Épületek külső burkolatai

Teraszok burkolatai

A teraszburkolatok cementhabarcsba ágyazva vagy ragasztva és szivárgó ré­tegre helyezve készíthetők.

A padlóburkolatok lerakása előtt ne feledkez­zünk meg a következőkről:

  • meg kell vizsgálni az aljzat minő­ségét, ellenőrizni kell a szintezési pontokat (külső burkolatnál) vagy a szintezési vonalat, és az esetleg szük­séges javításokat el kell végezni,
  • a burkolólapokat át kell válogatni, egyenként ellenőrizni kell a méret­helyességet és a színárnyalatot, va­lamint az osztályba sorolás helyes­ségét.

Az aljzat előkészítését csak akkor sza­bad elkezdeni, ha a burkolat alatt húzó­dó gépészeti vezetékek elkészültek, és a próbaüzemelés megtörtént. Az aljzat előkészítésekor az összefolyókat és a vezetékeket védeni kell a sérülésektől és az eltömődésektől. Az előkészítés során először le kell tisztítani és vízzel meg kell locsolni a bur­kolandó felületet. A vízzel való locsolás az ágyazati réteg jobb tapadása miatt szükséges. Régebben készült aljzatbe­tonok esetén a tisztítás utáni nedvesítést cementtejjel való locsolással kell vé­gezni (a beton és az ágyazó habarcs meg­felelő tapadása érdekében).

A cementtej 3 rész cement és 1 rész víz keverékéből készüljön. Szükség esetén szilárdabb tapadó híd is készíthető. A burkolás megkezdése előtt meg kell tervezni a lapok kiosztását, ami a sze­gély- és mintaképzésre, valamint a la­pok közötti hézagszélesség megállapí­tására is vonatkozik. Kerülni kell a kes­keny burkolatcsíkok keletkezését, a nyi­tott hézagok méreteinek változtatásá­val. A hézagok szélessége 2-6 mm, ez természetesen függ a lapok méretétől, valamint osztályba sorolásától (minő­ségétől). Első osztályú lapoknál ele­gendő a 3 mm-es, harmadosztályúaknál azonban 4-5 mm-es fugaméretre is szük­ség lehet, hogy az esetleges eltolódásokból adódó tömör hézagokat elkerül­hessük.

Teraszburkolás fontos szempontjai

A teraszpadló éppolyan, időjárásnak kitett lemezszerkezet, mint a homlok­zatburkolat, vagyis dilatációs mezőkre kell felosztani, ügyelve arra, hogy az aljzat dilatációs hézaga pontosan egy­beessen a burkolat dilatációs hézagá­val. Ennek hiányában a burkolat felpúposodik, leválik. Mivel az épületek bel­ső tereiben kisebb a hőingadozás, a dilatációval elválasztott burkolati me­zők nagyobbak lehetnek. A dilatációs hézagokban a hézagképző műanyag profilok előre elhelyezhetők.

A padozatok készülhetnek vízszintes vagy lejtéssel kialakított felületekkel. A vízszintes burkolat szintezése és lerakása talpas vízmérték segítségével igen egyszerű, a lejtéssel készülő burkolatok esetén azonban több dologra is figyelni kell. A végleges szintet a burkolási felü­let legalacsonyabb és legmagasabb pontján kell meghatározni. Ügyelni kell ar­ra, hogy az ágyazó habarcs vastagsága minimum 15 mm, maximum 40 mm le­het.

Teraszok lapburkolata

10.1. ábra. Teraszok lapburkolata eszté­tikailag jóval kedvezőbb a négyzethálósán rakott lapokból készített burkolatnál, ha a különböző alakú lapokat kombináljuk, vagy váltakozó él hosszúságú elemeket rakunk le a) négyzetes és téglalap alakú lapok kombiná­ciója; b) váltakozó méretű halszálkakötés; c) ke­reszthálós; d) kombinált; e) váltókötésű négy­zethálós; f) egész és feles változatokkal; g) for­gatott alapkötésben, hálózva; h) raszteres ki­alakítással.

Nagyelemes erkély burkolat kon­zolos erkélykorlát tartóval.

10.2. ábra. Nagyelemes erkély burkolat kon­zolos erkélykorlát tartóval.