Biztonságos otthon

Elektronikus épületvédelem és annak központja, megfigyelőberendezések

A mechanikus objektumvédelem megnehezí­ti az illetéktelen behatolást, az elektronikus biztonsági rendszer a betörőt elriasztja, figyel­mezteti a környezetet, ha a házban vagy lakásban történik valami. Az elektronikus védelem a betörőnek nem leküzdhetetlen akadály, de kimondottan csökkenti a siker esélyét. Mindenesetre a minőségi mechani­kus és elektronikus eszközök kombinációja nagyobb fokú biztonságot garantál. A bizton­sági rendszer kiválasztásánál forduljunk olyan szaküzlethez vagy szakvállalathoz, ahol szak­tanácsadást is nyújtanak. Választhatunk vezetékes vagy vezeték nélküli rendszert, esetleg ezek kombinációját.

Úgy tartják, a vezetékes rendszer ára elfogadhatóbb, ugyanakkor a szerelés drágább és munka­igényesebb a vezeték nélküliekénél. A kábe­leket új építés esetén a vakolatba vagy kábel­csatornába helyezik, az utóbbi rontja a belső tér látványát. A teljesen vezeték nélküli válto­zatot berendezett épületben, vagy a vezeté­kes rendszer továbbfejlesztéseként ajánlják.

Az elektronikus épületvédelem olcsó, könnyen beépíthető

Ennek szerelése kevésbé költséges és egy­szerűbb, valamint az üzemeltetés is olcsó. Költözéskor a berendezést le lehet szerelni és magunkkal lehet vinni. A végegységekbe akkumulátorok kellenek, amelyeket időről időre cserélni kell. A gyakorlatban a biztonsá­gi rendszerek többségét hibrid rendszerekkel oldják meg. Ez azt jelenti, hogy kábeleket ott helyeznek el, ahol nem zavaró a látványuk, másutt vezeték nélküli elemeket használnak.

Általánosan elmondható, hogy egy ilyen rendszer tulajdonképpen egy építőkocka­rendszer, amelynek részei:

A lakás műszaki helységében elhelyezett központ, továbbá az előszobában elhelyezett működtető billentyű­zet, különböző érzékelők, amelyek érzékelik az objektumban mozgó személyeket, ablak­nyitást, üvegtörést. Az érzékelők adatait a központ kiértékeli és szükség esetén a be­állítás szerint elindítja a belső és külső riasztót vagy a telefonos üzenetküldőt. A hangjelzés elriasztja az elkövetőt és informálja a környe­zetet, a telefonos üzenetküldő pedig a tulaj­donost és/vagy a távfelügyeletet értesíti az objektum megtámadásáról.

Tehát ha nem akarunk rácsos ablakokat ajtókat vagy nagy üvegfelületeket biztonsági fóliával ellátni, sze­rezzünk be minőségi elektronikus biztonsági berendezéseket, amelyek valamelyik őrző­védő rendszerbe kapcsolhatók. Az elektroni­kus biztonsági és jelzőrendszert az épület típusa szerint válasszuk ki. A lakásokat több­nyire elég a bejárati ajtóba épített mozgásér­zékelőkkel biztosítani vagy térfigyelőt az elő­szobában elhelyezni. Családi házban vagy földszinti lakásokban a megfigyelt tartomány kiterjesztése függ az épület rendeltetésétől. Fontos védeni az összes ablakos helyiséget a földszinten és az összes nagy üvegfelületes helyiségeket.

Az elektronikus épületvédelem központja

Az elektronikus védelmi rendszerek nem annyira drágák, mint azt sok ember gondolja. Egy kisvárosi, harmadik emeleti panellakás védelmi rendszerének értéke biztosan más lesz, mint egy nagyvárosi luxusvilláé.

Minden védelmi rendszer „agya” a központ. A központ az érzékelőkből és az irányító be­rendezésekből érkező minden jelet kiértékel, majd ezek elemzése alapján, a beállított prog­rammal összhangban határoz a riasztásról. A központ lehetővé teszi a ház vagy lakás több zónára osztását, amelyekbe néhány érzéke­lőt telepíthetünk. A központ billentyűzettel működtethető, de a központot a kódoló bil­lentyűzettől elkülönítve kell elhelyezni úgy, hogy ne legyen szem előtt. A billentyűzet közvetlenül a bejárat mellett helyezkedik el.

A korszerű elektronikus védelmi rendszerek a pinkód bebillentyűzésével vagy a távirányító gombjának megnyomásával kapcsolhatók ki. Mindkét rendszer biztonságos. A kódmeg­adás lehetőségét hagyományosan néhány kísérletre korlátozzák, különben a riasztás beindul. A távirányítónál viszont egy ún. úszó átviteli kódot alkalmaznak, amely teljesen lehetetlenné teszi a másolását.

