Belsőépítészet

Hogyan védekezzünk betörés ellen?

Sajnos a házunk biztonságának növelése érdekében tett intézkedéseket még mindig meglehetősen elhanyagoljuk, pedig a kriminalisztikai adatokat tanulmányozva nyilvánvaló, hogy milyen fontos szerepe van a megfelelő védelemnek. Ne várjuk meg tehát, míg a káresemény bekövetkezik, hanem jó előre gondoskodjunk a biztonságról.

Betörés esetén nem csak a felmerülő anyagi károkkal kell számol­nunk, hanem azzal a kevésbé tudatosult ténnyel is, hogy a legfontosabb vagyontárgyunk, az otthonunk érintetlenségén, az elkerített, féltett lakás védelmén esik csorba.

Betörés

A statisztikai adatok szerint 1997-ben Németországban 187 ezer betörést hajtottak végre. (Magyarország esetében ez az adat 2000-ben 27 ezer volt.) A családi házakba történő betörések 47,8% -át üveges ajtón, 33%-át az ablakoknál, 12,5%-át a bejárati ajtón bejutva követték el.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az a lakás, amelybe erő­szakkal hatolnak be, többé már nem lesz ugyanaz az ott­hon, mint ami azelőtt volt. A sokkhatás mély nyomokat hagy bennünk, emellett a bizonytalanság és a jogos bizal­matlanság terhét hosszú ideig hordozzuk magunkban, és ez megfoszt minket nyugalmunk­tól.

Olyan óvintézkedéseket kell tehát tennünk, melyeknek kö­szönhetően a betörés sokkal több időt vesz igénybe, illetve a be­törő útjába állított „akadályok” leküzdése zajjal jár. Az ilyen típusú óvintézke­dések közül meg kell talál­nunk az adottságoknak és pénztárcánknak leginkább megfelelőt.

A ház gyenge pontjainak számítanak azok a részek, ahol a betörést megkísérelhetik: az ablakok, az ajtók, a balkonok és teraszok, valamint a pince é­s tetőtéri ablakok. Lakóhelyünk jellegétől il­letve a gyenge pontok – első­sorban az ablakok és ajtók – helyzetétől függ, hogy milyen óvintézkedést választunk.

Egyedi megoldásokra is van lehetőség

A szomszédos épületek elhe­lyezkedése és a szomszédok figyelmessége szintén hozzá­járulhat a betörés elleni véde­lemhez. Ezenkívül ne feledkezzünk el a házőrző kutya jelen­tőségéről sem, amely ugatásá­val jelzi, ha valami szokatlant tapasztal, és már jóval előbb észleli azt, mint maguk a la­kók.

Tekintsük át először az aj­tókat, melyeken keresztül a betörők a leggyakrabban tesz­nek kísérletet a bejutásra. A háborút követő években bejá­rati ajtóként egyszerű beltéri ajtót építettek a házba, aminek gyenge szerkezete min­dennemű utólagos óvintézke­dést értelmetlenné tett, hiszen az utólag alkalmazott bizton­sági intézkedések egyike sem volt képes az ajtó gyengesé­geit ellensúlyozni. A riasztó­val felszerelt ajtó erőszakos behatolás kísérletét érzékelve működésbe hozza a riasztót, amely jelez a lakóknak – amennyiben otthon tartóz­kodnak. Az ajtó megrongálá­sát azonban nem tudja megakadályozni.

Ezért kell betörés ellen vé­dett biztonsági ajtót vásárolni. A megerősített ajtók szintén fokozzák a védelmet, és még jobbak az acéltokkal, kieme­lést gátlóval, tág látószögű kémlelőnyílással, védőpajzzsal és biztonsági zárral fel­szerelt modellek. A választás természetesen az ártól is függ, a védőpajzsról azonban sem­miképpen ne mondjunk le.

TIPP

Vásároljuk meg a biztonságot

Minden nagyobb város­ban vannak olyan speciális cégek, melyek vészhelyzet­ben segítségünkre sietnek, ha az ajtó a hátunk mögött véletlenül becsapódik. Fel­világosítást adnak, kiszáll­nak, szállítják a szükséges alkatrészeket. A bűnügyi rendőrség is tanácsot ad.

