Házak és lakások felújítása

A födémgerendák javítása, korszerűsítési megoldások, hőszigetelés

A födémgerendák javítása

A födémgerendákat növényi és állati fakártevők annyira tönkretehetik, hogy az már a teherbírást is veszélyezteti. Ha új padlóburkolat vagy mennye­zetborítás megnyitásával a veszélyeztetett helye­ken ellenőrizzük a gerendák állapotát.

A fokozott veszélynek kitett helyek a követke­zők:

 • a falazatban lévő gerendafejek;
 • régi kiontok, lefolyóvezetékek, zuhanytálcák és fürdőkádak környéke;
 • lefelé előreugró homlokzatokon lévő gerenda­megtámasztások;
 • nyerstégla-falazatban lévő gerendamegtámasz­tások, különösen védtelen gerendafejek (bütük) esetén;
 • megrongálódott, repedezett vakolatú homlokza­ton lévő megtámasztások;
 • hibás vagy hiányzó ereszlefolyók környéke, különösen a szél felőli oldalon;
 • a tetőszék, ill. a legfelső szint födémjének ge­rendái, különösen az eresz közelében.

Néhány jó tanács új gerendamegtámasztások helyes kialakításához:

 • a falazatra tegyünk a gerendafej alá bitumenes fedéllemezt, hogy a nedvesség felszivárgását megakadályozzuk;
 • alulról zárt födém esetén a gerendafej és a fa­lazat között, oldalt és fent hagyjunk 3 cm rést, összeköttetéssel a gerendák közötti térrel;
 • a gerenda homlokfelülete és a külső fal közé tegyünk egy legalább 2 cm vastag hőszigetelő lapot, a páralecsapódás elleni védelmül.

A faszerkezetek a kemény, rideg falazattal és betonnal ellentétben nagyon rugalmasan reagál­nak a terhelés megváltozására. Érezhető behajlá­sok, rezgések vagy elferdülések esetén keressük meg ugyan annak okát, hibaelhárításra azonban nincs mindig szükség.

9.11. ábra.

9.11. ábra. Födémgerendák erősítése, oldal­pallók elhelyezésével 1 meglévő födémgerenda; 2 felerősített pallók.

Korszerűsítési megoldások

Az emeletközi födémek korszerűsítésére irányuló megoldásoknak a célja lehet a födém műszaki jellemzőinek, pl. a hő- és hangszigetelésnek a megjavítása, de lehet az is, hogy pl. a födémen megnyitott nyílásokkal az alaprajzot kívánjuk megváltoztatni. Gyakori, hogy egyidejűleg több feladatot is meg kívánunk oldani, a műszaki lehe­tőségek száma nagy. A következőkben néhány jellegzetes megoldási lehetőséget mutatunk be.

9.12. ábra.

9.12. ábra. Gerendaillesztés gerendák kicse­rélése esetén 1 összeillesztett gerendák összecsavarozva; 2 tompán illesztett gerendák hevederpallókkal összecsavarozva.

Gerendák kiszabadítása, megerősítése, kiváltása

A födémgerendák szabaddá tételének célja lehet

 • a gerendázat láthatóvá tétele;
 • a helyiség belmagasságának megnövelése;
 • két szint között nyitott kapcsolat létesítése.

Ajánlatos a gerendázat szabaddá tétele előtt megvizsgálni annak külső megjelenését. Arra is gondolni kell, hogy a mennyezetborítás és a fö­démköz elhagyásával romlanak a födém hang- és hőszigetelési, valamint tűzvédelmi tulajdonságai.

A födémgerendák megerősítését indokolhatja

 • a korhadás vagy kártevők pusztítása következ­tében meggyengült gerendák megerősítése;
 • a födém rezgéseinek (a járás vagy az utcai for­galom hatására bekövetkező lengések) csökkentése;
 • a födémgerendák teherbírásának növelése, pl. a gerendák behajlása esetén, vagy tervezett válaszfalak alatt.

A födém teherbírása növelhető úgy, hogy a fö­démgerendák egyik vagy mindkét oldalára egy-egy 4-6 cm vastag pallót csavarozunk, vagy a meglévő gerenda közé egy második gerendasort építünk be.

A födémgerendák kiváltására (váltógerenda be­építésére) akkor kerül sor,

 • ha a födémen a gerendamezőnél szélesebb nyílást kívánunk készíteni;
 • ha egy elkorhadt gerendafejet kívánunk teher­mentesíteni vagy közvetlenül egy födémgeren­da alatt ablaknyílást akarunk készíteni.

