Tetőtér beépítés

A padlásfödém átalakítása, ill. cseréje

Az utólagos tetőtér-beépítéskor szükség lehet a meglevő padlásfödém javítására vagy részleges, ill. teljes cseréjére.

A beépítetlen tetőtereket többnyire raktározásra, táro­lásra használják. Egyes többlakásos épületekben közös használatú helyiségek is készültek itt (pl. mosókonyha). Födémük teherhordó szerkezete adott teherbírású, ami a tetőtér-beépítésből származó többletterhek viselését — és ezzel együtt a biztonságos használatot — nem min­dig teszi lehetővé. Ilyen esetben szükség lehet a födémek átalakítására vagy cseréjére. Az átalakítás általában jóval rövidebb ideig tart, és nem is olyan költséges, mint a födém­csere.

Fafödém megerősítése

A fafödémek megerősíthetők a fagerendák közeibe helyezett pallókkal. Az új padozat ezekre és teherelosztó alátétekre támaszkodik. Ugyanez a megoldás más anyagú gerendás födémeknél is alkalmazható.

Gerendák tehermentesítése

A gerendák tehermentesítése megoldható ún. önhordó padlószerkezet készítésével, amely a meglevő födémet teherhordás szempontjából helyettesíti, kiváltja. Az új padlószerkezet alatt keletkező légtér szellőztetéséről azon­ban megfelelő módon gondoskodni kell.

Az acél- és a vasbeton gerendás födémeknél gyakran nyílik lehetőség arra, hogy a padlásburkolat és a kitöltő­anyag, vagyis a feltöltés egy részét vagy egészét eltávolít­sák. Ez átlagosan 100-150 kg/m2 súlycsökkenést ered­ményez. A salak-, ill. a homokfeltöltést könnyű kitöltő anyaggal pótolni lehet (pl. perlit), de helye kitöltetlen is maradhat.

A tetőtér beépítése során szükség lehet a födém egy részének elbontására, ill., kisebb-nagyobb födémáttörések készítésére, pl. a lépcsők vagy kémények, szellőzők miatt. A födém bonthatósága nagymértékben függ szerkezeti kialakításától. A gerendákból és kitöltő elemekből álló födé­mek nyilván könnyebben bonthatók, mint a nagyobb ele­mek egymás mellé sorolásából készültek, nem is beszélve a monolit födémekről. A gerendák, bordák irányával pár­huzamosan a bontás egyszerűbben megoldható, mint azokra merőlegesen. Ellenkező esetben új kiváltógerenda vagy új födémszakasz készítésére kerülhet sor. Erre gon­doljunk az említett szerkezetek elhelyezésénél!

Részleges födémcsere

A használati víz által veszélyeztetett helyiségek alatt ajánlatos a fafödémet kicserélni szilárd födémre, vagyis részleges födémcserét végrehajtani, még akkor is, ha a födém teherbírása és állaga ezt egyébként nem kívánja meg.

A jó állapotban levő, megfelelő teherbírású fafödémet nem kell elbontani, mert az érvényben levő tűzrendészeti előírások ezt nem követelik meg. Ha viszont födémcserére kerül sor, az új födém már feleljen meg az ide vonatkozó követelményeknek. Ilyenkor előregyártott E gerendás vagy monolit vasbeton szerkezetek, ill. FERT födém készítése javasolható, a már említett előnyök miatt. A G, M jelű geren­dák és a födémpallók nehezen mozgathatók (csak emelő­szerkezettel); ez költséges és nem is mindig van rá lehető­ség (pl. zárt sorú beépítés esetén).

Födém terhének csökkentése

Ha a fedélszerkezet átalakításával párhuzamosan vé­gezzük a födémcserét, akkor a födémet szükség szerint a fedélszerkezetből átadódó teherre is méretezni kell. A födém terhe csökkenthető, ha a tetőszerkezetet vagy csak a héjazatot könnyebbre cseréljük.

A beépíthető padlástér nagysága növelhető, ha az új födém nem a régi födém helyére, hanem annak korábbi szintje alatt helyezhető el (pl. a padlástér alatti, nagy bel­magasságú helyiségeknél ez megoldható).

Abban az esetben, ha az új födém a (megmaradó) pad­lásfödém fölé kerül, ez utóbbi érintetlenül a helyén marad­hat, lehetővé téve a tetőtér alatti szint használhatóságát az építkezés idejére. Ez igen sok esetben fontos szempont a szerkezet kialakításakor.

A padlásfödém — a tetőtér-beépítést megelőző — bár­milyen utólagos megerősítésére vagy cseréjére utaló szer­kezetek (pl. kiváltó gerendák) megléte esetén a tervező­mérnök feladata, hogy a korábbi átalakítás tervdokumen­tációját felkutassa, mert ebből hasznos ismeretek szerez­hetők. A mindenkor szükséges részletes födémvizsgálatot önmagában azonban ez a dokumentáció nem helyettesíti.

Az ide vonatkozó szabványok a következők:

  • Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani ter­vezése, Általános előírások, MSZ 15 020;
  • Magasépítési szerkezetek terhei és különleges köve­telményei, MSZ 15 021;
  • Faszerkezetek, MSZ 15 025;
  • Vasbeton szerkezetek, MSZ 15 023/1;
  • Építmények tűzvédelme, Épületszerkezetek tűzálló­sági követelményei, MSZ 595/3-79;
  • Építmények tűzvédelme, Középmagas és magas épületek, MSZ 595/4-79 és
  • Építmények tűzvédelme, Tűzszakaszok, MSZ 595/ 5-S0;
  • Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai, MSZ 04-140/1 -4;
  • Épületen belüli hanggátlási előírások, MSZ 04-601.

A fafödém cseréjét rovar- vagy gombafertőzés is szük­ségessé teheti.