Építkezés

Válaszfal építése

Az egyszerű válaszfalak nem te­herhordó, belső falak, amelyek feladata a térelválasztás. Válasz­falakra a tetőtér beépítésekor is szükség van.

A válaszfalakhoz teherbíró aljzatra van szükség. Az aljzat teherbíró képességéhez ismernünk kell a vár­ható járulékos terhelést, amelyet a falazóelemek tömegének és a fal térfogatának (hosszúság x vas­tagság x magasság) szorzatából lehet kiszámítani. A terhelés csök­kentéséhez általában érdemes a viszonylag könnyű építőanyago­kat, így pórusbetont vagy könnyű­betont használni, amelyek ráadá­sul vékony elemek formájában is kaphatók. Egy 4 m hosszú, 2,50 m magas és 10 cm vastag elemek­ből felépített fal tömege azonban még így is eléri a 600-800 kg-ot!

Elválasztó falak

Jó teherbírású aljzatok a talajjal érintkező lemezalapok. A beton­födém is jó aljzat lehet, különösen akkor, ha a válaszfal alatt, annak közvetlen közelében is fal talál­ható. Fagerendás tartószerkezetre általában nem lehet falat építeni. Arra viszont van lehetőség, hogy a födémbe egy megfelelő szélességű acéltartót építsünk be (a fö­dém síkjában vagy afölé). Az épí­tendő fal alatti falazat lehet teher­bíró, de elsősorban vékony falak és falnyílások fölé betett áthidalók­hoz a fal teherbírása gyakran nem elegendő.

Általában rossz aljzat­nak tekintendők az úsztatott esztrichek. Ilyenkor az esztrichet ki kell vésni, az úsztatóréteget el kell tá­volítani és a falat a szilárd aljzatra – ez rendszerint a betonfödém – kell építeni. Ezzel egyúttal azt is megakadályozzuk, hogy a lépés­hang átterjedjen a fal egyik olda­láról a másikra. A legkisebb kétely esetén ellenőriztessük szakember­rel a szerkezetek teherbírását!

A válaszfal tervezésekor különö­sen fontoljuk meg a következőket

A vékonyabb falaknak alig van hangszigetelő képességük. Ha a hangszigetelésre nagy súlyt helye­zünk, akkor nehéz építőanyagokat, pl. mészhomok téglát kell válasz­tanunk, vagy kettős héjazatú, gipsz­karton burkolólapok közé helyezett szigetelőanyagból álló, könnyű válaszfalat kell készítenünk.

Az itt közölt leírás azt mutatja meg, hogyan kell megépíteni egy tető­tér-beépítésnél szükségessé vált válaszfalat. A válaszfal 10 cm vas­tag pórusbeton falazóelemekből készült, a falat vékonyágyazatú habarccsal építjük fel – ez az el­járás utólag beépítendő válasz­falaknál nagyon elterjedt. Az aljzat teherbírásáról itt az alatta húzódó fal gondoskodik.

Terítsük el a habarcsot, majd rakjuk le a sarok­elemeket

Terítsük el a habarcsot

Tisztítsuk meg, majd nedvesítsük be az aljzatot. A legalsó sor falazó­elemet mészcement habarcsba fektetjük, hogy kiegyenlítsük az alj­zat egyenetlenségeit. Terítsük el a habarcsot, majd rakjuk le a sarok­elemeket.

Első sor elem elhelyezése

Első sor elem elhelyezése

Feszítsük ki a kitűző zsinórt. A zsinór mentén rakjuk a habar­cságyba az első sor elemet, majd vízmérték és gumikalapács segít­ségével állítsuk pontosan vízszin­tesre azokat.

Állóhézag kialakítása

Állóhézag kialakítása

Az állóhézag mentén a falazó-elem oldalára a fogazott kenőlappal hordjunk fel vékonyágyazatú habar­csot és rakjuk le a következő ele­met. Gumikalapáccsal ütögessük hozzá a már lerakott elemhez, hogy a habarcs kellően tudjon kötni.

Falhoz való kötés

Falhoz való kötés

A példa szerinti esetben a meg­lévő falhoz való kötéshez is a vé­konyágyazatú habarcs a legmegfelelőbb, mert a fal ezen a helyen sík és tapadóképes.

Habarcs felhordása, vízmértékkel való ellenőrzés

Habarcs felhordása

Hordjuk fel a habarcsot a fo­gazott kenőlappal, majd ütöges­sük helyére a falazóelemet. Vízmértékkel rendszeresen ellenőriz­zük a fal állását, és munka közben használjuk a kitűző zsinórt.

6. lépés

6. lépés

Ha szükséges, a födém alá kerülő utolsó elemeket fűrészeljük le a megfelelő magasságúra. Az utolsó sorban a habarcsot a le­rakandó elemekre hordjuk fel. A még megmaradó rés lezárására a legegyszerűbb a szerelőhabbal való kitöltés, ez egyúttal a kellő stabilitást is megadja a falnak. Természetesen közönséges ha­barccsal is kitölthetjük a rést, amelyet fugázó lapáttal lehet a helyére nyomkodni.

Fal stabilitása, utolsó lépés

A fal kellő stabilitását csak a már meglévő falakhoz való csatlako­zás adja meg. Ha ezek a falak nem egyenletesek vagy tapadásuk nem kielégítő, a bekötéshez más mód­szereket kell alkalmazni. Az egyik lehetőség egy legalább 5 cm mély horony kivésése, amelybe bele­kapcsolódik a válaszfal, ez azon­ban munkaigényes és nem is mindig megvalósítható módszer.

Fal stabilitása, utolsó lépés

Egyes gyártók azt ajánlják, hogy verjünk be a meglévő falba egy köracél rudat, a falazóelembe pe­dig vájjunk egy hornyot, amelybe ez a rúd beleillik. Szögidom­mal is elvégezhetjük a szerelést, ennek egyik szára szintén a falazóelemben készített horonyba kerül. Erre a célra léteznek olyan fém­sínek is, amelyeket a falra kell sze­relni és a falhorgonyokba lehet be­akasztani.

A csatlakozás arra alkalmas sze­relőhabbal is megvalósítható. A be­kötés mindegyik fajtájára érvé­nyes, hogy kialakítása előtt távo­lítsuk el a régi tapétát, a hézagokat pedig köröskörül töltsük ki hagyományos, normál habarccsal. Ez egyúttal a hangszigetelést is javítja.