ezután jelöljük ki a napellen­zőtartók távolságát, ez a rend­szertől függően a középponttól jobbra és balra 20-25 cm le­gyen. Ugyanezt végezzük el a másik könyökkarnál is. Ezzel meghatároztuk a tartók vízszin­tes helyzetét. A függőleges helyzetet mérőszalaggal mér­jük fel.

1. lépés

1. lépés

Most tűzzük ki a rögzítő furatok helyzetét a betonon. Külö­nösen vigyázzunk a furatok azonos magasságára, hogy a napellenző vezetékét később be lehessen tenni a tartókba.

2. lépés

2. lépés

Válasszuk ki a falazat anya­gának megfelelő kőzetfúrót, ami elég hosszú legyen ahhoz, hogy a furatot a kellő mélység­ig be lehessen fúrni a falba. Vigyázzunk arra, hogy a fúró­gép ne térjen ki az egyenes vonalból, különben a tartócsa­varok is ferdén fognak állni.

3. lépés

3. lépés

Tegyük rá a tartókat a beton­ba fúrt furatokra, majd a tartók furatain át dugjuk be a készlet­hez adott dübeleket az azokba becsavart csavarokkal együtt a rögzítő furatokba.

4. lépés

4. lépés

Dugókulccsal annyira húzzuk meg a csavarokat, hogy a dü­bel a falban szétfeszüljön és a csavar már tartson. A teljesen szorosra húzással azonban még várjunk, hogy a tartók hely­zetét szükség esetén még kor­rigálni lehessen.

5. lépés

5. lépés

Vízmértékkel ellenőrizzük a tartók helyzetét. Ha eltéréseket kell helyesbíteni, a tartót enyhe kalapácsütésekkel megfelelő helyzetbe hozhatjuk. Csak ezt követően húzzuk szo­rosra a csavarokat.

6. lépés

6. lépés

Emeljük fel és tegyük be a tartókba a napellenzőt. Ha a fú­rásnál és a tartók beállításánál gondosan jártunk el, a napel­lenző pontosan fog illeszkedni. Dugjuk át a tartó alsó füleibe kerülő csavarokat, ezzel meg­akadályozzuk a napellenző ki­csúszását. Ügyeljünk arra, hogy a napellenző pontosan közép­re kerüljön. A dőlésszöget a könyökkarokon lehet beállítani.