Födémgerenda kiváltását csak szakszerű irányítás mel­lett végezzük el. Kinyúló gerendák (pl. erkély számára való meghosszabbítás), tetőgerendák vagy több mezőn átmenő gerendák esetén egy kivitelezési hiba a stabilitást veszélyeztetheti!

9.13. ábra.

9.13. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa szabadon lévő födémgerendáknál (A meg­oldás) 1 födémgerenda; 2 deszkázat; 3 leszóródás ellen védő réteg; 4 szigetelőcsíkok; 5 párnafa; 6 homokfeltöltés; 7 ásványi gyapot lap; 8 faforgácslemez.

A hangszigetelés javítása

A régi fagerendás födémek hangszigetelése álta­lában rosszabb, mint a tégla- vagy betonfödéme­ké. A szigetelés minőségére a léghang elleni szigetelés mértéke és a lépészaj elleni szigetelés mértéke a mérvadó, mindkettőt decibelben adjuk meg (1 dB = 0,1 Bel). A megkülönböztetésre azért van szükség, mert az épületelemek a léghangot (pl. beszéd, rádió) másképpen vezetik, mint a testhangot (kopogást, járást). Minél nagyobb a hangszigetelés mértéke (dB), annál jobb az adott födémszerkezet hang­szigetelő hatása.

A magántulajdonú régi épületek korszerűsítése során a fafödémeknél gyakran azért nem lehet jó hangszigetelési értékeket elérni, mert a kivitelezés nehézségei és a költségek túl nagyok. Ha viszont rossz a hangszigetelés, akkor a különböző lakások­ban lakók nagyon zavarhatják egymást és ennek kedvezőtlen hatása lehet a házbeli együttélésre.

A födémeknél általában elegendő a lépészaj elleni szigetelésre vigyázni, mert ha az jó, akkor csaknem midig megfelelő a léghang elleni szige­telés is. Egy födém hangszigetelő képessége an­nál jobb, minél nehezebb a födém (felület­egységre eső tömeg kg/m2), minél jobban rugóz­nak a rétegek (dinamikai merevség MN/m2) és minél több rétegből áll a födém. Egy „úszó” (vagyis rugózó) cementesztrich-réteggel és sző­nyegpadlóval ellátott 14 cm vastag betonfödém lépészaj elleni szigetelése pl. 20 dB. A betonfö­démek és az esztrichlapoknak nagy tömege van, a rugózó rétegeket a lépészaj elleni szigetelőla­pok (pl. a nyersfödém és az esztrichlapok közé helyezett ásványi vagy kókuszlemez) és a sző­nyegpadló alkotja.

A lépészaj elleni szigetelés további 7 dB-lel ja­vítható, ha nedves vagy száraz vakolattal ellátott, speciális fémsínekre függesztett mennyezetet al­kalmazunk. A régi, általában 9-11 cm magas agyag-, sa­lak- vagy homokfeltöltéssel készített födémszer­kezeteknek az volt a feladatuk, hogy a súlyt meg­növeljék.

Az emeletközi födémek hangszigetelésének utólagos javítására egyebek között ezek a lehető­ségek állnak rendelkezésünkre:

 • a szőnyeget 10 mm vastag nemezalátétre fek­tessük (javítja a lépészaj, ill. léghang elleni szigetelést);
 • úszó öntött vagy száraz esztrich elhelyezése a meglévő padlózatra;
 • súlyos födémköz kialakítása;
 • mennyezetburkolat kialakítása lengősínekkel vagy rugós kengyelekkel;
 • a fenti lehetőségek kombinációja.

Ha a házilagos kivitelezésre alkalmas száraz esztrichet, pl. gipszkötésű rostlemezeket alkal­mazzuk, akkor sík alap esetén a lapokat közvetle­nül a lépészaj ellen szigetelő lapokra lehet fektet­ni. A födém ferde fekvéséből adódó magasságkü­lönbségeket feltöltéssel vagy szegélyfákkal lehet kiegyenlíteni. A száraz esztrichek további előnye a kisebb vastagság, hangszigetelésük viszont nem olyan jó, mint az öntött esztricheké.

Súlyos födémköz kialakítására akkor nyílik lehe­tőség, ha a padlót egészen meg kell nyitni, ill. el kell távolítani (pl. a födémgerendák megerősítése esetén) vagy, ha a padló vastagságának jelentős megnövelése nélkül jó hangszigetelést kívánunk elérni.

