Belsőépítészet

Hogyan tervezzünk ésszerű mesterséges és természetes világítást otthon? [TIPP]

A jó fény több, mint világosság: lámpák, világítótestek a lakásban

Azt, hogy mennyire érezzük jól magunkat a fény hatásától, a sok „hosszúra nyúlt ábrázat” mutatja, amit egy esős napon láthatunk. A mesterséges fényforrásokkal szemben támasztott követelmények még magasabbak: különböző területeken kell az optimális látásról gondoskodniuk.

A gyertyás-izzók csillárként alkalmazása

A gyertyás-izzók csillárként alkalmazása hatszögletű dugattyús hálózati feszültségű halogénlámpákhoz különösen alkalmas.

A dekoratív hatás mellett szükségszerű követei­ké menyei vannak a jól tervezett fénynek:

  • A bennünk elraktározott információk 80%-át a szemünk­kel fogjuk fel. A jó fény az olvasásnál kényelmet biztosít és kíméli a szemet.
  • A háztartási baleseti statisztikák mutatják, hogy azok okai gyakran a rossz fény, illetve nem megfelelő megvilá­gítás.

A lámpák és világítótestek áttekintése

A világítótestek és lámpák, nem ugyanazok. A világítótestek a házak, a lámpák a világító eszközök, a fényforrások. Mik a lámpák, és milyen lámpákat kell a lakóterekben alkalmazni?

Egy kis áttekintés erről az alábbiakban:

  • Izzólámpák (általános használatú lámpák), reflektor­lámpák és halogénlámpák.
  • Alacsony feszültségű (NV) halogénlámpák homlok-hideg­fényű reflektorral (Cool Beam) az eredeti reflektorlámpák gazdaságossági alternatívája. Jellemzőjük a csökkentett hőkisugárzás.
  • Az izzólámpák áramtakarékos alternatívájaként a kompakt lumineszkáló lámpákat és az egyoldalas talapzatú lumineszkáló lámpákat alkalmazzák. Ezek lényegesen nagyobb fénykihasználtságúak és élettartamúak.
  • A legtöbb fényt a szokásos lumineszkáló lámpák produ­kálják. Ezek több méretben, alakban és színfényben léteznek.
  • Az úgynevezett halogén-­fémgőz magasnyomású lámpákat (kis teljesítmény, 70-150 W) a díszítő hangsúlyú lakótérben, valamint az általános világításoknál alkal­mazzák. Ezeknél a lámpáknál az izzókat biztonsági üveggel kell borítani. Az üzemeltetéshez mind előkapcsoló, mind pedig gyújtóberendezésre szükség van.

A különböző lámpák gazdaságossága

A különböző lámpák gazda­ságossági meghatározásának szempontjai: a fény kihasználás, az élettartam és a beszerzési költségek.

Néhány információ a fény­kihasználáshoz: Egy lámpa teljes fényteljesítménye a fényáram (lumen). A kisugárzó fényáram­nak a felvett teljesítményhez (Watt) való viszonyát a fény­kihasználás (lm/W) jellemzi, így lényegében a fényforrás gazdaságosságát is. Minél nagyobb a lumen/Watt­-viszony, annál gazdaságosabb egy lámpa. Például: az izzó­lámpa 12-15 lm/W-jával, háromsávos lumineszkáló lámpák (96 lm/W-tal).

Az aktuális energiaköltségek számításához meg kell állapítani az éves világítási időtartamot és az áram árával azt meg kell szorozni. Az aktuális költségek mellett a beszerzési költségek és a lámpák tartóssága a gazda­ságosság szempontjából döntő.

Az élettartamról: Ezen a téren éppen a lumineszkáló kompaktlámpák esetén tettek egyet-mást. Ma a gyártók kb. 8000 óra értéket adnak meg rájuk, elektromos előkapcsoló-berendezéssel pedig még 12000 órát is szavatolnak. Egy szabványos izzólámpa ehhez képest csak 1000 órás középértékű élettartammal rendelkezik.

TIPP: Segítség a tervezéshez

A belsőépítészek és más szak­értők a világítási terveket a bú­torozások alapján készítik el. Elsősorban a nézőpontot, fel­adatot, hangsúly- és hangulat­világítást veszik alapul ehhez.

A világítótestek felszerelésének szabályai

A mélyen sugárzó világítótestek a ház bejárata és az előtte lévő lépcsők fáradságmentes, káprázatmentes felismerését teszik lehetővé.

