Ház

Homlokzatvakolatok

Az épületek határoló falainak külső felületeit, a homlokzatokat általában homlokzatvakolatok védik a káros külső hatásoktól.

Az épület építésé­nek utolsó fázisában készülő homlok­zatvakolatok lehetnek:

 • egy- és
 • többrétegű vakolatok.

Tartós, jó homlokzatvakolat csak megülepedett, száraz felületre hord­ható fel. A beton- és a vasbeton szer­kezetek homlokzati felületét téglával, válaszfallappal vagy más, jó hőszige­telő képességű anyaggal kell borítani, máskülönben a homlokzatvakolat el­színeződik. Kiválóan használhatók erre a célra az AUSTROTHERM és a HERAKLITH hőszigetelő zsaluzó elemek.

A homlokzatokat díszítő vakolt pár­kányok magja általában téglából kifa­lazva készül, a kész párkány végleges alakját bádogborítású deszkasablon adja meg. Nagyobb kiülésű párká­nyok magja vasbeton. Egyrétegű, kevésbé időjárásálló hom­lokzatvakolatok általában igénytele­nebb épületeknél készülnek. A kétrétegű homlokzatvakolatok alsó rétege, a durva vakolat kiegyenlíti az egyenetlen falfelületeket. Az erre ke­rülő felső réteg lehet – a belső vakola­tokhoz hasonlóan – simító réteg, amelyet utólag festenek, és lehet kő­poros vakolat, nemes vakolat stb. A homlokzatvakolatok minőségét – éppúgy, mint a belső vakolatokét – a habarcs összetétele, a kivitelezés, va­lamint a felületképzés határozza meg.

Vakolatfajták

A durva homlokzatvakolat egy réteg­ben készül; a habarcsot serpenyővel csapják fel a falra, és tovább nem dol­gozzák meg, tehát lécet és simítót nem használnak.

A kanállal megdolgozott homlokzat­vakolatot ugyanúgy hordják fel, mint a durva homlokzatvakolatot, a felcsa­pott habarcsot kőműveskanállal el­egyengetik, de nem simítják el. A sima homlokzatvakolatok az elő-fröcskölésen kívül legalább még két réteggel készülnek. A simító réteg anyaga finom mészhabarcs vagy ce­menttel javított mészhabarcs. Többrétegű vakolatként készülnek az egyszerű, a rusztikus, esetleg a hő­szigetelő homlokzatvakolatok, ame­lyeknél az egyes rétegek felhordása – technológiai és funkcionális igények miatt – külön-külön, rétegenként tör­ténik.

A vakolás előtti munkafázisok és a vakolás menete a következő:

 • a homlokzati gépészeti vezetékek és csatlakozások kiépítése (a falak­ban és kívül);
 • a homlokzati állványok megépítése;
 • a szükséges kifalazások, javítások elvégzése;
 • a falfelület letisztítása, portalanítá­sa durva, majd puha seprűvel;
 • a száraz falfelületek benedvesítése;
 • az előfröcskölés, kellősítés (gúzolás);
 • az alapvakolat elkészítése;
 • a fedő (simító, kőporos vagy ne­mes, esetleg rusztikus) vakolat el­készítése;
 • a natúr vakolatok színezése
 • a javítások elvégzése és a vakoló-állvány elbontása.

A rétegek elkészítése

Előfröcskölés

A benedvesített falfelület a homlok­zatvakolás előkészítéseként előfröcsköléssel (gúzolással, azaz kellősítéssel) kell ellátni. Az előfröcskölés anyaga mindig a vakolóhabarcs hígí­tott változata, amelyhez 10-20% többletcementet kell adni. Ennél több cementet tartalmazó vagy ce­menttejes fröcskölésnél a fal páradif­fúziós ellenállása megnövekedhet, ami páralecsapódást okozhat. A ked­vezőtlen folyamattal együtt jár a kifa­gyás veszély és a vakolat gyors elöre­gedése.

A vasbeton felületeket (pl. áthidaló­kat) sűrűbb, de a fröcskölő habarc­csal azonos minőségű keverékkel kell előfröcskölni. Régebbi, bontott anyagból épült házak esetén a hom­lokzati „sóvirágok”, más néven kivirágzások keletkezésének megakadá­lyozására a „savas” és kormos téglákat lehetőleg el kell távolítani, de elegendő lehet 2-3 cm-es kivésés is. A hiányzó részeket azután ki kell rabicolni. Esetleg megfelelhet vegysze­res közömbösítés is. Ezek hiányában a kivirágzott téglákat vagy a mészkivirágzásos felületeket – ha azok folt­szerűen, legfeljebb 1-3 téglányi fe­lületen jelentkeznek – 3-5 mm vas­tagságban vonjuk be szulfátálló ce­mentből (S-54) 1:1 arányban kevert

finom cementhabarcs réteggel. Ha az ilyen foltszerű, cementhabarccsal ke­zelt felületek nem haladják meg az össz felület 1-2%-át, akkor a falszer­kezet lélegzése akadálytalan lesz, m*t a foltok párazárása elhanyagol­ható. Az előfröcskölés szilárdulási ideje nyáron 1 nap, ősszel és tavasszal 2 nap. Ennél hosszabb idő eltelte után az előfröcskölt réteget permetezéssel nedvesíteni kell, mielőtt a vakolást megkezdenénk.

Vakolósáv kitűzése homlokza­ton

4.27. ábra. Vakolósáv kitűzése homlokza­ton 1 vakolandó falfelület; 2 vakoló sarokléc; 3 vízszintes zsinórozás; 4 függőleges zsinórozás; 5 iránypontok, kerámia vagy fa lapocs­ka; 6 szegezés; 7 lábazat; 8 eresz; 9 ablakok.

Homlokzatvakolás kötélgerincű vakolósávval

4.28. ábra. Homlokzatvakolás kötélgerincű vakolósávval 1 műanyag vagy drótkötél; 2 vakolandó fal; 3 kampós rögzítés; 4 „U” alakú alsó kampó; 5 menetes feszítő; 6 anya; 7 villáskulcs; 8 kötés; 9 kampó az alsó lehú­záshoz.

