Építési ismeretek

Nyílásáthidalók, vasbeton födémgerenda (Leier termékei)

Az alábbiakban ismertetésre kerülő áthidalók felhasználását a gyártó elsősorban lakóépületek­nél javasolja, de alkalmazható minden olyan helyen, ahol ezt a műszaki paraméterek lehetővé teszik.

A nyílásáthidalók kialakítása

A nyílásáthidalók kialakítása a hazai gyakorlatban eddig meg­szokottaktól eltérő. Könnyűbe­ton anyagú, 25 cm hosszú, 2,5 cm falvastagságú „U” kereszt­metszetű elemek egymás mellé helyezésével és – üzembe egy­szerre történő – kibetonozásával készül. Kibetonozás előtt kerül­nek elhelyezésre az áthidalóba szükséges acélbetétek is. Válasz­falba történő beépítésére mutat példát a 165. ábra.

 

165. Ábra: Áthidaló beépítése válaszfalba.165. Ábra: Áthidaló beépítése válaszfalba.

Az alapelem hosszából következik, hogy az áthidalók hossza a 25 cm többszöröse. Az ilyen módon kialakított áthidalók legfeljebb 210 cm-es nyílás áthidalására alkalmasak. Alapkövetelmény, hogy mindkét oldalon az áthidalók felfekvése legalább 12,5 cm legyen. Külső főfalba történő beépítésére mutat példát a 166. ábra.

166. Ábra: Főfal, áthidaló, födém, koszorú és tető kialakítása.

166. Ábra: Főfal, áthidaló, födém, koszorú és tető kialakítása.

Az áthidalók paraméterei és beépítési szabályai:

  1. A fentiekben közölt határnyomatékoknál nagyobb igénybevételek esetén az áthidaló fe­lett elhelyezkedő vasbeton koszorút kell áthidalóként méretezni, amely tervező feladata.
  2. A megerősítés megtervezésén kívül is ajánlatos – a biztonság javára – az alábbi pótvasak elhelyezése az áthidaló feletti koszorúban:
    60-150 cm nyílás esetéri: 2 db ᴓ12 (B 60.40.);
    150-210 cm nyílás esetén: 2 db ᴓ14 (B 60.40.). (Ez a vasmennyi­ség általában elegendő a megerősí­téshez. A megtervezés tulajdonkép­pen az ilyen kialakítás statikai ellen­őrzésével történhet.)
  3. Az áthidalók legkisebb felfekvési hossza mindkét oldalon legalább 12,5-12,5 cm.
  4. 120 cm-nél nagyobb nyílásszéles­ség esetén az áthidalókat középen alá kell támasztani, a koszorú megszilárdu­lásáig (21 nap).
  5. Beépítéskor az áthidalókat H 25 jelű habarcsba kell fektetni az alátámasz­tások helyén.

Külső – 30 cm vastagságú – főfalakba történő beépítés esetén a két áthidaló közötti 6 cm-es résbe polisztirol habtábla hőszigetelést kell elhelyezni, melynek takarásába kell a nyílászárót utólag beépíteni. A belső falazatnál a beépítés helyét ki kell betonozni, amely­be 1 db ᴓ14-es betonacélt kell elhe­lyezni az alsó szakaszon.

Ablak és ajtó nyí­láskeretének kialakítá­sa

Az ablakok nyíláskeretének kialakításánál (167. ábra) az ablak mindkét oldalán a falazást falvégszerűen kell lezárni, természetesen a nyílászáró szélességi méretének megfelelően. A szokásos 90 cm-es parapet magasság 4 sor felfalazása (4*23,5=94 cm) után képezhető, egy sor párhuzamos futó helyzetű kisméretű tégla ráfalazásával, és 10 cm vastag padlószerkezet figyelembevételével. A kisméretű tégla két párhuza­mosan futó sora közé hőszigetelő réteget kell készíteni. A nyíláskeret feletti áthidalás kialakításánál szintén szükség van a kisméretű tégla alkalmazására a felfekvés kialakításá­nál és az áthidalás feletti kiegyenlítésnél.

167. Ábra: Ablak nyíláskeretének kialakítása.

167. Ábra: Ablak nyíláskeretének kialakítása. 1 Általános falazóelem. 2 Sarokképző elem végeleme. 3 Kiegészítő elem rövid felező eleme. 4 2 db 150/12/15 cm áthidaló közötte hőszig. 5 Kisméretű tégla aláfalazáshoz. 6 Kisméretű tégla közötte hőszigetelés.