A bájos csevegés a lakószobá­ban lazítólag hat, ha a külön­böző álló- és asztali lámpák fénybeesése a beszédpartner arcvonásait nem hagyja sötétben.

Az olvasáshoz a fénynek ferdén, hátulról kell jönnie. Egy, a televízió mögötti fényforrás a környezet kellemes világosságáról gondoskodik. Aki az íróasztal mögött dolgo­zik, annak egy szélességben szórt asztali lámpára van szüksége, amely a teljes munka­terület káprázatmentességét garantálja. A fénybeesésnek oldalról kell történnie, hogy a visszaverődéseket elkerüljük.

A játéktermekben elég a jó fényszóró tulajdonságú mennyezetvilágítás. A cél: egyenletes, árnyékmentes megvilágítás. Szélesen sugárzó be- vagy kiépített világítások megkönnyítik az eligazodást. A forgó vagy billenő mozgás okozta ferde sugár kifejező, plasztikus hatásról gondos­kodik.

Aki a konyhában dolgozik, tudja, hogy ott kötelező a jó megvilágítás. Az egyenletes, általános mennyezetvilágítás biztosítja a szükséges áttekintést és a szekrényekbe a bepillantást. A munkaasztal kiegészítő megvilágítása megkönnyíti az előkészítéseket és főzéseket. A sugárzó fények itt csak csillogásokat okoznának és a munkát megnehezítenék.

Magas költségű lumineszkáló lámpák.

Magas költségű lumineszkáló lámpák.

Fent egy miniatűr fény­cső

Fent egy miniatűr fény­cső, középen egy nagyob­bacska, akkora, mint egy film­tekercs fele, alatta 26 mm átmérőjű szabványlámpa.

Kisfesz, halogén izzók

Kisfesz, halogén izzók (12 V) (5-150 W teljesítmény).

Megvilágítás lakásban

Egy példa arra, hogy milyen bámulatos megvilágítást lehet halogénfénnyel és megfelelő fénytervezéssel elérni.

Az étkezőhely megfelelő beállítása

Még mindig érvényes, hogy egy jól leárnyékolt ernyős megvilágítás megfelelően az asztal fölé helyezve, kellemes, egyenletes étkezőhely-megvilágítást ad. Különösen a fürdők tükrös szekrényeinek gyártói próbáltak ki sokféle megoldást, de a tükörnél csak a kétoldali megvilágítás akadályozza meg a vetett árnyékot. A háló­szobában azonban jó általános megvilágítás – azonosan sugárzó lámpákkal – többnyire a mennyezeten elhelyezett világítóhelyekkel érhető el. Öltözőszekrények esetén ez azonban nem elég. Tájékozó­dáshoz dönthető világító­testeket kell elhelyezni. Az éjjeliszekrényen a dönthető világítás kényelmes olvasást tesz lehetővé.

Világítás – tervszerű lakókörnyezetek (fontosabb fogalmak)

A terek megvilágítása a lakókörnyezetek hangulatának kialakításában döntő szerepet játszik. Az elektromos rendszer tervei csak akkor felelnek meg ennek a kritériumnak, ha a megvilágítást minden egyes helyiségben a lakók igényeihez igazítjuk. Erre azonban – ahogy a gyakorlati tapasztalatok mutatják – nem minden esetben fordítunk kellő figyelmet. Az alábbi információk segítségünkre lehetnek ebben.

Aki tisztában van vele, milyen meghatározó lehet a bútorok for­mája, fafajtája, színe és kom­binációja a lakóhelyiség han­gulatára, azt is megérti, mennyire fontos belsőépítészeti eszköz lehet a fényekkel való játék, a világítótestek elhelye­zése. A megvilágítás arra is le­hetőséget ad, hogy a figyelmet a berendezés egyes elemeire irányítsuk, kihangsúlyozzunk, még izgalmasabbá tehessünk bizonyos tereket.

A fénnyel való játék jó szolgálatot tesz például abban az esetben, amikor optikailag túl nagy belmagasságú helyi­séget alacsonyabbá, túl keskenyet szélesebbé szeretnénk tenni. Ha a „varázsláshoz” a falak, a mennyezet, a padló színét és mintáját is felhasz­náljuk valóban látványos megoldásokat valósíthatunk meg.

