Lakásfelújítási tanácsok

Milyen konyha stílusok vannak? Konyha berendezési tanácsok

Ha már kitaláltuk, hogy mire van szükségünk a konyhában, és hogyan helyezzük el a fontosabb bútorokat, válasszuk ki a konyhaberendezés stílusát, és dolgozzuk ki a részleteket. Az ed­digi tervezőmunka során már felmerülhettek ötletek a konyhánk stílusával kapcsolatban, miközben többször is elképzeltük az össz­képét.

Kis konyhában például érdemes világosabb színeket válasz­tani, ami a tágasabb tér érzetét kelti, vagy pedig modern, áramvo­nalas stílust alkalmazni helytakarékos high-tech eszközökkel, ami a kis térben is előnyösen mutat. A konyha képének tervezésekor mégis elsősorban azt tartsuk szem előtt, hogy ki használja a kony­hát. A munkaterület ergonómiája rendkívül fontos, ezen belül is első helyen áll a munkafelületek megfelelő magassága.

Munkafelületek:

 • PVC lap
 • Gránitlap
 • Márvány
 • Fa

Munkafelületek

 • Mintás mozaik fali csempe
 • Mintás fali csempe
 • Kis mozaiklapok

Munkafelületek

Az étkezős kony­ha díszítése az 1950-es évek amerikai ven­déglőit idézi. Jellemzői: a központi elem, a „bárrész” a beépített mosogató­val, a színes zefír huzatú zsámolyokkal, a függesztett lámpá­val, a faburkolattal és a díszített kiegészítők­kel. A másik sziget nagy felülete különbö­ző ételek előkészíté­sét, alul a fiókok pe­dig sok holmi tárolá­sát teszik lehetővé.a_konyha_stilusa_1950_es_evek_etkezoje

Ez a nyílt terű föld­szinti étkezőkonyha kevés természetes fényt kap. Ezt ellensú­lyozza a fényes, le­tisztult vonalú, mo­dern berendezés, amely sokat vissza­tükröz a ráeső fény­ből. Érdekesek a kék hűvös árnyalatai, amelyek tágítják a teret. A mennyezet­be süllyesztett spot-lámpák adják a felső megvilágítást.a_konyha_stilusa_modern_etkezokonyha

A stílusos, modern étkezőkonyhában a teret a fényes fehér falak hangsúlyozzák, amelyeken jól tükrö­ződik a fény. A kék színfoltok a frissesség érzetét keltik. A ter­mészetes faanyag, az üvegajtós konyha­szekrények, a mo­dern fémszékek és az iparias megjele­nésű tűzhely meg­őrzi a világos, üde összhatást.a_konyha_stilusa_nyilt_teruletu_konyha

A vidékies stílusú konyha, vonzó, ódon hangulatú. A meleg zöld és sárga díszítés, a kockás zefírfüggönyök, a régies moso­gató, a fából készült csöpögtető és mun­kafelületek, valamint a kék-fehér tűzhely mind családias han­gulatot keltenek.a_konyha_stilusa_videkies_stilusu_konyha

Tárolás

A jól funkcionáló konyha egyik fő ismérve, hogy van benne elegendő és könnyen elérhető hely a táro­lásra. A rugalmasan működő rend­szerek általában beépített és szaba­don álló, illetve nyitott és zárt ele­mek kombinációja. A mozgatható bútorok is hasznosak lehetnek. Gondoljuk végig, hogy mi min­dent szeretnénk tárolni, és milyen gyakran használjuk azokat a tár­gyakat, eszközöket. Az élelmisze­reknek, a főzés eszközeinek és a berendezéseknek egyaránt meg kell találni a megfelelő helyet.

Ha nem akarjuk teljesen átala­kítani, csak felújítani a már nem tetsző konyhai tárolónkat, akkor szép eredményt érhetünk el a régi ajtók átfestésével vagy lefújásával és új fogantyúk felrakásával is. Régi elemeket új ajtókkal is fel­frissíthetünk. Ez hasznos akkor is, ha úgy döntünk, hogy elta­karjuk a mosogató- vagy mosó­gépünket.

A nagy nyitott tá­rolóhely, áldás az el­foglalt szakácsnak, aki így jól átlátja a hoz­závalókat és az esz­közöket, és könnyen hozzájuk is fér. Ez a stílusos sziget nagy munkafelülettel és tá­rolóhellyel is rendel­kezik, úgyhogy a ser­penyőket és egyéb konyhai eszközöket közel lehet tárolni a központi tűzhelyhez.a konyha stílusa

Mennyezetig érő konyhaszekrény
Mennyezetig érő konyhaszekrény

A hosszúkás, mennyezetig érő, kihúzható szekrény jól kihasználja a teret és sok tárolóhelyet kínál a konyhai hol­miknak, amelyeket egy mozdulattal el­tüntethetünk. A fel­sőbb polcokon azo­kat a kellékeket tárol­hatjuk, amelyeket nem használunk na­ponta.

