Lakás komfort

Beltéri levegőt formaldehid mennyire szennyezi? Határtéréke? Megelőzés!

A belső terek levegőjében szennyeződések mindig voltak, gondoljunk csak a kályhafűtés tökéletlen égési folyamataiból származó szén-monoxidra (CO), ami kellemetlen és veszélyes, nem egyszer halálos kimenetelű volt. A legtöbb ilyen természetű káros anyag csak egy bizonyos küszöbérték felett válik veszélyessé. Jelentősége van természetesen a behatás időtartamának és módjának, valamint a kémiai összetételnek is, elsősorban azonban a dózis számít.

Manapság, a korszerű kémiai analízisnek köszön­hetően, a káros anyagoknak és a levegőben talál­ható egyéb anyagoknak hihetetlenül kis mennyi­ségét is ki lehet mutatni. Ezért van aztán az, hogy teljesen hétköznapi anyagokban is egyre-másra fedeznek fel olyan vegyi anyagokat, amelyekről korábban sejtelmünk sem volt. A legtöbb esetben azonban alapvető félreértés, ha valaki ebből a ká­ros anyagok egyre növekvő feldúsulására követ­keztet. Legtöbbször ugyanis olyan anyagokról van itt szó, amelyek mindig is környezetünk részét al­kották, csupán nem tudtuk azokat észlelni.

Formaldehid

Az teljesen megérthető, ha megfélemlített, lega­lábbis azonban nyugtalanná vált kortársaink egyes országokban már követelik, hogy az illetékes ható­ságok a lakó- és tartózkodó helyiségekre, tehát a belső helyiségekre is írjanak elő törvényesen köte­lező határértékeket. A formaldehid példáján jó be­pillantást nyerhetünk az itt felmerülő nehézsé­gekbe.

A formalin, hogy korszerű szóhasználattal éljünk, biotermék, ami a természetben mindenhol elő­fordul. Fotokémiai folyamatok eredményeképpen a levegőben a Föld fennállása óta képződik.

A formaldehid a növényekben és gyümölcsökben, a zöldségekben és a fában egyaránt megtalálható, és az állati és emberi szervezetek egyik fontos anyagcsereterméke. A formaldehidet tulajdonságai alkalmassá teszik arra, hogy azt a forgácslapoktól a ragasztókig és a lakkokig, sok hétköznapi termék előállításához felhasználják.

Mérhető mennyisége tiszta levegőben

Példa.: A tengerek fölött, max. 0,005 ppm, vidéki területek fölött max. 0,012 ppm. Az 1 ppm azt jelenti, hogy 1 millió rész levegőben van 1 rész formaldehid. Az alsó határ, amely fölött már észlelhetővé válik ingerlő hatása, belső helyiségek esetén mintegy 0,3 ppm. 3 ppm a leg­több ember számára már rendkívül kellemetlen és hosszabb időn át szinte elviselhetetlen.

Az ingerlő határ könnyezést, köhögést, légzési nehézségeket, fejfájást és rosszullétet okozhat. A tünetek azonban a formaldehid behatásának megszűntével eltűn­nek. Folyamatos tartózkodás célját szolgáló helyi­ségekre a formaldehid-tartalom ajánlott felső ha­tárértéke 0,1 ppm.

Ez a határérték összes ismere­tünk szerint biztosítja azt, hogy a minimális mennyi­ségű káros anyag gyakran ismétlődő vagy hosszan tartó behatások esetén se okozzon egészségi kockázatot és még a népesség különösen érzé­keny csoportjait, így a csecsemőket, gyermekeket vagy betegeket se károsíthassa.

Ajánlott érték tehát van, de miért vonakodnak annak törvényes előírá­sától?

A lakóhelyiségekben található formaldehid­ koncentrációk több forrásból származhatnak. Ha egy 30 m3-es helyiségben, amelynek energiatakarékossági okokból csökkentett szellőzése van, pl. öt cigarettát elszívnak, a formaldehid-koncentráció máris 0,23 ppm-re növekszik.

Ez a megengedett 0,1 ppm határértéknek több mint kétszerese. Ennek a határértéknek az elfogadtatása tehát egyben dohányzási tilalmat is jelentene, amelynek betartását ráadásul rendőri eszközökkel kellene el­lenőrizni. Tekintettel arra, hogy a bútoripari for­gácslapok gyártása során formaldehid tartalmú ragasztókat és gyantákat használnak, úgynevezett emissziós osztályokat határoztak meg: Németor­szágban az egyes tartományok építésügyi előírásai szerint a forgácslapokból távozó formaldehid mennyiségének oly kicsinek kell lennie, hogy a belső levegőben a 0,1 ppm értéket semmilyen kö­rülmények között ne lépje túl. A lapokat az E1 emissziós osztályba kell besorolni.

Ezzel a példával az volt a célunk, hogy megcáfoljuk azt a gyakran hangoztatott és nem csekély szoron­gást kiváltó vélekedést, mely szerint lakásaink ma már szinte méregkamrák lennének. Ugyanakkor semmi esetre sem kívántunk olyan látszatot kelteni, hogy a levegőben lévő anyagoknak és az építő­anyagoknak a káros hatásait félvállról lehetne ven­ni.

A mai lakások, amelyeknek az energiával való takarékoskodás érdekében jobban tömített abla­kaik vannak, éppen ebből következően, tudatos, tervezett szellőztetést igényelnek. A lakóhelyisé­gekben az egészségre ártalmas anyagoknak, pl. a dohányfüstnek, a koncentrációja ne érje el az egészségi károsítás határértékét.

Mi az amit tehetünk? A megelőzés!

Ez a követelmény már akkor érvé­nyes, amikor gázokat kibocsátó anyagokkal dolgo­zunk: pl. oldószer tartalmú anyagokkal, vagy akár háztartási vegyi anyagokkal vagy bizonyos kozme­tikumokkal. Ha a munkát a szabadban nem lehet elvégezni, gondoskodjunk az alapos szellőztetés­ről, valamint az egészségre káros anyagok teljes száradásáról, gázaik eltávozásáról. Kellő odafigye­léssel a veszélyeket minimálisra lehet csökkenteni.