Ház

Korszerű vakolatok – Magyar TERRANOVA gyártmányok

Az 1993-ban 100 éves fennállását ün­neplő TERRANOVA építőanyag ­gyártó európai vállalkozásnak már 15 éve működik leányvállalata Magyar­országon, Magyar TERRANOVA né­ven. A cég termékei az elmúlt évtize­dek fejlesztéseinek eredményeként túlnyomó részt már hazai gyárban, hazai alapanyagokból készülnek eu­rópai minőségben.

Bátran ki lehet jelenteni, hogy a TERRANOVA gyártmányok piacvezető szerepet töltenek be, azonban egy korszerű technikának, egész pontosan a hőszigetelő vakolatoknak köszönhetően új versenytárssal is fel kell vennie a harcot.

Természetesen jelen cikkünkben maradunk a TERRANOVA ismertetésénél.

A TERRANOVA termékek csopor­tosítása alkalmazástechnikai szem­pontból a következő:

 • homlokzati nemes vakolatok;
 • habarcsos hőszigetelő rendszerek;
 • teljes hőszigetelő rendszerek;
 • javító vakolatrendszerek;
 • gépi és kézi vakolatok;
 • simító vakolatok;
 • kötőanyagok;
 • homlokzati színezők;
 • dekor profilok;
 • segédanyagok;
 • nyers alapanyagok;
 • specifikus szerszámok.

A vakolatokat a következőkben ré­teg felépítési sorrendben ismertetjük.

Alapvakolatok

KPS gúz

A KPS cementalapú gúz előkevert felhasználásra kész ásványi anyagok­ból készült. A szárazhabarcs a tisztított falfelületek előkezelésére szolgál.

Alkalmas:

 • Hvh-10 alapvakolathoz
 • KPS alapvakolathoz
 • EXTRA hőszigetelő vakolathoz
 • TERRALIT hőszigetelő alapvako­lathoz

KPS alapvakolat

KPS alapvakolat gyárilag előállított kézi és gépi felhasználásra egyaránt alkalmas szárazhabarcs, amely régi és új épületek külső és belső felületeire alapvakolatként, ill. burkolati alap­ként használható.

Anyagösszetétel: homok, duzzasztott perlit, mész-cement kötőanyag, spe­ciális adalékszerekkel kiegészítve. A jó tapadási és feldolgozhatósági tulaj­donságokkal rendelkező szárazha­barcs keverék építésbiológiailag ked­vező, jó páraáteresztő képességű anyag. Kizárólag gúz felülettel ellátott és előnedvesített felületre hordható fel. Minimális rétegvastagság az 1,5 cm-t, az átlagos vastagsága a 2,0 cm-t nem haladhatja meg. Többrétegű fel­hordást a „friss a frissre” elven kell készíteni. A hővezetési tényező hoz­závetőleg 0,85 W/(m • K).

KPS gipsz perlites belső vakolat

A felhasználásra kész speciális vakoló szárazhabarcs saját anyagában glettelhető (Hvb-8). Alkalmazható belső terek felületképzésére, de gipszes kö­tőanyaga miatt gőzös, párás helyisé­gek vakolataként, valamint csempe­burkolat alapvakolataként nem cél­szerű használni.

Anyagösszetétel: perlit bázisú, gipsz ­mészhidrát kötőanyagú, kiegészítő adalékszerekkel készített vakoló-anyag. Kiváló páraáteresztő képessé­gű, jó kapilláris szívóképességgel rendelkező, jó hőszigetelő képességű, kedvező élettani hatású anyag, amely kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas. Cementes javítóhabarcs na­gyobb fugák, falhiányok kitöltéséhez nem használható, a cement-gipsz ne­gatív kémiai reakciója miatt.

Cement­kötésű BETONYP és HERAKLITH felületre közbenső, nem cementes anyagú vékony réteget kell a feldolgo­zás előtt legalább egy nappal felhordani, hogy a „tapadó híd” kialakul­jon. Ezek egyszerű alapozó anyagok, amelyeket a felhasználás során jól fel­keverve, a teljes takarni kívánt felül­etre kell felhordani. A „tapadó híd” anyaga a vakolandó felület ismereté­ben választható ki, a gyártók adatait figyelembe véve. A rendszertermé­kek között a gipszvakolat alapozó jó tapadó hídnak minősül. A hővezetési tényező hozzávetőlege­sen 0,24 W/(m • K).

KPS gipszdolomitos belső vakolat

A felhasználásra kész, belső vakolat szárazhabarcs saját anyagában glettelhető (Hvb-8). Felhasználható belső terek korszerű felületképzésé­re, kisebb gőzterhelésű helyiségek (fürdőszoba, konyha) vakolataként is megfelel. Nagyobb csempefelület alá és gőzös helyiségben nem alkalmaz­ható.

Anyagösszetétel: dolomitbázisú, gipsz-mészhidrát kötőanyagú, kiegé­szítő adalékszerekkel készített va­koló anyag. Kiváló páraáteresztő képességű, ked­vező élettani hatású anyag, kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas. Cementbázisú felületeknél a gipsz jelenléte miatt az előző gipsz perlites anyagoknál elmondottakat figyelem­be kell venni.

A mész-cementbázisú külső és belső durva alapvakolatot Hvh-10 minőség­ben, előkeverten készítik. Alkalmas régi és új építésű falak és mennyeze­tek gúzolt felületeinek vakolására. Anyagösszetétel:   homok,   mész-ce­ment kötőanyaggal, speciális adalék­kal kiegészítve.

Páraáteresztő képessége megfelel a falakkal szemben támasztott pára­technikai követelményeknek, kézi és gépi bedolgozásra egyaránt alkalmas. A készre kevert habarcs kedvező konzisztencia jellemzői a különböző takarórétegekhez biztosítanak meg felelő tapadó felületet és nemes vako­latok fogadásához sem kell a felületet további karcolással érdesíteni. A hővezetési tényező hozzávetőlegesen 0,80 W/(m • K).

Különleges ablakkeretezés

6.1. ábra. Különleges ablakkeretezés.

Terralit hőszigetelő alapvakolat

A felhasználásra kész, ásványi alap­anyagú hőszigetelő alapvakoló szá­razhabarcs (Hil2) falszerkezetek kül­ső és belső hőszigetelésére alkalmaz­ható, a kívánt hőtechnikai követel­mények szerint meghatározott vas­tagságban.

Felhordható egy vagy több rétegben, 5 cm vastagságig külön hőszigetelést hordó háló felerősítése nélkül. Teher­hordásra méretezett hálófüggesztéssel és rögzítéssel akár 10 cm vastag­ságú réteg készítésére is alkalmas (6.1. táblázat, 6. sor). Anyagösszetétel: duzzasztott perlit, szürke cement-mészhidrát kötő­anyaggal, speciális adalékkal kiegé­szítve. Megfelelő páraáteresztő képességé­nek, kiváló hőszigetelő képességének és kis testsűrűségének köszönhetően megfelelően előkészített – gúzolt – falfelületen széles körben alkalmaz­ható.

