Ház

Homlokzati tagozatok kialakítása

A homlokzatok tagolásának eszközei a már ismertetett negatív profilokkal való mezőkre bontás, valamint a homlokzatsík elé ugró homlokzatré­szek és – sávok. A homlokzati vakolatmezők felületi struktúrájuk és színük tekintetében, munkahézagok nélkül, legegyszerűb­ben vagy csak a felső rétegükben ké­szített, vagy a teljes vakolatrétegbe süllyesztett negatív profilokkal, nútokkal választhatók el. A nútok vo­nalát ki kell tűzni az alapvakolaton, majd ezek mentén léceket kell elhe­lyezni úgy, hogy azokat a fal fugáihoz kell szegezni.

Ha a nútolás a teljes vakolatvastag­ságban készül, akkor a léceket nem szabad az előfröcskölt falhoz szegez­ni, mert a felület síkba vakolása lehe­tetlen lenne. A teljes mélységű nútolás kialakításához az alapvakolt falon a kirajzolt választó-, ill. osztóvonalak mentén néhány cm szélességben le kell verni az alapvakolatot, és fel kell szegezni az előnedvesített profilléce­ket, majd finom alapvakoló habarccsal a szélek mentén körül kell kenni. Ezután felhordható a felületi vakolat­réteg, amelynek elkészülte után, a lehető legrövidebb időn belül, ki kell venni a profilléceket.

Kapart kőporos felületeknél a hor­nyok végső kialakításának menete a következő:

 • egyszerű homlokzatnál ecsettel, va­lamilyen színezővel átfestik;
 • a horony fenékrészét 2-3 mm vas­tag, eltérő színű, finomra rostált kőporos habarccsal kikenik;
 • a teljes profilfelületet 2-3 mm vas­tag anyaggal átsimítják.

A felületek nútolt tagolása nemcsak a homlokzat változatossá tételének eszköze, hanem a munkahézagok ki­alakításában is nagy jelentőségű, to­vábbá lehetővé teszi a kőporos ha­barcskeverék szakaszos bekeverését. A homlokzatokat a stílus- és formaje­gyektől függően, új és régi épületek­nél egyaránt kisebb-nagyobb felületi tagozatok díszítik (4.58. ábra). Ke­resztmetszeti méretüktől és készíté­sük módszerétől függetlenül a tagoza­tok általában a felületek megosztásá­ra, elválasztására és a nyílások kere­teinek hangsúlyozására szolgálnak. Készülhetnek teljes keresztmetsze­tükben vakolóhabarcsból, előre ugró falazatrészre és előregyártott kivitel­ben (4.59. ábra).

Vonalvezetésük lehet:

 • egyenes;
 • ívelt;
 • köríves.

A vakolt tagozatok általában kisebb kiülésűek és kisebb profil keresztmetszetűek, a homlokzatok függőleges vagy vízszintes irányú tagolásának és nyílások keretezésének eszközei. A habarcsba kevesebb oltott meszet adagolva, elkerülhető a hajszálrepe­dések keletkezése. A rétegvastagsá­got a felület nedvszívó képessége, a légkör páratartalma és a cement kö­tési ideje határozza meg. A legegyszerűbben a nyílások körüli, eltérő színű szalagtagozatok készíthetők el. A 4.60.-4.63. ábrán egy Lasselsberger-KNAUF nemes vakolati rendszerrel készült házon át mu­tatjuk be a szalagtagozatok kialakítá­sát.

A szalagtagozatok kent és húzott pro­filokkal dolgozhatók fel az alapvako­latra (4.64.-4.66. ábra) egy és két ré­tegben; vakolatból simítva és (vagy) felületi kőporos réteggel bevonva.

Homlokzati felület profiljai

4.59. ábra. Homlokzati felület profiljai a) vakolt simított felülettel; b) vakolatból, kő­poros felületi réteggel; c) előregyártott, po­lisztirol betétes; d) előregyártott, gipsz- vagy cementkötésű profilokból, a felületre ra­gasztva.