Nútolás simító habarcsrétegben

4.29. ábra. Nútolás simító habarcsrétegben kaparókéssel 1 „v” vastagságú simítóréteg; 2 sima felület; 3 nút; 4 irányléc; 5 nútkaparó; 6 „U” alakú vágóéi; 7 nútsimító.

 Nútvágás és simítás simító- és alapvakolatban

4.30. ábra. Nútvágás és simítás simító- és alapvakolatban 1 alap- és simítóvakolat réte­gek; 2 simított felület; 3 nút; 4 előrajzolás; 5 nútvágás; 6 fűrészfogas nútvágó; 7 irányléc; 8 nútsimító.

Alapvakolat

Alapvakolatot általában a homlok­zatvakolatok összes típusánál kell készíteni. Az alapvakolat egyrészt le­zárja a falszerkezetet, másrészt eltün­teti a felületi egyenetlenségeket, és hordja a fedőrétegeket. Minősége alapvetően befolyásolja a végleges homlokzati megjelenést. Az alapvakolat olyan jobb minőségi osztályba tartozó habarcsból készül­jön, amelynek zsugorodása és rugal­massága közel azonos a falszerkezet ugyanilyen jellemzőivel. A jobb és időt állóbb minőség érdekében felhor­dott, a szükségesnél nagyobb ce­menttartalmú alapvakolat azonban – hasonlóan az előfröcskölésnél leírtakkal – nagyon káros a későbbiek során.

A homlokzatvakolat minősé­gét nagy mértékben befolyásolja:

 • a habarcsban levő homok szem­szerkezete;
 • a homok agyag-iszaptartalma;
 • a habarcs mész- és egyéb csomók­tól való mentessége;
 • üzemben kevert habarcsoknál az „előregyártás” minősége;
 • a bedolgozási hőmérséklet;
 • az utókezelés.

A vakolási munka során igen lénye­ges a vakoló vagy iránysávok kijelö­lése és elkészítése, amelynek több módja is ismeretes. A leggyakoribb a hagyományos vakoló sáv készítése és a feszített huzal használata.

A vakoló sáv készítésének sorrendje a követ­kező (4.27. ábra):

 • saroklécek kampózott rögzítése, függőzése, ellenőrző mérések;
 • a vakoló sávok iránypontjait meg­adó fa- vagy kerámialapocskák lá­bazat fölötti, „zsinórba” állított fel­ragasztása, majd ugyanez az eresz vagy főpárkány alatt;
 • az alsó és fölső iránypontok közötti összekötő pontok kétirányú zsinó­ros bemérése, majd a lapocskák el­helyezése;
 • a függőleges irány- vagy vakoló sá­vok elkészítése. A függőleges va­koló sávok helyett – ablakos hom­lokzatoknál – a vonalba elhelyezett kávaléc is megfelel. Ilyenkor a va­koló sávot a kávaléc meghosszab­bításával kell az ablakok alatt és felett elkészíteni;
 • a kitöltő vakolat felhordása és eldolgozása;
 • az iránylapocskák kibontása, vakolatkikenések, javítások;
 • a kávák kikenése.

Kevésbé ismert, de kedvelt módszer a zsinórózott vakolás (4.28. ábra). A megoldás lényege, hogy függőleges irányítósávként egy 8-10 mm-es sodrott drót- vagy műanyag kötelet használnak, a fémpálcás belső vako­lásokhoz hasonlóan. A függőleges vezető sáv egy fölül rögzített, alul fe­szített kötélzet. A vakolás megkez­dése előtt habarcsból vezető sávot kell készíteni, hogy a felület vakolá­sakor az oldalirányú léccel való lehú­zásnál a kötél ne mozduljon el a fal­tól. Ehhez a vakoló sávhoz elegendő a felcsapott habarcsot kanállal el­egyengetni, és rövid szikkadás után elkezdhető a felület vakolása.

A zsinóros vakoló sávval való hom­lokzatvakolás technológiai sorrendje a következő:

 • a függőleges sávok kitűzése;
 • a fölső kampó fugákba való leve­rése;
 • az alsó oldalon a kampó félig való beütése a fugákba;
 • a kötél fölső kampóhoz és az alsó feszítőhöz való kötése és a kötél ki-merevítése a menetes feszítővel;
 • az alsó „U” kampó teljes beütése a kötél egy vonalba állításával és pontosításával;
 • a kötelek helyzetének beállítása, szükség szerint alátétékeléssel;
 • a vakoló sáv durva kikenése;
 • a felület kivakolása;
 • a kávák kikenése;
 • a kampósszegek és a kötél kibon­tása;
 • a keskeny vakolás és az iránysáv (kötél) helyén.

Tégla, YTONG, gázbeton és vasbe­ton falak esetén az alapvakolatot az előzőekben és a belső vakolásnál leír­tak szerint kell elkészíteni. Vályogfalakon a homlokzatvakolás technológiája alapvetően azonos a belső vakolásnál leírtakkal, a követ­kező kiegészítésekkel:

 • falazott és vert vályogfalak esetén a külső homlokzati alapvakolat csak legalább 1 éves falazatra hordható fel;
 • a felületi korrózió okozta elszíne­ződések elkerülése érdekében a fe­lületi tapadás fokozásához csak hor­ganyzott hálót és huzalt használ­junk.
 • a falfelület portalanítása után ne nedvesítést, hanem híg előfröcskölést végezzünk az „aznapi” alap­vakolatok alá. Az előfröcskölés anyaga nem tartalmazhat több ce­mentet, mint a vakolati réteg ha­barcsanyaga.

A hőszigetelő alapvakolatok ma már főként „száraz”, üzemileg előkevert anyagból készülnek.

A hagyományos technológiával készíthető hőszigetelő alapvakolatok a következők:

 • perlit;
 • polisztirolgyöngy;
 • „Liapor”;
 • pihentetett (és rostált) kazánsalak hozzáadásával készített vakolatok.

