Magasépítészet

Mellvéd- és korlátszerkezetek erkélyeknél

Általános szempontok

Az erkély- és terasz­korlátok formai megjelenésük szempontjából; a) tömörek és b) áttörtek lehetnek. Anyaguk szerint vannak: fa, kőnemű (kő, tégla, beton és vasbeton), acél, valamint vegyes anyagú korlátok, Utóbbiak közé tartoznak az acél szerkezettel kombinált üveg, műpala stb. anyagú korlátok. A vastagabb tömör korlátot mellvédnek nevezzük.

Az előírások szerint a korlátok magassága leg­alább 100 cm legyen. A mellvédek magasságát külföldön – szerintünk is helyesen – a 728. ábra. és az alábbi képlet szerint értelmezik: m + v – 110 (cm), ahol m a mellvéd magasságát, v a mellvéd vastagságát jelenti.

Az áttört korlátok nyílásköze – a kis gyerme­kek biztonsága végett – ≤ 12 cm.

A korlátokat és mellvédeket úgy kell mére­tezni, hogy 100 cm magasságban 50 kg/m, isko­lában, színházakban, sportépületeknél és tribü­nöknél pedig 100 kg/m vízszintes irányú erőhatásnak feleljenek meg; szóval a nekitámaszkodó emberek által kifejezett erőnek kellő biztonsággal ellenálljanak.

Fa korlátszerkezetek

729. ábra. Fa korlátszerkezetek; a) fafödém, c) és e) szilárd anyagú födém esetén, b) és d) részletek

A fakorlátok: a) egyneműek vagy b) vegyes anya­gúak, pl. acél oszloposak és farudazatosak (729 d-e ábra) lehetnek. Előbbiek a fa szerkezetű, utóbbiak a szilárd szerkezetű erkélyekhez használatosak. Szerkeze­tileg: a) oszlopokból és vízszintes rudakból (729 a ábra) vagy b) oszlopokhoz csatlakozó alsó és felső (fo­gódzó) hevederekbe beépített függőleges rudakból (729 b-d ábra) állnak. A korlátoszlopok beépítésére és merevítésére acél segédanyagot használunk. A fa részek általában gyalult, pácolt és legtöbbször lakkozott kivitelűek.

Kő korlátok

A tömör vagy áttört kőnemű kor­lát-, illetve mellvédszerkezeteknél fontos: a fö­démmel való helyes kapcsolat kialakítása, a víz elvezetéséről való gondoskodás, a mellvéd megfelelő lefedése.

Vasbeton mellvédszerkezetek

730. ábra. Vasbeton mellvédszerkezetek; a)-b) erkély- és mellvédlemez viszonya, c) mérnöki létesítményekhez, nagyobb teraszokhoz alkalmas mellvédkiképzés

A magasépítésben és a mérnöki létesítmények­nél is igen gyakoriak a vasbeton mellvédek, amelyeknek az erkélylemezzel való kapcsolatát tün­teti fel a 730. ábra. Mérnöki létesítményeknél tömegesebb hatást érhetünk el a 730 c ábra sze­rinti kiképzéssel. A vasbeton mellvédek vakolat­lanul is hagyhatók, másrészt, vakolattal és a hely­színen felhordott műkő, esetleg előregyártott műkő vagy kerámia anyagú fedkővel láthatók el.

Az áttört vasbeton korlát nemcsak monolitosan, hanem előregyártva (mint vasbeton öntvény) is készülhet, díszítőbeton jellegű felülettel. Az ilyen korlátok esztétikusan megtervezett áttörései révén igen értékes építészeti hatást lehet elérni.

Megjegyezzük azt, hogy a hosszabb vasbeton mellvédek nyáron erősen felmelegednek és kiter­jednek. Ebből kifolyólag az alattuk levő (és a felmelegedésnek kevésbé kitett) szilárd szerke­zetekhez való csatlakozásnál könnyen támadnak repedések.

Acélkorlátok

Az acélkorlátok bár fafödémű erkélyekhez is használatosak, mégis inkább a szilárd anyagú födémszerkezeteknél jönnek számításba. Szerke­zetileg: a) oszlopokból és vízszintes helyzetű rudakból (731 d ábra) vagy b) oszlopokból vala­mint alsó és felső (fogódzó) hevederekből és azok közét kitöltő függőleges rudakból (731 a-c ábra) állnak. Az oszlopok távolsága általában 80-150 cm legyen. Az oszlopok, rudak és hevederek össze­építését szemlélteti a 732 a-e ábra. A felső heve­dert a fogódzásra alkalmasan kell kiképezni vagy pedig a heveder felett külön csőfogódzót – keh alkalmazni.

Vas erkély- és folyosókorlátok

731. ábra. Vas erkély- és folyosókorlátok

Vaskorlátok jellemző részletei

732. ábra. Vaskorlátok jellemző részletei; a)-c) fogódzó körüli, d) alsó hevederes összeépítés, e) acél szegélygeren­dához történő felerősítés

Az oszlopok beerősítésének három módja van : a) felülről a lemezbe (733 a ábra), b) oldalról a lemez homloksíkjába (733 c ábra) és c) esetleg a lemez alsó felületébe (733 d-e ábra) történő beerősítés.