Hangszigetelő feltöltés készíthető pl.

 • vakpadlón elhelyezett, megkötő feltöltésből (pl. sovány beton, döngölt agyag);
 • nemez alátétre rakott kőlapokból vagy falazó-téglából (pl. járdalapok, egésztéglák);
 • vakpadlón elhelyezett ömlesztett anyagból (pl. zúzalék).

A homok és a rostált törmelék ugyan olcsó és jó hangszigetelő, de leszóródás ellen védő réte­get igényel, azt pedig a szokásos körülmények között szinte lehetetlen jól záró állapotban tartani. A megkötő feltöltéseket, pl. az agyagot földned­ves állapotban kell elteríteni, azután szilárdra kell döngölni és engedni kell kiszáradni. A fa részeket olajos papír elválasztó réteggel kell védeni.

9.14. ábra.

9.14. ábra. Lépészaj ellen szigetelt födém­szerkezet szabadon lévő födémgerendákkal (B megoldás) 1 födémgerenda; 2 deszkázat vagy faforgácslapok; 3 le­mez; 4 járdalapok; 5 ásványi gyapot lapok; 6 faforgács­lemez.

9.15. ábra.

9.15. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa részben szabadon lévő födémgerendák esetén 1 födémgerenda; 2 deszkázat vagy faforgácslapok; 3 élfa; 4 szigetelés; 5 faforgácslapok; 6 ásványi gyapot lapok; 7 cementesztrich vagy faforgácslapok.

9.16. ábra.

9.16. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa, a régi födém megtartásával (A megoldás) 1-4 meglévő födém; 5 szigetelőréteg; 6 faforgácslemez; 7 ásványi gyapot lépészaj elleni szigetelőlapok; 8 úszó cementesztrich.

9.17. ábra.

9.17. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa, a régi födém megtartásával (B megoldás)
Meglévő: 1 födémgerenda; 2 élfa; 3 vakpadló
Új: 4 olajos papír; 5 sovány beton; 6 ásványi gyapot lépészaj elleni szigetelőlapok; 7 faforgácslemez.

9.18. ábra.

9.18. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa, a régi födém megtartásával (C megoldás) 1-6 meglévő födémszerkezet; 7 ásványi gyapot lapok; 8 lágy rostlemez, olajos papír vagy polietilén fólia; 9 cementesztrich vagy öntött aszfalt esztrich.

9.19. ábra.

9.19. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa, a régi födém megtartásával (D megoldás) 1-6 meglévő födémszerkezet; 7 olajos papír vagy polieti­lén fólia; 8 szigetelő csík; 9 párnafa; 10 földnedves so­vány beton; 11 ásványi gyapot lapok; 12 faforgácslemez.

9.20. ábra.

9.20. ábra. A lépészaj és léghang elleni szi­getelés javítása a födém megtartásával (E megoldás)
Meglévő: 1 vakolat; 2 vakolathordozó; 3 esetleges takarékdeszkázat; 4 födémgerenda; 5 feltöltés; 6 tartóléc; 7 vakpadló; 8 hajópadló
Új: 9-10 üvegszigetelés befúvott cellulózpehellyel; 11 esetleg kiegyenlítő feltöltés, pl. mész­ vagy téglazúzalék; 12 lépészaj elleni szigete­lőlapok; 13 szárazesztrich.

9.21. ábra.

9.21. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa, a régi födém megtartásával (F megoldás) 1-6 meglévő födémszerkezet; 7 szigetelő nemez, régi szőnyegpadló vagy karton; 8 járdalapok; 9 szigetelőcsík; 10 párnafa; 11 szigetelés; 12 padló.

9.22. ábra.

9.22. ábra. Hangszigetelő födémszerkezet 1 födémgerenda; 2 födémburkolat; 3 a födémburkolatot tartó lécek; 4 szigetelés; 5 szigetelő csíkokra tett fafor­gácslemez; 6 lemez vagy bitumenes fedéllemez; 7 járdalapok; 8 ásványi gyapot lapok; 9 faforgácslemez.

A hőszigetelés javítása

Régi épületeknél a pince- és padlásfödémen át sok hőenergia megy veszendőbe. Ezeknek az épületelemeknek az utólagos hőszigetelése ezért a komfort javítását és a környezet védelmét egyaránt szolgáló, fontos intézkedés.