A fény színe, erőssége

Ha az izzó kiválasztásánál csak annak erősségére kelle­ne figyelnünk, valóban egy­szerű dolgunk lenne. Ám természetesen vannak egyéb szempontok is, melye­ket nem hagyhatunk figyelmen kívül: a fény színét, erősségét, azt, hogy mennyire adja vissza a tárgyak természetes szí­nét, továbbá a fényforrás élettartamát.

A meleg színű fény­forrás kellemes atmosz­férát teremt, a semleges színű már objektívebb, a természetes nappali fény hatását visszaadó lám­pát azonban a lakásban túl kellemetlennek is ta­lálhatjuk. A színvisszaadási fo­kozat azonos színű lám­pák esetén is különböző lehet. A színvisszaadási fokozat azt mutatja, hogy a mesterséges megvilágításban az adott tárgy természetes színe mennyire érvényesül. Értékét hatfoko­zatú skálán fejezik ki, a leg­jobb színvisszaadó-tulajdonságú lámpák az 1A jelzést kapják.

Élettartam

Az energiatakarékosságon kívül fontos szempont termé­szetesen az élettartam is, mely a fenntartási költségeket befolyásolja. A szakemberek különbséget tesznek az átla­gos és a hasznos élettartam között. Az izzó cseréjére ak­kor van szükség, ha a beltéri világítótest fény árama 20%-kal csökken. Az élettartamot tekintve napjainkban nagy különbsé­gek vannak. Az indukciós lámpa – melyekben nincs elektróda, amely általában a meghibásodást okozza – átla­gos élettartama 60 000 üzem­órának felel meg.

Lámpák fajtái

A lámpákat három csoport­ba soroljuk: izzólámpák, nagynyomású és kisnyomású kisülőlámpák. Az izzólámpák a fényt hőkibocsátás útján állítják elő, a légüres, vagy nemes­gázzal feltöltött üvegburában volfrámszál izzik.

Halogénlámpáról akkor beszélünk, ha az üvegburát halogénvegyülettel töltik fel. A csökkentett feszültségű ha­logénlámpa elektromos elő­téttel működik. A kis feszült­ségű halogénlámpa feszültség­szabályzó beépítését igényli.

A gázkisütésű lámpa mű­ködési elve a következő: két elektród között higanygőzön keresztül elektro­mos kisülést hoz­nak létre. Az elekt­romos kisülés látha­tatlan UV-sugarakat bocsát ki, mely a fénycső belső falára felvitt fluoreszcens rétegen látható fénnyé alakul.

Ejtsünk pár szót a koráb­ban elképzelhetetlen szabad­ságfokot garantáló világító­testekről. A kecses kötélen, elegáns oszlopon, fémszala­gon vagy a klasszikus áram­vezető sínen elhelyezett világítótestekkel a legkedvezőt­lenebb körülmények között is jó megvilágítást érhetünk el. A régi építésű házaknál, ahol az áramvezetékeket a mennyezetben vezették el, a he­lyiség bármely pontján elhe­lyezhetjük a világítótesteket: a mennyezet középpontjá­ban, lokálisan, képekre vagy plasztikákra irányítva, széles megvilágítási szögben a he­lyiségek nagyobb felületének megvilágítására.

Már említettük, mennyire fontos, hogy a világítótes­tek helye a meg­változott igények függvényében vál­toztatható legyen.

Világítás

A nappali egyenletes megvilágítása: A megvilágításnak minden lakófunkcióval kapcsolatos igényt ki kell elégítenie. Szem előtt kell tartani a helyiség harmonikus han­gulatának megteremtését is. A fény és árnyék hangulatos játékával harmóniába kell hozni a kellemes üldögélős beszélgető-sarkot az olvasókuckóval és a munkaterülettel. Ügyeljünk arra is, hogy a megvilágítás visszaadja a természetes színeket.

Fehér fény a hálószobába

Fehér fény a hálószobába: Általános megvilágítás a plafonon, asztali lámpák – lámpaernyővel vagy anélkül, forgatható, állít­ható magasságú karral – az éjjeliszekrényen, mozgatható állólámpa, az ágy felett elhelyezett képlámpa – a lakóhelyiség hangulatának meghatározói. A falikart az ágy két oldalán is elhelyezhetjük.