Nemes vakolatok alá lécezett dur­va, színezett vékony vakolatoknál és homlokzatfestéseknél, valamint bel­ső felületek vakolásánál pedig kiegé­szítő simítóvakolattal ellátott kivitel­ben kell elkészíteni. A homlokzat­felületen a sima réteget Hidrofóbizáló SHC-vel kell kezelni a festés előtt.

Hővezetési tényező (falon): 0,14 W/ (m • K).

Extra hőszigetelő alapvakolat

A bedolgozásra kész, polisztirol­gyöngy bázisú hőszigetelő alapvakoló szárazhabarcs (Hi6) alkalmas az épü­letek falszerkezeteinek külső – hely­színen felhordott – hőszigetelésére és a felületi vakolatréteg hordására (6.1. táblázat, 7. sor). Anyagösszetétel: polisztirolgyöngy, duzzasztott perlit, szürke cement­mészhidrát kötőanyaggal, speciális adalékokkal kiegészítve.

Kiváló hőszigetelő és páraáteresztő képességéből, kis testsűrűségéből és könnyű felhasználhatóságából adó­dóan, és miután kézi és gépi felhor­dásra egyaránt megfelel, számtalan területen alkalmazható. Mennyezetre 1,5 cm vastagságban, míg oldalfalra egy rétegben 3.. .5 cm vastagságban hordható fel. Külön tartóháló és tar­tóváz nélkül, az oldalfalak hőszigete­lési vastagsága több rétegben akár 8 cm-re is növelhető. 8 cm felett – ha­sonlóan az előzőhöz – a felületi réteg terhét kampózott hálóval kell átadni a falnak.

Hővezetési tényező (falon): 0,085 W/ (m • K).

TERRASAN simító vakolat

A TERRASAN simító vakolat ásvá­nyi alapanyagú régi és új, valamint TERRASAN javító vakolatokra kézi és gépi felhordással egyaránt alkal­mazható. Jól használható ezenkívül hagyományos alap- és készvakolatok­ra, valamint hőszigetelő alapvakola­tokra is. Régi vakolatok foltszerű ja­vításánál a „Tapadó emulzió-H”-val keverten célszerű használni. Anyagösszetétel: ásványi alapanyag, cement-mészhidrát kötőanyag és ki­egészítő adalékok.

A simító vakolati rendszer felületi megmunkálását – felhordást, elegyengetést, simítást – is jól tűrő anyag 1-5 mm vastag kiegyengető réteg esztétikus, jól glettelhető és jól szí­nezhető felületet ad. A felületi vakolatjavításoknál a „Ta­padó emulzió-H” anyagot a keverő-vízbe kell bekeverni, a keverővíz mennyiségének figyelembe vételével,

1:5 (emulzió:víz) arányban. Régi fe­lületen és foltokban végzett javítá­soknál az előnedvesítést az előbbi emulzió-víz anyaggal kell elvégezni. TERRASAN javítóvakolat rend­szerre a „Tapadó emulzió-H” nem alkalmazható, ill. nem szükséges.

Alapozók

Az alapozók a vakolatok újabb réte­gére, illetve vakolatok javításánál a felületi tapadás érdekében felhordott anyagok. Feladatuk a vakolatalap, a vakolatrétegek és a felületképzők közötti megfelelő kapcsolat kialakí­tása. Ezek az anyagok gúzolónak is tekinthetők, szerepük azonban több, tapadó habarcsként, tapadó hidak képzésére alkalmazhatók. A TERRANOVA vakolatrendszer­hez TERRAPLAST alapozót és szili­kát alapozót forgalmaznak.

TERRAPLAST alapozó

Az 5 és 20 kg-os műanyag kannában forgalmazott folyékony vegyi anyagot a felületi réteg felhordása előtt leg­alább 1 nappal kell telítettségig fel­kenni a vakolatalapra – annak minő­ségétől függő mennyiségben – ecset­tel vagy meszelővel. Hígítani nem szabad, az alapot egy összefüggő ré­tegben kell telíteni. Homlokzat felújításnál a laza festék­réteget és minden egyéb eltávolítható vakolatrészt le kell tisztítani a kezelni kívánt felületről. Az egyenetlenül szívó alapot – a TERRAPLAST alapozó felvitele előtt egy nappal -TERRANOV\ mélyalapozóval, mint vakolaterősítővel elő kell kezelni. Ezt az alapozót elsősorban TERRAPLAST vékony vakolatoknál, va­lamint TERRATHERM hőszigetelő rendszereknél alkalmazzák.

Szilikátalapozó

A szilikátalapozó halmazállapota, kiszerelése és felhordása azonos a TERRAPLAST alapozónál elmondottakkal. Alkalmazható szilikát vé­konyvakolatoknál és TERRASIL hő­szigetelő rendszereknél.

Fluat

A Fluat vegyszeres oldat vakolatok felületi (felület előkészítő) kezelésére alkalmazható. Szilikátfestékek, szili­kát vékony vakolatok ásványi alapjai­nak előkészítésére, agresszív lég­szennyezési hatások és gombásodás elleni védelemre, a szívóképesség ki­egyenlítésére, a vakolatok felületi szilárdítására, valamint friss vakola­tok felületeinek semlegesítésére egy­aránt jól használható.

Alapanyaga alkáli-szilikátok és al­káli-szilikonátok vizes oldata, ame­lyet 5 és 20 literes műanyag kannák­ban forgalmaznak.

A szilárd, tiszta, festékmaradványok­tól megtisztított falfelületre átlagosan 0,20 kg/m2 folyékony anyagot kell a végleges felületi réteg felhordása előtt legalább egy nappal, ecsettel vagy festőkoronggal telítettségig fel­hordani. Szilikát és TERRASIL fes­tékek, valamint a Szilikátvakolatok felhordása előtt szintén legalább egy nappal kell a fluat bevonatot felhor­dani. A szerszámokat és eszközöket használat után tiszta vízzel azonnal le kell mosni.

Mélyalapozó vakolaterősítő

A szerves oldószerben feloldott mű­gyanta alapanyagú alapozó termék alkalmas falfelületek pergő vakolata szilárdságának növelésére, szívó ké­pességének egyenletessé tételére, be­ton, azbesztcement felületek, vala­mint krétásodó festékek alapjának megerősítésére. A 0,20-0,40 kg/m2 mennyiségben felhordott alapozó, a felhordását követő 12 órán belül tapa­dó képes és teherbíró alapot ad a Redis-F festékek, ill. TERRAPLAST vékony vakolatok, valamint a szórt nemes vakolatok számára.

A felületi szívóképesség erősen meghatározza az előbbi anyagmennyiséget. Az alapozót külön hígítás nélkül, te­lítettségig kell felhordani festőko­ronggal, szükség esetén két rétegben, a „nedveset a nedvesre” elv alapján, a tiszta, teherbíró és száraz alapra. A bevonati kezelés előtt a pergő vakola­tot alaposan le kell takarítani, a kré­tásodó festékréteget el kell távolíta­ni. Az 5 és 20 literes műanyag kan­nákban forgalmazott, éghető oldó­szereket is tartalmazó alapozók a tűz­védelmi előírások szigorú betartása mellett tárolhatók.