Az ajtószárnyat utólag is beépíthetjük

A védőpajzs óvja a cilindert a tönkretétele és ezzel a zár­szerkezet működésbe hozása ellen, azaz a lakást a behato­lással szemben. A védelem hatékonyságát páncélzárral növelhetjük. A különböző méretű ajtókhoz árult zárak több ponton zárják az ajtót, így jobban ellenáll az erősza­kos behatolásnak. Készítenek fúrásnak ellenálló cilindert. A cilinderek tönkretételével a zárak nyelve visszahúzható. Ezt a visszahúzást gátolják meg az ajtótokba mélyen be­nyúló, esetleg a falazatba érő zárnyelvek.

A hevederzár mindenféle ajtóhoz használható, legyen szó akár fából vagy fémből készült, illetve üvegbetétes vagy tele ajtóról. Szállítják beépített riasztóval is, amely nyomás, azaz erőszakos külső behatolás hatására azonnal működésbe lép és megszólal.

A lánc és a retesz nem is a betörés, hanem az ajtó kívül­ről történő nem kívánatos nyi­tása ellen nyújt védelmet. Az ajtószárnyak helyükről történő kiemelését egyszerű, egymásra záródó csapokkal akadályozzák meg, melyeket az ajtó pántolt élén helyez­nek el. A csapok rázáródnak az ajtótokban lévő ellenoldaluk­ra, így megakadályozzák az ajtószárny kiemelését.

Az ajtó két oldalán a falba épített vasalatok szintén ne­hezítik az ajtó leemelését és kifeszítését. A kémlelőablak ugyan­csak növeli a biztonságot, hi­szen a tág látótér megakadá­lyozza, hogy a betörő észre­vétlenül tartózkodjon az ajtó előtt. Hasznosak az ajtó bezá­ró szerkezetek, melyek a vé­letlenül nyitva felejtett ajtót becsukják.

Lakásunk biztonsága érde­kében az ajtóba utólagosan beépített szerkezetek esetén ügyeljünk arra, hogy egyet­len gyenge pont se maradjon megerősítetlenül, hiszen ez a biztonsági intézkedések összhatását lerontja.

Hasznos betörés-megelőzési tanácsok

  • Az ajtókat és ablakokat zárjuk be, hiszen az alkalom kihasználása az alkalmi tolvajok számára gyerekjáték.
  • Zárjuk el a létrát, a különféle szerszámokat, a fejszét, a csákányt, a lapátot. Ne könnyítsük meg a betörő dolgát azzal, hogy a szerszámainkat is használhatja.
  • Nappal is ugyanúgy védjük tulajdonunkat, mint éjszaka, hiszen a legtöbb betörést napközben (reggel 8 és este 8 óra között), 95%-ban a lakók távolléte alatt követik el.
  • Építsünk ki jószomszédi viszonyt a mellettünk lakókkal; a figyelmes szomszédok megakadályozhatják a betörést. Ha hosszabb ideig vagyunk távol, kérjük meg a szomszédokat, hogy ürítsék a postaládánkat, időnként húzzák fel a redőnyöket és kapcsolják fel a villanyt.
  • A pótkulcsokat ne tartsuk a szokásos helyeken, a lábtörlő vagy a virágcserép alatt.

A gyenge pont: az ajtó

A megfelelő ajtó kiválasztása természetesen pénzkérdés is. Minden ajtónál fontos, hogy legyen védőpajzsa, aminek fela­data, hogy a cilinderhez való hozzáférést zárja ki, és ezzel akadályozza meg a zár nyelvének visszahúzását. Ha valamilyen ok miatt nem kívánjuk felszerelni a teljes zárat és védőpajzsot, akkor is gondoskodjunk a cilinder megvédéséről. Maga a zárszerkezet, azaz a cilinder és annak minősége szintén fontos szerepet kap. A megfelelően jó minőségű acélból épített cilinderek ellenállnak a fúrásnak és a cilinder eltörésének, így a zár nyelvének visszahúzásáig nehezebben jutnak el a behatolni kívánók.

Ajtó felfeszítése

Az ajtók felfeszítése ellen védelmet nyújtanak a biztonsági zárak, melyek megakadályoz­zák, hogy a zárcilindert visszahúzzák a tokból. Bal oldali kép: négy ponton záródó ajtó.