Árnyékmentes megvilágítás

Árnyékmentes

A nagyvonalú megvilágítás a fürdőszoba használatát is biztonságosabbá és könnyebbé teszi. Nagyon látványos, ha a világítótest formája visszaköszön a lakás külön­böző helyi­ségeiben. A fürdőszobában fontos a tükör vagy a tükrös pipereszekrény két oldalára elhelyezett, árnyékmentes fényt adó világítótest.

Tegyük karakteressé a helyiséget!

A megfelelően irányított fény kiemeli egy kép, a vitrinben elhelyezett becses tárgyak, vagy akár egy régi bú­tor szépsé­gét is, azaz a hangsú­lyokat a fénnyel is módo­síthat­juk. A köny­ves szekrény megvilágítása is lakályosabbá teszi a helyisé­get. A belsőépítészet egyik kelléke, a fénnyel való játék a korszerű világító­testeknek köszönhetően még változatosabbá vált.

A biztonság a legfontosabb

Ez akkor a legnyilván­valóbb, ha az építkező maga fog szerszámokat a kezébe. Ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy tapasztalatok hiányában a biztonsági előírások betartása elmarad. Már kis égőtest távolságok esetébe is tűz keletkezhet hőhatás vagy zárlat előfordulása esetén. Kész termékek vásárlása­kor a műbizonylatokat őrizzük meg, a biztonsági előírásokat szigorúan tart­suk be. Ha ezt megtesszük, nagyban növeljük a biztonságot.

Rugalmasság a konyhában és az étkezőben

A konyhai megvilágítás funkciója a balesetek megelőzése, a munka megkönnyítése. A mennyezeti világítótest megvilágítja a helyiséget, a faliszekrények alsó részébe beépített lámpák pedig pontosan azokra a helyekre szórják a fényt, ahol arra a legnagyobb szükség van.

Biztonságos a lépcsőkőn

Helyes megvilágítás esetén a fényforrást a lépcső tete­jén helyezik el. Az így kialakuló fényviszonyok között minden egyes lépc­sőfok jól láthatóvá válik. A biztonságos közlekedést segítik a falon elhelyezett világítótestek is.

Előszoba: funkció és dekoráció.

A régi, nagy belmagasságú épületekben optikai korrekciókat hajthatunk végre. A világítótesteket a mennyezettől egy mé­terre, áramvezető sínen helyezzük el, a lámpák a falakat világítják meg. A mennyezet sötét marad, így optikailag háttérbe kerül, a magas előszobát tehát alacsonyabb­nak érzékeljük. A bejáratnál egy mennyezetvilágítást is el lehet helyezni.

Teljesítményadatok: megtakarítás számokban:

Energiatakarékos lámpa 1)Izzólámpa
teljesítmény20 watt (W)100 watt (W)
élettartam12000 óra1000 óra
fogyasztás240 kWh 2)1200 kWh

1) a számítás a kompakt fénycsőre is vonatkozik

2) kWh = kilowattóra.

Tökéletes megvilágítás gyerekek és idősek számára

A gyerekszobában elegendő fényre van szükség, már csak azért is, nehogy a gyerek a já­tékaiban elesve balesetet szenvedjen. Ajánlatos egy ál­talános, mennyezet közepén elhelyezett világítótest, egy állítható fokozatú falikar az ágy fölé (amely mellett akár olvasgatni is lehet) és egy asztali lámpa az íróasztalra.

Az idősek számára inten­zívebb megvilágításra van szükség, mivel a látás idős korban általában romlik. Ha 20 éves korban a látás élessé­gét 100%-nak tekintjük, 80 éves korra ez az érték 50%-ra csökken. A világítás tervezé­sénél ezt a tényezőt is figye­lembe kell venni.

A modern technika növeli a hasznosságot

Akár pánikkapcsolóról, akár fényáram-szabályozásról (dimmelés) van szó, soha nem volt még annyira egyszerű dolgunk, mint nap­jainkban. Egyetlen érintéssel valamennyi világítótest teljes kapacitással üzembe helyez­hető, egy másik érintés hatá­sára pedig valamennyi lámpa a memóriában rögzített fény­erővel világít. A fényáram-­szabályozók új generációja rendelkezésünkre áll.

Fontos fogalmak

Bevizsgált minőség: a fényforrá­sok és elektromos készülékek üzem­biztonságát független intézmények vizsgálják. A bevizsgált lámpákról bizonyítványt állítanak ki. Például a TÜV bevizsgált minőség jelzéssel látják el.