Homlokzat­vakolat

4.60. ábra. Homlokzat­vakolat és a nyíláskeretek profilozásának készítése a) vakolatlan állapot; b) kész homlokzat; 1 nyílás­keret; 2 sarkok levágása; 3 ablak elhelyezése; 4 szemöldök oldalsó kirabicolása.

Homlokzati nyíláskeret

4.61. ábra. Homlokzati nyíláskeret (részlet).

 Homlokzati nyíláskeret vakolatlan/vakolt nézete

4.62. ábra. Homlokzati nyíláskeret vakolatlan/vakolt nézete.

Nyíláskeret részletei

4.63. ábra. Nyíláskeret részletei (a 4.62. ábra szerinti helyeknél) a) szemöldök; b) füg­gőleges metszet; c) könyöklő; 1 főfal; 2 levá­gott (káva) sarok; 3 áthidaló; 4 szerkezeti hő­szigetelés; 5 ablak; 6 porán hab; 7 rögzítő ka­pocs; 8 tiplis rögzítés; 9 könyöklő (vak) desz­ka; 10 horgony; 11 huzal; 12 szegezés; 13 alapvakolat; 14 kiemelt szalagvakolás; 15 nút; 16 nyíláskeret nemes vakolat (simított) rétege; 17 falfelület nemes vakolat (dörzsölt) rétege; 18 nútsimítás (mélyszínű) finom kőporral simítva; 19 „kapart” felület; 20 rögzítő szegő; 21 szegezés; 22 ablakbádog; 23 ab­lakdeszka.

Homlokzati vakolat

4.64. ábra. Homlokzati vakolat szalagpro­filjai a) négyzetes; b) profilhúzott.

Szalagprofil készítése

4.65. ábra. Szalagprofil készítése kőporos simító réteggel; a) alávakolás; b) kőporos vakolatfelkenés a lécek közé; c) felületi si­mítás.

Húzott szalagprofil készítése

4.66. ábra. Húzott szalagprofil készítése a) szegezés + lágyhuzal; b) vakolatkészítés sablonnal.

A falazással készülő tagozatok – sta­bilitásukat és készítési technikájukat tekintve – kedvezőbbek az előzőek­nél. Az épület falszerkezetével együtt előfalazott megfelelő keresztmet­szetű tagozatok lényegesen jobban ellenállnak az időjárás viszontagsá­gainak, mint a vakolt tagozatok. A nagyobb keresztmetszeti méret mi­att a kívánt profilhoz legyártott le­mezborítású sablont két vezető lécen kell csúsztatni (4.67.-4.68. ábra).

A habarcshoz közepes mennyiségű ce­mentet kell adagolni. Húzott homlok­zati tagozatba gipszet adagolni tilos, mert a kültéri levegő nedvességtartal­mának változása miatt keletkező há­romirányú térfogatváltozáskor kelet­kező feszültségekből adódóan a tago­zat leválhat a falról. Könnyített szerkezetű, nagyobb kiülésű párkányok a homlokzaton előfalazás nélkül is készíthetők, ha a fala­zathoz előre vagy utólag, tiplis rögzí­téssel valamilyen fémszerkezetet rögzítenek a párkány stabilizálására (4.69.-4.70. ábra). A rabicolással készülő párkányoknál a profil szerke­zeti vastagsága 3-5 cm legyen, és a rabichálót legalább 2 cm-es takarással kell fedni, hogy a vakolat ne fokosod­jon. A párkányokba kerülő fémszer­kezet horganyzott felületű, a rabic habarcs pedig cement kötőanyagú le­gyen.