Cilinder védelme

A védőpajzs feladata a cilinder védelme. A pajzs és rögzítése hosszan ellenáll a behatolásoknak, és ezzel a cilinderhez való hozzáférésnek. Edzett acélból készítik. 1 rögzítő csavar, 2 belső kilincs, 3 a zár nyelvét hátrahúzó tengely, 4 a pajzs belső fele, 5 cilinder, 6 markolat, 7 külső pajzs (10 vagy 14 mm vastag), 8 cilinder.

Cilinder

A cilinder minősége a biztonságot döntően befolyásolja. Az acél a megfúrás ellen nagyobb védelmet nyújt.

Riasztó

Biztonsági zár retesszel és riasztóval. A vészcsengő azonnal riaszt.

A gyenge pont: az ablak

Mérlegelnünk kell, hogy mely ablakokat érhetik el és veszélyeztethetik a betörők. A betörők általában nem szívesen közlekednek törött ablakon keresztül, ezért általában azt a módszert választják, hogy betörik az üveget, és a nyíláson keresztül belülről nyitják ki az ablakot. Ezért nagyon hasznosak a zárható kilincsek, melyeket különösebb átalakítás nélkül építhetünk be a hagyományos, nem zárható kilincsek helyére. A zárható ablakok a gyerekek biztonsága miatt is előnyösek. A redőnyök a biztonságot növelik, illetéktelen felhúzásukat külön szerkezettel meg lehet akadályozni. Nagyon praktikusak az automata modellek.

Ablak

Biztonsági zárak a betörés elleni hatékonyabb védelem érdekében. A képen több ponton záródó biztonsági zárszerkezet látható.

Horony

A horog formájú elemeket a tok három élén helyezik el. Kiemelés megkísérlésekor ezek egymásba „kapaszkodnak”.

Kiemelés gátlás

Kiemelést gátló elem elhelyezése bezárt ablakszárnynál.

Akadályozzuk meg az ablak kiemelését!

A biztonsági ablakok ma­gas minőségi színvonala és az utólagosan beépíthető biz­tonsági elemek egyaránt éreztetik kedvező hatásukat. A hagyományos vasalások helyett a biztonsági vasalá­sokkal ellátott ablakok terjedtek el, a biztonsági vasalá­sok és reteszek pedig a leg­több esetben képesek meg­akadályozni az ablak kieme­lését.

A balkon- és teraszajtók­ba, illetve pince- és tetőab­lakokba szerelhető zárak el­lenállnak a nyomásnak és a kiemelésre irányuló erőfeszí­téseknek is. A zárak vasalatait természetesen a tokban vagy a falazatban kell rögzí­teni. Ügyeljünk arra, hogy ne csak a zár, hanem a zár­vasalat is egyenlő értékben legyen biztonságos. A bizton­ságot az elemmel működő ri­asztókészülék felszerelésével tovább növelhetjük.

A redőnyök biztonságának növelésére többféle megol­dás áll rendelkezésünkre. Az automatikusan záródó horog szerkezet lehetetlenné teszi, hogy a lehúzott redőnyt kí­vülről felemeljék. A betörők számára a pin­ceablakok szintén jó lehető­séget kínálnak; ilyenkor a fémrácsot hívhatjuk segítsé­gül. A lakatok és láncok ugyan­csak jól beváltak, annál is in­kább, mivel nagyon egysze­rűen felszerelhetők.

Hogy a mechanikus és elektromos biztonsági beren­dezéseket hasznosítani tud­juk, viselkedésünket ezekhez kell igazítanunk. A gondatla­nul bezárt bejárati ajtót a gyakorlott betörő pillanatok alatt kinyitja. Ezért a nyílás­zárókat mindig kellő gondos­sággal zárjuk.

Ha elhagyjuk a házat, az ablakokat is zárjuk be. Az időkapcsolók jó szolgálatot tesznek, mivel a lakók jelen­létét szimulálják. Kaphatók olyan készülékek, melyekbe beprogramozhatjuk, hogy bi­zonyos időközönként kap­csolják fel a villanyt vagy szólaltassák meg a rádiót. Ne feledjük, hogy a hívatlan vendégekkel szembeni védelem már a bejárati ajtó előtt kezdetét veszi. A bizton­ság alappillére a kaputelefon, a videokamerás kaputelefon vagy a mozgásérzékelő. Ele­gendő biztonságról a felso­rolt eszközök és berendezé­sek csak együttesen képesek gondoskodni.

Mibe kerül nekünk a betörés elleni védelem?