A leggyakoribb, hogy a homok szem­szerkezetéhez igazított perlites keve­réket használnak. A perlit Pl.; P2; vagy PO minőségét a szükséges kon­zisztencia határozza meg. A poliszti­rolgyöngy általában azonos keverési arányban használható. A perlit és polisztirolgyöngy adalék nedves térfogati aránya alapvakola­tok esetében a következő: 1-3 cm-nél max 20 %; 3-5 cm-nél max 30 %; 3-8 cm-nél – ahol a vakolatot rabichálóval és a fedőréteg alatt legalább 1 cm-es normálvakolattal erősítik -40%.

Perlit és polisztirolgyöngy adagolása esetén a habarcs mésztartalmát nem szükséges megváltoztatni, csak a ce­mentmennyiséget kell minimális mér­tékben növelni. 1 m3 kész habarcshoz szükséges többletcement-mennyiség (350-es) a hőszigetelő adalék %-ának függvényében a következő:

Adaléktábla

A „Liapor” (égetett agyagkavics) és a rostált salak alkalmazása nálunk nem annyira elterjedt, annak ellené­re, hogy a salakot a két világháború között széles körben használták, és a megmaradt épületeknél még ma is vi­szonylag jó állapotban van. Ennek visszaszorulása a hazai perlit gyártásra vezethető vissza. Bár a salak hőszige­telő képessége rosszabb, mint a perlité, indokolt lenne újra felfedezni, mivel a vakolat időtállóságát, stabili­tását erősen javítja. Alapfeltétel vi­szont a legalább két évig pihentetett salak használata.

A „Liapor” égetett agyagkavics ter­mészetes agyagból, a perlithez hason­lóan duzzasztással és égetéssel készí­tett féltermék, amely a habarcshoz keverve kiváló hőszigetelő képességű anyagot ad. A keverési arány a perlit, illetve polisztirol adaléknál bemuta­tott %-ok szerinti, amelyet próbakeveréssel és próbafeldolgozással kell pontosítani. A vakolat leggazdaságo­sabban 4-8 cm-es rétegvastagság­ban készíthető.

Süllyesztett vagy negatív profi-lozású

4.32. ábra. Süllyesztett vagy negatív profilozású (kváderes) homlokzati felületek a) négyzetes nutolás; b) ívelt nutolás, vésett ho­ronnyal; c) lépcsős profil, visszaugratott so­rokkal; d) ék alakú profil, véséssel; e)…f) ta­gozott profillal, fogazott előfalazással; g) kú­pos, egyedi felülettel, fogazottan falazott falra.

Fedő vakolat, felületi vakolatréteg

A fedő vakolatok határozzák meg az épület, a homlokzat végleges külső megjelenését. A kialakíthatóság sok­féleségét jól mutatják a változatos ut­caképek, amelyek a hasonló épület­tömegek ellenére sem unalmasak és egyhangúak.

A fedő vakolatok felülete lehet:

 • sima;
 • nútolt;
 • profilozott vagy profilhúzott;
 • tagozatokkal kiegészített sima és felületi struktúrájában eltérő;
 • kőporos: fröcskölt, kapart és dör­zsölt;
 • különleges felületű.

A sima vakolatok simító rétege 2-4 mm vastagságú, amelynek habarcs­anyagát az alapvakolatéval azonos minőségben, kis iszaptartalmú ho­mokadalékkal kell készíteni (a könnyebb felületi eldolgozás miatt). A si­mító réteg legalább egynapos alapva­kolatra hordható fel. A nútolt fedő vakolatot – hasonlóan a sima vakolathoz -, de 8-10 mm-es vastagságban hordják fel. Készíthető vékonyabb réteggel is, a nútolás (ho­rony) mélysége azonban eleve meg­határozza a habarcsréteg szükséges vastagságát (4.29.-4.31. ábra). A nú­tolt vakolatok esztétikai szempontból lehetnek ugyan kiválóak, de stabilitá­suk és időtállóságuk tekintetében mindenképpen rosszabbak, mint a sima vakolatok.

Profilozott vagy profilhúzott vakola­tok esetén gondosan meg kell ter­vezni a vakolat előkészítő munkáit, ide értve a falazást (4.32. ábra) is, mert gyakran már ekkor, a téglasorok szélességi méreteinek változtatásával ki kell alakítani a profilokat. A víz­szintes tagolást az üresen maradt (hagyott) bemélyedés vagy falhorony adja meg, az esetleg szükséges függő­leges profilozást vagy a falazáskor fa­lazzák, vagy utólag vésik ki (4.33.-4.35. ábra).

A nyíláskiváltásoknak alkalmazkod­niuk kell a nyílászárókhoz és az épü­let stílusához. Ennek megfelelően kell a kváderes záradékot kiszerkesz­teni, és a tagozati profilok hornyait falazáskor vagy betonozáskor kihagy­ni. Téglaboltozat esetében a fogazás könnyen elkészíthető. Monolit vas­beton szerkezet esetén a kiváltás kvádereinek rajzolatát a zsaluzat belső oldalán ki kell szerkeszteni, és zsalu­ként kell profilozni. Előregyártott át­hidalóknál az áthidaló külső síkjának a profilhoronyhoz képest 1-2 cm-re kell lennie.

A kváderes negatív profilozás munka­fázisai a következők:

 • a falazat hornyainak előkészítése, ha kell, véséssel korrigálva;
 • a teljes falfelület előfröcskölése;
 • az iránysávok elkészítése;
 • a sík felület alapvakolása;
 • a hosszanti hornyok profilszerszám­mal való kialakítása;
 • a kereszthornyok profilozása;
 • a sík felület kialakítása:
 • sima vakolásnál 2.. .4 mm-es si­mító rétegben;
 • dörzsölt, kanállal megdolgozott vagy durva fröcskölt felülettel.
 • a hornyok kitisztítása.

Iránysáv vagy vakoló sáv esetén a fali hornyokat a sávok vonalában ha­barcsba ragasztva, téglatörmelékkel ki kell tölteni és el kell készíteni a függőleges vakoló sávot. Ezután, a felület (zsinórozott) alapvakolatának elkészültével a fali hornyok elfalazá­sát ki kell bontani, és következhet a profilozás. Használhatók a belső va­kolásoknál ismertetett fémpálcás ve­zető sávok is (4.36. ábra). Egy másik módszernél a falazott hornyokba víz­szintesen trapéz alakú léceket helyez­nek be, ezeket zsinórmértékbe állít­ják, és vonaluk adja meg a vakolási síkot (4.37. ábra).