Gipszvakolat alapozó

A vizes műgyanta diszperzió anyagú alapozó sűrítményt tapadó híd képzé­sére és szívóképesség kiegyenlítésé­re, gipszes belső vakolatok alá, fala­kon és mennyezeteken egyaránt használják. Gipszes kötőanyagú vakolati alapra alapozóként ecsettel, teddy hengerrel vagy fröcskölve felhordva egyéb takarórétegek, pl. nemes vako­latok tapadó hídjaként is alkalmazha­tó.

A vakolatalapnak szilárdnak, száraz­nak és tisztának kell lennie, különö­sen olaj-, zsír- és egyéb „elválasztó” anyag nem maradhat rajta, ezeket gondosan távolítsuk el az alapozó fel­hordása előtt.

Betonra és egyéb erősen szívó fala­zatra: 1:3 arányban vízzel hígítva, egy rétegben, YTONG falazatra pedig két rétegben hordható fel, az első rétegben 1:3 arányban keverten, a második réteget pedig minimum egy nap eltelte után, 1:1 arányban vízzel hígítottam

Tapadó emulzió-H

A Tapadó emulzió-H javítóhabar­csok tapadó adalékát a mészcement- és cementjavító, valamint a TERRA-SAN simítóvakolat tapadó képességé­nek fokozására alkalmazzák. Kémiai összeférhetetlensége miatt TERRA-SAN javító vakolatrendszernél nem használható!

Az 5 és 20 kg-os műanyag kannákban forgalmazott folyadékot a keverővízhez adagolva keverik be, habarcske­veréssel egyszerre. A keverési arány: Tapadó emulzió-H:keverővíz = 1:5, (pl. 0,08 m3 finomhabarcshoz egy 5 kg-os kanna emulzió szükséges). A felület vakolás előtti előnedvesítéséhez a keverővízhez hasonló keve­rési arányú anyag szükséges, ez a mennyiség független a kész habarcs­hoz szükséges víz- és emulziómennyi­ségtől. Az előnedvesítés előtt a laza vakolatot és a festékmaradványokat el kell távolítani, a felületet pedig portalanítani kell. Száradás után kö­vetkezik a javító és a KPS alapvako­lat felhordása, ill. eldolgozása.

Hidrofóbizáló SHC

A hidrofóbizáló anyag nem alapozó, hanem a kész felület víztaszítóvá té­telére, vízáteresztő képességének ja­vítására szolgál.

A folyékony szilikon gyanta épületek homlokzati felületeinek teljes vagy kiegészítő hidrofóbizálására (különö­sen az időjárás hatásainak jobban ki­tett oldalakon) beton-, műkő, színe­zett mész- és azbesztcement felületek esetén egyaránt használható. A nagy felületi behatolási mélység nem befolyásolja a falszerkezetek páraát­eresztő képességét, kiváló impreg­náló képességének és ellenálló képes­ségének köszönhetően pedig ellen­állóvá teszi a felületet az ultraibolya sugárzással szemben. A hidrofóbizáló anyagot légszáraz, por-, szennyeződés- és repedésmen­tes felületre, 0,10-0,50 kg/m2 mennyiségben hígítatlanul, permetezéssel vagy ecsettel, egyenletesen elosztva kell felhordani.

Miután a hidrofóbizáló anyag tűzve­szélyes, ügyelni kell a tűzvédelmi elő­írások betartására, a tárolásnál és a felhordásnál egyaránt.

Ragasztók

A ragasztókat elsősorban a táblás hő­szigetelő rendszereknél használják, a polisztirol lapok és az üvegszál szövet ragasztására, ill. beágyazó massza­ként. A táblás hőszigetelő lapok szi­lárd építésű falra való ragasztásához 2,5.. .3 kg ragasztó szükséges m-en­ként. A falhoz ragasztott és kapcsolt táblás hőszigetelésre az üvegszövetet két ragasztó réteg közé, a ragasztó masszába beágyazva helyezik fel.

Ablakot körülölelő szalagkeret

6.2. ábra. Ablakot körülölelő szalagkeret, metszett szemöldökkel és metszett függőle­ges oszlopkerettel.

Terramin ragasztó

A por alakú, műanyag adalékkal ja­vított speciális ragasztóhabarcs kiváló ragasztóképességének köszönhetően a falon tartja a táblákat, továbbá a hőszigetelő táblák felületének póru­saiban, ill. mélyedéseibe tapadva jól tartja az üveghálót és a felületi ne­mes vakolatot. Az összefüggő glett szerű réteg páraáteresztő képessége megfelel a falak páratechnikai köve­telményeinek. Az anyagszükséglet ragasztóként 2,5-3 kg/m2, beágyazó masszaként 2,0 kg/m2.

A 40 kg-os papírzsákba csomagolt, por alakú ragasztót kézi vagy gépi erővel, víz fokozatos hozzáadásával, 20-30 perces szüneteket tartva – kell megkeverni. Megfelelő vízmennyiség adagolásával jól kenhető sűrű­ségű masszát kapunk. Egy-egy beke­vert adagot 3 órán belül fel kell hasz­nálni. A ragasztóhabarcs száradása után kerülhet sor a fedővakolat fel­hordására. (TERRAMIN nemes ­vagy színes vékony vakolatok).

TERRAFIX ragasztó

A pasztaszerű, műanyag kötésű, 25 kg-os vödrökben forgalmazott ra­gasztó és ágyazó pasztát l:l-es keve­rési arányban 350-es portlandcementtel kell összekeverni, 25 kg TERRA­FIX ragasztóhoz és ugyanannyi ce­menthez 2 liter vizet kell hozzáadni és géppel intenzíven bekeverni. A megfelelő bedolgozhatóság érdeké­ben vízzel hígítható. A bekevert anyagmennyiséget 3 órán belül be kell dolgozni. Az anyagszükséglet ra­gasztóként 1,0 kg paszta, 1,0 kg ce­ment, ágyazó rétegként 1,5 kg paszta, 1,5 kg cement.

A cement teljesen friss és csomómen­tes legyen. Nagy nyári melegben még felhasználás közben is szükség lehet víz hozzáadására. A megszilárdult és száraz felületre a fedőréteg készítése előtt legalább egy nappal el kell ké­szíteni a tapadó hidat, tapadást segítő alapozó felhordásával.

Nemes vakolatok

A 40 kg-os papírzsákokba csomagolt, felhasználásra kész, ásványi alap­anyagú szárazhabarcs nemes vakolat nagy színválasztékban kapható. Al­kalmas hagyományos és perlites, régi és új alapvakolatokra külső és belső felületképző vakolatként egyaránt.

A végleges felület lehet:

 • kapart;
 • dörzsölt, és
 • szórt (fröcskölt).

A szórt anyag (vékony rétege miatt) közvetlenül a hőszigetelő alapvako­latra csak simítóvakolat közbeiktatá­sával alkalmazható, külső térben a hőszigetelő alapvakolatot Hidrofóbizált SHC-vel kell előkezelni.

