Tetőtér beépítés

Tertőtér beépítés – Kell építési engedély?

Magyarországon a tetőtér beépítése engedély­köteles. Az építési engedélyhez megfelelő jo­gosultsággal rendelkező tervezővel tervdoku­mentációt kell készíttetni. A terveket az enge­délykérelemhez négy példányban szükséges csatolni. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell a meglévő állapotot rögzítő és a tervezett beépítésről készült rajzokat, a műszaki leírást, az építésihulladék-tervlapot és az energetikai tervet.

Csatolni kell még a tervezői jogosultsá­got igazoló dokumentumot és a tervezői nyi­latkozatot, amellyel a tervező a tervek hatályos jogszabályoknak való megfelelését igazolja. Az eljáráshoz be kell szereznünk a tulajdoni lapot és a hozzá tartozó helyszínrajzot. A doku­mentumok nem lehetnek 60 napnál régebbiek.

Tetőtér

Ha az ingatlannak más a haszonélvezője, mint a tulajdonosa, akkor a tulajdonosnak írásban kell hozzájárulnia a változtatásokhoz.

A közműszolgáltatókat akkor kell megkeresni, ha az építkezés olyan mértékű bővítéssel jár, ami az előírt határértéknél nagyobb mérték­ben növeli a víz-, gáz- vagy áramfogyasztást. Ha a kéményeken is lesz változtatás, vagy újabb kémény épül, akkor a kéményseprőkkel is felül kell vizsgáltatni a tervet. A tervek két példányából az egyiket – a kéményseprők által jóváhagyva – mellékelnünk kell az építési­engedély-kérelem benyújtásához. Az önkor­mányzatnak 60 napja van, hogy elbírálja a ké­relmet. A hivatal az iktatástól számított 8 napon belül kérhet hiánypótlást, ha valamelyik do­kumentum hiányzik vagy nem megfelelő.

Az önkormányzat által kibocsátott határozat ellen az építtető, a haszonélvező vagy a köz­vetlen szomszéd fellebbezhet. Lehetőség van arra is, hogy az építtető előre beszerezze a szom­szédok hozzájáruló nyilatkozatát. Ez esetben az érintetteknek szignálniuk kell a tervdoku­mentáció egy példányának valamennyi olda­lát. Ilyenkor az önkormányzat egyszerűsített határozatot hoz, amely ellen a korábban hozzá­járulok már nem fellebbezhetnek.

A jogerős építési engedély birtokában még ki kell tölteni egy építkezést bejelentő nyomtat­ványt, amelyen meg kell nevezni az építkezés felelős műszaki vezetőjét. A bejelentés után 8 nappal megkezdődhet az építkezés.

Az építési engedélyt minden esetben szerez­zük be, mert engedély nélküli építkezés esetén a beruházás költségének függvényében jelen­tős bírságot is kiszabhat az önkormányzat. A jogerős építési engedély két évig érvényes. Az építkezés megkezdését két éven belül be kell jelenteni vagy kérni kell az építési engedély meghosszabbítását. Az építkezés megkezdésé­től számított 5 éven belül használatbavételi engedélyt kell kérni.

Mikor kell a munkába szakembereket bevonnunk?

Egy épület közműellátása bonyolult és összetett dolog. A gáz-, víz-, villanyszerelést csak szakem­ber végezheti. A szigorú szabályozásnak pedig jó oka van, ha meggondoljuk, milyen következ­ményei lehetnek a szakszerűtlen munkának. Már az épület egyszerű elázása is jelentős károk­kal jár, de egy gázrobbanás vagy áramütés már emberéletet is követelhet.

Tető ház

Általánosságban kijelenthető, hogy a tetőtér beépítése szakértői irányítás vagy részvétel nélkül nem mehet problémamentesen. Hosszú­távon a feketemunka sem feltétlenül kifizetődő, mivel a szerződés nélkül dolgozó szomszéd vagy barát nem vonható felelősségre a később keletkező károkért, esetleg szakértelme sem feltétlenül megfelelő.

A valóban szakszerű tanács viszont mindig jól jön, mert segít már a tervezésnél kiküszöbölni jó néhány hibát. A szakmai kamarák és szövet­ségek is adhatnak eligazítást abban, hogy mely munkafolyamatokat lehet és érdemes házi­lagosan kivitelezni, és mely munkákat végeztes­sünk inkább szakemberrel. Néhány haladóbb gondolkodású cég hajlandó önerős kivitelezők­kel is együttműködni. Egy szakcég közreműkö­dése jól jöhet akkor is, ha speciális anyagokat akarunk beépíteni, amelyeknek már a beszer­zése is nehézkes, mert csak szakkereskedések­ben forgalmazzák őket.