A ház elektronikus védelmének részei a külső szirénák

A ház elektronikus védelmének részei a külső szirénák, amelyek elriasztják az elkövetőt, és értesítik a tulajdonost és a környezetet az épület megtámadásáról

További lehetőség a rendszervezérléshez az érintés nél­küli RFID kártya, amely hasonló a bankkár­tyákhoz, vagy a különböző alakú RFID adat­hordozók. Ezeket egyszerűen a billentyűzet­hez vagy a leolvasóhoz tartjuk és aktiválják a beállított funkciót, például a védelem be- és kikapcsolását, ajtónyitást stb.

Megfigyelőberendezések

A mechanikus és az elektronikus védelem mellett a kamerarendszerek is biztonságot adnak. A nagy beszerzési költségek miatt az otthonokban régebben ezek nem terjedtek el, az utóbbi időben azonban a piac már elérhető áron kínál családiház tulajdonosoknak is meg­felelő kamerarendszereket. Ezek több elem­ből álló, gyakran CCTV-nek (Close Circuit TeleVision, azaz zártkörű televíziós rendszer) nevezett együttesek, amelyek kamerákkal figyelik meg a kijelölt tereket.

A kamerából a kép feldolgozásra és továbbításra kerül más berendezésekbe, amelyekkel követik, kiérté­kelik és tárolják a képi információkat. A felvétel ezután váratlan események esetén felvilágosí­tásra vagy bizonyítékul szolgálhat. A kamerá­nak ezenfelül eredményes visszatartó lélektani hatása van a betörőre vagy a vandálokra. A megléte tehát alapvető a megelőzésben.

Más tulajdonságuk szerint a kamerarendsze­rek két alapvető csoportra oszthatók: analóg rendszerekre és digitális rendszerekre. A ka­merarendszerek a legegyszerűbb változattól akár 64 kamerát számítógéppel működtető rendszerig terjednek. A kameratípusok külön­böznek nem csak a feldolgozott kép minősé­gében, hanem fokozott ellenállású burkolata­ikban is, amelyek a rongálok támadásainak is ellenállnak. Kamerarendszer kiválasztásánál olyan elemeket részesítsünk előnyben, ame­lyek képfeldolgozási és jeltovábbítási módja megfelel a megfigyelt objektum nagyságának, az időjárási feltételeknek, valamint az anyagi lehetőségeinknek is.

Az összes kritérium alap­ján egyértelműen el kell döntenünk, hogy cé­lunkhoz az analóg vagy az IP (Internet Protocol) technika alkalmas, fekete-fehér vagy színes kamerák infrával (éjszakai látásmóddal), állít­ható optikával, vagy előnyösebb videóból a képet mágneskártyán a számítógépbe áttenni vagy a videófelvevő merevlemezére tölteni.

Üvegtörés-érzékelő

Üvegtörés-érzékelővel kombinált mozgásérzékelő. Sarokba vagy sík felületre helyezhető kivitelben kapható

Digitális kamera

A legkorszerűbb technika digitális kamerája lehetővé teszi a megfigyelést és a csúcsminőségű rögzítést éjjel és nappal is

A lakásbetörés megfigyelésére egyszerű meg­oldás a kompakt, saját belsőmemóriás bizton­sági kamera, amelyet a bejárati ajtó mellé szerelhetünk fel. A kamera automatikusan elindítja a felvételt, ha a képmezőben mozgást érzékel. A kép menüben beállíthatjuk a képek megkülönböztetését és a másodpercenkénti felvételek számát. Azt is beállíthatjuk, hogy megtelt memória esetén felül akarjuk-e írni a régi felvételeket az újakkal. Családi házakban elsősorban egyszerűbb megoldásokkal találkozhatunk, ámbár nagyobb terület lefedésére több kamerára van szükség.

Kamerarendszerek árai

Árban a fekete­-fehér kompakt kamerarendszerek a legkedve­zőbbek, amelyek a képátvitelen kívül kétirányú beszélgetést is lehetővé tesznek. A miniatűr kamerák kitűnnek nagy érzékenységükkel. Még rossz fényviszonyok között is éles képet adnak és érzékeny mikrofonjuk van, amelyet szükség esetén ki is lehet kapcsolni. További lehetőséget – szín és nagyobb felbontás -nyújtanak a kompakt színes kamerarendsze­rek, ezek többe kerülnek. A kamerákhoz biz­tonságtechnikai érzékelők is csatlakoztatha­tók, például mozgásérzékelők. Az adott kamera érzékelője a riasztás aktiválása mellett átkapcsol a monitorra. így nem csak figyel­meztetni lehet az objektum őrzőjét vagy más személyeket, de a helyzetet egyidejűleg meg lehet jeleníteni a monitor képernyőjén.