Az előregyártott párkánytagozatok felhelyezéséhez a beállványozott homlokzaton bizonyos előmunkála­tokat kell végezni. Az előregyártott elemek fém tiplis kapcsolással és ra­gasztással, valamint csavaros kötéssel és horgonyzással rögzíthetők a hom­lokzathoz (4.71.-4.73. ábra). Gipsz alapanyagú elemek legfeljebb kisebb átmérőjű és felületű tagoza­toknál, rizalitoknál és ornamentikák­nál használhatók. Fontos tudni, hogy gipszfelületekre sem kőporos, sem nemes vakolat nem hordható fel, eze­ket csak színezni lehet. A gipszes fe­lületekre felhordott kőporos fröcskölések néhány év elteltével levelesen lehullanának.

Az ereszpárkányokhoz beépített elő­regyártott elemeket felületi színezés­sel vagy kőporos fröcsköléssel látják el (4.74. ábra). Közbenső osztópár­kány is készülhet az ereszpárkányhoz hasonlóan, de az előkészítésnek pon­tosabbnak kell lennie. Az előregyártás legegyszerűbb válto­zata, ha a homlokzati sablon segítsé­gével, munkaasztalon gyártják le a kívánt profilokat (4.75. ábra). A kész profilok kötés után, száraz állapotban beépíthetők.

Az előregyártás legkölt­ségesebb változata az üzemi extrudálással készített profilkeresztmetsze­tek kialakítása, amely annyiban ha­sonlít a téglagyártás folyamatához, hogy ott a téglákat „szelik”, itt pedig az elemeket vágják a megfelelő méretre. Elterjedtebb ennél a sablonos előregyártás, amit a kötési idő lassú­sága korlátoz, tulajdonképpen csak gipsz anyagú elemek gyárthatók elő gyorsan, nagy mennyiségben (4.76.-4.79. ábra).

Előfalazott homlokzati főpár­kány

4.67. ábra. Előfalazott homlokzati főpár­kány tagozatának vakolása 1 kifalazás; 2 homlokzati vakolat; 3 párkányprofil, ha­barcsréteg; 4 alsó vezetőléc; 5 fölső támasz-tóléc; 6 kampós rögzítés; 7 horgonyléc; 8 sablon profilbádog eleme; 9 sablongerinc; 10 sablon, támasz; 11 sablontalp; 12 csúszó perem.

Homlokzati osztópárkány

4.68. ábra. Homlokzati osztópárkány vako­lása kifalazásra 1 főfal; 2 kifalazás; 3 tago­zati profil; 4 fasablon; 5 profilbádog, sablon­hoz szegezve; 6 vezető-(sín-) léc; 7 kampós­szeg rögzítés; 8 támasztóléc.

Az utóbbi évek technikai újdonsága a porán hab anyagú előregyártó sab­lon, ahol a porán habot a mintaelemre dolgozzák fel úgy, hogy a profilfelüle­tet egyszerű háztartási zsugorfóliába csomagolva helyezik a habosított ré­tegbe. A fóliarétegnek köszönhetően a mintaelem kivehető és az öntőfelü­let megfelelő simaságú lesz. A régóta ismert technikával készülő főzött csontenyv-formák időtállósága jóval kisebb, mint a porán hab vagy a fix készítésű elemeké.

Öntödei homok­kal való előregyártás esetén egy minta csak egy elemhez használható, tehát csak kis mennyiség esetén gaz­daságos. A gipsz anyagú öntőformák igen előnyösek a sorozatgyártásban. A felületi tapadás megakadályozá­sára a negatív sablon felületét vagy olajozni kell, vagy film-, esetleg lakk­réteggel kell bevonni.

homlokzati párkány

4.69. ábra. Rabicolással készülő nagy kiülésű homlokzati párkány 1 tartókengyel fém-tiplis kapcsolással; 2 rabicháló hosszanti bordázattal (+ pálca behelyezéssel); 3 rabicolás; 4 párkányprofil; 5 sablon; 6 vezető/tá­masztó (sín) lécek; 7 kampós rögzítés.