Mélyebb hornyok profilozott vako­lása egy, a profilkeresztmetszethez képest „pozitív” profilú szerszámnál alakítható ki, a vakolt falfelületre szerelt (és ragasztott) vezetősínen vé­gigcsúsztatva (4.38. ábra). Mivel a vakolatot több rétegben kell felhor­dani, tanácsos több sort egyszerre, vezető sínléccel kiépíteni, a megfe­lelő hatékonyság és a kötési idő bizto­sítása érdekében. A profilokat a nyers alapvakolás után, 1.. .3 mm-en, higított és finomra rostált habarccsal húzzák át. Tökéletes lehúzó szerszám használata esetén a profilokat már csak részlegesen kell átsimítani.

En­nek érdekében a profilszerszám veze­tőlécen csúszó felülete alá – a kívánt simítóréteggel azonos vastagságú – alátétlemezt kell felpattintani, ami garantálja az egyenletes és „léc egye­nes” profilhorony kialakítását. A profilozott felület elkészítése után következik a falfelület végleges si­mító és felületi kidolgozása (4.39. áb­ra). A felületi kidolgozás általában a homlokzati alapvakolat anyagából készül, de előfordulhat ettől eltérő durva, kanálnyomós, höbörcsös vagy kőporos felületi eldolgozás is.

Enyhén tagolt homlokzatfelület

4.33. ábra. Enyhén tagolt homlokzatfelület mély, húzott, négyzetes keresztmetszetű kváder profilozással, sima/dörzsölt kőporos felü­lettel (a negatív profilok sima felülete ék alakú profilléccel és/vagy húzottan is készül­het).

húzott profilú sima vakolat

4.34. ábra. Süllyesztett, fogazott falazatra készülő húzott profilú sima vakolat x: ismét­lődő sorok élvonalának mérete, azonos a hú­zott profilok tengelyével.

Süllyesztett profiltagozatú hom­lokzat

4.35. ábra. Süllyesztett profiltagozatú hom­lokzat rusztikus/kanálnyomós felülettel, füg­gőleges profilosztással.

Profilozott homlokzatvakolat horonyba

4.37. ábra. Profilozott homlokzatvakolat horonyba fektetett (ragasztott) horonyléccel; 1 vakolandó fal; 2 horony; 3 trapéz alakú irányléc; 4 felkent vakolat; 5 lehúzás vakolóléccel; 6 végleges vakolt felület.

Profilhorony vakolása profilo­zott sablonnal

4.38. ábra. Profilhorony vakolása profilo­zott sablonnal 1 vakolt falfelület; 2 profilozott horony; 3 profilszerszám (léc); 4 csúszó veze­tősín (léc); 5 kampós rögzítés; 6 támasztóléc; 7 habarcsragasztás.

Profilozott homlokzati felület síkbani (további) megmunkálása

4.39. ábra. Profilozott homlokzati felület síkbani (további) megmunkálása 1 főfal; 2 fa­lazott süllyesztett horony; 3 profilvakolat; 4 sík vakolat; 5 durva vakolat; 6 kiemelt vako­lat; A simított; B függőleges rovátkolású; C vízszintes rovátkolású; D durva, kanállal kent; E kváderes; F dörzsölt kőporos; G ki­emelt durva; H keretsimított, kőporos: ka­part, fröcskölt; K keretsimított, höbörcsös.

 Fröcskölt falfelület készítése

4.40. ábra. Fröcskölt falfelület készítése a) seprűvel (finom); b) keféről léccel csapva (durva); c) rostán átcsapva (rusztikus).

A fedőrétegek elkészítése

A kétrétegű sima homlokzatvakolatok ugyanúgy készülnek, mint a hasonló belső vakolatok. A kőporos fröcskölt vakolat két ré­tegben készül. A durva vakolatot egyszer lemeszelik, majd a meszelés után egy-két nap múlva a megfelelő konzisztenciájú kőporos habarcsot léc és rövid nyírfa seprő segítségével ráfröcskölik (4.40. ábra). Festékkel színezett homlokzatoknál a fröcskölés habarcsból vagy kaviccsal dúsított keverékből is készíthető.

A kőporos dörzsölt vakolat két réteg­ben készül. A felső rétegben levő 0.. .5 mm átmérőjű kődara szemek -a fasimítóval végzett egyirányú vagy körkörös simítás következtében – ér­des vonalakat, helyenként apró kiha­gyásokat (bemélyedő foltokat) kar­colnak a vakolatba, így kölcsönözve annak jellegzetes textúrát (4.41.-4.42. ábra).

A rétegvastagság – a szemszerkezettől függően – 2-8 mm. A kőporos kapart vakolat rétegfel­hordása és anyagösszetétele közel azonos a dörzsölt vakolatéval, réteg­vastagsága azonban a szemszerkezet­től és az igénytől függően 6.. .10 mm (felhordott állapotban). A tényleges vastagság a névleges vastagsághoz képest 20.. .30%-kai kisebb lesz a felü­let kaparása miatt, de előfordulhat, hogy a kaparással „feltépett” mélye­dések a vastagság 90%-át is elérik. A felület megdolgozásához szegből ké­szült kefét, fémlapot vagy fogazott fémlemezt (fűrészlapot) használnak. A kaparás az egyenletesen megszik­kadt felületen, a vakolat felhordásá­nak sorrendjében végezhető.

Időbeli megszakítások nélkül, a következők szerint:

 • nyáron: amit délelőtt felhordtunk, azt délután mindenképpen ki kell kaparni;
 • ősszel és tavasszal (amikor a nap­pali-déli hőmérséklet nem emelke­dik 15 °C fölé): a délután felhor­dott felületet másnap reggel kell ki­kaparni;
 • egy homlokzati felületet saroktól ­sarokig vagy tagozatok között, de mindenképpen összefüggő felüle­tekben, egyszerre kell kikaparni (4.43.-4.45. ábra).

 Finomdörzsölt kőporos vakolat.