Anyagösszetétel: dolomitadalék, ce­ment-mészhidrát kötőanyag, festé­kek, speciális adalékok.

A hat hónapnál nem régebbi csomago­lású, megfelelően, száraz helyen tárolt szárazhabarcsból víztaszító hatású, ki­váló páraáteresztő képességű, színtar­tó, és magas élettartamú homlokzati nemes vakolat készíthető, amely meg­felelően védi a hő ellen és hangtom­pító hatással is rendelkezik. Természetesen alkotó elemei révén környezet­barát, építésbiológiai szempontból kedvező tulajdonságokkal bír. A nemes vakolati rendszer legalább 10 napos száradás és kötési idő eltel­tével hordható fel az alapvakolatra. Az alapvakolat legalább Hvh-10 mi­nőségű, egyenletes és a fedő   bedolgozásához megfelelő nedvszívó képességű legyen.

A tökéletes szemcsefelület, színárnya­lat, ill. felületi egyenletesség érdekében figyelni kell a következőkre:

 • egy oldalfalra ajánlatos a felhordás megkezdése előtt a teljes mennyi­séget egy ládában, egyszerre be­keverni;
 • nyáron a bekevert anyagot takarás­sal kell védeni a beszáradástól, (hogy időközben ne kelljen vizet hozzákeverni);
 • a foltosodásuk elkerülésére min­den szállító és bedolgozó edényt a keverőládában megkevert habarcs közepéről vett anyaggal kell meg­tölteni, mert ellenkező esetben a keverésből adódó szemszerkezeti átrendeződések a megszáradt homlokzaton nyomokat hagynak;
 • a gépi keverésnél folyamatos víz­adagolás mellett, legfeljebb 3-5 percig keverhető az anyag.

Felhordás előtt az alapvakolatot a te­lítettségi határig elő kell nedvesíteni.

Ez a telítettségi határ függ:

 • az alapvakolat anyagától;
 • a külső hőmérsékleti viszonyoktól;
 • a levegő páratartalmától;
 • a fal alapanyagától. Más a nedv­szívó képessége a vasbetonnak, (pl. áthidalók), más a tégla vagy az YTONG falaknak. Mindezek figye­lembe vételével porlasztott vízsugár­ral csak nyáron lehet előnedvesíteni.

Kapart nemes vakolatok

Kapart nemes vakolatot a felületi struktúra miatt a többinél vastagabb rétegekben kell felhordani. Alkalma­zását a strukturális igények és a költ­ségvonzat dönti el. Felhordás előtt próbavakolással kell ellenőrizni az alapfal nedvszívó ké­pességének megfelelőségét. A ha­barcs képlékenysége a keverési víz mennyiségével szabályozható. A habarcs kőműves serpenyővel fel­csapva vagy fogantyús simítóléccel (hóbli és kartecsni) hordható fel.

A felhordott felületet rozsdamentes vassimítóval még lágy állapotban át kell glettelni, hogy a szemszerkezet megfelelően rendeződjék és a kaparási munka könnyebb legyen. Az egyes munkaszakaszoknál adódó tol­dás („stócolás”) csak élek mentén le­hetséges és a felhordást olyan ütem­ben kell végezni, hogy „nedveset a nedveshez” lehessen csatlakoztatni. A kaparás (citlingelés) a megfelelő időben végezhető el, foltmentes fe­lületet készítve.

Dörzsölt nemes vakolatok

A felület előkészítése és felhordási technológiája azonos a kapart vakola­téval, a felhordott rétegvastagság vi­szont annak csak a fele, azaz 4.. .5 mm. Az egyenletesen felhordott, jól tömö­rített habarcs felületét parafa vagy polisztirol simítóval kell eldolgozni, a tervezett dörzsölési struktúrának megjelenéséig.

Az alapszíntől eltérő színű díszítése­ket célszerű felületfestéssel kialakí­tani (TERRASIL vagy Redis-F festé­kek). Vízszintes tagoltságú, vakolat­ból kialakított színdíszítések esetén a színes sávokat legalább egy réteg Redis-F – hasonló színű – festékkel át kell festeni.

Szórt nemes vakolatok

A dörzsölt és kapart nemes vakolatok alapfelületétől eltérően a durva alap­vakolat helyett csak simított és eset­leg mélyalapozóval előkezelt felület lehet a szórt nemes vakolat alapja. A simítás az egyenletes struktúra miatt, az alapozás pedig a szórási egyenle­tesség és a foltmentes felület miatt szükséges.

Az anyag szórása lehetséges

 • kézi erővel (seprővel);
 • szórógéppel és
 • kis teljesítményű vakológéppel.

Ez utóbbi azonban csak nagyobb és összefüggő felületeknél (pl. tűzfalak) gazdaságos. A felületet legalább két rétegben kell átszórni, mert egy helyre történő, túl hosszú ideig tartó szórásnál a habarcscseppek egymásba folyhatnak. Az egyes falfelületeket a „nedveset a nedvesre” elven kell csat­lakoztatni.

Az inhomogén, különböző   vakolatalapok foltosodást okozhatnak, ezért a régi hom­lokzatok felújításainál is célszerű az egész felületet új alapvakolati simító réteggel homogenizálni, ill. TERRA-NO\A mély alapozóval bevonni. El­térő színek esetén takarással, tagoza­toknál pedig felületfestéssel célszerű színezni (TERRASIL vagy Redis-F festékek). Természetesen a tagozatok is bevonhatók szórt vagy dörzsölt ne­mes vakolattal, de ügyelni kell arra, hogy a takarás tökéletes és az élek egyenesek legyenek.

Univerzál extra nemes vakolat

A többi nemes vakolathoz hasonló fe­lületi előkészítés mellett, extra hőszi­getelő (perlites, polisztirolgyöngy) alapvakolatra, valamint egyéb hőszi­getelő, ill. mész-cement bázisú alap- vakolatok fedőrétegére hordható fel. Készülhet gépi és kézi felhordással, kapart és dörzsölt felülettel.

Anyagszükséglet: mész-cement kötő­anyag, dolomit adalékanyag, vízta­szító adalék, színezők és speciális adalékok.

Összetételének köszönhetően ned­vességnek, kipufogógázoknak és me­chanikai hatásoknak jól ellenáll, víz­taszító és jó páraáteresztő képessége folytán hosszú élettartamra tervezhe­tő. A vakolatalap előkészítése, a keve­rés, a felhordás és az eldolgozás azonos az előző dörzsölt és kapart ne­mes vakolatoknál leírtakkal.

Lakóház nemes vakolati felületből kiemelt, metszett szemöldökű ablakkerettel.

6.3. ábra. Lakóház nemes vakolati felületből kiemelt, metszett szemöldökű ablakkerettel.

TERRAMIN nemes vakolat

Tulajdonságai hasonlóak a kapart ne­mes vakolati rendszerhez (lásd 6.1. táblázat, 9. sor). Bedolgozása és a fe­lületi eldolgozás a nemes vakolatoké­val megegyező.

