Magasépítészet

Esztrichek: cement-, magnezit-, gipsz- és öntött aszfalt esztrichek

A betonaljzatok mellett a padlóburkolatok másik jellem­ző aljzattípusát az esztrichek képezik (5.4. ábra).

5.4. ábra. Esztrichréteg elhelyezkedése

5.4. ábra. Esztrichréteg elhelyezkedése

Az esztrich közvetlenül szilárd aljzatra vagy technológiai elválasztó réteggel védett egyéb rétegre (pl. hőszigetelés) készített monolit szer­kezet, amely lehet használatra közvetlenül alkal­mas koptatóréteg vagy a padlóburkolat aljzata.

Anyagát tekintve az esztrich tulajdonképpen egy speci­ális habarcs, melynek kötőanyaga legtöbbször cement vagy magnézia. Az esztrichek általában 1-4 cm (max. 5 cm) vas­tagságban készülnek.

Kötőanyaguk alapján a következő tí­pusokat különböztethetjük meg:

  • cementesztrich;
  • magnezitesztrich;
  • anhidrit (gipsz-) esztrich;
  • öntött aszfalt esztrich.

Az alattuk lévő szerkezettel való kapcsolat alapján meg­különböztetünk tapadó- (kötött), úsztatott, illetve csúszó-esztricheket.

Az esztrichek finom szemcseméretűek, kis rétegvastagságúak, általában aljzatkiegyenlítőként is funkcionál­nak, ezért nagyon pontosan kell őket kialakítani. A tapadó esztrich csak tiszta, felérdesített aljzatra hordható fel. Az úsztatott és a csúszóesztricheket elválasztó rétegre terítik.

Az esztrichek keverése az építés helyszínén történik gépi keverőkkel (a megfelelő, homogén „habarcs” csak így állít­ható elő). A keverés után a bedolgozást minél előbb meg kell kezdeni. A friss esztrich többnyire híg, folyós konzisztenciá­jú, ennek megfelelően öntve, vagy szivattyú alkalmazásával dolgozzák be (5.5. ábra). Az önterülő esztricheknél kevés simító munkával egyenletes sík felület képezhető.

5.5. ábra. Friss esztrich bedolgozása

5.5. ábra. Friss esztrich bedolgozása

Az esztrichréteg szélei mentén a falak és az esztrich közé mindig (rugalmas) elválasztó réteget kell beépíteni. Az alj­zatbetonhoz hasonlóan az esztrichet szintén dilatálni kell. A mozgási hézagokkal tagolt felület legnagyobb mérete az esztrich típusától függ (általában 20-30 m2-ként szükséges).

Cementesztrichek

A cementesztrichek cement, adalékanyag, víz, valamint egyéb kiegészítő szerek keverékéből készülnek. Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott esztrich. Az adalékanyag első­sorban homok, homokos kavics, zúzottkő vagy egyéb ter­mészetes kemény kő lehet. A legnagyobb szemcseméret az esztrichréteg vastagságától függ. 40 mm alatti rétegvastag­ság esetén max. 8 mm, 40 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén legfeljebb 16 mm lehet az adalékanyagok szemcse­mérete. A természetes kő (márvány, gránit stb.) adalékanyag felhasználásával készült és a kikeményedés után a felületén megcsiszolt esztrich a terrazzó. Ha a cementesztrich köz­vetlen járófelületet képez, akkor a felületét érdesíteni kell (recés hengerrel).

A friss cementesztrichek nem minden esetben folyósak, előfordul földnedves konzisztencia is. Ezeket nem öntve, hanem – az aljzatbetonokhoz hasonlóan – vezetősávok se­gítségével készítik.

A száradás folyamatát alapvetően meghatározza az eszt­richréteg vastagsága és a környezeti feltételek. A cement­esztrich készítését követően leghamarabb három nap múlva lehet rálépni, jelentősebb terhelés csak 7 nap elteltével érhe­ti. A teljes száradáshoz (kötéshez) általában 4-6 hét szük­séges. Fűtött padlószerkezetként történő beépítés esetén a felfűtést kb. 3 hét elteltével lehet megkezdeni.