Távfelügyelet

A kamerarendszer kiterjesztett funkciója lehet a távfelügyelet. A kompakt kamerarendszer egységes, telefonvonalon képet és hangot, illetve riasztó- és irányítójeleket továbbít a sze­mélyi számítógépnek. A tulajdonos így képes távolról, szükség esetén a munkahelyéről vagy akár nyaralás közben követni, hogy mi történik otthon. Amennyiben egy családi ház­ban intelligens kamerarendszer kiépítését tervezzük, vásároljunk IP kamerákat. A digi­tális kamerarendszer vezetéken vagy vezeték nélküli eszközökön keresztüli (WiFi) digitális képtovábbítással működik.

Jó tanács

Az IP kamera a számítógépes hálózat­ban egy további „számítógép”. Ha meg akarjuk tekinteni a kamera képét, elég megadni annak IP címét, és a számító­gép megjeleníti, mit lát a kamera. Az IP kamerák egyidejűleg lehetővé teszik a hangátvitelt is. A kamerába épített szerverrel be lehet állítani a kamera különböző paramétereit.

IP kamerák

Ennek köszönhe­tően minden egyes kamera külön is elérhető, tetszőleges számítógépről vagy az interneten keresztül. A digitális kamerák, IP kamerák drágábbak, de a hosszabb távon megtérül­nek. Az IP kamerák olyan funkciókat tesznek lehetővé, amelyek az analóg kamerákkal nem érhetők el (digitalizáció, képtömörítés, érzé­kelés és intelligens működtetés). Az analóg kamerákkal összehasonlítva sokkal jobb képet adnak, gyakorlatilag kizárják a képhi­bákat. Ezenkívül nagyobb területet képesek figyelni, így egy IP kamera helyettesíthet néhány hagyományost.

Adatátviteli biztonság

Az IP kamerák alkalmazásakor az adatátvitel is sokkal biztonsá­gosabb, mint analóg kamerák használata esetén. Az IP kamerák intelligens kamerák, előre beállított szabályok szerint önállóan képesek reagálni. A digitális átvitel, a több jogosultsági szint lehetővé teszi az IP digitális kamera képei, hangok és egyéb funkciók védelmét, a csak előre meghatározott helyről való hozzáférés beállításával vagy az adatok átkódolásával. így biztosítani lehet, hogy az IP kamera az illetéktelen személyeknek hoz­záférhetetlen legyen.

A digitális rendszereknek az analóghoz ké­pest egyszerűbb a kezelésük. Ez leginkább a Windows környezetű szoftver-vezérlés eredménye, ami a kamerarendszerek egy­szerű és gyors kezelését kínálja. A különleges keresőszűrők lehetővé teszik különböző kép­sorozatok nagyon rövid idő alatti megkeresé­sét. A jelentett eseményt el lehet menteni digitális adathordozóra, például CD-re. Az említett analóg kamerarendszerek régebbi típusú rendszereket képviselnek, amelyek zárt televízióhálózaton alapulnak.

Analóg kamerarendszer működése, hátrányai

Az analóg kamerarendszer speciális koaxiális kábeleket használ az analóg jelek átvitelére. A PAL szabvány szerinti analóg átvitel miatt a kép korlátozott felbontású, ami a gyakorlatban elmosódott, sokszor fekete-fehér képet jelent, amely nem képes a részleteket megje­leníteni.

Mozgásérzékelővel kiegészíettt kamera

A kamerákhoz biztonságtechnikai érzékelők, például mozgásérzékelők is csatlakoztathatók

Az analóg kamerarendszernek hátránya továbbá a szükséges felvételek megkeresése a szalagon. Gyakran felvételek hosszú sorát kell átnézni, amíg megtaláljuk a keresett ese­ményt. Az analóg felvételen már nem lehet a minőséget tovább javítani (fényerő, kontraszt, nagyítás). Másik oldalról az analóg kamera­rendszer olcsóbb, éppen a régebbi rögzítési technológia miatt.

Videó-kaputelefonok

A megfigyelőrendszerhez a videó-kaputelefon is hozzátartozik. Ez a bejárat vagy kapu előtt álló látogató szemé­lyes kapcsolat nélküli vizuális ellenőrzésére szolgál. Amennyiben a látogatót be szeret­nénk engedni, távolról is kinyithatjuk az ajtót. A videó-kaputelefont a házon belüli kommu­nikációra is használhatjuk.

Kaputelefon

A csengőgomb megnyomása után hangjel­zés jelzi a vendég érkezését, ezzel egy idő­ben a kívül elhelyezett kamera elkezdi átvinni a képet a telefon kijelzőjére. A „nyitás” gomb megnyomásával jelet küldünk az ajtó zárszer­kezetébe beépített relének, és így beenged­jük a vendéget.