4.41. ábra. Finomdörzsölt kőporos vakolat.

dörzsölt kőporos vakolat

4.42. ábra. Közép durván dörzsölt kőporos vakolat ívelt káván, simított keretléccel.

Kapart kőporos vakolatfelület

4.43. ábra. Kapart kőporos vakolatfelület készítésének szerszámai a) acélszeg-kefe; b) sima citling lemez, fogóval; c) fogazott lemez­lap (fűrészlap), fogóval.

Finom struktúrájú kőporos falfe­lület.

4.44. ábra. Finom struktúrájú kőporos falfe­lület.

Vastag kőporos vakolati struk­túrák

4.45. ábra. Vastag kőporos vakolati struk­túrák a) kapart; b) kapart, mosott; c) mintá­zott; d) függőlegesen rovátkolt/simított.

A kapart kőporos vakolat struktúrája lazább, mint a dörzsölt vakolaté, mi­vel a felhordott felületet a kaparó szerszám fellazítja. Emiatt az időjá­rás kedvezőtlen hatásai könnyebben és gyorsabban rombolják a kapart va­kolatot.

Azonos kőpor, kötőanyag és festék esetén:

 • a dörzsölt felületek lesznek a legvilágosabbak;
 • a fröcsköltek a közepesek;
 • a kapart felületek pedig a legsöté­tebb és legtermészetesebb színűek.

A színvesztés, fakulás az utóbbinál érzékelhető a leghamarabb és a leg­erőteljesebben. Ennek az oka, hogy a festék fizikai oldódása a kőpor réteg felületén eleinte élénk, majd a nap ibolyántúli sugárzása azt kiégeti, és a végbemenő kémiai folyamatok miatt a színek kifakulnak, foltosod­nak. A foltosodás oka lehet az ere­szek és tagozatok árnyékhatása, vala­mint az épület előtti lombhullató fa és növényzet is.

A nyers – színezés nélküli – kőporos vakolat „színe” is fakul, hiszen a kő­por „natúr” színét az alapanyag fes­téktartalma adja. Természetesen ez a színváltozás nem feltűnő. A kőporos homlokzatok habarcsai­nak adalék- és festékanyagát az épü­let összes homlokzatához egyszerre, nagyobb épületek esetén legalább egy homlokzati oldalhoz elegendő mennyiségben, előre, egyenletesen meg kell keverni. A különböző színű, illetve árnyalatú kőporok és a külön­böző színű festékek keverési arányát, valamint az adagolt mészpép mennyiségét írásban rögzíteni kell, hogy újabb keverésnél előállíthassuk ugyanazt a színt, illetve árnyalatot.

A festék kétféleképpen keverhető a feldolgozandó anyaghoz:

 • a szükséges mennyiségben a híg és átszűrt mésztejjel teli vödörbe ke­verve, 12 órával a kőpor bekeverése előtt. A kimért és hozzákevert festéket a kőpor mésztejbe adago­lásának középső fázisában öntik hozzá a keverékhez;
 • szárazon, csak porszáraz kőporhoz hozzá adva, mégpedig vagy úgy, hogy a száraz kőporrétegre szórt festékadagot szárazon, kézi erővel vagy gépben keverjük össze a ce­menttel. Ezután következik a mész­tej hozzá adása.

A készre kevert kőpormennyiség meg­felelő összetételének megállapításá­hoz próbakenést kell végezni, főként az első keverésnél.

A teljesen száraz vakolatra 8-10 mm vastagságú réte­get kell felkenni, figyelembe véve:

 • a keverék színtónusát;
 • a keverék „zsírosságát”, amihez a felületi hajszálrepedéseket kell megfigyelni: 10/10 cm méretű terü­letet alapul véve, 2-4 helyen és leg­feljebb 3.. .5 mm hosszú repedések léphetnek fel;
 • a bekevert anyag kenhetőségét.

Az oltott meszet és a kőport soha ne adagoljuk „megszokásból”, feltétle­nül végezzünk próbakenést. A hazai nemes kőporok zsírossága és szem­megoszlása akár 5-25%-ban is vál­tozhat, ami miatt természetesen a szükséges kötőanyag mennyisége is más és más. Az oltott mész mellett -a kötés stabilizálása érdekében – egy kevés fehér cementet, mélyebb szí­nek esetén szürke cementet adagol­hatunk a kőporhoz, max 1-3 tömeg %-ban.

Kapart kőporos vakolat készítésekor – a nemes vakolatoknál előírtaktól eltérően – az aznap felhordott és ki­kapart anyag a következő keverésbe, legfeljebb 20% térfogat arányban, az előző napi pedig legfeljebb 10% tér­fogatarányban újra bekeverhető. A leírt módszer ellentmond ugyan a szi­gorú elméleti előírásoknak, a gyakor­lat azonban igazolta létjogosultságát. A maradék előző napi keverék, ugyancsak max. 20%-ban bekever­hető a friss anyagba. Mind a kika­part, mind a maradék anyagot feltét­lenül rostán keresztül kell a friss ke­verékhez adagolni.

A kőporos anyagok színezéséhez az oxidfestékek a legalkalmasabbak, mi­vel egyszerűen bekeverhetők a mész­tejbe, és a színállóságuk is megfelelő. A cuppantott, más néven nyomkodott vakolatot két rétegben készítik. A felső réteg felhordásakor a kissé kö­vér habarcsot fasimítóval rá kell nyomni az alapvakolatra, és a simítót hirtelen, „cuppantva” el kell húzni. Sűrű habarcsból durvább, hígabból finomabb textúrát kapunk. A cup­pantott felülethez hasonló felülethez jutunk a falra felhordott hígabb friss kőpor vagy habarcsréteg rovátkolt (pl. szobafestő) gumihengerrel való hengerezésével. A falra felkent lágy habarcsréteg simítóval való cuppantása meglehetősen gyorsítja a műve­letet. Az ilyen homokalapú habarcs­rétegek anyagukban színezve alkal­mazhatók végleges felületként is.

