Tetőtér beépítés

Építési munkák a tetőtérhez

A csapadékvíz-elvezetés megoldása

Olyan padlásterekben, ahol építésükkor még nem számí­tottak a majdani beépítésre, a belső csapadékvíz-elvezetés rendszerének módosításáról gondoskodni kell. A padlástérben található csapadékvíz-elvezető csator­nákat a tetőtér-beépítés majdani kontúrvonalainak közelé­ben, a feltöltésbe kell süllyeszteni, és ott szennyvíz-elvezető csatornaként továbbvezetni valamelyik lefolyócső csatlakozásáig. A vízgyűjtő tetőfelület nagyságát szem előtt tartva, ajánlatos e célra nagy átmérőjű műanyag csöveket használni.

Az épületgépészeti vezetékek felvezetése a tetőszintre, födémáttörések készítése

Az épületgépészeti berendezések üzemeltetéséhez szük­séges vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos kábel, telefon stb.) felső szintre juttatása megoldható falhorony­ban, vagy kizárólag erre a célra kiképzett gépészeti akná­ban. A gázvezetéket a lakáson belül nem szabad a falban vezetni.

Az elektromos, valamint a telefon- és antennakábelek falhoronyban, de közvetlenül a vakolat alatt, a téglafalra erősítve is vezethetők. A vezetékek megóvása érdekében, és cserélhetőségüket szem előtt tartva, falhoronyban veze­tett, kis átmérőjű, műanyag védőcsövek alkalmazása a legcélszerűbb. A gépészeti akna mérete a benne elhelyezett vezetékek számától és fajtájától függ. Ha az aknafalat a tetőtérben a mennyezet fölé vezetjük, akkor ez a szerkezet szellőző­aknaként is működhet. A gépészeti akna falai biztonságo­san tartják a különböző vezetékeket, amelyeket a szerelők befalazott bilincsekkel, bepattintóelemekkel rögzítenek.

Az utólagos tetőtér-beépítésnél szükség lehet arra, hogy a födémen (csőátvezetéshez, utólagos lépcsőáttöréshez, szellőzőakna létesítéséhez) különböző méretű és alakú áttöréseket készítenek. Saját kivitel esetén ezt a munkát csak szakember felügyeletével végezzük!

Áttörések

Vasbeton teherhordó szerkezet (pl. gerenda vagy lemez) áttörése esetén előbb a kiváltást kell elkészíteni. A födém­szerkezet kiváltását a tervező építész statikai számítása előzi meg, majd a kivitelhez műszaki tervet készít. Bontás­kor vigyázzunk arra, hogy a megmaradó tartószerkezetet ne sértsük meg, mivel rendkívül veszélyes lehet, és azt eredeti állapotba visszaállítani nem lehetséges.

Az áttörések készítésekor tárják fel tulajdonképpen a födém szerkezetét. Ekkor derül ki sokszor, hogy a kiváltás műszaki terve fedi-e a valóságot, ugyanis a tervező által tájékozódási célzattal feltárt födémrésztől a kiváltás helyén talált – kibontott – födém szerkezete lényegesen eltérhet. A tervtől eltérő födém esetén azt azonnal meg kell mutatnia a munkavezetőnek, és jelezni a statikai tervek készítőjének.

Amikor csak egy-két cső számára kell a födémet áttörni, kis elemméretű födém esetén (pl. vasbeton gerendás, B 60, B 100 jelű béléstestes, téglatálcás stb.), elegendő egy födémelemet kiemelni, és a födém alsó szintjéhez egy zsalutáblát illesztve, a nyílást a megfelelő méretűre kivi­telezni. Vigyázni kell azonban arra, hogy a cső átmérőjénél 1-2 cm-rel nagyobb körprofilt betonozzunk ki. A keletke­zett hézagot laza hőszigetelő anyaggal kell kitölteni, a hő-változás okozta mozgások lehetővé tétele érdekében. Ha az áttörendő födém nagy méretű teherhordó elemekből áll – pl. betontálca, körüreges födémpalló stb. -, akkor a csövek számára véséssel kell elkészíteni a kisebb át­töréseket.

