Építkezés

Kertfal és támfal építése

Kertfal

A kertfalak rendeltetése az el­kerítés, a zaj és a belátás elleni vé­dekezés is, míg a támfalaké a tereplépcsők kialakítása.

1. lépés

A habarccsal készített kert­falaknak nagyon stabilnak kell lenniük, ezért azok minden eset­ben a fagymentes mélységig (fagyhatárig) lenyúló sávalapra kerülnek. Víz nem ha­tolhat be a falba, nehogy ott meg­fagyva károkat okozzon. Szaba­don álló falakat csak meghatá­rozott magasságig szabad épí­teni. Ajánlatos ezért legalább 24 cm falvastagságot és nehe­zebb építőanyagokat választani A magasabb falak stabilitásáról külön is gondoskodni kell, pl. falpillérekbe való bekötéssel.

1. lépés

A hosszabb falak megrepedését csak úgy lehet csaknem biztosan megakadályozni, hogy kb. 5 m-enként az alapon és a falon is végig­futó tágulási hézagokat iktatunk be, amelyeket speciális profilokkal zárhatunk le.

2. lépés

A vakolt fal rendszerint normál falazóelemekből és vízzáró lefedés­ből áll. Ebben az esetben a fala­záshoz elegendő a mészcement habarcs.

2. lépés

A betonalap kiemelkedhet a talaj felszíne fölé. Nedvességre érzé­keny falazóelemeknél az alap és a fal közé szigetelésként a habarcs­ba bitumenes lemezt teríthetünk. Vakolóhabarcsnak meg­felel a mészcement habarcs, a lábazat közvetlen környezetében (50 cm magasságig) alkalmaz­zunk cementhabarcsot. A kert­falakat természetesen megfelelő falazóelemekből, pl. égetett agyag vagy mészhomok téglából, vako­latlan kivitelben is elkészíthetjük. A vakolatlan fal is betonlábazaton áll, de legalább szivárgó kavicsréteggel kell megóvni a talajjal való közvetlen érintkezéstől.

3. lépés

A lefedések megakadályozzák, hogy a habarccsal épített falakban károkat okozzon az eső és a fagy. Fontos, hogy legalább enyhén lejtsenek, és a csepegőéi leg­alább 5 cm-re ugorjon előre a fal­tól.

3. lépés

A falak lefedésére sokféle lehetőség kínálkozik: bádoglemez, terméskő, tégla vagy betonlap, kü­lönböző tetőcserepek vagy hullám­lemezek. Ha erősebb lejtést aka­runk kialakítani, célszerű kifalazni a fal lejtős részét kisebb méretű téglákkal. Az összes említett le­fedő elemet bőséges habarcs­ágyba fektetjük, a nedvszívó ter­mékeket előzőleg jól nedvesítsük be. A hullámlemezeket és a bá­doglefedést erre való speciális csavarokkal is rögzítsük.

4. lépés

A habarccsal falazott terméskő falak alá is megfelelő sávalapot kell készíteni. Terméskövet durva fejtett kő formájában vagy külön­böző mértékben megmunkálva vásárolhatunk. A terméskövet kalapáccsal, véső­vel és speciális szerszámokkal le­het megmunkálni, a munka nehézsége és időszükséglete az anyagtól és a kívánt végeredmény­től függ. Mindezekről tájékozódjunk vásárláskor.

4. lépés

A nagyon pontosan megmunkált terméskővel a falazóelemekhez hasonlóan lehet dolgozni. A szabálytalan fejtett kőből épült fala­zatnál tartsuk be a következő alapszabályokat: Az állóhézago­kat eltolva helyezzük el, egyetlen állóhézag sem húzódhat kettőnél több soron át. A falazáshoz olyan kemény habarcsot használjunk, hogy azt a nagyobb, nehezebb kövek se nyomják ki a fugákból. Az ilyen köveket faékekkel is rög­zítsük, ezeket később el kell távo­lítani. A hézagok vastagsága az anyagtól függ. A falazáshoz ce­menthabarcsot használjunk. A fal szélessége fejtett kőből épült fal­nál legalább 40 cm legyen.

Elő­ször a sarokköveket, majd a jól egymáshoz illesztett tömbökből álló első sort rakjuk le egy legalább 2,5 cm vastag habarcs­ágyba. A kőtömböket lehetőleg úgy rakjuk le, hogy sík oldaluk legyen felfelé és enyhén lejtsenek a fal középvonala irányában. Sza­bályos távolságokban helyez­zünk el a fal egész szélességén átmenő átkötő köveket. A fal mag­ját hézagmentesen töltsük ki kis kődarabokkal és habarccsal. A fal felületén mutatkozó kisebb héza­gokba kalapáccsal verjünk be kisebb kődarabokat vagy kőékeket. A fugá­kat a falazással párhuzamosan töltsük ki és nedves ecsettel simít­suk el.

5. lépés

A szárazon rakott falak a talajon, vagy – a jobb vízelvezetéshez -15 cm magas homokrétegen áll­nak. Ezeket aránylag szélesre kell készíteni, pl. 1 m magassághoz 50 cm vastagság szükséges. A legalsó sor nagyméretű kövek­ből áll. Egy új sorban először min­dig a külső elemeket rakjuk helyre, majd töltsük ki a fal magját.

5. lépés

A kődarabokat a fal középvonala felé lejtéssel helyezzük el, így a fal felfelé vékonyodik, azaz 1 m-en­ként kb. 5-10 cm-rel karcsúbbá válik. Az állóhézagokat minél sűrűb­ben toljuk el egymástól. A héza­gokba kalapáccsal verjünk be kőékeket és kődarabokat, a nagy­méretű kőtömbök mindig jól fe­küdjenek fel és ne billegjenek. A falat lehetőleg szabályos külsejű kődarabokkal fedjük le.

6. lépés

6. lépés

Az alacsonyabb támfalakat alap nélkül is falazhatjuk vagy akár szárazon rakott falként is elkészíthetjük. A támfalak külső oldala eny­hén lejtsen kifelé. A magasabb tereplépcsőket azonban vasbeton falakkal kell kialakítani. A csak egyik oldalukon földdel feltöltött támfalaknál meg kell oldani, hogy a nedvesség el tudjon szivárogni, pl. a fal mögötti rész kavicsos feltöltésével vagy szivárgónyílások készítésével.