A habarcsba kevert festék tompább (ún. pasztell) színhatásokat ad, amin az sem segít, ha a színek élénkítése céljából az előírt mennyiségnél több festéket keverünk bele. A sok festék csak rontja a habarcs minőségét, a ce­menthabarcsokban soha ne legyen több festék, mint a cement tömegének 10%-a. Élénkebb színhatás csak a kész felület festésével érhető el, ami­hez gyári falfestékek egész sorából vá­logathatunk (pl. Stollogen, Diszperzit, Vliselin). Ennek ellenére a gya­korlatban igen elterjedt a falfestékek házilagos kikeverése, amihez kötőa­nyag (enyv, műanyag diszperzió, oltott mész stb.), töltőanyag (bécsi fehér, budai föld, mészkőliszt stb.), színező­anyag (porfesték vagy színező paszta), valamint víz szükséges.

A felhasznált színezőanyagnak lúg- és – szükség ese­tén – fény állónak kell lennie. A fésült és gereblyézett vakolatok két rétegben készülnek, és a serpenyővel felhordott, elegyengetett felső réte­get erre alkalmas fésű-, illetve gereblyeszerű szerszámmal – még a szára­dás előtt – többnyire függőleges, eset­leg ferde irányban megdolgozzák. Csurgatott felület kialakításakor az alapvakolatra szorított vakolólécre híg habarcsot öntünk, és a lécről las­san, egyenletesen a felületre csurgat­juk a habarcsot.

A kőszerű vakolat két rétegben ké­szül, a kőporos vakolatnál is jobb mi­nőségű (szilárdabb), tiszta, mosott kvarchomokból, fagyálló kőzetek kü­lönböző szemnagyságú őrleményéből és cementből, valamint oxid- vagy mangánfestékből. A felső réteget – amely az elérni kívánt felületplaszti­kának megfelelően 2.. .5 cm vastag -a teljes megszilárdulás után hegyes vagy lapos vésővel, kőszerűen (általá­ban rovátkolt, bordázott vagy felvert kivitelben) dolgozzák meg. A mosott vakolat a „kőszerű” vakola­tok egyik fajtája, szintén két réteg­ben készül.

A friss (egynapos) alap­vakolatra felhordott, cement kötő­anyagú, kvarcdarából vagy egy-, eset­leg többszínű, 3-4 mm szemnagy­ságú kőzúzalékból készített oxid­ vagy mangán pigmentekkel színezett színvakolat rétegről két-három nap múlva enyhe sósav oldattal eltávolít­ják a kötőanyagfilmet, aminek követ­keztében előtűnnek és érvényesülnek az adalékszemcsék, érdekes felületi textúra keletkezik. A mosott vakolat­nál gyakori bemetszett hézagosztást éles acéllemezzel karcolják a friss színvakolatba.

Vékony homlokzatvakolásnál a durva vagy finom szemcséjű kvarcadalékkal (esetleg kvarczúzalékkal), valamint műgyanta vagy kaucsuk-latex kötő­anyaggal és nemes pigmentekkel készülő vékonybevonatokat vakoló-kanállal, kézi fröcsköléssel vagy gépi lövelléssel hordják fel a felületre. Ezt a technikát egyre gyakrabban alkal­mazzák a könnyűbetonból készült öntött- és blokkfalakon, ahol tartós, esztétikus „öntisztító” jellegű bevo­natot képeznek.

Fészkes vakolat készítéséhez kétfajta, különböző tónusú anyagot használ­nak. Az első vakolatréteg felületét középszemcsés habarcsból egyneműre alakítják ki, majd a következő napon finomszemcsés – eltérő tónusú – habarcsot hordanak fel a felületre, és kőműveskanállal szabálytalanul szétkenik, hogy az alsó réteg a felső, szabálytalanul felhordott réteg fész­kein át látható legyen. A fészkes vakolat emlékeztet egy lyu­kacsos sziklára vagy egy elmállott stukkófelületre.

Elkészítésének má­sik módja, hogy az alapvakolatra vé­kony nemes vakolat réteget hordanak fel, majd simítás után azonnal, seprő­vel más tónusú habarcsot fröcskölnek rá. Mielőtt még az erős fröcsköléssel felhordott réteg teljesen megszilár­dulna, kőműveskanállal szét kell azt kenni (dörzsölni). A kőműveskanalat úgy kell tartani, hogy síkja párhuza­mos legyen a fal síkjával. A szemnek nagyon kellemes, többszínű felületet kapunk, ha a fröcskölt réteget több színben hordjuk fel.

 

Fedővakolat eldolgozása rovát­káló szerszámmal

4/46. ábra. Fedővakolat eldolgozása rovát­káló szerszámmal a) nézet; b) metszet.

Fedővakolat készítésének módjai

4.47. ábra. Fedővakolat készítésének módjai a)…c) műanyag fogazott spatulával; d) gumihengerrel; e) üvegtalppal; f) szabad kézzel (vékony gumikesztyűben); g) kopott ecsettel; h) szőr- vagy szivacshengerrel; i) talpas rovátkolóval stb.

Homokfúvóval szemcsézett vakolat úgy készíthető, hogy a kőszemcsék felületéről a habarcs finomszemcsés részét és a cementhártyát homokfú­vók segítségével eltávolítjuk. Ezzel a módszerrel szép, tiszta, szemcsés fe­lülethez jutunk.

Erősen tagozott (kváderes) homlok­zatfelület profilos keresztmetszetű függőleges és vízszintes hornyokkal alakítható ki. A hornyok a vakolt fe­lületet faragott köveket utánzó me­zőkre osztják, aminek – felületén kü­lönböző szerszámokkal – a kőfelület­hez hasonló textúrát alakítanak ki. A falra felhordott vakolatban a mély hornyokat sablon segítségével kell meghúzni (a párkányhúzáshoz hason­lóan). Mivel a kívánt mélységű hor­nyok miatt a vakolatréteg gyakran túl vastag lenne, az egyes kváderköveket határoló hornyok vonalát már a fala­zás során kialakítják (lásd a 4.39. ábrát)

A rovátkolt vakolásnál a megszilár­dult alapvakolatra felhúzott finom­szemcséjű, kőporos vagy normál ha­barcsréteget friss (nyers) állapotban, hengerezéssel rovátkolják vízszinte­sen vagy függőlegesen rovátkolt felü­letűre. A fekvő rovátkolás kialakítá­sához jól tapadó, finomszemcsés ha­barcsanyag a legmegfelelőbb (4.46. ábra).