  • Betörésbiztos ajtók (100×210 cm) 130000 Ft
  • Betörésbiztos ablakok (120×150 cm) 45000 Ft
  • Utólagos megerősítések: ezeket csak akkor érdemes alkalmazni, ha főleg a szárny, de a tok is biztonság szem­pontjából megfelelő, vagy azzá tehető. Megfelelő minőségű hevederzár 7000 Ft-tól, több ponton záródó zárszerkezet 15000 Ft-tól kapható. A páncél és rúd zárak ára 7000-300000 Ft. A zárható ablakkilincsért 7-8 ezer Ft-ot kell fizetnünk. Szereljünk fel redőnyt, a redőny növeli a védelmet.
  • Riasztóberendezések: a hatékony, jó minőségű riasztók ára 60 000 Ft-nál kezdődik bejárati ajtónként.

Riasztókészülékek

A riasztókészülékek biztonsági fokozatokba vannak sorolva. A biztosító társaságok csak a minőségi bizonyítvány bemutatása után adnak fizetési kedvezményeket a szerződő feleknek.

Betörésvédelem

Biztonságos: az üvegtörést a készülék azonnal jelzi

A videokamerás kaputelefonok­nak köszönhetően szemmel tarthatjuk a ház vagy a lakás bejáratát. Az ablakok, ajtók és helyiségek védelmére alkalmas riasztóberen­dezések széles választékban kaphatók, és a mechanikus védelmet jól kiegészítik.

Információk a biztonságról

Az erre szakosodott cégek ügyfélszolgálata éjjel-nappal ügyeletet tart, ahol készséggel állnak rendelkezésünkre. Aki szívesen kalandozik a „világhálón”, meglátogathatja a témába vágó honlapokat is.

Hogyan javítsunk lakásunk vagy házunk gyenge pontjain?

Bejárati ajtók: betörésgátló ajtó beépítése, biztonsági elemek utólagos felszerelése.

Pince- és hátsó ajtók: lásd bejárati ajtót is. A jó állapotú ajtót acélráccsal vagy az ismertetett módon erősíthetjük meg. A pincét és a kazánházat a lakás többi részétől masszív ajtókkal válasszuk le.

Ablakok, üveges ajtók: betörésgátló ablakok beépítése. Esetleg zárható kilincsek, biztonsági üveg, biztonsági fólia vagy rácsok beszerelése. A vasalatok megerősítése.

Redőnyök: fémredőnyök alkalmazása. Felhúzás elleni védelem. A munkát bízzuk jó referenciákkal rendelkező szakem­berekre.

Rácsok: jó minőségű rácsot használjunk. A tartókeret megfelelően erős és jól rögzített legyen, a rácsok között ne legyen 10 cm-nél nagyobb köz. A vízszintes rácsokat legalább 20 cm-enként rögzítsük, és hegesszük a kereszteződési pontokra. Ha van rá mód, a rácsot a falazatban rögzítsük. Használjunk kereszt ele­meket, melyek megakadályozzák, hogy a függőleges vagy vízszintes pálcák közét feszítéssel tágítsák.

Pinceszinti angol akna: vásároljunk biztonsági berendezéseket a szakkereskedé­sekben vagy a barkácsáruházakban.

Garázs: az ajtót erősítsük meg, szereljünk be biztonsági zárat. A garázs és a lakás többi helyisége közé szereljünk be jól zárható biztonsági ajtót, vagy erősítsük meg a régit.

Belső terek: a hálószoba a lakás legintimebb helyisége, ezért jó, ha ajtaja masszívabb, mint a többi beltéri ajtó, és belülről be lehet reteszelni. Előnyös, ha az ágy mellett van tele­fon arra az esetre, ha segítséget kell hívni. Hasznos az éjjeliszekrényre helyezett mobiltelefon, ráadásul azt nem is lehet hatástalanítani.

Külső részek: szereljünk be belülről áramtalanítható kültéri duga­szoló aljzatokat. Gondoskodjunk a szabad kilátásról. Zárjunk el minden házi barkácsszerszámunkat és létránkat, melyeket a betörő, szerszám híján igénybe tudna venni. Rögzítsük a kukákat. Szereljünk be kültéri világítást, amit a lakás több pontján, belülről kapcsolhatunk fel; emellett használjunk mozgásérzékelő lámpát is.

Pince deszkaajtaja: szorosan csavarozzuk fel, és biztosítsuk a kiemelés ellen.