CE: a törvényi előírásoknak való megfelelőséget a gyártók a terméken elhelyezett CE betűjelzéssel iga­zolják, amelynek feltüntetése 1998. áprilisa óta hazánkban is kötelező. Fontos tudni, hogy a CE jelölés nem a szóban forgó termék minőségével, hanem annak biztonságosságával kapcsolatos. A CE jelölésről ki is mondják, hogy az nem a fogyasztók­nak, felhasználóknak, hanem az ellenőrzést végző hatóságoknak szól.

Elektromos előtét: gazdasá­gosságának és nagyobb fényerejének köszönhetően egyre gyakrabban használják.

ENEC jelzés: lásd VDE

Fény iránya: a fény optimális beesési szögének eléréséhez más irányra van szükség vízszintes, mint függőleges felület esetében. Ezért fontos a világítótest megfelelő elhe­lyezése. A helyet nem választhatjuk meg teljesen szabadon, mert arra is figyelnünk kell, hogy zavaró árnyékok ne alakuljanak ki.

Fény színe: a fényforrás által le­adott fény színe. Megkülönböztetjük a meleg, a semleges fehér, és a ter­mészetes nappali fényt.

Fényáram: a lámpa fényteljesít­ménye, a fényforrások legfontosabb világítástechnikai jellemzője.

Mértékegysége a lumen (lm). Fontos, hogy ismerjük a különböző lámpák fényáram-erősségét, hiszen csak így tudjuk őket kiválasztani, összehasonlítani, s tudunk számítá­sokat készíteni.

Fény eloszlás: a fényerő térbeli eloszlása. Azt mutatja, hogy lámpatest teljes kisugárzott fényárama hogyan oszlik meg az alsó és felső térfél között. A fény eloszlása a fényeloszlási görbéről olvasható le.

Fényerősség: a fényforrás a tér minden irányába sugározza ki fényáramát. Ha a fényáramot nem   A az egész térre, hanem egységnyi térszögre vonatkoztatjuk, akkor egy új mennyiséget kapunk, a fényerősséget, amelynek mértékegysége a kandela (cd).

Fényhasznosítás: a fényforrás gazdaságosságát jellemzi. A fényfor­rás fényáramának és az általa felvett villamos teljesítmény értékének hányadosát jelenti, melynek egysége a lm/W.

Azt fejezi ki, hogy egy watt (W) hány lumen (lm) leadására alkalmas. Minél magasabb a lumen/watt arány, annál gazdaságosabban működik világítótest.

Fénysűrűség: a megvilágítás szemmel érzékelhető erőssége.

Mértékegysége az egységnyi területre vetített candela (cd/nm). A fénysűrűség annál nagyobb, minél erősebb a megvilágítás, s minél jobb a megvilágított felület fényvisszaverő képessége.

Izzólámpa: a fényt 2500-3000 °C-on izzó volfrámszál termeli, a fény­forrás a nevét is erről kapta. Nem a leggazdaságosabb, de a háztartások­ban még mindig a legelterjedtebb. Kompakt formájának köszönhetően könnyen kezelhető, széles játékteret biztosít, a fény viszonylag könnyen irányítható.

Kompakt fénycsövek: a köznyelv „neonlámpának” is nevezi őket. Az elnevezés azonban nem tükrözi a valóságot, a valós működés lényege ugyanis a következő: a gázkisülés hatására UV-sugárzás alakul ki, amely a lámpa belső falára felvitt flu­oreszcens rétegen keresztül látható fénnyé alakul. A réteg anyagát a fény színe és a színvisszaadási képesség figyelembevételével állítják össze.

Lámpa: mesterséges fényforrás (pl.: izzólámpa, halogénlámpa, neon­lámpa)

Lumen: lásd fényáram.

Lux: adott fényforrásból egységnyi felületre eső fényáram mértékegysége.

Megvilágítás: egy megvilágított felület világosságára (a felület fényvisszaverési tulajdonságain kívül) nyilvánvalóan az jellemző, hogy mekkora fényáram esik a felületre, ill. annak egységnyi részére. A felületegységre eső fényáramot megvilágításnak nevez­zük. A megvilágítás mértékegysége a lux, (Ix). Értéke egy „lux, ha egy lumen egy négyzetméter egyenletes megvilágítására alkalmas.