A szigetelőréteg célszerű vastagságára a kö­vetkező értékek javasolhatók:

 • pincefödémeknél (és egyéb, fűtetlen helyiségek fölötti födémeknél) 8-15 cm;
 • padlásfödémeknél (és egyéb, fűtetlen helyisé­gek alatti födémeknél) 10-20 (30) cm.

A födém szigetelőképessége szempontjából döntő jelentőségű az egyes rétegek hőátbocsátási ellenállásainak összege. Annak, hogy a szigetelőrétegeket a nyersfödém (a gerendázat) közé, fölé vagy alá építjük-e be, a szigetelőké­pességre nincs hatása, azt inkább gyakorlati és pénzügyi szempontok határozzák meg:

 • pincefödém (általában tömör födém) esetén általában az a célszerű, ha a szigetelőlapokat (pl. parafa- vagy kőgyapot táblákat) alulról ra­gasztjuk vagy csapozzuk a födémhez
 • boltozott födémeknél vagy a földszinti padozat kicserélése esetén hőszigetelő esztrich padozatot lehet készíteni. Az ajtók környékén a magasabb padlószerkezet miatt esetleg nehézségekkel találkozunk;
 • a padlásfödémnél (rendszerint fagerendás fö­dém) általában a födémgerendák között vagy fölött elhelyezett szigetelés a célszerű;
 • a lapostető-szerkezetek és teraszok utólagos hőszigetelésének lehetőségeit a 5. szakasz­ban mutatjuk be.

A födémek utólagos hőszigetelésénél feltétlenül figyelembe kell venni a következőket: ha a hőszigetelést a födém hideg oldalán helyezzük el, azaz a fűtetlen tetőtér padlóján vagy a pincefödém alatt, akkor száraz födémszerkezetek esetén pá­razáró rétegre nincs szükség. A párazáró réteg még kárt is okozhat, ha a hőszigetelés hideg ol­dalára kerül. Ha a párát áteresztő szigetelőanya­got, pl. ásványi gyapotot, a födém meleg oldalán (azaz pl. a lakószoba födémjének alsó oldalán vagy a földszint padlóján) helyezzük el, akkor álta­lában szükség van párazáró rétegre; azt a meleg oldalon, tehát a hőszigetelés és a mennyezetbur­kolat között kell elhelyezni.

A fűtetlen tetőtérben hőszigetelést pl. a követ­kezőképpen lehet készíteni:

 • a deszkapadlót távolítsuk el;
 • az építőipari papírból vagy polietilén fóliából való párazáró réteget tegyük be a gerendák közti mezőkbe, azok szélei oldalt feküdjenek föl a gerendákra, hogy tetőlécekkel szorosan oda lehessen azokat szorítani;
 • helyezzünk el a födémgerendákkal párhuza­mosan vagy azokra keresztben párnafákat, keresztmetszetük pl. 6 x 12 cm, távolságuk 60-70 cm;
 • a födémgerendák és a párnafák közé tegyünk szigetelő nemezt (kasírozás nélkül), újra rakjuk le a padlódeszkákat.

Ha a padlás padlóján csak ritkán járnak, a szi­getelőanyagot egyszerűen a meglévő padlóra is ki lehet teríteni (amire előzőleg párazáró papírt fektettünk) és különálló járópallókat lehet rátenni. Ha a tetőtér későbbi beépítése tervbe van véve, akkor a padlót esztrichnek alakítsuk ki. Üreges gerendaközök és kiszóródás ellen védő, párazáró mennyezetburkolat esetén a padlódeszkák leszerelését megtakaríthatjuk, ha a padlón fúrt lyukakon át pelyhes szigetelőanyagot (pl. cellulózpelyhet) fújunk az üregbe.

9.23. ábra.

9.23. ábra. Hangszigetelő mennyezetburkolat (A megoldás) 1 mennyezetburkolat; 2 tartószerkezet; 3 lemezsín; 4 födémgerenda; 5 szigetelés; 6 meglévő padló.

9.24. ábra.

9.24. ábra. Hangszigetelő mennyezetburkolat (B megoldás) 1 födémgerenda; 2 és 3 két réteg farostlemez vagy gipszkarton lap; 4 lemezsín; 5 szigetelés; 6 és 7 meglévő padló.

9.25. ábra.

9.25. ábra. Utólag alulról szigetelt pincefödém 1 parafa-, keményhab-lemezek vagy szigetelő szend­vicslapok; 2-5 meglévő acél-tégla födém fapadlóval.

9.26. ábra.

9.26. ábra. Utólag alulról szigetelt padlásfö­dém 1 nedves vakolat; 2 fagyapot építőlapok; 3 szigetelés; 4-6 meglévő födémszerkezet.

