Lakásfelújítási tanácsok

Bonyolultabb falrészek festése a lakásban

Bármely szobában lehetnek nehe­zebben festhető részek, amelyek­hez alig lehet hozzáférni, vagy a fel­szín minősége, tagoltsága okoz bo­nyodalmakat. Az effajta problémák zömét megoldhatjuk, ha megfelelő festési módszert és alkalmas formájú eszközt választunk. A takarólapok, védőlemezek például igen egyszerű eszközök, mégis rendkívül meggyorsítják a munkát, és egyben tisztán is dolgozhatunk. A festés valamennyi fázisát előre meg kell tervezni, hogy a szükséges anyagok, eszközök mindig a kezünk ügyében legyenek.

Szükséges eszközök: hosszabbítórúd és hosszú nyelű ecset, törlőruha és nem túl erősen tapadó ragasztószalag, radiátorecset, vékony kartonpapír vagy, más védőlemez, kisebb ecsetek, vékony művészecset

Festés a felső részekenBonyolultabb részek festése

A hosszabbítórúd igazi munkakönnyítő eszköz, mivel mennyezet, ill. a fal felső részének festé­sekor helyettesíti a létrát. Hosszabbító­rúd vásárlásakor győ­ződjünk meg arról, hogy a festőhenger tartórésze és a rúd szorosan egymásba illik-e.

A fal hengerezése után a mennyezet alatt még festenünk kell egy vékony záró­csíkot. A hosszú szá­rú és enyhe szögben hajlított fejű ecset ideális eszköz ehhez, mivel a padlón állva folytathatjuk a festést, nem kell létrára ka­paszkodni.

A falak megóvásaBonyolultabb részek festése

Különösen magas helyiségekben, pél­dául lépcsőházakban feltétlenül szükségünk van létrára a felső ré­szek elérésére. Meg­védhetjük a falat a nekitámasztott létra sarkaitól, ha a felső, támaszkodó végére rongyot tekerünk, majd ragasztószalag­gal rögzítjük azt.

Hasznos tanácsok

A különböző munkálatokhoz ma már nem szükséges többfajta létrát vennünk. A külső festésekhez továbbra is kihúzható egyágú létrát használunk, de benti munkákhoz célszerűbb az olyan létra, amelynek állítható a hossza, és amelyet univerzális csuklói segítségével egyenlő vagy egyenlőtlen szárú kétágú létrává, vagy akár vízszintes tetejű munkaállvánnyá is alakíthatunk. Az ilyen korszerű eszközökre érdemes többet költeni a jó minőség, az idő- és helyspórolás érde­kében, mert az előnyök a kezdeti többlet-beruházást többszörösen megtérítik.

FűtőtestekBonyolultabb részek festése

Ha megoldható, szereljük le a fű­tőtesteket, hogy a mö­götte lévő falat lefest­hessük. Igaz, ehhez kell némi vízvezeték­szerelési szaktudás. A leszerelés arányta­lanul nagy munkával jár, érdemes a nehe­zen hozzáférhető he­lyeken radiátorfestő hengert használni.

Mielőtt elkezdjük festeni a fűtőtes­tet, zárjuk el a fűtést. Az elülső felületeken festékspray-vel gyor­san haladunk, és könnyű is vele bánni. Az anyag belégzése ellen viseljünk védő­maszkot és egy nagyméretű karton­lappal védjük a falat a festéktől.

A fal védelmeBonyolultabb részek festése

A fal melletti csöveket gyorsabban festhet­jük, ha egyik kezünk­kel festjük, közben a másik kezünkkel egy megfelelő mére­tű karton vagy mű­anyag takarólapot tartunk az ecset mö­gött, folyamatosan odébbcsúsztatva, ahogy haladunk a munkával.

Az ablakok festése főleg azért időigé­nyes munka, mert az üveg széleinél vi­gyázni kell a pontos ecsetvezetésre. Fel­tétlenül gyorsabban haladhatunk, ha a védőlapot a fa-üveg határvonalhoz tartjuk, így ha túlszaladunk is a festéssel, az nem az üvegre, hanem a kartonlapra megy.

Részletek kidolgozásaBonyolultabb részek festése

A szoba építé­szeti díszeinek: a párkánykoszorú vagy a stukkó finom részleteinek a kifes­tésé meglehetősen időigényes feladat. Gyorsabb a munka, ha az alapozófesték vagy az alsó réteg a ráfestett színekhez hasonló.

Használjunk kis művészecsetet az apró részletek fes­téséhez. Egyszerre egy színnel menjünk végig a stukkón. Ez a fajta, festés kifeje­zetten időigényes, de a tetszetős vég­eredmény minden­képpen megéri a fá­radságot.