Szín visszaadási fokozat: a lámpa azon tulajdonságát fejezi ki, hogy mennyire képes a természetes színeket visszaadni. A mesterséges megvilágításban a természetes színek visszaadásának hatékonyságát 6 fokozatú skálával jellemzik, a legjob­bak az 1A jelű termékek.

Világítótest: a fény forrása.

VDE: az elektromos és mechanikus üzembiztonság garanciá­ja. Egyenértékű az európai minőségi védjeggyel, az ENEC-cel (European Norms Electrical Certification = európai szabványoknak megfelelő villamossági tanúsítás)

Három oldalról érkező fény (ház felújítása után)

A szülők kívánsága volt, hogy az egyik gyerek költözzön vissza a házba. Ezért a tervező az új család számára alakította ki a felső szintet. A ház ékköve a nappali, melyet bővítménnyel nagyobbítottak meg, felfelé galériát nyitottak, és a balkont a kerttel egy csigalépcsőn keresztül kötötték össze. A nagy üvegfelületek biztosítják azt az élményt, amely a család előző szuterénlakásából hiányzott.

Ház

A családi házas lakó­telepet az 1950-es években építették. Családonként egy szoba – ak­koriban ez nem volt szokat­lan. A tervező apósa és anyó­sa minden bizonnyal tudna az akkori lakókörülmények­ről olyan történetekkel szol­gálni, melyet a fiatalok hitet­lenkedve fogadnának.

Lépcső

Az átépítés során is sejthe­tővé vált, milyen szűkösen, komfort nélkül élhettek vala­mikor ebben a házban is. A felső szinten nem volt fürdő­szoba, a mosást a konyhában végezték. A többi helyiség sem felelt meg a korszerű la­kókörnyezettel szemben tá­masztott követelményeknek. A helyiségek alapterülete csekély volt és kicsik voltak az ablakok. 1968-ban a nap­palit öt méterrel szélesebbre építették.

A ház vonzereje elsősor­ban a kert bevonása a min­dennapi életbe. A család ko­rábban egy szuterénlakást bérelt, ami a két kis­gyermekkel nem volt éppen ideális.

Az új tulajdonosuk tetszését elsősorban a fények nyerték el

Az új tulajdonosuk tetszését elsősorban a fények nyerték el. „Egészen külön­leges, hogy a lakás egész nap olyan világos, mintha a szabadban lennénk”.

A házat a kert felé egy fa-burkolatú bővítménnyel tol­dották meg, és ez elé egy te­raszt építettek. A gyalulatlan fenyődeszka-borítást szürke lazúrfestékkel kezelték, amely ezáltal könnyednek hat. A födém egy részének el­távolításával alakították ki a galériát. A meghagyott fö­démdarabok megtámasztásá­ról acél oszlopok gondoskod­nak.

A nagy fafelületek – le­gyen szó akár a mennyezet­ről, vagy a padlóburkolatról – mindig nagyon otthonosak, általában rusztikusán hatnak, s ez utóbbi hatás nem mindig kívánatos. Hogyan lehet a fa mégis modern? Minden a megfelelő arányokon múlik.

Modern és kényelmes

Modern és kényelmes: a hideg anyagok, a fehér felületek és a fa kombinációja egyedi karaktert ad a háznak. A galériát a födém egy részének eltávolításával alakították ki.

A tervező a konyhában is bizonyított. A régi válaszfalat eltávolította, helyette egy pultot alakított ki, amely olyan magas, hogy alatta még éppen elférnek az edények. A bútorok között az egyszerű formák dominálnak.

Mivel a nappali padlója bükk, ezért az étkező burko­latát is ebből készítették. Bükkből készültek a szekré­nyek és fogantyúik is. Ez a fafajta adja meg az épület hangulatát a bejárattól. Az érdekes átépítés han­gulatát már sejtetni engedi az átlagosnál szélesebb bejárat, a nagyobb ajtó, a rozsdamen­tes acélból készült lugas és egyéb szerkezetek.

Nagy ablakok

A két padlóig érő ablak a nyugati homlokzat felől is sok fényt enged a lakásba. Természet­közeiben érezhetjük magunkat, az oszlopokon álló teraszon, amely ideális pihenőhely egy fárasztó nap után.