Felületi vékonyvakolatok

A vékonyvakolatok az épületek külső és belső falfelületeinek színezésére, ill. végleges felületkialakításra egy­aránt alkalmasak, megfelelően előké­szített, ill. előkezelt alapfelületek esetében. A vékony vakolatoknál a szemcsenagyság és a szemcseösszeté­tel különbözőségei más-más felületi textúrát hoznak létre.

Terraplast vékonyvakolat

A feldolgozásra kész, pasztaszerű, gördülő szemcsés és gördülő szemcse nélküli plasztikus fedővakolat Ter­raplast alapozóval előkezelt simított felületre hordható fel. A vékonyvakolati rendszer használ­ható jól előkészített alapvakolatra, TERRATHERM hőszigetelő rend­szernél felső – színes – takaró réteg­ként, valamint belsőépítészeti felület­képzésekhez.

A műanyag kötőanyagú, natúrkő-granulátumot és pigmenteket tartal­mazó kész vakolat víztaszító, jó pára­áteresztő, füstgázokkal és alkáliákkal szemben ellenálló. A száraz alapvakolatot jól felkevert, hígítatlan alapozóval telítettségig be kell kenni. A dörzsölt vakolat felhor­dását legkorábban 24 óra elteltével lehet megkezdeni, 1,5-szeres szemcsevastagságban (2-3 mm), puha műanyag simítóval vagy rozsdamen­tes glett vassal. Egyszerre több vödör­höz elegendő mennyiséget kell össze­keverni, lehetőleg egy homlokzatra való mennyiséget egyszerre. A fel­hordást követően azonnal, puha mű­anyag simítóval körkörös vagy vízszintes dörzsöléssel kell elkészíteni a kívánt felületet.

Felújítások során a felületekről el kell távolítani laza vakolatrészeket és festékmaradványokat. A gondosan megtisztított felületet szerkezetében és keménységében a megmaradó fe­lülettel azonos minőségben kell visszaállítani. Egyenetlenül nedvszívó alapokat – a TERRAPLAST alapozó alkalmazása előtt egy nappal – mély­alapozóval elő kell kezelni. A TERRAPLAST vakolattal több­színű felületek is kialakíthatók, úgy, hogy a színek érintkezési vonalán a vakolatalapot, ül. az elkészült színes vakolatot kreppszalaggal védjük a csatlakozó színnel való beszennyeződéstől. A színes vakolatok legalább egynapi idő eltelte után készíthetők egymás mellé.

Szilikát vékonyvakolat

A feldolgozásra kész, pasztaszerű külső és belső vakolathoz használ­ható anyag vízüvegbázisú kötőanyag­gal, kapart hatású dörzsölt felületet kialakítva gazdag színválasztékban hordható fel, folyékony alapozóval előkezelt alapvakolatokra, ill. fogadó felületekre.

A vékonyvakolati rendszer alkalmaz­ható jól előkészített külső és belső, fal- és mennyezetfelületekre, vala­mint a TERRASIL hőszigetelő rend­szer fedővakolataként. A vízüveggel, natúrkő granulátummal és egyéb ada­lékokkal, valamint pigmentekkel összeállított anyagot készre keverten, műanyag vödrökben forgalmazzák. Víztaszító jellege, jó páraáteresztő képessége, fagy állósága és lemoshatósága miatt széles körben alkalmaz­ható. Alkáliákkal és kipufogógázok­kal szemben ellenálló, természetes alapanyagai folytán környezetbarát, építésbiológiailag kedvező hatású.

Bedolgozásnál a durva, nem simít­ható alapvakolatot TERRASAN simítóvakolattal célszerű besimítani. Egyenetlenül szívó alapvakolatot va­kolás előtt egy nappal TERRA­NOVA Fluattal, majd száradás után szilikátvakolat alapozóval be kell kenni. Homogén, egyenletesen szívó vako­latalapnál és TERRASIL hőszigetelő rendszernél csak szilikát vakolatala­pozó használható.

A keveréskor több vödörre elegendő mennyiséget kell egyszerre összeke­verni (célszerűen egy teljes homlok­zatra valót). A bekevert anyagot a szemcseméret 1,5-szeresének megfe­lelő vastagságban műanyag simítóval vagy rozsdamentes glett vassal kell felhordani, és azonnal körkörösen el kell dörzsölni. Durvább struktúrájú felület parafadörzsölővel vagy stiropor dörzsölővel készíthető. A dörzsölést csak „nedveset a nedvesre” lehet végezni.

Melegben, ill. nagy szívóké­pességű alapoknál a vakolatalapot te­lítettségig elő kell nedvesíteni. Felújítási munkáknál a felületről itt is el kell távolítani minden laza vakolat­részt vagy festékmaradékot. A meg­tisztított felületet szerkezetében és szilárdságában a régi felülethez igazo­dóan kell helyreállítani. Szilikátvakolattal is kialakítható többszínű felület, a TERRAPLAST vakolatoknál elmondottak szerint.

Gázbeton külső vakolatok

A gázbeton külső egyrétegű nemes ­vakolatot a sejtesített, pórusos falazóelemekből épült épületek külső homlokzati vakolataként használják. A kész, speciális nemes vakolati szá­razhabarcsot homlokzati felületkép­zésre, fehér (natúr) színben alkal­mazzák, kapart kivitelben. Használható BORSOD gázbeton, va­lamint HEBEL és YTONG pórusbe­ton falazóelemekre, alapvakolat és gúzolás nélküli fedővakolat készítés­re.

A dolomit- és perlit bázisú, mész-ce­ment kötőanyagú, víztaszító és szívó­képesség csökkentő adalékokkal ké­szített szárazvakolat kiváló vízta­szító- és páraáteresztő képessége megfelel a falak páratechnikai köve­telményeinek. További jó tulajdon­sága nagy hangtompító hatása és ma­gas élettartama. Az alapanyagot a pórusos falazati rendszer átlagosnál magasabb zsugorodási értékét figyelembe véve állítják össze, mivel a ne­mes vakolat laza térfogattömege – és ennek következtében rugalmassága – hűen követi a fal csökkenő (zsugoro­dó) felületét, anélkül, hogy arról el­válna vagy „letüremkedne”.

A legalább féléves falazat vakolat­alapként szilárd, továbbá tiszta és egyenletes felületű legyen, így biztosítja az egyenletes vastagságot és fe­lületi struktúrát.

A felhordás módjának megfelelő sű­rűségű habarcs a zsákonként adagolt alapanyagból, víz fokozatos hozzáadásával állítható elő. Géppel és kéz­zel egyaránt keverhető, és keverőlá­dában tárolható. Lehetőleg egy hom­lokzati oldalra való mennyiséget egy­szerre keverjünk meg, és a habarcslá­dában, közvetlenül a felhasználás előtt, ismét keverjük át. Felhordáskor a vakolat alá előfröcskölés nem szükséges, a felületi egyenletességeket azonban hagyomá­nyos alapvakolattal kell kiegyenlíte­ni. A falazatot erősen át kell nedvesí­teni (min. 10 mm mélységig), mind­addig, amíg sistergő hangot ad.

