Belsőépítészet

A belsőépítészet a folyamatosságának megőrzése

Egy belsőépítészeti megformálásnak különböző kialakítási célok szolgálhatnak alapjául. Ennek során a megfogalmazás és következetesség harmóniája mindig eredményhez vezet. A belsőépítészet a folyamatosság megőrzését is szolgálhatja.

Mit jelent ez esetben a folytonosság? Valamennyiünknek vannak emberekkel, esemé­nyekkel, benyomásokkal kapcsolatos emlékei. Gyakran összefüggnek ezek a szülői házzal, a helyiségekkel, amelyekben felnőttünk. Ha most e ház felújítását tervezzük, miért is ne tehet­nénk ezt a házat modern lakássá. Miért is ne valósít­hatnánk meg azokat az elkép­zeléseinket, amelyek életünket életérzésként kísérték? Semmi esetre sem azért, hogy múzeu­mot alakítsunk ki. Hanem egy nagyon személyes cél elérése érdekében: saját létfolytonossá­gunkat megőrizni. Ez egy valóságos cél egy olyan időben, amelyben az individuum oly fontossá vált.

Nagyszoba képePillantás a fűtési kéménytől a nyitott kandalló felé, az új tűzhely, az üvegezett toldalékban. Itt különös jelentőséggel tartják magukat a négyszögletes formák.

Ezen átalakítás és kiépítés építésze ebben a házban nőtt fel. Ez volt a szülői háza. Egyáltalán nem különösebb építmény. Az építtetőnek akkoriban takarékoskodnia kellett. 1926-os felépítése óta három­szor volt átépítve. A későbbi átalakítások mindent kiforgattak a helyéből.

Röviden: ez egy családi ház volt azon sok közül, amelyek Németországban megtalálhatók. Amikor az építész és családja elhatározta, hogy ebbe a szülői házba költözik, határozott céljuk volt, hogy az át- és kiépítés ne csak nagyvonalú legyen, ami ma egy nagyon gyakori és fontos cél, hanem, hogy építésének idejét a részletekben is megőrizzék és ami volt, a régit, visszaállítsák. Semmi esetre sem egy szolgai visszatérés ezen időkbe, hanem csak, hogy egy bizonyos folytonosság láthatóan megvalósuljon.

Mielőtt hozzáfognánk azon intézkedések ismertetéséhez, amelyekkel mindenekelőtt ezt a folytonosságot biztosítot­ták, azt a lépést szeretnénk bemutatni, amely révén a régi kisszobás házból egy korszerű családi otthont varázsoltak. A földszinti alaprajz mutatja ezt: sok belső falat bontottak le, hogy nagyvonalúságot érjenek el. A belső átalakítás szükség­szerűen a külső architektúrára is hatott: az étkezőterület kívánság szerinti berendezhetősége miatt vált szükségessé egy kis toldalék építése. Másképpen a nagy kép, amely a teret optikailag uralja, nem kapott volna elegendő fényt.

Pillantás a toldalékból a kéményre

Pillantás a toldalékból a kéményre. A fotelok mutatják, hogy mennyivel tolták el a tűzhelyet a kéményhez képest. Balra a konyhai átadó.

A toldalék ablaksávjaival az oldalsó fényről gondoskodik a fal számára. A nagyvonalú­ságot nem csak a belső falak lebontásával és az étkezőterület kis toldalékával érték el, hanem az oromzat kert felé nyitásával is, a földszinten és a felső emeleten. A nyílások itt úgy készültek, hogy kívülről nem engednek bepillantást nyújtani. Ez a toldalék a kert felé meg­növeli a lakóteret és egyúttal a hálószoba részére tetőteraszul is szolgál. A földszinten a toldalék ugyancsak egy teraszt biztosít. A belsőépítészet még két további kipróbált forma­eszközét vetették be: a helyiségek tengely általi elrendezését. Ez a tengely a ház bejáratától a meglévő kéményen át a nappalin keresztül a toldalék nyitott kandallójáig ér.

Az étkező az új kicsi toldalék fénysávjaival.

Az étkező az új kicsi toldalék fénysávjaival.