Tárolási lehetőségek

 • Keressünk olyan szekrényeket, amelyek kihúzható tálakat, ládákat vagy fiókokat rejtenek. Beszerezhetők olyan kiforgat­ható elemek, amelyek jól hasznosítják a sarokrészt. A rácsos ajtó engedi beáram­lani a levegőt, beépítése jó ötlet olyan helyre, ahol élelmiszert is tárolunk.
 • Legyen többféle magasságú szekré­nyünk és polcunk, hogy a különböző méretű tárgyakat kényelmesen elhelyezhessük.
 • Egysoros tárolásra kiváló megoldás a keskeny, nyitott polc a kihasználatlan falon.
 • A régi edényszárító a mosogató fölé helyezve egyszerű és időkímélő tárolási mód.
 • Keressük az olyan szigetszerű meg­oldást, amely sok tárolóhellyel rendel­kezik, és egyben asztalként is szolgál.
 • A magasan elhelyezett edények el­érésére összehajtható létrát tarthatunk a falon.
 • Serpenyőket és egyéb konyhai eszkö­zöket tarthatunk henteskampón is, ame­lyet egyszerű rozsdamentes acél- vagy faakasztóra függesztünk.
 1. A nehezen hozzá­férhető konyaszek­rény helyett alkalmaz­hatunk mély fiókokat is, amelyekben spe­ciális elválasztók, könnyítik meg a tár­gyak elhelyezését. A fiókok legyenek kö­zel a mosogatóhoz vagy a mosogatógép­hez, hogy a tiszta edényeket könnyen a helyükre tudjuk ten­ni. A mélyebb fiókok hasznosak a nagyobb tárgyak, pl. serpenyők, tálalóedények és elektromos eszkö­zök tárolására.a konyha stílusa
 2. Többféle tárolási igényt is kielégít ez a nagy családi kony­ha. A szép régi fenyő­szekrény és fölötte a falon végigfutó polc szépen láttatja a de­koratív darabokat, míg a többi tárgy meghúzódik a beépí­tett zárt tárolókban.a_konyha_stilusa_tarolas_csaladi_konyha

Falak és padlózatok

A megfelelően kiválasztott padló és fal jellegében teljesen megvál­toztatja a konyha kinézetét és han­gulatát. Az anyagokat praktikus és esztétikai szempontok szerint vá­lasztjuk ki. A felületek legyenek könnyen tisztíthatók, tartósak, víz-és gőzállók, zsírtaszítók. A padló­zat kiválasztását befolyásolja a hasz­nálati mód és a család tagjainak igényei. A pala-, a kő-, a mozaik­ vagy a terméskő lapok kopásállók, de padlófűtés nélkül hidegek. Ha gyerekeink vannak, használjunk inkább puhább anyagot, például linóleumot vagy alátétes PVC-lemezburkolatot. A csiszolt fapadló szépen mutat és tartós, de a hibá­san összeillesztett elemek közé be­szivárgó víz tönkreteheti.

A falakat lemosható festékkel fessük ki, vagy lemosható tapétát ragasszunk rá. Választhatunk még parafát, kerámialapot, fa- és mű­anyag burkolatot, ezek a hőt is jól szigetelik.

 1. A finom levendula­szín szép hátteret ad a kemény, csillogó padlózatnak, munka­felületnek és edé­nyeknek. Az üveg, rozsdamentes acél-és krómfelületű tár­gyak használata fé­nyes, csillogó felüle­tük miatt ajánlatos olyan helyiségekben, ahol kevés vagy egyáltalán nincsen természetes fény.a konyha stílusa
 2. Ha már kiválasz­tottuk a bútorokat és az egyéb felszerelési tárgyakat, a díszítő­elemeket hozzájuk igazítsuk. Itt a hatva­nas évek stílusát idé­ző élénksárga bútort a sötétkék fal ellensú­lyozza. A halvány ár­nyalatú padló erős kontrasztot alkot az asztallal és a szé­kekkel.Konyhaszekrény
 3. A profi vendéglátó konyhájában a jól szervezett, nyitott terű tárolóhoz semleges színű falat és padlót választott. Bár a he­lyiség sok természe­tes fényt kap, ezt még falikaros világítás egé­szíti ki.a konyha stílusa
 4. A kétféle pad­lózat jelöli ki a külön­böző funkciókat eb­ben az étkezőkony­hában. A magas, pol­cos szekrény, amelyet tárolásra és szervírozásra használnak, úgy különíti el a kony­hát, hogy közben nem zárja el a helyi­ség többi részétől.a konyha stílusa

Hasznos tanácsok

 • A konyhák szellőzése mindig prob­lémát jelent. Még ha nagy is a kony­ha ablaka, valószínűleg akkor is szükségünk van hatékony szag- és páraelszívóra az erős konyhai sza­gok eltüntetésére.
 • A fal penészesedése ellen hasz­náljunk gombaölő anyagot tartalma­zó tapétaragasztót.
 • A hagyományos fűtőtestek sok hasznos helyet foglalhatnak el, ezért fontoljuk meg a padló-, fal-, esetleg mennyezeti fűtés használatát.