Átépítés

Felújítás után világos, tágas és otthonos

Tágas tér

Az 1928-ban épített ház belső terei szűkösek és sötétek voltak. A képen jól látható oszlop helyén volt az eredeti épület egyik sarka. A falak eltávolításának köszönhetően tágassá vált teret a nagy üvegfelületű télikert világítja meg. Az elegáns környezet kelléke a nyírparketta, az üvegtégla és a gránitlap.

Felújítás után

A régi utcafronton álló épület mellé az egy­kori tulajdonosa még a műhelyét is felépítette. Ám mindez több mint hetven éve történt. A mai tulajdonosok­nak már egy nyitott, világos nagy lakásra volt szükségük. Az ízlésvilág átalakulása – a polgári félhomály helyett egyre inkább a mediterrán fé­nyeket részesítjük előnyben – a télikert térhódítását ered­ményezte, ezt elősegítette az üvegipar fejlődése is. A túl­ságosan mély, és ezáltal nem eléggé világos helyiségeket a télikerten keresztül megvilá­gíthatjuk, s barátságos, vilá­gos helyiséggé alakíthatjuk. Amennyiben a tervező képes az alaprajz optimalizálására, a régi épületekből is megle­pően színvonalas otthonokat lehet kialakítani.

Ez sikerült a képen látható ház esetében is, melyben az építész lánya és annak csa­ládja részére tervezett nem az aktuális divatirányzatnak hó­doló, sokkal inkább időtlen eleganciájú otthont.

Bejárati ajtóKépek a lakásból

A házban kevés, ám nemes anyag és a gondo­san válogatott kiegészítők tökéletes összhangját sikerült megvalósítani. A forma és a funkció egysége mindenütt megfigyelhető, akár a bejárati ajtó homokfúvott üvegeiről, akár az étkező beépített diószekrényéről, akár a lépcsőház vagy a közlekedő fekete márványcsíkjairól, akár a WC tört gránitlapjairól van szó.

A nappalit és az étkezőt a ferde síkú télikerttel alakítot­ták át. A nagy üvegfelületek­nek köszönhetően tökéletes kilátás nyílik a kertre. A he­lyiség másik látványos pontja az oldalt fekete üvegtéglák­kal és márvánnyal kirakott kandalló, melynek színe a lépcsőház válaszfalával har­monizál. A cserépkályha fűtéstechnikailag optimális helyen áll, szürkés színével is kiemelke­dik a fal síkjából.

A padló és a fal találkozá­sánál fekete márványléceket helyeztek el, ezeknek nem csak esztétikai, de funkcionális szerepet is szántak: a már­ványszegély jól kiemeli a lépcső vonalát, amely külö­nösen akkor előnyös, ha kö­zel azonos árnyalatú felüle­tek találkoznak egymással. A forma és a funkció egységét más megoldásokon is észre­vehetjük.

íme még egy példa: az ét­kezőbe masszív bútort szeret­tek volna. Nem polcot, ha­nem olyan szekrényt, mely­nek ajtói mögé lehetőleg mi­nél több edényt el tudnak he­lyezni. Végül egy diófából készült elemes bútort válasz­tottak. Adta magát az ötlet, hogy a helyiség megtervezé­sekor a szekrényt már adott­nak feltételezték.

Nagyszoba

Vagy egy másik megoldás: a WC-ben a gránitburkolat kontúrja meglehetősen sza­bálytalan, ám arra ügyeltek, hogy a falat a spriccelő víz ellen mindenütt megvédjék. Ugyanakkor jó megoldás ar­ra, hogy elkerüljük a falak teljes leburkolását. A tervező ötlete volt a mosdókagyló fö­lé helyezett, közvetett megvi­lágítású tükör is. Ugyanabból a prágai műhelyből szárma­zik, mint a bejárati ajtó homokfúvott üvegei.

A belsőépítészeti átalakí­tások mellett a másik feladat a tetőtér teljes értékű emelet­té történő kibővítése volt (lásd a fenti képet). A statikai­lag megfelelő szarufák alatt, ideális építészeti megoldású, új lakóterületet hoztak létre, melyet a forgalmas utcától igyekeztek minél inkább zárttá, védetté tenni.

Jan-Philipp, Miriam és Jürgen Ottó: „Szerettük volna a nagyszülők házát úgy átalakítani, hogy az még generációkon keresztül használható legyen. Boldogok vagyunk, hogy ebben a házban élhetünk, mivel sok személyes emlék köt minket ide. Ezeket az élményeket egy új épülettől nem kapnánk meg.”

Alaprajz