Magnezitesztrich

A magnezitesztrich magnézium-oxid (MgO), különbö­ző adalékanyagok és magnézium-klorid (MgCl2 – vizes sóoldat) keveréke, melyet esetleg különböző adalékszerekkel egészítenek ki. A jellemzően kvarchomokból és falisztből készülő adalékanyagok kiválasztása a várható terhelés­től függ. A friss keverék kémiai reakciójának eredménye a kemény, kőszerű végtermék. A kötési időt a klimatikus jellemzők határozzák meg. Alacsony hőmérsékletű, illetve magas nedvességtartalmú levegő a kiszáradás elhúzódását eredményezi.

A magnezitesztrichek kizárólag belső térben és csak telje­sen száraz felületen alkalmazhatók. Ha a magnezitesztrichre párazáró burkolat kerül, akkor az esztrich alá párazáró ré­teget kell beépíteni. A magnézum-klorid meglehetősen ag­resszív tulajdonságú, ezért fém és vasbeton szerkezetekkel közvetlenül nem érintkezhet.

Anhidrit (gipsz-)esztrichek

Az anhidrit (gipsz-)esztrichek alapvető alkotórésze a kalcium-szulfát kötőanyag, az adalékanyagok és a víz. A kalcium-szulfát kötőanyagok a teljes reakció és száradás után a cementkőhöz hasonló szilárdságot érnek el. A kötő­anyag alapanyagaként felhasználható többféle anhidrittől függően az gipszesztrichek kötési sebessége és felületi tu­lajdonsága különböző lehet (anhidrit=finomra őrölt gipsz).

A gipszesztrichek könnyen terülő (szinte önszintező), folyékony esztrichként viszonylag csekély munkaráfordí­tás mellett sík felületet biztosítanak. A gyors reakciónak köszönhetően általában 24 óra elteltével járhatók. Fűtött padlószerkezetként történő beépítés esetén a felfűtési sza­kasz 7 nap elteltével kezdődhet. A burkolás megkezdéséhez szükséges szilárdság párazáró burkolatok alkalmazása ese­tén legfeljebb 0,5 CM% maradó nedvességtartalom esetén érhető el. A száradási folyamat a környezeti feltételektől és az esztrich vastagságától függ.

A gipszesztrichek nedvességre fokozottan érzékenyek. A száradást követően megnövekedett nedvességtartalom a szilárdság jelentős csökkenését idézheti elő, mivel a már kialakult gipszkristályok a víz hatására részben feloldód­nak. Ennek következtében a gipszesztrichek kizárólag bel­téri, száraz területeken alkalmazhatók. Párazáró burkolat esetén az esztrich alatt párazáró réteget kell beépíteni.

A kötőanyagok az alapanyagtól és a beépítési eljárás­tól függően hajlamosak leülepedésre, azaz a könnyű kötőanyag felgyűlik az esztrich felületén. Ez a felületen tömör, kemény, de sérülékeny (kevésbé szilárd) gyantahéj kialaku­lásához vezethet. A technológia ismert szabályai szerint az ilyen felületet – ha nincs más jellegű gyártói utasítás – csi­szolópapírral kell megcsiszolni.

Öntött aszfalt esztrichek

Az öntött aszfalt esztrichek bitumen, homok és más ás­ványi anyagok (pl. zúzottkő, kőpor) keverékéből készülnek. A kész esztrich bitumentartalma kb. 8-10 tömeg%, az ada­lékanyagok szemcsemérete legfeljebb 5 mm lehet.

Az esztrichmasszát kb. 250 °C hőmérsékleten sűrűn fo­lyós állapotban dolgozzák be. A leterített, még meleg aszfalt felületébe finom kvarchomokot hengerelnek/dörzsölnek. A kvarchomokkal képzett, viszonylag durva felület a ké­sőbbi padlóburkolási munkák során jobb tapadást biztosít. Az aszfaltesztrich környezeti hőmérsékletre történő lehűlé­se után közvetlenül megkezdhető a burkolat fektetése.