Rabicolt párkány

4.70. ábra. Rabicolt párkány készítése a) vázszerkezet előkészítése; b) rabicháló be­építése; c) rabicolás öntése, elkenése; d) párkányprofil kihúzása; e) párkány fölső le­zárása (ereszpárkánynál elmaradhat) 1 tartó, főfal; 2 kengyel; 3 párkányprofil (terv); 4fém-tiplis kapcsolás; 5 csavaros kapcsolás; 6 ra­bicháló; 7 kiöntés rabic anyaggal; 8 rabic réteg; 9 felület kiegyengetése; 10 végleges profil kihúzása sablonnal; 11 vezető/tá­masztó léc; 12 sablon; 13 szabályozható tá­masz; 14 perlit beton kiöntés; 15 lezárás (bá­dogos munka alá).

Előregyártott homlokzati pár­kányelem

4.71. ábra. Előregyártott homlokzati pár­kányelem felerősítése ragasztással és dübelezéssel.

Előregyártott homlokzati pár­kányelem

4.72. ábra. Előregyártott homlokzati pár­kányelem elhelyezése dübeles és horgany­zott kapcsolással 1 előregyártott párkány­elem; 2 ragasztó réteg; 3 kampó; 4 kihorgonyzás; 5 dübeles kapcsolás; 6 hézagok és kitöltésük; 7 furat; 8 ék; 9 kampósszeg; 10 szorító ék; 11 ideiglenes tartóheveder.

Helyszínen előregyártott pár­kány

4.73. ábra. Helyszínen előregyártott pár­kány készítése a) az előregyártás; b) az elhe­lyezés előkészítése; c) elhelyezés; d) kész párkány; 1 előregyártó felület; 2 előregyártó sablon; 3 negatív profil gipszből; 4 hajtóka; 5 profilléc; 6 kiöntő anyag; 7 előregyártott párkányelem; 8 horog; 9 kampósszeg; 10 tám léc; 11 ék; 12 szintező ék; 13 dübeles kapcsolás; 14 horganyhuzal; 15 feszítő szorí­tás; 16 kibetonozás (könnyűbetonnal); 17 ra­gasztóhabarcs-réteg; 18 főfal.

 Előregyártott elemes homlokzati főpárkány

4.74. ábra. Előregyártott elemes homlokzati főpárkány beépítése 1 főfal; 2 előregyártott, hőszigetelő betétes könnyűbeton ereszpár­kány; 3 hézagkikenés; 4 kőporos fröcskölés; 5 kőporos vakolat.

Párkány előregyártása munka­asztalon

4.75. ábra. Párkány előregyártása munka­asztalon.

Kis kiülésű tagozati profilelem előregyártása

4.76. ábra. Kis kiülésű tagozati profilelem előregyártása a) padlóburkolaton, pillanat-szorítóval kapcsolt sablonban; b) munkaasz­talon, ékszorítású sablonban; 1 profilelem; 2 hosszanti lágyhuzal; 3 kiemelő kampó; 4 záró zsaluprofil; 5 negatív zsaluprofil; 6 szorító; 7 munkaasztal; 8 támasz; 9 szorítóék pár.

Tagozati profilok sablonjai

4.77. ábra. Tagozati profilok sablonjai a) gipsz; b) fémlemez; c) porán hab vagy öntödei homok 1 kész (vagy etalon) elem; 2 emelő­kampó; 3 gipszforma; 4 fémlemez forma; 5 zsalutalp; 6 támaszdeszka; 7 öntödei homok vagy porán hab kitöltés; 8 keretléc.

Előregyártó sablon enyvformához

4.78. ábra. Előregyártó sablon enyvformához, porán hab vagy öntőhomok profilozáshoz (az ábra az enyves változatot mutatja be) a) teknő; b) a behelyezett mintaprofil közötti tér kiöntése; c) kész, negatív öntőprofil; d) pro­filelem készítése 1 minta; 2 láda; 3 horgony; 4 keresztborda; 5 enyvkiöntés; 6 megkemé­nyedett felület; 7 negatív profil; 8 párkány­elem; 9 tagozati anyag betöltése; 10 léccel való lehúzás; 11 kiemelő kampó.

Előregyártás gipsz anyagú elemben

4.79. ábra. Előregyártás gipsz anyagú elemben.