Nagyobb méretű födémáttörés esetén a gerenda (geren­dák) kiváltása az első teendő. Ezt csak szakember végez­heti; a statikai terv alapján. Még egy jó tanács a házilagos építők számára: ha a födém bontásakor bármilyen fajta acélbetétet találnak, azt csak akkor szabad átvágni, ha ahhoz a tervező előzetesen hozzájárult.

A válaszfalak alatti kiváltók elkészítése

A válaszfalak a következőképpen helyezkedhetnek el a padlásfödémen:

  • a padlásfödém gerendáira merőlegesen,
  • a padlásfödém gerendáin,
  • a gerendákkal párhuzamosan a födémmezőben,
  • a főfalak fölött.

Előregyártott vasbeton gerendás födém esetén 6 cm-es válaszfal, gipszkarton és egyéb hasonló súlyú válaszfalak építéséhez nem kell kiváltást készíteni. A födémeket ugyanis már ezek figyelembevételével méretezték. Na­gyobb elemsúlyú válaszfalakhoz minden esetben kiváltót kell alkalmazni, kivéve természetesen, ha a falazat az alsó szint főfala fölött létesül, ill. ha meglevő kiváltó van a kér­déses helyen.

A falkiváltó utólagos készítésének menete a következő (gerendás födém esetén): Először a kiváltó felfekvése számára kel fészkeket vésni a főfalakban, megfelelő mély­ségben. Ha az alsó főfalak nem folytatódnak a tetőtérben, akkor meg kell keresni a feltöltés nélküli, portalanított födémszerkezetet övező koszorú felső szintjét, és oda kell feljelölni a kiváltó(k) helyét. Ezek után a kiváltógerenda talpánál valamivel szélesebb hang- és rezgésszigetelő csíkot célszerű a födémre, ill. annak gerendáira fektetni. (Ez a rezgésszigetelő lehet ásványgyapot vagy gumitextil csík.) Az előbbiek után elhelyezhető a megfelelően mére­tezett acél vagy vasbeton kiváltógerenda, ill. elkészíthető a monolit vasbeton kiváltó.

Az előregyártott kiváltógerendát elmozdulás ellen beto­nozással biztosítsuk a következőképpen:

  • a fészekbe erősen bedöngölve a betont, vagy
  • a koszorú felső szintjére helyezett gerendát köpeny­szerű mellébetonozással.

Fel kell hívnunk végezetül a figyelmet a gerendás födé­mekre helyezett kiváltó sajátosságára. Ha a kiváltó keresz­tezi a födémgerendákat, az arra helyezett válaszfalba nem építhetünk be ajtónyílást, hiszen a födém és a kiváltó­gerenda magassága együtt lényegesen meghaladja magá­nak a födémnek a vastagságát.

Födémfeltöltés készítése

A födémfeltöltés ajánlott anyaga a kazánsalak. A friss salakot felhasználás előtt ki kell tenni az eső hatásának, hogy kilúgozódjék. Ha ez a folyamat később zajlik le, káro­sodhat a szerkezet. A feltöltést csak akkor készítsük el, ha a födémbe kerülő szerkezetek már elkészültek (pl. kiváltók, szennyvíz­elvezetés). A megfelelő tömörség érdekében a salakterítést ajánlatos könnyedén ledöngölni. Így elkerülhető a későbbi süllyedés, amely a padlóburkolatokban kárt tehet.

