Belsőépítészet

Bánjunk bátran a színekkel! (Példa)

Éjszaka a bejárati ajtó fényjátékában gyönyörködhetünk. A járókelők számára csak a sok kis kerek ablakocska árulja el, hogy a házban szokatlan belsőépítészeti megoldásokkal találkozhat. Az új tulajdonosok vidám színeket, technikailag érdekes megoldásokat alkalmaztak.

Bejártai ajtó

Színes szoba

A kékkel, sárgával és vörössel folytatott játéknak története van. Már 1910 körül kiala­kult a holland Piet Mondrian körül egy csoport, amely a „De Stijl” folyóirathoz kötő­dött. Ki ne hallott volna a kubizmus hatásait hordozó, erő­teljesen raszterezett képeiről, melyen – a fehéren és feketén kívül – csak a tűz, a víz és a nap színeit használta fel? Száműzte a görbéket és az át­lókat, csak vízszintes és füg­gőleges formákkal dolgozott. A nyugodt felosztással uni­verzális harmóniát célzott meg.

Színek a házban

Mondrian követője, Gerrit Rietveld ezt a filozófiát az iparművészetbe ültette át. Ez­zel el is érkeztünk a képen látható házhoz, hiszen tulaj­donosai nagyon büszkék a bejárat mellett elhelyezett Rietveld-székre, melyről idő­közben az is kiderült, mennyire kényelmes.

Kék-sárga kombinációja

Az építészek természete­sen tisztában voltak a ha­gyományokkal, ám reperto­árjukban – egészen a bútorok beépítésig bezárólag – játé­kos és modern elemek talál­hatók. Ennek köszönhetően egyéni kialakítású, a techni­kai részletekkel is büszkél­kedhető környezetet terem­tettek. Az építész szerint a kon­cepcióhoz a 30-as években épült rugalmas alaprajzú há­zak a legalkalmasabbak.

Rugalmas abban az érte­lemben, hogy a falak meg­szakításával elegáns térél­mény alakítható ki. Például az előszobát a fürdőszoba el­távolításával megnagyobbí­tották, amely a nappali-kert tengely részévé vált. A nap­pali korábban válaszfallal le­választott, ma egybenyitott helyiség. Ahol további falszakaszo­kat távolítottak el, a teherhor­dó szerepet a látható acéltar­tók vették át. A változatosság a tolható üvegfelületeknek köszönhető. A konyhát a mobil üvegfallal egyetlen mozdulattal választhatjuk el a nappalitól.

A sokféle szín ellensúlyo­zására nyugalmat árasztó fe­lületre is szükség van: a ju­harból készült parkett, a fehér falak és mennyezet gondos­kodnak a megfelelő kont­rasztról. A szakértők által tervezett megvilágításnak köszönhető­en a látvány éjszaka is töké­letesen érvényesül.

Információk: Építés éve: 1938 Átépítés: 1997 Alapterület: 228 m2