9.27. ábra.

9.27. ábra. A padlásfödém hőszigetelésének javítása (A megoldás) 1 födémgerenda; 2 mennyezetburkolat; 3 a mennyezet­burkolat tartólécei; 4 polisztirol keményhab lap (párazáró réteg); 5 szigetelés; 6 párnafák; 7 padló (nyitott héza­gokkal).

9.28. ábra.

9.28. ábra. A padlásfödém hőszigetelésének javítása (B megoldás) 1 födémgerenda; 2 mennyezetburkolat; 3 a mennyezet­burkolat tartólécei; 4 polietilénfólia (párazáró réteg); 5 odacsavarozott élfa; 6 és 7 szigetelés; 8 párnafa; 9 padló.

A tűzvédelem javítása

Az egyes építésügyi szabályzatok meghatározzák a födémszerkezetek tűzállóságával kapcsolatos követelményeket.

Ezeknek a követelményeknek a fagerendás födémek akkor felelnek meg, ha

 • a födémgerendák égésgátló anyaggal vannak burkolva;
 • meghatározott minimális keresztmetszetű ge­rendák vannak beépítve;
 • a padozat úszó esztrichként van kialakítva;
 • családi házakra (legfeljebb egy lakást tartalma­zó, szabadon álló lakóépületek), melyek tartózkodási helyiségei legfeljebb két szinten helyez­kednek el: tűzállósági követelmények betartása nincs előírva;
 • kétlakásos családi házakra (legfeljebb két la­kást tartalmazó lakóépület), ha minden tartózkodási helyiséget egy legfeljebb 8 m hosszú­ságú létrával kívülről el lehet érni (a létra hosszánál a talaj és az ablakpárkány felső része közti távolság a mértékadó): égésgátló szerkezet;
 • egyéb épületeknél, tehát pl. ipari helyiségeket és kettőnél több lakást tartalmazó épületeknél: tűzálló szerkezet.

Az égésgátló födémszerkezetekkel szemben támasztott követelményeket az OTSZ írja elő.

Eszerint pl. egy fafödém akkor minősül égés­gátlónak, ha

 • a gerenda keresztmetszetek megfelelnek a mai statikai követelményeknek;
 • a födémgerendák felülről forgácslapokkal vagy fapallókkal vannak takarva és úszó esztrichel (cementesztrich vagy ásványi gyapot lapokra helyezett forgácslapok) vannak borítva;
 • a gerendák alulról forgácslapokkal, gipszkarton lapokkal, fagyapot építőlapokkal vagy függesz­tett rabicmennyezettel vannak burkolva.

A szabvány által előírt anyagminőségeket és kivitelezési módokat minden esetben pontosan be kell tartani. Megfelelően méretezett gerenda-keresztmetszetek esetén a teljesen vagy részle­gesen szabadon álló fagerendás födémek is tűzgátlók lehetnek.

A tűzálló fagerendás födémekkel a szabvány nem foglalkozik. Vannak viszont olyan cégek, melyek tűzálló, éghetetlen álmennyezeteket kínál­nak. Ezeknél a födémszerkezeteknél műbizonylat­ra és hatósági engedélyre van szükség.

9.29. ábra.

9.29. ábra. Égésgátló födémszerkezet részben szabadon lévő födémgerendákkal (A megoldás) 1 födémgerenda; 2 élfa; 3 mennyezetburkolat; 4 szige­telés (tűzvédelmi okokból nem szükséges); 5 faforgács­lapok vagy padlódeszkák; 6 ásványi gyapot lapok; 7 úszóesztrich.

9.30. ábra.

9.30. ábra. Égésgátló födémszerkezet telje­sen szabadon lévő födémgerendákkal (B megoldás) 1 födémgerenda; 2 deszkaborítás; 3 ásványi gyapot la­pok; 4 úszó cementesztrich.

9.31. ábra.

9.31. ábra. Égésgátló födémszerkezet telje­sen burkolt födémgerendákkal (C megoldás) 1 födémgerendák; 2 a mennyezetburkolatot tartó lécek; 3 gipszkarton lapok; 4 szigetelés (tűzvédelmi okokból nem szükséges) vagy 3 tetszőleges mennyezetburkolat; 4 ásványi gyapot lapok (tűzvédelmi okok miatt szükséges); 5 burkolat (fafor­gácslapok vagy deszkázat); 6 ásványi gyapot lapok; 7 úszó cementesztrich.