Hőszigetelés tudástár

Gondoskodjunk jobb ökológiai egyensúlyról

A mérőszalag világosan mutatja a különbséget: hosszú évekig a 10 cm-es szigetelőréteg vastagsá­gát megfelelőnek találták. A legújabb felismerések szerint jobb, ha kétszer annyi szigetelőanyagot építünk be a tető alatt.

Mérőszalag

Minél jobban szigete­lünk, annál kevesebb ká­rosító anyag kerül a kör­nyezetbe. Ez az a cél, amilyet az átdolgozott hő védelmi előírás maga elé tűzött. A műszaki fejlődések, a magasabb nyersanyagköltségek és a környezetvé­delmi követelmények emelése maga után vonja a hő védelem állandó aktua­lizálását, amely 1976-ban kezdődött a lakóházak energiatakarékosságának előírásaival. Ebben három fő irány szerepel: a hőszigetelés, a fűtőberen­dezések és a fűtési költségek szabályo­zása, tekintettel a szigetelésre, illetve az energiatakarékosságra. Ez az energia felhasználását és a káros szennyező anyagok levegőbe jutását hivatott csökkenteni.

Az előírásban megszabták a mindenko­ri legmagasabb technikai színvonal al­kalmazását, ami lehetővé teszi a hasz­nálati idő alatti amortizálódást. Ha egy jobb szigetelés megakadályozza, hogy a hő kiszökjön, akkor az energiafel­használás azonos szobahőmérséklet mellett csökken. 1 °C belső hőmér­séklet elszökésének megakadályozása 6%-os fűtési költség-csökkenést ered­ményez!

Németországban 1995 óta tehát a hő­szigetelés került előtérbe. Emiatt az új épületeknél az értékeket újra 30%-kal csökkentették, és további előrelépés várható az ezredfordulóig. Hogy ez mit jelent, azt a következő oldalon is­mertetjük.

Aki a szigetelőanyaggal takarékoskodik, károsítja a környezetet

Megfelelő mennyiségű szigetelőanyag(Kép fent) Ha a szarufák közötti hely nem elég arra, hogy megfelelő mennyiségű szigetelőanyagot te­gyünk alá, akkor is van megoldás. A rajzon látható, hogy segíthetünk magunkon ilyen esetben.

Szarufák szigetelés

(Kép fent) A szarufák fölött csak akkor tudunk szigetel­ni, ha a tető még nincs befedve. A speciális anyagok ezt a módszert az új épületeknél különösen gazdaságossá teszik.

Aki a hő védelemért tesz valamit, egy­ben a környezetvédelemért is teszi így lehetne a kül- és belföldi kutatások eredményét összefoglalni. Minden fillér, amit a kiépítésekbe vagy az új épületek szigetelőanyagába fekte­tünk, fűtési energiát takarít meg. Ez tehermentesíti a saját költségvetésün­ket is, mert kevesebb pénzt kell tüzelő­anyagra költeni. Egyben – és ez hosszú távon éppen olyan fontos – tehermen­tesítjük a környezetet azzal, hogy csök­kentjük a kibocsátott káros anyagokat.

Az új épületeknél a törvényhozó meg­hosszabbított karjával, az építési ható­sággal ellenőrizteti, hogy a technika mai állása szerinti szükséges értékeket betar­tották-e. Saját házunk utólagos szigete­lése a mi döntésünktől függ. Rossz ta­nácsot fogadnánk meg akkor, ha éppen a szigetelőanyaggal takarékoskodnánk. Csak az, aki gondosan és az előírások­nak megfelelően szigetel, tud megfelelő mennyiségű energiát megtakarítani.