Ezután 10-15 mm vakolatot kell fel­hordani, lehetőleg két rétegben, kő­műveskanállal felcsapva. A második réteget – az első réteg meghúzása után – a falazati elemek eltérő nedv­szívó képessége miatt kell felhordani, „nedveset a nedvesre” elv alapján. A felhordott vakolatot fasimítóval kell tömöríteni, majd glett vassal elsimíta­ni, hogy a nem kapart részek észreve­hetők legyenek. A kaparás megfelelő időpontját kaparópróbával kell meg­állapítani.

Színes lábazati vakolatok

A lábazati vakolatanyag kész, paszta­szerű, műanyag bázisú dekorációs va­kolatként folyékony alapozóval elő­készített felületre hordható fel. Al­kalmazható külső és belső felületkép­zésekhez, lábazatokon, oszlopokon, falakon, falsávokban stb. A műanyag kötőanyagú, speciális, színes vagy színezett ásványi szem­csék nagy színválasztékban teszik le­hetővé természetes és tiszta felületek előállítását. Kiváló víztaszító, páraát­eresztő tulajdonsága mellett fagyálló, egészségre nem ártalmas, továbbá füstgázokkal és alkáliákkal szemben is ellenálló.

Vakolatalapként cementben gazdag finomvakolatok, portlandcement si­mítások, beton és műkő, valamint azbesztcement felületek és Heraklith lapburkolatok egyaránt megfelelnek. Közvetlenül nem alkalmazható perlitből, polisztirolból és ásványgyapot­ból készült hőszigetelő rendszerekre. Az alapfelület szilárd, sima, mozgás­os zsugorodásmentes, portól és szennyeződésektől megtisztított, tökéle­tesen száraz legyen. Felhordás előtt az anyagot jól össze kell keverni. Célszerű az egy összefüggő felületek vakolásához szüksé­ges mennyiséget egy keverőedényben, egyszerre összekeverni.

Felhordás

Az egyenletes, sima, megszilárdult felületet jól felkevert alapozóval, fes­tőecsettel egyszer át kell kenni. A még meg nem száradt nedves alapozó rétegre a szintén jól felkevert, színes lábazati vakolatot rozsdamentes acél vagy műanyag simítóval, egyenlete­sen tömörítve és elsimítva, másfélsze­res szemcsenagyságban, 2,5-3 mm vastagságban kell felhordani. A fi­nomszemcsés lábazati vakolat a meg­szilárdult alapozó rétegre is rávihető.

A simítás után az először tejszerű ké­pet mutató felület bizonyos idő után letisztul. Erős nedvességhatásra (eső, köd stb.) ez a jelenség újra felléphet, ami azonban nem az elégtelen minő­ség, ill. hiányos feldolgozás jele, és idővel teljesen megszűnik. Figyelem: a kiadott mintákkal szem­ben csekély mértékű színeltérés le­hetséges, ami a természetből nyert ásványi adalék fejtési színének kü­lönbözőségétől ered. Helyes feldol­gozás esetén az ebből eredő hibák megelőzhetők.

Falazóhabarcsok

A falazati habarcsok nem tartoznak szorosan e kötet tematikájához, azon­ban a korszerű falazó szárazhabarcs semmiképpen nem maradhat ki a kész habarcsok ismertetésekor. A kétféle minőségben készülő fel­használásra kész, perlit bázisú, hőszi­getelő szárazhabarcs alkalmas a nem túl nagy nedvszívó képességű falazóelemek (téglák, kerámia és beton falazóblokkok) falazó habarcsaként a fa­lazat hőszigetelő képességének foko­zására. Nagy szívóképességű (gáz- és sejtbeton) falazóelemekhez kiegé­szítő adalékkal kell ellátni.

Anyagösszetétel: duzzasztott perlit, ce­ment kötőanyag, képlékenyítő és pó­rusképző. Hőszigetelő képessége jó, így a fugák nem képeznek hő hidakat.

A keverést zsákonként, víz fokozatos hozzáadásával, a megfelelő sűrűség eléréséig kell végezni. Gépi és kézi keverésnél egyaránt egyszerre több zsák tartalmát keverjük be keverőládába. A gépi keverés maximális idő­tartama 5 perc. A keverőládában lévő habarcsot felhasználás előtt kéz­zel át kell keverni, a bekevert habar­csot – a hőmérsékleti viszonyoktól függően – 1-3 órán belül fel kell használni.

A falazás szabályai szerint a falazó habarcsot a falazóelemre egyenletesen terítve, előírt módon és vastagságban (általában 10 mm) kell alkalmazni; a vízszintes és függőleges fugákat egy­aránt ki kell tölteni. A falazóelemeket szükség esetén elő kell nedvesí­teni.

Kétlakásos lakóház ferde met­szésű tetősíkja

6.4. ábra. Kétlakásos lakóház ferde met­szésű tetősíkja és falnyílásai, metszett sze­möldökű ablak szalagkeretekkel.

Terrasan gúz és javítóvakolat műszaki adatai.

6.2. táblázat. Terrasan gúz és javítóvakolat műszaki adatai.

Speciális javítóvakolatok és habarcsok

E javítóvakolatok és habarcsok je­lentősége igen nagy, olyan területe­ken alkalmazhatók, ahol a 6.1. táblá­zatban felsoroltak vagy egyáltalán nem, vagy csak bizonyos feltételek mellett alkalmazhatók.

TERRASAN javítóvakolat-rendszer

A felhasználásra kész, perlit bázisú, fehércement-mészhidrát kötőanya­gú, megkötött állapotban fehér színű fedővakolat szárazhabarcsot dörzsölt kivitelben alkalmazzuk, a cement kö­tőanyagú, speciális adalékokkal ellá­tott, gúzolt felületen. Alkalmazhatóságáról a fal alapos vizsgálata után lehet dönteni. Első­sorban nedves (kapillárisán felszívó­dó), nedvességtől telített (erősen sa­létromos), változó nedvszívó képessé­gű, külső és belső falfelületek vako­latszerű javítására használható. Anyagösszetétel:

Fedővakolat: perlit bázis, mész-ce­ment kötőanyag, spe­ciális adalékokkal ki­egészítve.

Gúz: cement kötőanyag, könnyű adalékanyag, speciális kiegészítő adalékok.

Tulajdonságok:

Fedővakolat: kiváló páraáteresztő és víztaszító képesség, fal­szárító hatás, hőszige­telő képesség, fagy álló­ság, nem éghető.

Gúz: só lekötő és víztaszító képesség, páraáteresztés, fagyállóság, nem éghető.

A vakolatalap meglévő vakolattól megtisztított, szilárd, mozgás- és zsu­gorodásmentes állapotú tégla-, kő- vagy betonfelület.

A gúz anyagot tiszta vízzel, a gúznál szokásos állagúra kell megkeverni. A javítóvakolatot szabadesésű keverőben, legalább 3 percen át kell plaszti­kus állagúra keverni, kb. 10 1 kezdő vízadagolással zsákonként. A mara­dék 2-3 1 vizet fokozatosan kell ada­golni a keverőgépbe, hogy a keverési folyamat végén az anyag megfelelően képlékeny legyen. Minden esetben ad­dig kell keverni, amíg a habarcs fennragad a dob falán és az magával viszi. A sűrűség akkor jó, ha a habarcs épp megmarad a vakolókanálon.