Előregyártott nyíláskeret ablak­hoz

4.80. ábra. Előregyártott nyíláskeret ablak­hoz.

 Előregyártott elemek összedol­gozása

4.81. ábra. Előregyártott elemek összedol­gozása (pontos munka esetén az előregyár­tott jelleg teljesen eltűnik).

velt záradékú nyíláskeretek

4.82. ábra. Ívelt záradékú nyíláskeretek szerkesztése a) ívelt; b) félkör; c) elliptikus; d) kosárgörbe.

Nyíláskeret készítése

4.83. ábra. Nyíláskeret készítése profilo­zott tagozattal a) nyíláskifalazás az ablak el­helyezési rése (v) méretének figyelembe vé­telével és a felület vakolása; b) segédele­mek és lécek felszerelése a sablonpályához; c) ívelt párkány kihúzása; d) a függőleges ta­gozat kihúzása 1 főfal; 2 ívelt nyílásáthida­lás; 3 homlokzati alapvakolat; 4 kitűzött pár­kány; 5 keresztállvány; 6 szorító ék; 7 „nullpont” = szeg; 8 irányléc (sín); 9 „körzőszár”; 10 sablon; 11 kávaléc, mint támasztó sín; 12 szorító támasztás; 13 szegezett rögzítés.

Ívelt záradékú nyíláskeret

4.84. ábra. Ívelt záradékú nyíláskeret tago­zatának készítése többpontos körzőnyílással, ugyanazzal a sablonnal a) nagy sugárral; b) kis sugárral; 1 tagozat; 2 két oldalon ék alakú sablon; 3 körzőszár; 4 nagy sugár „nullpontja”; 5 bevágás a kis sugárhoz; 6 kis sugár „nullpontja”; 7 kereszttámasz; 8 szo­rító ék; 9 középpontot tartó állvány.

Sablon készítése tagozathúzás­hoz

4.85. ábra. Sablon készítése tagozathúzás­hoz a) kívánt profil rajza; b) sablon; c) egyol­dali ék kiképzés; d) kétoldali ék, kétoldali deszka gerincelemmel 1 profilgyalu (lemez); 2 sablongerinc; 3 sablontalp; 4 profilkereszt­metszet.

belső húzott párkánya és nemes vakolati textúrája

4.86. ábra. Homlokzati párkányhúzási technikával készülő lakótér belső húzott párkánya és nemes vakolati textúrája a) bejárati oldal; b) tömör fal felöli oldal 1 húzott párkány; 2 dörzsölt nemes vakolat; 3 sima fal; 4 kandalló; 5 falnyílás; 6 elektromos kapcsolók.

Az előregyártáshoz használható pro­filok készíthetők:

 • cementes habarcsból;
 • betonból (könnyűbetonból);
 • gipszes habarcsból (tiszta gipszből);
 • kombinált betéttel (pl. polisztirol profillal).

Az elemeket horganyzott acélbeté­tekkel erősített kivitelben kell elké­szíteni. Ha a gipszes és cementes ha­barcsokba szálas anyagokat (sertés-sörte, teveszőr, lósörény, tépett üveg­szál, kenderrost, géz stb.) kevernek, a szerkezeti vastagság csökkenthető.

Külső munkák esetén csak megkötött és kiszáradt elemek építhetők be, mi­vel:

 • a kötéskori, főként a száradáskori méretváltozás gipszes anyag esetén akár a 9%-ot is elérheti, ami nyers beépítésnél egészen bizonyosan az elem leválását okozza;
 • a homlokzati utókezelés nyáron körülményesebb;
 • az ősszel, nyers állapotban felhe­lyezett elemek kifagyhatnak;
 • nyers felületekre sem kőporos, sem pedig festékrétegek nem hordha­tók fel.