Korlát felerősítések és merevítések

733. ábra. Korlát felerősítések és merevítések; a) a korlátoszlopokat támasztó vas merevíti; b)-c) a korlátoszlopok, az erkélylemez homlokfelületébe; d)-e) az erkélylemez homlok és alsó felületébe csatlakoznak

A korlátnak kívülről való felerősítése a felülről való beerősítéssel szemben szerkezetileg helyesebb, másrészt esztétikusabb ; nagyobb férőhelyet eredményez; azon­kívül a kisebb födém- és burkolatterület miatt gazda­ságosabb is. A 733 b ábra szerinti esetben a sarokra nem kerülhet konstruktív jellegű oszlop; ilyenkor mindkét irányban, a sarokoszloptól számított második pálca helyére osztunk ki oszlopot.

Az oszlopokat a befelé ék alakúan kiszélesedő fészekbe, a nedvesség által veszélyeztetett helyeken ólommal, egyébként gyorsan kötő cementtel kell beerősíteni. Az oszlopoknak a lyukakba kerülő részét – kimozdulást akadályozó – kifelé álló tüskékkel kell kialakítani.

Vasrudaknak, kőcsavaroknak, a kő-, műkő- vagy betonanyagba való beerősítéséhez szükséges lyukakat régebben – csővéső és kalapács segítségével – igen fáradságos munkával vésték. Manapság elektromos üzemű – kalapácsszerűén működő – lyukfúrók, illetve lyukvésők szolgálnak erre a célra, amelyek nem ron­gálják a vésendő szerkezetet, és pl. lemezek széleihez közeleső lyukak is könnyen kivéshetők velük.

Korlát felerősítések

734. ábra. Korlát felerősítések; a) rudazatos, h) sodronyháló betétes korlát esetében

Tervező intézeteink alkalmaznak olyan acél, vala­mint acéllal kombinált egyéb anyagú korlátokat, ame­lyeknél nincsenek oszlopok. Ilyenkor a korlátot az erkély­lemezbe előre bebetonozott bekötővasakhoz anyás­-csavarokkal rögzítik (734 ab ábra).

Betétes korlát

Acélkeretek közötti betétes korlátokat szemlél­tet a 735 a és c ábra. Ezek általában négyszögű vagy ꓕ szelvényű oszlopokból, L szelvényű kere­tekből és fogódzókból állnak. A betét lehet: 6 mm vastag huzalhálós üveg; 8-10 mm vastag műpala lemez; vagy ø 3,4 mm-es hullámos huzal­ból készült, 52 mm-es lyukbőségű sodronyháló. Az üvegbetétet ragacságyba kell helyezni és szög­vasakkal rögzíteni (735 b ábra). A sodronyhálót szintén szögvassal, esetleg laposvassal kapcsolják a kerethez (735 d ábra).

Acélkeretek közötti betétes korlátok

735. ábra. Acélkeretek közötti betétes korlátok; a) huzalhálós üvegbetéttel, c) sodronyhálós betéttel, b)-d) részletek

Újabban láthatunk olyan korlátokat is, amelyek acélkeretekre szerelt hullámpalából vagy szintén hul­lámos szelvényű törhetetlen üvegből (Plexiglas-ból) állnak.

A korlátok merevítésére nagy gondot kell fordítani. Ennek többféle megoldása van:

  1. A legegyszerűbb esetben a korlátoszlopokat kívülről vagy belülről elhelyezett támasztóvasakkal merevíthetjük (733 a ábra). A 733 d-e ábrák olyan megoldást mutatnak, amidőn a merevséget az erkélylemez homloksíkjába és alsó felületébe csatlakozó oszlopokkal érjük el.
  2. Igen szép, a régi épületekről ismert megoldás az, amidőn az oszlopokat kb. 4 m-enként 2,2 m magas­ságig fel-, majd az erkély fölött átvezetik, és a falba beerősítik (736 a ábra).
  3. Függőfolyosós lakóházaknál, szállodáknál, kór­házak fektető folyosóinál gyakran találkozunk a merevítésnek azzal a módjával, hogy 3-4 m-ként 5-6 cm-es átmérőjű gázcsövet vezetnek keresztül a folyosó lemezen, amihez aztán a korlátot hozzáerősítik (736 b ábra).
  4. A 4 m-nél kisebb homlokzati hosszúságú erkélyek korlátoszlopait nem kell külön kitámasz­tani, mert a visszaforduló és a falhoz csatlakozó részek kellően kimerevítik a korlátot.

Korlátok merevítése

736. ábra. Korlátok merevítése; a) magasabban a falba bekötő oszlopokkal, b) az erkélylemezeken átfűzött gázcsövekkel

Mérnöki műtárgyak korlátjai

A hidaknál, vasúti felüljáróknál, mólóknál, gátaknál stb. alkal­mazandó korlátok és mellvédek azonos szerkeze­tűek az előbbiekben megismertekkel, csak nagyobb erőhatásokra, fokozott igénybevételre vannak mé­retezve. Azonkívül esztétikailag is súlyosabb jellegűek, alkalmazkodnak az illető műtárgy tömeg­arányaihoz.

Hídkorlát szerkezete

737. ábra. Hídkorlát szerkezete; a) szegély tartóhoz hegesztett fejű csavarral való felerősítés, b) kőcsavarokkal való felerősítés, c) a korlát nézete

Acélkorlátok esetén az oszlopok és hevederek nagyobb keresztmetszetű L , ꓕ és C szelvényekből készülnek. Anyagtakarékosság miatt sok esetben maguk a rudak is ꓕ szelvényűek (737. ábra). Gyakori a kő vagy vasbeton oszlopok közötti acélkorlát is.