A maxi­mális keverési időtartam 7 perc. A fo­lyamatos felhasználás érdekében egy­szerre több zsák tartalmát kell beke­verni és keverőládában tárolni. A javító vakolatrendszert sávszerű­én, homlokzati síkonként ütemezve kell felhordani. A felületről a régi va­kolatot kb. 1 m-es ráhagyással a nedvesedési határ felett teljesen le kell verni. A fugákat ki kell kaparni, laza részeket el kell távolítani. A falhiá­nyokat megtisztítás után falazzuk ki, a levert vakolattörmeléket a fal környezetéből távolítsuk el. A gúz anyaggal teljes fedést biztosító módon kell elvégezni az előfröcskölést.

A felhor­dott gúzt szükség esetén vízpermete­zéssel kell óvni a gyors kiszáradástól. A javítóvakolatot 3 nap elteltével az alapfelület előnedvesítése után, kb. 2,5-3 cm-es vastagságban, kanállal feldobva, fogantyús simítóval egyszer durván, de egyenletesen lehúzva kell felhordani. Nagyobb vakolatvastag­ság esetén több rétegben, „nedveset a nedvesre” eljárással, az előző réteg meghúzása után kell elkészíteni a va­kolatot.

Az időjárástól függően, 1-2 nap múl­va, előnedvesített felületre felhord­ható 0,5-1 cm vastag javítóvakolat réteg, melynek felülete parafasimítóval való eldörzsöléssel alakítható ki. így fehér színű, víztaszító hatású, fagyálló, dörzsölt struktúrájú befe­jező réteget kapunk. Finomabb felü­letképzési igény esetén ez a réteg TERRASAN simítóvakolattal is készülhet. A festés legalább 3 hetes száradás után, Szilikátfestékkel vagy Redis-F festékkel végezhető. Külső felületre kerülő TERRASAN simítóvakolat esetén semmiképp nem maradhat el a festés.

REDIS általános javítóhabarcs

A többcélú felhasználásra kész szá­razhabarcs alkalmas durva repedé­sek, rések, nagyobb lyukak eltünteté­sére, vakolategyenetlenségek meg­szüntetésére, valamint durva alapva­kolat készítésére.

A mész-cement kötésű javítóanyag perlit adalékkal, légpórus képzővel keverten, jó páraáteresztő és hőszige­telő képességű , repedésmentességet garantáló habarcsanyag. A por- és szennyeződésmentes, elő­nedvesített felületre a habarcs vakoló-kanállal vagy spatulával, max. 3 cm vastagságban hordható fel. Finomva­kolatoknál a vastagság max. 5 mm le­het. A készre javított felületre kerül­het a nemes vakolat, sima felület ese­tében pedig a színezés.

REDIS töltő-simító habarcs

A kész, fehér színű szárazhabarcs külső és belső vakolt felületek javítá­sára használható,

 • egyrészt lyukak, repedések, fugák, kitört élek kitöltésére, téglán, be­tonon, és vakolaton;
 • másrészt simítóréteg készítéséhez festés és tapétázás előtt, a vakolati egyenetlenségek megszüntetésére.

A cementkötésű, műanyaggal feljaví­tott habarcs nagy tapadó szilárdsága, ideális kenhetősége és repedésmen­tessége miatt 10 mm vastagságig ki­váló minőségű javítást tesz lehetővé. Szilárd és pormentes felületre elő-nedvesítés nélkül felhordható, a gáz-és sejtbeton felületeket azonban ned­vesíteni kell. A felhordásnál víz foko­zatos hozzáadásával érhető el a szük­séges habarcssűrűség. Keverési térfogat arány: (anyag: víz) lyukak kitöltéséhez: 3,5:1; simítás­hoz (spaklizáshoz) 3:1. Az anyag több, mint 2 órán keresztül feldolgozható. A száradási idő min. 12 óra a rétegvastagságtól függően. +5 °C alatt nem használható. A meg­száradt „stószok” és gerincek csi­szolópapírral csiszolhatok le.

Homlokzati színezők

A TERRANCJVA által gyártott és forgalmazott homlokzatfestékek – ki­váló fedőképességük mellett – kiváló páraáteresztő és víztaszító tulajdon­ságúak (6.3. táblázat).

6.3. táblázat Homlokzatfestékek

6.3. táblázat Homlokzatfestékek

REDIS-F falfesték

A felhasználásra kész, por alakú „ás­ványi” homlokzatfesték 100 féle szín­árnyalatban kerül forgalomba. Alkal­mas ásványi alapanyagú vakolatból készült homlokzatokhoz, különösen régi vakolatok, kőporos vakolatok át­festésére, valamint elszürkült és meg­fakult kőporos felületek új „köntös­be” öltöztetéséhez.

A cementből és értékes festék pig­mentekből, valamint ásványi töltő­anyag adalékokból összeállított fes­tékanyagnak további olyan jó tulaj­donságai vannak, amelyeknek kö­szönhetően nemcsak jól feldolgozha­tók, hanem az ultraibolya sugarakkal szemben is ellenállók (6.3. táblázat). Az új felületek tiszták (pormentesek) és szárazak legyenek. Felújítási mun­kák esetén az alapról gondosan el kell távolítani minden laza vakolatrészt és a festékmaradékot, majd a felületet lemosással meg kell tisztítani (maratóanyaggal és vízzel). Régi, rosszul szívó alapokat célszerű TERRASAN simítóvakolattal (Tapadó emulzió-H hozzáadásával) teljes felületükön átsimítani. A régi, krétásodó festékeket, ill. eltérő szívóké­pességű vakolatokat egyszer telített­ségig át kell kenni TERRANOVA mély alapozóval.

A festéket 1:1 arányban kell tiszta vízzel hígítani, úgy, hogy a víz egy ré­szének fokozatos hozzáadásával sűrű pépet keverünk ki, ezután kb. 20 per­ces pihentetést követően a maradék vizet hozzákeverjük, majd kb. fél órát ismét állni hagyjuk. Közvetlen a felhasználás előtt, a próbafestés ered­ményétől függően tovább hígítható. Összefüggő homlokzatra célszerű egyszerre bekeverni a szükséges mennyiséget.

Ha a hígítási arányt nem tartjuk be, a kívánt színárnyalat megváltozhat. A festéket előnedvesítés nélkül, szá­raz alapra, korong- vagy festőecset­tel, esetleg hengerrel, 2 munkame­netben, teljes fedéssel kell felhorda­ni. A két festés között min. 24 óra száradás szükséges. A megkevert anyagot még aznap fel kell használni.

ERRANOVA teljes hőszigetelő rendszerek.

6.4. táblázat. TERRANOVA teljes hőszigetelő rendszerek.