Az előregyártott elemek csatlakozá­sait finoman el kell dolgozni (4.80.-4.81. ábra). ívelt homlokzati tagoza­tokat és párkányokat elsősorban ab­lakok, ajtók és falnyílások nyíláske­reteinél alkalmaznak. Készülnek elő­regyártva és a helyszínen, „húzott” formában. Az előregyártás menete azonos az előzőekben elmondottak­kal. Az ívelt elemeket általában rövi­debbre gyártják, mint az egyenese­ket, mivel a gyártósablon felületi mé­rete így kisebb lehet, és a beépítés is egyszerűbb rövidebb elemekből.

Az ívelt elemek az egyenes elemek sab­lonjával munkaasztalon előregyárt­hatok, a sablon húzásával, úgy, hogy a nyílás vagy az ív sugarának ismere­tében a sablont egy lécből szerkesz­tett körzőhöz kell kapcsolni, ívelt tagozatok húzott alakzatait helyszíni készítés esetén a falra, előregyártás esetén a munkaasztalra kell felszerkeszteni (4.82. ábra). Legegy­szerűbbek az egy pontból végezhető, bonyolultabbak a többpontos szer­kesztések. A tagozatok sablonjai a falra és a falnyílásba szerelt segédáll­ványok közbeiktatásával vezethetők végig a sablonpályán (4.83.-4.84. ábra).

Ívelt tagozatok készítésekor be kell tartani a következő szabályokat:

 • függőleges (vagy egyenes) nyílás­keretek és ívelt tagozatok tökéletes csatlakoztatása érdekében elsőként mindig az ívelt, majd az egyenes tagozatot kell elkészíteni;
 • az ablakkávák csak a nyíláskeret kihúzása után vakolhatok;
 • a nyíláskeretet megszilárdult alap­vakolatra kell felhordani.

A tagozathúzó sablon profiljának ke­resztmetszete azonos a tervezett pár­kányéval (4.85. ábra). A sablon fon­tos része a gyalulemez, amelynek anyaga – a használat gyakorisága függvényében – nem oxidálódó, vi­szonylag nagy szilárdságú fémlemez (alumínium, horganyzott vagy rozs­damentes acél).

A gyalulemezt a kí­vánt profilméretre vágva, többnyire szegezéssel erősítik a nála nagyobb, ferde élű és profil keresztmetszetű sablongerincre. A sablongerinc fa­eleme derékszögben kapcsolódik a talphoz. A gerincelem ék alakú ferdí­tett profilja lehet jobbos vagy balos, aszerint, hogy jobbkezes vagy balke­zes ember használja. A legcélszerűbb a gyalulemezt két oldalán ékes kiala­kítással (lásd 4.85.d. ábra) készíteni, mert ilyen sablonnal a párkány bár­melyik irányba húzható, és – ami még ennél is fontosabb – a függőleges nyí­láskeretek két oldala mentén a felfelé húzás jobbos-balos változatban is le­hetséges (az egyoldalas sablonok vagy csak fölfelé, vagy csak lefelé húzhatók). A lefelé húzásnál a profil­rajzolat sokkal tökéletlenebb, mint a felfelé húzásnál, és hasonlóan, az ívelt záradékoknál is jobb a felfelé húzás.

Két rétegben készülő tagozatokat – ha a felső réteg nemes vakolat vagy fi­nom kőporos habarcs – két ütemben kell készíteni. Ehhez a kihúzó sablon gerincéhez kapcsolható gyalulemezből kettőt kell készíteni, a kisebbik lemezzel az alapvakolat, a nagyob­bikkal a végleges felületi réteg húz­ható le. A cserélhető gyalulemezt szárnyas csavarokkal kapcsolják, ill. rögzítik a gerincprofilhoz. A kétré­tegű párkányokhoz készíthető két (külön-külön méretű) sablon is, ame­lyek használata esetén a két eltérő munkafázis egy időben végezhető ugyanazon a homlokzaton. Az ilyen sablonok gyártásánál a fa keretváza pontosan meg kell egyezzen, mert el­lenkező esetben a kiépített vezetősín­ kapcsolat pontatlanságokat okozhat.