A különleges mintázatú homlokzat­vakolatok csak felületi eldolgozásukat tekintve különböznek az egyéb habarcs anyagú vakolatoktól. Az el-dolgozás, a mintázat és a fantázia szinte nem ismer határokat (4.47. áb­ra). A 4.48.-4.51. ábrákon megszo­kott és különleges struktúrák, kéziszerszámokkal könnyen kialakítható felületek láthatók.

Vízálló homlokzatvakolatot kell ké­szíteni, ha a közelben lévő épületek valamelyik homlokzatán (többnyire az északi és északnyugati, valamint a vihar érte oldalakon csapóeső nyo­mait látjuk. A vízálló vakolat 1,5 cm vastagságú legyen, és legalább három rétegben kell készíteni. A hézagokat 1,5 cm mélyen ki kell kaparni, a felü­letet le kell tisztítani és nyomás alatti vízsugárral le kell mosni. A hézago­kat végül az alapréteggel azonos összetételű habarccsal ki kell tölteni.

A vízálló vakolat rétegeinek összeté­tele a következő:

 • első réteg: 1 m3 I. o. homok (0.. .2 mm-es szemnagyság) + 600 kg 350-es cement,
 • második réteg: 1 m3 I. o. homok (0.. .2 mm-es szemnagyság) + 450 kg 350-es cement,
 • a harmadik réteg: 1 m3 I. o. homok (0.. .5 mm-es szemnagyság) + 350 kg 350-es cement.

A megszikkadt szigetelővakolatra ezután 8.. .15 mm össz vastagságú alap- és színvakolat réteg hordható fel. E vízálló felület egy-egy homlok­zati falnak csak egy részén készíthe­tő, a már leírt párakicsapódási ve­szély miatt.

Víztaszító vakolat készítésekor a vakolóhabarcsba 1 tömegszázalék nátrium metil szilikonátot vagy a mész­pépre vonatkoztatott 5 tömeg % ka­zeint adagolva jó minőségű víztaszító (hidrofób) felületet kapunk. Hidrofób bevonat új vagy meglévő vakolat felületére utólag is készíthető. Gaz­daságossági szempontokat is figyelembe véve, a hidrofób bevonatok előnyösebbek, mint a teljes vastagsá­gukban víztaszító habarcsból készí­tett vakolatok.

Víztaszító felületi réteg kialakítására (hidrofóbizálására) alkalmasak a nátrium metil szilikonát, a szilikon gyan­ta, a magnézium sziliko fluorid és a poli(vinil acetát) kötőanyagú diszper­ziós festékek, folyékony halmazálla­potban ecsettel vagy szórópisztollyal felhordva a vakolatra. A homlokzati fémszerkezeteket védeni kell a hidrofóbizáló anyagok korróziót okozó ve­gyi hatása ellen.

Az összes eddig ismertetett kétrétegű vakolat között csak a finoman fröcs­költ kőporos vakolatnál kell az aljza­tot elsimítani, a többinél elegendő a léccel lehúzott durva vakolat. Ismert módszer az alapvakolat fogazott léc­cel való rovátkolása, a tökéletesebb tapadás érdekében. Tudni kell azon­ban, hogy a kőporos, valamint az egyéb mész- és cement kötőanyagú habarcsoknál a tapadás csak a felhor­dás időtartama alatt mértékadó, ugyanis a továbbiakban az alap- és fe­dővakolat együttdolgozását a kötési erő szabályozza, ill. adja. Az alapva­kolat teljes lelécezése után célsze­rűbb a felületet a rovátkolás helyett gyalulatlan, „él bolyhos” léccel áthúz­ni, mivel az alapvakolatban húzott rovátkák a vékonyabb vagy erőseb­ben színezett anyagoknál elszínező­dést okozhatnak.

A friss vakolat megóvása és utókezelése

Az elkészült friss vakolatot óvni kell az erős napsugárzástól és a széltől, mert a gyorsan és egyenlőtlenül szá­radó vakolaton világos foltok és repe­dések keletkeznek. Ha a friss vakola­tot nem tudnánk védeni ezektől a ha­tásoktól, akkor száraz, szeles és me­leg időben inkább ne vakoljunk, mert a vakolat fel táskásodhat, „megég­het”.

Csapóeső és hosszan tartó eső hatá­sára a friss vakolat megszívhatja ma­gát vízzel, aminek következtében szi­vacsos szerkezetű lesz. Az ilyen vako­lat szilárdsága lecsökken. Ha a hőmérséklet várhatóan fagy­pont alá süllyed, ne vakoljunk, a habarcs ugyanis csak bizonyos szilárd­ság elérése után lesz fagyálló, a friss habarcsot a fagy tönkreteszi, nem köt meg, és a vakolat egy idő után levele­sen leválik a felületről. Normális körülmények között a mész­habarcsból készített vakolatokat fel­hordás után nem kell nedvesen tarta­ni, a cementhabarcsból készülteket azonban célszerű néhány napon keresztül vízzel permetezni vagy fóliá­val fedni, hogy a kötéshez szükséges víz ne párologjon el. Erre főként erős napsütésben van szükség.

Helyszínen felhordott műkő

Az utóbbi időben egyre gyakoribbak a helyszínen felhordott műkő felüle­tek. Ezek készítése bizonyos értelem­ben hasonlít a vakoláshoz. Ha az elő­írásokat betartjuk és jó minőségű anyagokat alkalmazunk, értékes és időtálló homlokzatfelületet kapunk. A falfelület anyagának feltétlenül egyneműnek kell lennie, mert ha a műkő réteg különböző hő tágulású anyagokból készülő (pl. vasbeton és tégla) felületre kerül, a két anyag érintkezésénél – a hőtágulás okozta mozgások miatt – a műkő megreped, annak ellenére, hogy rabicháló betét­tel is el van látva.

A homlokzati műkő burkolatot sok­szor fehércementtel készítik, ilyen­kor azonban gyakorlatilag elkerülhe­tetlen a felületi, térképszerű hajszál­repedések megjelenése. A szürke ce­mentek kisebb zsugorodásuk miatt műkő keverékhez sokkal előnyöseb­bek.