Az alkalmazható áthidaló a válaszfallaphoz hasonlóan szintén Leier termék, magassága 15 cm, hosszúsági mérete 1,20-3,30 m közötti lehet. Az „A” és „AD” jelű áthidalók a 25 ill. 29 cm-es magassággal alkalmazhatók, de a kisméretű tégla kiegyenlítő szerepére itt is szük­ség van.

A leírt szerkezeti megoldások pontos és szakszerű megvalósítást igényelnek. Az ajtók nyí­láskeretének a kialakítása hasonlóképpen történhet, a 210 cm-es szokásos magassági méret azonban csak az áthidaló alatt teszi szükségessé az aláfalazást. Az áthidaló fölé még két sor Habisol falazóelem beépítésére van szükség, erre kerülhet a födém és koszorú szerkezete.

Az előregyártott vasbeton födémgerenda

A mesterfödém ki­alakítását tekintve egy félkész (168. ábra) fö­démgerenda. A fö­démgerenda alsó részére támaszkodnak fel a béléselemek, és a béléselemek közötti rész kibetonozásával alakul ki a teljes fö­démszerkezet. Az így gyártott födémelemek­nek az a nagy elő­nyük, hogy a mozga­tásuk viszonylag egy­szerűen elvégezhető, nincs szükség darura. A mesterfödém ge­rendát betonacél gerendarács felhaszná­lásával gyártják.

168. Ábra: Mestergerenda kialakítása.

168. Ábra: Mestergerenda kialakítása.

A betonacél geren­darácsot hegesztőro­boton állítják elő, az alsó övét hidegen hú­zott bordás acélból, a felső övét egy „U” keresztmetszetűre haj­lított szalagacélból, az alsó és felső öv acéljait összekötő diagonálok anyaga hidegen húzott, sima felületű betonacél. A húzott öv betonacéljai a gerenda teljes hosszában végighaladnak. A gerenda alsó öve ugyancsak végighaladó pótvasalással kiegészíthető, ehhez az MSZ 339 számú szabvány szerinti B 60.40 hen­gerelt bordás betonacélt alkalmaznak. Az előre-gyártás során csak a gerendarács húzott övének betoncéljait veszi körül a beton, ezáltal alakul ki a gerenda betontalpa.

A betontalp szilárdsága az MSZ 4719 számú szabvány szerint C 20 betonszilárdsági osztály követelményeinek felel meg. A betontalp névleges mérettől az eltérés 4 % lehet, azt a korlátozást figyelembe véve, hogy az eltérés az 5 mm értéket nem haladja meg.

Béléstestek

Az MSZ 10798/2 számú szabvány szerinti EB 60-19 jelű üreges beton födémbéléstest, valamint a Leier MF-1 műszaki feltétel szerinti mB jelű üreges beton födémbéléstestek alkalmazhatók.

Keresztirányú vasalás

Keresztirányú vasalásként – min­den födémváltozatnál – a gerendák­ra (169. ábra) merőlegesen, folyóméterenként 4 db, legalább 5 mm átmérőjű, az MSZ 339 számú szabvány szerinti B 38.24 jelű sima betonacélt helyeznek el. A keresztirányú vasalás betonacéljai a koszorúba bekötnek. A betonacé­lok a falak felett is folyamatosan áthaladnak.

169. Ábra: Keresztirányú vasalás.

169. Ábra: Keresztirányú vasalás.

Keresztgerenda

Keresztgerenda (170. ábra) abban az esetben készül, amennyiben a falköz mérete meghaladja a 6 mé­tert a födém középvonalában, vagy annak közelében helyezkedik el. A vasaláshoz az MSZ 339 számú szabvány szerinti B 60.40 jelű bordás betonacélt használják. A keresztgerendában elhelyezett négy betonacél mind egyforma kereszt­metszetű.

170. Ábra: Keresztgerenda.

170. Ábra: Keresztgerenda.

A betonacélok átmérője a mester­födém gerenda húzott övében lévő betonacél átmérőjével megegyező méretű. A keresztgerenda teljes hosszában vasalt, és betonacéljai a koszorúba is bekötnek.

Bekötővasalás

A vasbetongerendák felfekvésénél az MSZ 15022 számú szabvány­ban előírt 0,2 MH negatív nyomatéki teherbírást bekötő betonacé­lokkal biztosítják. A bekötővas a födémmezőbe a falköz 1/6-ával nyúlik be.

A vasaláshoz az MSZ 339 számú szabvány szerinti B 60.40 jelű bordás betonacélt hasz­nálják. A bekötővas (171. ábra) felülete a födémmező vasalásának 1/5-e.

171. Ábra: Bekötővasalás.

171. Ábra: Bekötővasalás.