Sajnos a meglevő kéményt és a kandallót nem tudták teljesen egy tengelybe hozni, így egymáshoz képest kicsit el vannak tolva. A másik formaeszköz: Egy bizonyos forma ismétlése, ami itt a négyszög­letes forma. Ezt találjuk az ablakok, a bútorok, a képek, a padlóburkolatok formáinál és a nyitott tűzhely burkolatai­nál is. így azután egy nem tolakodó formai megjelenítés, hanem egy átható harmónia alakul ki. Azonban van még több gyakorlati ötlet, a térformálás céljainak eléréséhez. A két gyerekszoba a tetőtérben például szekrényfelületeket igényelt. Dehát, hogyan lehetne a problémát megoldani átmenő ablakfelületek mellett? Lebontották a régi belső falat, a középső ablakot vakablakként alakították ki, és a két helyiséget kétoldali hasznosítású, beépített szekrénnyel választot­ták el.

Konyha ablakai

A kis hozzá­épített étkező a fényt biztosító ablaksávjaival. És: a konyha ablaka.

Egy szobrász formálta meg az ablakok külsőjét. Mivel a gyerekszobák kicsik voltak, a tetőcsúcsot is hasznosították. Ez egy fix falépcsőn keresztül közelíthető meg. Különösen jó ötlet, hogy a lépcsőház a könyvespolcok számára hasznosítható. A lépcsőházban mintegy a könyvek körül tekeredik a pincétől a tető­szintig, így viszonylagos nagy­vonalúság mellett sem vész el négyzetméter. Térjünk vissza arra a dologra, amellyel a folytonosság biztosított lett és láthatóvá vált. A legszembe­ötlőbben ez a szándék a nyitott kandallónál mutatkozik meg, amely münsteri tűzhelyre emlékeztet és ezáltal az apa vonzódása különösen nagy hozzá.

Az új terasz és a toldalék a nappali előtt szükséges volt, mert a toldalék a régi megszokott teraszt lefedte. Ezen a teraszon üldögélt az építtető, mert a jövőben is, ahogy kora ifjúságától fogva tette, a kertre a meghitt pillan­tásokat élvezni akarta. Még maga a tetőterasz is, amelyet a lakótér-hozzáépítés követ­keztében nyertek, ezen folytonossági intézkedések tartozéka: hiszen a városra a rálátás, amely fentről nyílik, ismét a korábbiakra emlékezteti az építtetőt – a tetőtéri ablakokra, ahol akkori ifjúként szobájából kitekintett. Ez a példa is mutatja, hogy a jól megtervezett belsőtéri kialakítás milyen szolgálatokat tehet.

De semmi esetre sem szabad olyan munkálatokat elhanyagol­ni, amelyek egyébként ahhoz segítenek hozzá, hogy célirányos belsőépítészettel kényelmes otthont teremtsünk. A példa bátorságul akar szolgál­ni a hasonló meggondolások megvalósításához.

Az előszobából a pillantás a fűtési kéményre

Az előszobából a pillantás a fűtési kéményre és az üvegezett kertoldali toldalékra esik. A kémény takarja a nyitott kandallót.

Nappali/étkező­elrendezés

Nappali/étkező­elrendezés. A domináns négyszögletes formák egyensúlyban vannak az étkezőterület hangsúlyos elrendezésével.

Pillantás a nappaliból a ház bejárati ajtajára

Pillantás a nappaliból a ház bejárati ajtajára. Itt is megfigyel­hető a négyszögletes formák hatása.

 Az egyik gyerekszoba a tetőtérben

Az egyik gyerekszoba a tetőtérben. A rakodófelü­let nyeréséhez a beépített szekrény részére, ami a két gyerekszobát elválasztja egymástól, egy ablakot vak­ablakként kellett kialakítani.

A gyerekszobák kis lakóterülete szükségessé tette a tetőcsúcs beépítését is

A gyerekszobák kis lakóterülete szükségessé tette a tetőcsúcs beépítését is. Egy fixen beépített falépcső biztos feljutást jelent.

Helyet nyerő ötlet

Helyet nyerő ötlet: Könyvszekrények a lépcső­házban a pincétől a tetőig.