A műkő felületek megdolgozásuk szerint a következő csoportokba so­rolhatók:

 • fényezett csiszolt;
 • matt csiszolt;
 • frissen (vízzel) mosott;
 • savval mosott;
 • kefélt;
 • szemcsézett;

A felület típusát a tervező építész adja meg, a struktúra és a színek meghatározásával együtt. Stabilitás szempontjából legjobb a mosott és a kefélt, a legrosszabb pedig a szemcsé­zett felület. A szemcsézett felületen a szemcséző kalapáccsal való megdol­gozás során szemmel nem látható hajszálrepedések keletkeznek, ame­lyek az együttdolgozást és a felületi kötést mindenképpen rontják, és így az időtállóságot is csökkentik. A re­pedések napos időben, vízzel meg­permetezett felületen a száradáskor jól kirajzolódnak.

Ez is mutatja, hogy a víz belekerült a repedésekbe. Megfelelő keverési arány esetén a több rétegben felhordott műkő me­chanikai sérüléssel nem járó meg­munkálása adja a legjobb felületet. A „kapart” műkő felület megmunká­lása azonos a kapart kőporéval. Szo­kás a kapart felület további „mosás­sal” való felületkezelése, így különle­ges struktúrához jutunk. Kerülni kell azonban a savas hatású szerekkel való felületi mosást, mivel a repedé­seken át behatoló vegyszer árt az alapanyagnak és a beágyazott acélbe­téteknek, és nem utolsó sorban a kör­nyezetnek.

Lábazati vakolatok

Az épületlábazatok anyagát és felüle­tük megmunkálását – a szabványok alapján – a tervező építész adja meg. A lábazat az épülethomlokzat me­chanikai sérüléseknek, időjárási vi­szontagságoknak és a hőmérsékleti ingadozásoknak leginkább kitett szer­kezeti eleme, illetve felületi rétege. Az időjárás változó hatásait elsősor­ban a felületi kialakítás meghatározá­sánál, a szerkezeti követelményeket pedig a lábazati fal szerkezeti felépí­tésének megtervezésekor kell figye­lembe venni.

A lábazatok felülete le­het:

 • nyersen maradó, ún. látszóbeton, tégla, kő stb.;
 • helyszínen felhordott cementsimí­tás vagy műkő réteg, ill. lábazati vakolat stb.;
 • elemekkel burkolt felület. Nyersen maradó lábazatok esetén a szerkezetet átfogó épületfizikai elem­zés alapján kell megtervezni, és dön­teni a végleges felületet illetően.

A műkő lábazatok készítése azonos a műkő felületek készítésével, az alapanyagba azonban magasabb szi­lárdsági osztályú kőzúzalékot és több cementet kell adagolni.

Lábazati cementvakolat többnyire téglából falazott felületen, esetleg kő- vagy vegyes falazaton, ritkábban zsaluzott betonfelületen készül. Ve­gyes falakra és betonfelületre rabichálót kell felerősíteni, dilatált felüle­tek esetén úgy, hogy a rabicháló csak a tábla 80.. .90%-át fedje le, a dilatációs hézagot feltétlenül szabadon kell hagyni (4.52. ábra). Az alapréteget normál, a fedő réteget javított minő­ségű habarcsból kell készíteni.

A lá­bazatok lehetnek:

 • fasimítóval simítottak;
 • fémsimítóval simítottak;
 • fröcskölt (betétes) felületűek;
 • kefélt felületűek.

A legegyszerűbb a simított felület. A kefélt felülethez a cementhabarcs ho­mokjába apró kavicsot, kőzúzalékot kell adagolni, hogy a felületi struk­túra szebb legyen.

Mosott lábazati vakolatok alapvako­lata és felületi előkészítése azonos a cementvakolatéval, különbség csak a felületi rétegnél van, annyiban, hogy a felhordott vastagságnak megfelelő szemcseméretű kavicsot kell a cement­habarcsba keverni. Az alapvakolat nedvszívó képességét is figyelembe véve, a felületi réteg 8-20 mm vastag lehet. A tökéletes tapadás és kötés ér­dekében téglafal esetén a frissen felhordott alapvakolatra még ugyanazon a napon felhordjuk a felületi réteget.

A felső réteghez kevert anyagba 1:1 és 1:1,5 keverési arányban keverik be a cementhabarcshoz a 2-6 mm szem­cseméretű kavicsot vagy kőzúzalékot. A könnyen kenhető konzisztenciájú anyagot falra kenik, majd fasimítóval egyenletesen elsimítják. A kikefélés és a kimosás a külső hőmérséklet, az alapfelület nedvszívó képessége, vala­mint a cement kötési idejének függvé­nyében végezhető.Kimosás után a felületet száraz ronggyal kell átdörzsölni (4.53. ábra).

A lábazat készíthető:

 • a homlokzati alapvakolat után;
 • a homlokzatvakolás előtt. Mindkét esetben gondoskodni kell a mechanikai védelemről, a szennyező­dés ellen a kész felületet le kell takar­ni, pl. hígra kevert agyaghabarcsot kell felcsapni és hagyni megszáradni. Az elkészült homlokzatvakolat kellő szilárdulása után ezt a felületet – fel-áztatás után – kefével gondosan le kell mosni, ill. tisztítani.

Simított lábazati cementvakolat

4.52. ábra. Simított lábazati cementvakolat kefélt felülettel 1 lábazati fal; 2 horonyvésés; 3 alapvakolat; 4 dilatáció; 5 kopás- és időt­álló réteg; 6 sima szalag; 7 felületi eldolgozás; 8 homlokzati vakolat; 9 szigetelés; 10 alaptest-koszorú.

Helyszínen felhordott mosott kavicslábazat

4.53. ábra. Helyszínen felhordott mosott kavicslábazat 1 lábazati fal; 2 fogazott falfe­lület; 3 kötőréteg; 4 alapvakolat; 5 osztályo­zott kavics adalékú cementsimítás; 6 mosott kavicsfelület; 7 lezáró zsaluléc; 8 szigetelés; 9 főfal; 10 homlokzatvakolat.