TERRASIL falfesték

A felhasználásra kész folyékony ásvá­nyi festék új homlokzati felületek ki­alakítására és régi homlokzatok fel­újítására egyaránt alkalmas, ugyan­akkor felhasználható a TERRATHERM; TERRAMIN; TERRASIL hőszigetelő rendszerek (6.4. táblá­zat), műanyag és nemes vakolatok át­festésére is.

A káli vízüveget, kevés műanyag ada­lékot és értékes színező pigmenteket tartalmazó folyékony festékanyag jól ellenáll az ultraibolya sugárzásnak és a füstgázoknak, könnyű feldolgozha­tósága és jó fedőképessége garantálja a sokrétű alkalmazást. Használható szilárd, száraz ásványi alapokra (hagyományos vakolatra, azbesztcementre, homokkőre, be­tonra stb.) és műanyag vakolatokra. Az árnyékolás nélküli, egyenletes színhatás simított, ill. egyféle struk­túrájú vakolt felületek esetén érvényesül.

Az új homlokzatok felülete tiszta és pormentes legyen. Felújítások esetén az alapot meg kell tisztítani és a javí­tásokat az eredeti felületi struktúrá­nak megfelelően el kell végezni. A szerves anyagú régi festékeket, vala­mint a diszperziós és olaj festékeket el kell távolítani, lehetőleg marató-anyag és forró víz együttes alkalma­zásával, nagynyomású készülék segít­ségével. A festés megkezdésekor a vakolatjavítások legyenek teljesen kiszáradva. Egyenlőtlenül szívó fes­tékalapok esetén TERRANOVA Fluat használata célszerű. Simított felületképzésekhez a meg­maradó és a javított felületi részeket – az egyenletes szívóképesség és azonos struktúra biztosítása érdeké­ben – TERRASAN simítóvakolattal, Tapadó emulzió-H felhasználásával át kell simítani.

Szükség esetén a festék max. 5%-ig vízzel hígítható. Összefüggő homlok­zati felületekhez a szükséges mennyi­séget egyszerre érdemes bekeverni.

A festéket száraz alapra, festőko­ronggal vagy ecsettel kell vékonyan felhordani. Normális körülmények között elegendő két réteget felvinni 12 óra száradási idővel a rétegek kö­zött.

Szilikátfesték

A műanyag vödrökbe csomagolt, fel­használásra kész folyékony ásványi festékanyag épületek ásványi vakola­tainak díszítésére, védelmére, vala­mint belső felületek és TERRASAN javított vakolatrendszer festésére ki­váló anyag.

A káli vízüveget, értékes színező pig­menteket és töltőanyagokat tartal­mazó festék a homlokzatokkal szem­ben támasztott követelményeknek tökéletesen megfelel. A festés alapja szilárd, száraz ásványi alap (hagyományos vakolat, azbeszt­cement, homokkő, beton stb.) lehet. Árnyékolás nélküli, egyenletes szín­hatás simított, ill. azonos struktúrájú vakolaton érvényesül. Felújítások esetén az alapot meg kell tisztítani, és a javításokat az eredeti felületi struktúrának megfelelően el kell vé­gezni. Az esetleg szükséges durva vakolati mész-cementes habarccsal kell eltüntetni. Finomvakolatok javításá­hoz és áthúzásához a TERRASAN simító vakolatot kell használni, ami­hez rosszul szívó, alapok esetén elő­írás szerint „Tapadó emulzió-H”t kell keverni.

A szerves anyagú régi festékeket, a diszperziós és az olaj festékeket mara­tással kell eltávolítani, majd vízzel alaposan le kell mosni. Régi és erő­sen eltérően szívó, könnyen lepergő vakolatokat, valamint a nem teljesen eltávolítható mészfestékeket telített­ségig egyszer át kell kenni TERRA­NOVA Fluat szerrel. A festék és a hígító tömeg szerinti ke­verési aránya alapfestésnél: 2,5:1, rosszul szívó alapoknál és fedőfestés­nél 3:1. A festék állagát próbafestés­sel kell ellenőrizni. Az azonos hom­lokzati felülethez szükséges mennyi­séget egyszerre kell bekeverni. A feldolgozás módja azonos az előbbi festéknél elmondottakkal.

Marató anyag

Az oldószert tartalmazó, felhaszná­lásra kész maró anyagok diszperziós falfestékek, akrilátok, műgyantás va­kolatok, olaj- és ólomtartalmú festé­kek, repedésáthidaló rendszerek ala­pos eltávolítására szolgálnak. Az oldószerek és hordozó segédanya­gaik környezetbarát, biológiailag le­bontható, erős és mély oldó hatású, vízzel emulgeálható, könnyű feldolgozhatóságú anyagok, amelyek épí­tési hulladékként a természetbe ke­rülve, néhány éven belül közömbö­sülnek, ill. megsemmisülnek.

Marató anyagok használatakor ügyelni kell a következőkre:

 • Felhordás előtt minden festett és műanyag felületet gondosan le kell takarni, az esetleg mégis lefröcs­költ felületrészeket vízzel azonnal le kell mosni. (Üveg- és alumíni­umrészeket nem támad meg.)
 • Belső terekben való alkalmazásnál a padlót a maratási felület környé­kén fóliával le kell takarni, és a he­lyiséget állandóan szellőztetni kell. A felület lemosása után csak akkor kezdjük meg a festést, ha a marató-anyag szaga már nem érezhető.
 • A közvetlen napsugárzás és erős szél kedvezőtlenül befolyásolhatja a maratóanyag hatékonyságát, lobbanáspont kb. 60 °C.

A felhordás megkezdése előtt cél­szerű meghatározni egy mintafelület­nél – az optimális hatóidő, ill. kötési idő alapján – a fajlagos anyagszük­ségletet. A felkevert marató anyagot puha natúr szőrkefével vagy bárány­szőr hengerrel, lentről felfelé, egyen­letesen, a telítettségig kell felkenni a felületre, 0,3-0,5 kg-ot m2-enként. Időről időre spaklival ellenőrizni kell, hogy mennyire oldódott már fel az eltávolítandó réteg, és amit lehet, le kell kaparni.

Ha a lemarató film matt lesz, anélkül, hogy az alatta lévő ré­teg teljesen feloldódott volna, „ned­veset a nedvesre” elv alapján még egy réteget kell felkenni vagy spriccelni. Nehezen engedő és vastag rétegeknél az átkenést esetleg többször is meg kell ismételni. A marató anyag hatá­sának kifejtéséhez – az eltávolítandó rétegtől függően – 10-20 percre, de több órára is szükség lehet. Az optimális alkalmazási hőmérsék­let 20 °C.

Alacsonyabb hőmérséklet esetén a hatásidő hosszabb, magasabb hőmér­séklet esetén rövidebb, de rövidül a kötésidő is. Az esetleg megkötött fe­lületek gőzöléssel ismét feloldhatók. Mindig fentről lefelé gőzöljünk, 70-90 °C gőzölési hőmérséklettel, 80-100 bar gőzölési nyomással. Könnyen oldódó rétegek hideg vizes, nagynyomású tisztítóval is eltávolít­hatók.