A fedélszerkezet és a nyílászáró­-kiváltások elkészítése

A jó ácsmunka speciális szakértelmet, a mesterség fogá­sainak biztos tudását feltételezi. A fedélszék állítását ezért minden esetben szakemberre bízzuk. A fedélszerkezet állításának időpontjáig a padlásfödém feltöltésének már el kell készülnie. A koszorúból kiálló lehorgonyzótüskék (sima felületű betonacél, nagyobb fedélszékeknél végmenetes acélkampó vagy hosszú szárú acélcsavar) rögzítik elmozdulás-mentesen a sárgerendákat, talpszelemeneket. Ezek helyét még a koszorú zsaluzatán bejelölik, a födém szemközti oldalain, és a terv szerint be­ágyazzák a kötőelemeket (csavar stb.) a híg betonba. Erre az időpontra kell kialakítani a kötőgerenda-aláfalazásokat (alábetonozásokat) is.

Első lépésben a födémmel, ill. a koszorúval érintkező faszerkezetek kerülnek a helyükre. Ilyenek pl. a sár­gerenda, a kötőgerenda, a talpszelemen (fogalmak rész­letezését I. a Fedélszerkezetek, fedélszékek c. pontban). Ezeket a szerkezeteket az egymással szembeni tetőszéle­ken, egymással párhuzamosan a födémterv szerint kell elhelyezni (110. ábra).

110. ábra

110. ábra: A tetőszerkezet állítási (összeszerelési) sorrendje, méretezett vasbeton födémen 1 a talpszelemenek elhelyezése a födém­ből kiálló csavarszárakra; 2 székoszlopok állítása; 3 ideiglenes megtámasztások el­helyezése; 4 középszelemen elhelyezése; 5 a szarufák beillesztése; 6 taréjszelemen elhelyezése; 7 fogópárok elhelyezése; 8 tetőlécezés készítése.

A következő lépésben a függőleges elemek állítása és ideiglenes kitámasztása a teendő. Majd a vízszintes és függőleges elemeket kötik össze a támasztásukra szolgáló ferde elemekkel, pl. könyökökkel, dúcokkal. Az így kialakult rendszert ideiglenesen rögzíteni, merevíteni kell. Ezek után a szelemenek elhelyezése következik a fogópárokkal. Ezt követi a szarufák beépítése, majd a helyükre illesztik az esetleges szélrács deszkát, lécet.

Az említett munkákkal párhuzamosan vagy elvégzésük után a használatos kötőelemekkel (ácskapocs, csavarok, szegek stb.) véglegesen rögzítik a fedélszéket, majd ki­képzik az ereszt (I. a 112. ábrát).

112. ábra

112. ábra: Biztonsági vízszigetelés készítése új épü­let tetőtér-beépítése esetén 1 ellenléc; 2 az ellenléc alá feszített mű­anyag fólia; 3 az átszellőztető levegő be­jutása az eresznél; 4 hajlított ácskapocs: 5 koszorúba horgonyzott csavar.

Miután a fedélszék elkészült, be kell mutatni a műszaki ellenőrnek, annak ellenére, hogy természetesen a felelős műszaki vezető felügyeletével kivitelezik.

A tetőfelületen megjelenő ablakok-ajtók kiváltásait a fedélszéképítéssel egyidőben készítik. A tetőablakok és tetőkibúvók számára a megfelelő nyílásméretet (ill. annak bemetszett méretét) szem előtt tartva, a szarufák magas­sági méretével megegyező vastagságú rövid gerendát csapolnak merőlegesen be. A terv szerint több szarufa is kiváltható ilyen módon (111. ábra). Terasz- és erkélyfalak építésekor több szarufát is ki kell váltani.

111. ábra

111. ábra: A tetőablak kiváltása és a meglevő tűzfal hővédelme 1 meglevő tűzfal; 2 hőszigetelés; 3 pára­fékező réteg; 4 beszorító habarcs; 5 vá­laszfal; 6 felső vízszintes kiváltás: 7 alsó vízszintes kiváltás; 8 vaktok; 9 hajlított ácskapocs: 10 koszorúba horgonyzott csavar.